Effective presentation | 7 yếu tố tiên quyết làm nên bài thuyết trình chuyên nghiệp (Phần 2)

Tiếp nối bài viết ở Phần 1, bài viết này được phát triển để cung cấp và gợi ý cho những người học tiếng Anh cần tìm định hướng Mở đầu - Kết thúc cho một bài thuyết trình chuẩn chỉnh phong cách học thuật - chuyên nghiệp.
effective presentation 7 yeu to tien quyet lam nen bai thuyet trinh chuyen nghiep phan 2

Trong phần 2 này, qua việc trả lời câu hỏi "Làm cách nào để liên kết các phần trong bài thuyết trình tiếng anh một cách hiệu quả? Tác giả sẽ đi sâu vào việc đưa ra cách triển khai phần nội dung chính (thân bài thuyết trình).

Bên cạnh đó, những mẫu câu hữu ích có thể áp dụng cũng như ví dụ cụ thể sẽ được cung cấp để giúp bạn đọc có cái nhìn trực quan hơn và áp dụng được những yếu tố này một cách hiệu quả nhất vào bài thuyết trình của mình. 

Key takeaways

Để liên kết các phần trong bài thuyết trình một cách hiệu quả, người học nên:

 • Xây dựng hệ thống ý rõ ràng, với cấu trúc: Mở đầu, Tóm tát cấu trúc, Nội dung chính, Tóm tắt, Kết luận.

 • Lên kết các luận điểm lớn trong phần nội dung chính một cách thống nhất và có logic

 • Sử dụng ngôn ngữ liên kết

7-yeu-to-tien-quyet-can-biet-de-lam-nen-thanh-cong-cua-mot-bai-thuyet-trinh-tieng-anhCấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh

Cũng giống như triển khai một bài luận, bài thuyết trình tiếng Anh cần có cấu trúc mạch lạc - rõ ràng, tối thiểu ba phần Mở - Thân - Kết. Cụ thể hơn, vấn đề/chủ đề chính của bài cần được khái quát ở phần Mở, làm rõ vấn đề ở phần Thân và kết lại vấn đề ở phần Kết.

Ở phần 1 của bài viết, tác giả đã cung cấp những thông tin cần thiết để xây dựng phần mở đầu - kết thúc bài thuyết trình. Cách xây dựng một phần thân (Nội dung chính) hoàn chỉnh sẽ được trình bày trong phần này.

Trên cơ sở đó, có thể xây dựng một dàn ý cơ bản cho một bài thuyết trình bằng tiếng anh như sau:

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA BÀI THUYẾT TRÌNH

1

Introduction 

Mở đầu

2

Outline 

Tóm tắt cấu trúc

3

Content 

 • Point 1 

 • Point 2 

 • Point 3, 4, etc.

Nội dung chính

 • Luận điểm 1

 • Luận điểm 2

 • Luận điểm 3, 4, v.v.

4

Summary

Tóm tắt

5

Conclusion

Tổng kết

Xem chi tiết tại: 7 yếu tố tiên quyết làm nên bài thuyết trình chuyên nghiệp (Phần 1)

cấu-trúc-cơ-bản-của-bài-thuyết-trình-tieng-anh
Làm cách nào để liên kết các phần trong bài thuyết trình tiếng anh

Liên kết các luận điểm lớn trong phần nội dung chính một cách thống nhất và có logic

Bên cạnh việc xây dựng một dàn ý với đầy đủ các phần có tính phối hợp (Mở ra vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề) như đã nêu trên, việc dẫn dắt các luận điểm/ các ý chính trong phần nội dung cũng cần được sắp xếp một cách mạch lạc, có sự liên kết với Luận điểm đứng phía trước và phía sau.

Để đạt được điều này, người thuyết trình có thể tham khảo quy trình 3 bước sau và áp dụng những mẫu câu liên kết ở mục 3 khi triển khai các luận điểm trong phần nội dung chính:

 • Bước 1: Khái quát - Báo hiệu Luận điểm

 • Bước 2: Triển khai Luận điểm

 • Bước 3: Chốt lại Luận điểm 

len-ket-cac-luan-diem-lon-trong-phan-noi-dung-chinh-mot-cach-thong-nhat-va-co-logicNgôn ngữ liên kết

Opening - Structures

Sequencin & Ordering

Xâu chuỗi và Sắp xếp

First/First of all, I’d like to…

My first point concerns... 

I’ll begin/start off by... 

Đầu tiên, tôi mong muốn…

Luận điểm đầu tiên của tôi bàn về…

Tôi sẽ bắt đầu bằng việc…

Secondly/Then/Next, I’ll…

Then I’ll move on to...

Thứ hai/ Tiếp theo/ Sau đó, tôi sẽ…

Sau đó tôi sẽ chuyển tới…

Thirdly/And then, we’ll consider... 

Thứ ba/ Và sau đó, chúng ta sẽ cân nhắc…

Finally/Lastly/Last of all, I’ll deal with

I’ll end with... 

And finally, I’d like to address the problem of…

Cuối cùng, tôi sẽ giải quyết (vấn đề)

Tôi sẽ kết thúc với việc…

Và cuối cùng, tôi muốn giải quyết vấn đề về…

Say what is coming

Giới thiệu những vấn đề tiếp theo

In this part of my presentation, I’d like to talk about…

Ở phần này trong bài thuyết trình của tôi, tôi sẽ bàn về…

So, let me first give you a brief overview about…

Vậy hãy để tôi có tóm tắt một cái nhìn tổng quan về…

Indicating the end of a section

Ám chỉ việc sắp kết thúc 1 phần

This brings me to the end of my first point. 

Điều này đã đưa tôi đến phần kết cho Luận điểm 1.

So much for point two.

Vậy là đủ cho Luận điểm 2.

That’s all I wanted to say about... 

Đó là tất cả những gì tôi muốn truyền đạt về…

So, that’s the background on…

Vậy, đây là những thông tin cơ bản về…

Summarizing a point

Tóm tắt 1 luận điểm

Before I move on, I’d like to recap the main points.

Trước khi kết thúc, tôi muốn tổng kết lại một vài luận điểm chính

Let me briefly summarize the main issues. 

Hãy để tôi tổng kết một cách ngắn gọn các vấn đề chính

I’d like to summarize what I’ve said so far.

Tôi muốn tóm tắt những điều tôi vừa trình bày từ nãy tới giờ.

Moving to the next point

Chuyển luận điểm

This leads directly to my next point.

Điều này đã đưa tôi trực tiếp tới luận điểm tiếp theo

This brings us to the next question.

Điều này đưa chúng ta tới câu hỏi tiếp theo

Let’s now move on to/turn to…

Bây giờ hãy cùng chuyển tới…

Let’s now take a look at... Okay, let me now turn to the issue of...

Bây giờ hãy cùng nhìn vào… Được rồi, tôi sẽ chuyển tới vấn đề…

Going back

Quay lại

As I said/mentioned earlier, ... 

Như tôi đã đề cập từ trước,...

Let me come back to what I said before... 

Quay lại về những gì tôi nói trước đó…

Let’s go back to what we were discussing earlier. As I’ve already explained,... 

Hãy cùng quay trở lại vấn đề chúng ta đã bàn luận trước đó. Như tôi đã giải thích,...

As I pointed out in the first section,... 

Như tôi đã chỉ ra từ phần 1,...

Can I now go back to the question I posed at the beginning?

Liệu tôi có thể quay trở lại câu hỏi mà tôi đặt ra ngay từ đầu?

Adding ideas

Bổ sung thông tin

In addition to this, I’d like to say that....

Thêm vào điều này, tôi muốn nói rằng…

Moreover/Furthermore, there are other interesting facts we should take a look at

Hơn thế nữa, có rất nhiều sự thật thú vị mà chúng ta nên xem xét

Elaborating a point

Đi sâu hơn vào một quan điểm

I’d like to look at this in a bit more detail. 

Tôi muốn nói rõ hơn về vấn đề này.

Can I develop this point a bit further? 

Liệu tôi có thể phát triển luận điểm này sâu hơn một chút không?

Let me elaborate on this point.

Hãy để tôi đi sâu hơn một chút về luận điểm này.

Let’s look at this problem in a bit more detail...

Hãy nhìn vào vấn đề này sâu hơn một chút.

Rhetorical questions 

Câu hỏi tu từ

What conclusion can we draw from this? 

Chúng ta có thể kết luận điều gì từ việc này?

So, what does this mean? 

Vậy điều này có nghĩa gì?

Xem thêm: Cách mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh đơn giản

Áp dụng

Ví dụ cụ thể:

So, the products. Arguably, the most important element in our corporate identity is our product range. The first thing to be said about these products is that they're very diverse. Well, let’s take our premium export lager, Hohcnbrau. Now this product has always been positioned at the top end of the market. lt has a high price and it is only available through selected retail outlets. Altogether, it’s quite exclusive.

On the other hand, our Rutter's bitter has an entirely different personality. It’s brewed in a traditional way. We put a lot of malt into it which gives it a rich golden colour. As far as I know, it is always been sold at a medium price and is available through most supermarkets.

So, as you can see, these are two very different products. One an up-market German- type Pilsener, the other a very English bitter. One point for discussion then, is whether we should maintain such different products in our range.

Let’s move onto marketing, and I only want to raise one issue. It’s connected with the products really. It’s seems to me it’s going to be very difficult strengthening Westwood's identity in the market when some of our beers are only available through specialist outlets.

So, that covers two of the elements which I think we need to discuss. The third element is the people ...and primarily here, l mean the brewery workers and the management. One of the things that shocked me when I first joined Westwood was this ... organization chart. It’s like something from the last century - do you realize there are ten layer; bet ween the shop-floor workers and the Managing Director! In my view, this makes the company slow and unresponsive. I know there are many good things about Westwood, but our image is much the same as it was in say, the times of Queen Victoria - a very traditional and steadfast employer.

Dịch nghĩa:

Vậy, hãy nói về vấn đề của . Có thể cho rằng, yếu tố quan trọng nhất trong bản sắc công ty của chúng tôi là phạm vi sản phẩm của chúng tôi. Điều đầu tiên phải nói về những sản phẩm này là chúng rất đa dạng. Chà, hãy uống loại bia nhẹ xuất khẩu cao cấp của chúng tôi, Hohcnbrau. Bây giờ sản phẩm này luôn được định vị ở vị trí hàng đầu trên thị trường. Nó có giá cao và chỉ có sẵn thông qua các cửa hàng bán lẻ chọn lọc. Nhìn chung, loại bia này khá độc quyền.

Mặt khác, vị đắng của Rutter của chúng ta có một tính cách hoàn toàn khác. Nó được ủ theo cách truyền thống. Chúng tôi cho rất nhiều mạch nha vào để mang lại cho nó một màu vàng đậm. Theo như tôi biết, nó luôn được bán với giá trung bình và có sẵn ở hầu hết các siêu thị.

Vì vậy, như bạn có thể thấy, đây là hai sản phẩm rất khác nhau. Một là loại Pilsener cao cấp của Đức, loại kia là loại bia đắng của Anh. Một điểm để thảo luận sau đó, là liệu chúng ta có nên duy trì các sản phẩm khác nhau như vậy trong phạm vi của mình hay không. Hãy chuyển sang tiếp thị, và tôi chỉ muốn nêu ra một vấn đề. Điều này thật sự liên quan mật thiết đến sản phẩm. Đối với tôi, có vẻ như sẽ rất khó củng cố định danh của Westwood trên thị trường khi một số loại bia của chúng tôi chỉ có sẵn thông qua các cửa hàng chuyên biệt.

Vì thế, điều này bao gồm hai trong số các yếu tố mà tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận. Yếu tố thứ ba là con người ...và chủ yếu ở đây, ý tôi là công nhân nhà máy bia và ban quản lý. Một trong những điều khiến tôi bị sốc khi lần đầu tiên gia nhập Westwood là ... sơ đồ tổ chức này. Nó giống như một cái gì đó từ thế kỷ trước - bạn có nhận ra có mười lớp không; đặt cược giữa các công nhân tại cửa hàng và Giám đốc điều hành! Theo quan điểm của tôi, điều này làm cho công ty chậm chạp và không có tiến triển. Tôi biết có nhiều điều tốt đẹp về Westwood, nhưng hình ảnh của chúng tôi vẫn giống như người ta nói, thời của Nữ hoàng Victoria - một nhà tuyển dụng rất truyền thống và kiên định.

Tổng kết

Qua phần 2 của bài viết, tác giả đã đưa ra định hướng cấu trúc rõ ràng của một bài thuyết trình tiếng Anh và cách phát triển cũng như liên kết ý cho phần nội dung chính/ thân bài của bài thuyết trình để hỗ trợ người thuyết trình có cái nhìn rõ ràng hơn trong việc xây dựng một bài thuyết trình chuyên nghiệp.

Trong quá trình áp dụng, người thuyết trình cần nghiên cứu kỹ và sử dụng một cách có chọn lọc các quy trình, mẫu câu, phương pháp và ví dụ sao cho phù hợp nhất với yêu cầu thực tế của bài thuyết trình để mang lại hiệu quả tốt nhất. 

Tham khảo:

 • Grussendorf, M. (2007) English for Presentations. Oxford: Oxford University Press. 

 • Wallwork, A. (2010) English for Presentations at International Conferences. New York, Dordrecht, Heidelberg and London: Springer.

 • Atkinson, Cliff. “Beyond bullet points: Using Microsoft PowerPoint to create presentations that inform, motivate, and inspire.” Microsoft Press: 2011.

 • Mueller, Pam, and Daniel Oppenheimer. “The Pen Is Mightier Than the Keyboard Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking.” Psychological science (2014): 0956797614524581.

 • Heath, Chip, and Dan Heath. Made to stick: Why some ideas survive and others die. Random House LLC: 2007.

Đọc thêm:

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833