Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 29/12/2022

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 29/12/2022
An Trịnh
30/12/2022
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 29122022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/12/2022

Đề bài: The table below shows the percentage of first year students who gave ‘very good’ rating to the resources provided by the college, for three courses. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Pre-course information

Teaching

Tutor

Resources (print)

Other resources

Economics

59%

95%

90%

81%

60%

Law

72%

62%

76%

70%

80%

Commerce

95%

95%

93%

85%

81%

Dàn bài

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của biểu đồ

Đoạn tổng quát

(Overview)

 • Sinh viên học thương mại hài lòng nhất với các nguồn học được cung cấp trong khóa học.

Thân bài 1

 • Trung bình 94% sinh viên năm 1 học ngành Thương mại nghĩ rằng thông tin trước khóa học, chất lượng giảng dạy và gia sư tốt, 80% cho rằng tài liệu in ấn và các nguồn khác tốt.

 • Khoảng 70% sinh viên năm 1 học Luật nghĩ rằng các tài liệu in ấn, gia sư, và thông tin trước khóa học tốt., khoảng 60% cho rằng chất lượng dạy học tốt, và 80% cho rằng các nguồn khác tốt.

Thân bài 2

 • Chỉ 60% sinh viên học Kinh tế thấy rằng thông tin trước khóa và các nguồn khác tốt.

 • Ít nhất 90% sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy và gia sư số, 80% sinh viên bình chọn tài liệu in ấn tốt.


Bài mẫu

The table gives information about the percentage of first year students who rated different aspects of their course as being ‘very good’.

Overall, students studying Commerce appeared to be the most pleased with the resources provided by the college for their course.

An average of 94% of first year students studying Commerce found that their pre-course information, teaching, and tutor were very good, while just over 80% found the printed resources and other resources to also be very good. Meanwhile, around 70% of Law students found their printed resources, tutor, and pre-course information to be at a very good standard. Around 60% rated the teaching as being very good, while 80% rated the other resources as very good.

However, only 60% of Economics students found their pre-course information and other resources to be very good. The teaching and tutor were rated very good by at least 90% of students, compared to just over 80% who voted the printed resources as being very good.

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 7

GR: 8

Overall: 7.5

Từ vựng và cấu trúc mô tả số liệu:

 • to be the most pleased: hài lòng nhất.

 • An average of 94% of … : Trung bình 94% của …

 • just over 80% found: Chỉ hơn 80% thấy rằng …

 • to be predicted to reach: được dự đoán sẽ đạt.

 • to be at a very good standard: đạt tiêu chuẩn tốt.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/12/2022

Đề bài: Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes.  To what extent do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • The only way to improve road safety is to give much stricter punishments on driving offenses. To what extent do you agree or disagree?

 • Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion.

Phân tích đề

 • Phạm vi chủ đề: Giao thông an toàn - Luật pháp.

 • Nhiệm vụ: Đưa ra quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình.

 • Định nghĩa các khái niệm có trong đề: road safety - an toàn đường bộ. 

Dàn bài:

image-alt

Bài mẫu

There are some people who believe that the best way to minimise traffic accidents and increase safety on the road is to increase the minimum legal age for having a car or motorbike licence. Personally, I completely disagree with this idea for several reasons which will be outlined below. 

Firstly, while there are many accidents on the road that are caused by young people, I do not believe that restricting them from driving a motorbike or car until a later age will have any serious impact on the current rate of traffic accidents. Certainly, many young people lack adequate experience driving in busy traffic, however stopping them from getting their licence until a later age does not allow them to gain the necessary driving experience which they need in order to drive safely. By allowing young people to drive on the road and gain the experience they need, the risk of a traffic accident occurring will be reduced.

Furthermore, traffic accidents are generally caused by people of all ages and are quite often due to other issues besides experience, such as poor concentration, dangerous driving, or a lack of awareness and skill. Old people, in particular, are more likely to suffer from poor concentration and lack of awareness, when compared to younger people who tend to have a better general awareness of their surroundings, and have a higher level of physical ability and reaction timing. Additionally, dangerous driving is likely to be performed by anyone at any age, not necessarily young people.

In conclusion, it is believed that age is not necessarily the main factor when it comes to traffic accidents, and therefore increasing the minimum age for driving is not the best way to increase road safety.

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 7

GR: 8

Overall: 7.5

Từ vựng:

 • restricting them: hạn chế họ 

 • have any serious impact on the current rate of ..: có bất kỹ tác động mạnh lên tỷ lệ hiện tại của … 

 • lack adequate experience: thiếu kinh nghiệm đầy đủ.

 • to gain the necessary driving experience : có được/ tích lũy được kinh nghiệm lái xe cần thiết.

 • gain the experience: tích lũy kinh nghiệm.

 •  the risk of a traffic accident occurring: nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

 • poor concentration, dangerous driving, or a lack of awareness and skill: kém tập trung, lái xe nguy hiểm hoặc thiếu nhận thức và kỹ năng.

 • are more likely to suffer from poor concentration and lack of awareness : có nhiều khả năng bị kém tập trung và thiếu nhận thức.

 • to have a better general awareness of their surroundings: có nhận thức chung tốt hơn về môi trường xung quanh.

 • have a higher level of physical ability and reaction timing: có mức độ cao hơn về khả năng thể chất và thời gian phản ứng.

 • dangerous driving is likely to be performed by: lái xe nguy hiểm có khả năng được thực hiện bởi.

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu