Giao tiếp nâng cao: Thảo luận chủ đề “Authority and Collaboration Balance”

Thế giới ngày càng hội nhập và Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là một lợi thế lớn trong mọi lĩnh vực công việc. Đặc biệt, việc luyện tập thực hành kỹ năng nói không chỉ giúp cá nhân thể hiện mình một cách rõ ràng và hiệu quả hơn mà còn là cơ sở để xây dựng sự tin tưởng và hợp tác trong môi trường làm việc. Bài viết này sẽ cùng thảo luận về chủ đề Authority and Collaboration Balance - Cân Bằng Quyền Lực và Hợp Tác, lấy bối cảnh trong môi trường làm việc.
Bùi Thu Thảo
06/06/2024
giao tiep nang cao thao luan chu de authority and collaboration balance

Key Takeaways

 • Hợp tác đòi hỏi sự chia sẻ quyền lực và trách nhiệm, khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến từ các thành viên trong tổ chức.

 • Để đạt được sự cân bằng hiệu quả giữa quyền lực và hợp tác, kỹ năng giao tiếp đóng vai trò trung tâm.

 • Người đọc được biết thêm những từ vựng trong chủ đề, áp dụng được mẫu câu thảo luận gợi ý và tham khảo bài thảo luận mẫu về chủ đề này.

Chủ đề Cân Bằng Quyền Lực và Hợp Tác trong công việc

Trong bất kỳ tổ chức nào, từ công ty khởi nghiệp cho đến tập đoàn đa quốc gia, việc cân bằng giữa quyền lực và hợp tác giữa các cá nhân và nhóm là rất quan trọng. Quyền lực ở đây không chỉ đơn thuần là khả năng ra lệnh hay chỉ đạo mà còn là khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác. Mặt khác, hợp tác đòi hỏi sự chia sẻ quyền lực và trách nhiệm, đồng thời khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến từ mọi thành viên trong tổ chức.

Giới thiệu chủ đề thảo luận

Để đạt được sự cân bằng hiệu quả giữa quyền lực và hợp tác, kỹ năng giao tiếp đóng vai trò trung tâm. Dưới đây là chủ đề thảo luận của bài viết này:

 • The importance of balancing authority and collaboration in a successful team.

(Tầm quan trọng của việc cân bằng quyền lực và sự hợp tác trong một nhóm thành công).

Những từ khóa trong chủ đề thảo luận này là “importance”, “balancing authority and collaboration” (đây cũng là tên của chủ đề), “successful team”. Để thành công khi hoạt động theo nhóm, có nhiều lý do thể hiện việc cân bằng giữa quyền lực và hợp tác là vô cùng quan trọng, có thể kể đến như:

 • Optimizes Decision-Making (Tối ưu hóa việc ra quyết định).

 • Enhances Innovation (Tăng cường đổi mới).

 • Improves Team Morale and Engagement (Cải thiện tinh thần và sự gắn kết của nhóm).

 • Fosters Respect and Trust (Thúc đẩy sự tôn trọng và tin cậy).

 • Adapts to Changing Environments (Thích nghi với môi trường thay đổi).

Gợi ý cách triển khai ý tưởng thảo luận: Người tham gia thảo luận có thể triển khai chủ đề “The importance of balancing authority and collaboration in a successful team” theo hướng đưa ra lợi ích của việc cân bằng quyền lực và sự hợp tác trong công việc và tác hại nếu không cân bằng được hai yếu tố này.

Ví dụ:

 1. Lợi ích (Pros):

 • Tăng cường hiệu quả và năng suất công việc (Increase work efficiency and productivity).

 • Khuyến khích sáng kiến và đổi mới (Encourage innovation).

 • Cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên (Improve relationships among employees).

 • Đạt được mục tiêu chung (Achieve shared goals).

 • Nâng cao sự hài lòng và giảm stress tại nơi làm việc (Increase satisfaction and reduce stress in the workplace).

 1. Tác hại (Cons):

 • Xung đột và đối đầu (Conflict and confrontation).

 • Suy giảm năng suất công việc (Decrease work productivity).

 • Giảm sự sáng tạo (Reduce creativity).

 • Giảm lòng trung thành và tăng tỷ lệ nghỉ việc (Reduce loyalty and increase turnover rate).

 • Ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức (Affect organizational culture).

Để thảo luận hiệu quả chủ đề này, bài viết gợi ý những từ vựng và mẫu câu thảo luận như sau:

Từ vựng theo chủ đề

Từ

Phiên âm

Nghĩa

Authority

/ɔːˈθɒr.ə.ti/

Quyền lực

Collaboration

/kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/

Hợp tác

Team

/tiːm/

Đội, nhóm

Balance

/ˈbæl.əns/

Cân bằng

Essential

/ɪˈsen.ʃəl/

Thiết yếu

Foster

/ˈfɒs.tər/

Nuôi dưỡng, thúc đẩy

Success

/səkˈses/

Thành công

Engage

/ɪnˈɡeɪdʒ/

Tham gia

Effective

/ɪˈfek.tɪv/

Hiệu quả

Role

/rəʊl/

Vai trò

Encourage

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

Khuyến khích

Participation

/pɑːˌtɪs.ɪˈpeɪ.ʃən/

Sự tham gia

Contribute

/kənˈtrɪb.juːt/

Đóng góp

Decision

/dɪˈsɪʒ.ən/

Quyết định

Implement

/ˈɪm.plɪ.ment/

Thực hiện

Mẫu câu thảo luận gợi ý

 • Balancing authority and collaboration in a team is essential for…

  (Việc cân bằng quyền lực và hợp tác trong nhóm là thiết yếu cho…)

Ví dụ: Balancing authority and collaboration in a team is essential for effective communication.

(Việc cân bằng quyền lực và hợp tác trong nhóm là thiết yếu cho giao tiếp hiệu quả).

 • Good leaders know how to balance authority and collaboration to…

  (Những người lãnh đạo giỏi biết cách cân bằng quyền lực và hợp tác để…)

Ví dụ: Good leaders know how to balance authority and collaboration to increase productivity.

(Những người lãnh đạo giỏi biết cách cân bằng quyền lực và hợp tác để tăng năng suất).

 • When teams balance authority and collaboration, they…

  (Khi các nhóm cân bằng quyền lực và hợp tác, họ…)

Ví dụ: When teams balance authority and collaboration, they make better decisions.

(Khi các nhóm cân bằng quyền lực và hợp tác, họ đưa ra quyết định tốt hơn).

 • Authority and collaboration help teams…

  (Quyền lực và hợp tác giúp các nhóm…)

Ví dụ: Authority and collaboration help teams solve problems more creatively.

(Quyền lực và hợp tác giúp các nhóm giải quyết vấn đề một cách sáng tạo hơn).

 • Balancing authority and collaboration builds…

  (Việc cân bằng quyền lực và hợp tác xây dựng…)

Ví dụ: Balancing authority and collaboration builds trust among team members.

(Việc cân bằng quyền lực và hợp tác xây dựng lòng tin giữa các thành viên trong nhóm).

 • Teams that balance authority and collaboration are…

  (Các nhóm cân bằng quyền lực và hợp tác…)

Ví dụ: Teams that balance authority and collaboration are more adaptable to change.

(Các nhóm cân bằng quyền lực và hợp tác thích ứng với sự thay đổi tốt hơn).

 • Balancing authority and collaboration in a team encourages…

  (Việc cân bằng quyền lực và hợp tác trong nhóm khuyến khích…)

Ví dụ: Balancing authority and collaboration in a team encourages everyone to participate.

(Việc cân bằng quyền lực và hợp tác trong nhóm khuyến khích mọi người tham gia).

Câu trả lời mẫu

Dưới đây là câu trả lời mẫu cho phần thảo luận về chủ đề The importance of balancing authority and collaboration in a successful team (Tầm quan trọng của việc cân bằng quyền lực và sự hợp tác trong một nhóm thành công), sử dụng những từ vựng và mẫu câu thảo luận gợi ý.

What is authority? Authority means having the power to make decisions and guide others. In a team, someone needs to have the authority to lead and make sure things get done. This person decides what the goals are and how the team should reach them.TDC - Giao tiếp nâng cao: Thảo luận chủ đề “Authority and Collaboration Balance”

(Quyền lực là gì? Quyền lực có nghĩa là có quyền đưa ra quyết định và hướng dẫn người khác. Trong một nhóm, ai đó cần có quyền lãnh đạo và đảm bảo mọi việc được hoàn thành. Người này quyết định mục tiêu là gì và nhóm nên đạt được mục tiêu đó như thế nào).

What is collaboration? Collaboration means working together. In a good team, everyone shares ideas and helps each other. This makes the team strong because everyone feels important and included.

(Hợp tác là gì? Hợp tác có nghĩa là làm việc cùng nhau. Trong một nhóm tốt, mọi người chia sẻ ý tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Điều này làm cho nhóm mạnh mẽ vì mọi người đều cảm thấy quan trọng và được hòa nhập).

Why balance both? A team needs both authority and collaboration to be successful: (Tại sao phải cân bằng cả hai? Một nhóm cần cả quyền lực và sự hợp tác để thành công:)

 1. Clear decisions: The leader or someone with authority can make quick decisions when needed. This helps the team move forward without wasting time. (Quyết định rõ ràng: Người lãnh đạo hoặc người có thẩm quyền có thể đưa ra quyết định nhanh chóng khi cần thiết. Điều này giúp nhóm tiến về phía trước mà không lãng phí thời gian).

 2. More ideas and creativity: When a team works together and shares ideas, they come up with better solutions. Everyone gets to add their thoughts, which makes the results better. (Nhiều ý tưởng và sáng tạo hơn: Khi một nhóm làm việc cùng nhau và chia sẻ ý tưởng, họ sẽ đưa ra những giải pháp tốt hơn. Mọi người đều có thể bổ sung suy nghĩ của mình, điều này làm cho kết quả tốt hơn).

 3. Happiness in the team: Teams that collaborate are usually happier. When people feel they can speak up and their ideas matter, they like their job more and work harder. (Hạnh phúc trong nhóm: Các nhóm hợp tác thường hạnh phúc hơn. Khi mọi người cảm thấy họ có thể lên tiếng và ý tưởng của họ có giá trị, họ sẽ yêu thích công việc của mình hơn và làm việc chăm chỉ hơn).

 4. Everyone knows what to do: With authority, it's clear who is in charge of what. This stops confusion. With collaboration, everyone can discuss and agree on who does what best. (Mọi người đều biết phải làm gì: Với thẩm quyền, rõ ràng ai chịu trách nhiệm về việc gì. Điều này ngăn chặn sự nhầm lẫn. Với sự cộng tác, mọi người có thể thảo luận và thống nhất xem ai làm tốt nhất việc gì).

 5. Adapting to changes: Teams that balance authority and collaboration can adapt to new situations better. The leader can guide the team through changes, but everyone's input helps in finding the best way to adapt. (Thích ứng với những thay đổi: Các nhóm cân bằng được quyền hạn và sự hợp tác có thể thích ứng với các tình huống mới tốt hơn. Người lãnh đạo có thể hướng dẫn nhóm vượt qua những thay đổi, nhưng ý kiến đóng góp của mọi người sẽ giúp tìm ra cách tốt nhất để thích ứng).

 6. Building confidence: When team members are involved in making decisions, they feel more confident. This happens because they see that their opinions are valued, which boosts their confidence at work. (Xây dựng sự tự tin: Khi các thành viên trong nhóm tham gia vào việc đưa ra quyết định, họ cảm thấy tự tin hơn. Điều này xảy ra vì họ thấy ý kiến của mình được đánh giá cao, điều này làm tăng sự tự tin của họ trong công việc).

 7. Reducing stress: When authority is shared and collaboration is encouraged, it can reduce stress in the team. Members feel supported by each other and by the leader, making the workplace less stressful. (Giảm căng thẳng: Khi quyền hạn được chia sẻ và sự hợp tác được khuyến khích, điều đó có thể làm giảm căng thẳng trong nhóm. Các thành viên cảm thấy được hỗ trợ lẫn nhau và được lãnh đạo hỗ trợ, khiến nơi làm việc bớt căng thẳng hơn).

In conclusion, balancing authority and collaboration means having a leader who makes sure the team has direction while also letting everyone work together and share ideas. This balance makes teams work better, be more creative, and everyone feels happier and more valued.

(Tóm lại, cân bằng quyền hạn và sự hợp tác có nghĩa là có một người lãnh đạo đảm bảo nhóm có định hướng đồng thời cho phép mọi người làm việc cùng nhau và chia sẻ ý tưởng. Sự cân bằng này giúp các nhóm làm việc tốt hơn, sáng tạo hơn và mọi người đều cảm thấy hạnh phúc hơn và có giá trị hơn).

Tham khảo thêm: Tiếng Anh giao tiếp nâng cao: Cách để hỏi đáp thông tin lịch sự

Bài tập vận dụng

Chủ đề thảo luận liên quan tới “Authority and Collaboration Balance” (việc cân bằng quyền lực và sự hợp tác) để người đọc vận dụng:

Chủ đề: How does the balance between authority and collaboration affect conflict resolution within teams ?

Những từ khóa trong chủ đề thảo luận này là “the balance between authority and collaboration” (đây cũng là tên của chủ đề thảo luận) “conflict resolution” (giải quyết xung đột). Trong quá trình hoạt động theo nhóm, việc cân bằng giữa quyền lực và hợp tác có thể giúp giải quyết được các xung đột.

Gợi ý cách triển khai ý tưởng thảo luận: Người tham gia thảo luận có thể triển khai chủ đề “How does the balance between authority and collaboration affect conflict resolution within teams?” theo hướng chỉ ra một số xung đột có thể gặp phải trong quá trình làm việc nhóm và giải thích rằng việc cân bằng quyền lực và sự hợp tác có thể giúp giải quyết những xung đột này như thế nào.

Ví dụ:

 1. Xung đột trong công việc:

 • Bất đồng về khối lượng công việc.

 • Xung đột về tính cách.

 • Phân bổ nguồn lực chưa hợp lý.

 • Bất đồng về deadline.

 1. Cách giải quyết mà việc cân bằng quyền lực và sự hợp tác mang lại:

 • Tạo ra môi trường an toàn để thảo luận.

 • Giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm giữa các thành viên.

 • Xây dựng niềm tin và sự tôn trọng.

 • Tiếp cận vấn đề linh hoạt hơn.

Câu trả lời gợi ý:

Balancing authority and collaboration in a workplace can greatly influence how effectively conflicts are resolved.

(Cân bằng quyền hạn và sự hợp tác tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng lớn đến cách giải quyết xung đột một cách hiệu quả.)

Common Conflicts at Work.

(Những xung đột thường gặp tại nơi làm việc).

 1. Workload Disputes: Sometimes team members might feel that work isn't fairly distributed, causing tension.

 2. Personality Clashes: Differences in personality can lead to disagreements on teamwork or work styles.

 3. Resource Allocation: Conflicts can occur when there are limited resources (like budget or tools) and disagreements about how they should be used.

 4. Deadline Disagreements: Tension might arise when there are conflicting ideas about timelines and priorities for projects.

(1.Tranh chấp về khối lượng công việc: Đôi khi các thành viên trong nhóm có thể cảm thấy rằng công việc không được phân bổ công bằng, gây căng thẳng.

2. Xung đột về tính cách: Sự khác biệt về tính cách có thể dẫn đến những bất đồng về tinh thần đồng đội hoặc phong cách làm việc.

3. Phân bổ nguồn lực: Xung đột có thể xảy ra khi có nguồn lực hạn chế (như ngân sách hoặc công cụ) và những bất đồng về cách sử dụng chúng.

4. Bất đồng về deadline: Căng thẳng có thể nảy sinh khi có những ý kiến trái ngược nhau về thời gian và mức độ ưu tiên cho các dự án).

How the balance between authority and collaboration affect conflict resolution ?

(Sự cân bằng giữa quyền hạn và sự hợp tác ảnh hưởng đến việc giải quyết xung đột như thế nào ?)

 1. Creating a Safe Environment: When there's a good balance between authority and collaboration, team members feel safe to express their opinions and concerns. Authority figures like managers or team leaders are seen as approachable, which encourages open communication. At the same time, these leaders must ensure that they promote collaboration by actively listening to all sides and fostering a culture where everyone’s voice is heard.

(Tạo ra một môi trường an toàn: Khi có sự cân bằng tốt giữa quyền hạn và sự hợp tác, các thành viên trong nhóm cảm thấy an toàn khi bày tỏ ý kiến và mối quan tâm của mình. Những người có thẩm quyền như người quản lý hoặc trưởng nhóm được coi là người dễ tiếp cận, điều này khuyến khích giao tiếp cởi mở. Đồng thời, những nhà lãnh đạo này phải đảm bảo rằng họ thúc đẩy sự hợp tác bằng cách tích cực lắng nghe tất cả các bên và thúc đẩy một nền văn hóa nơi tiếng nói của mọi người đều được lắng nghe).

 1. Efficient Problem Solving: A balanced approach allows for quicker and more effective problem-solving. With authority, decisions can be made promptly when necessary. However, incorporating collaborative input means these decisions consider diverse perspectives, leading to more comprehensive and accepted solutions.

(Giải quyết vấn đề hiệu quả: Một cách tiếp cận cân bằng cho phép giải quyết vấn đề nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với thẩm quyền, các quyết định có thể được đưa ra kịp thời khi cần thiết. Tuy nhiên, việc kết hợp đầu vào hợp tác có nghĩa là những quyết định này sẽ xem xét các quan điểm đa dạng, dẫn đến các giải pháp toàn diện hơn và được chấp nhận hơn).

 1. Responsibility and Ownership: When leaders balance authority with collaboration, team members are more likely to take ownership of both problems and their solutions. This sense of responsibility can motivate team members to actively participate in conflict resolution rather than waiting for a directive from above.

(Trách nhiệm và quyền sở hữu: Khi người lãnh đạo cân bằng quyền hạn với sự hợp tác, các thành viên trong nhóm có nhiều khả năng nắm quyền sở hữu cả vấn đề và giải pháp của họ. Tinh thần trách nhiệm này có thể thúc đẩy các thành viên trong nhóm tích cực tham gia giải quyết xung đột thay vì chờ đợi chỉ thị từ cấp trên).

 1. Building Trust and Respect: Effective balance builds trust and respect within the team. Team members trust a leader who uses their authority wisely — not to dominate or control, but to guide and facilitate. When team members see their ideas and feedback are valued through collaborative efforts, they respect the decision-making process, even if outcomes don’t always align with their personal preferences.

(Xây dựng niềm tin và sự tôn trọng: Sự cân bằng hiệu quả sẽ xây dựng niềm tin và sự tôn trọng trong nhóm. Các thành viên trong nhóm tin tưởng vào người lãnh đạo sử dụng quyền lực của mình một cách khôn ngoan - không phải để thống trị hay kiểm soát mà để hướng dẫn và tạo điều kiện. Khi các thành viên trong nhóm thấy ý tưởng và phản hồi của họ được đánh giá cao thông qua nỗ lực hợp tác, họ tôn trọng quá trình ra quyết định, ngay cả khi kết quả không phải lúc nào cũng phù hợp với sở thích cá nhân của họ).

 1. Flexibility in Approach: Different conflicts may require different levels of authority and collaboration. A balanced leader can assess the situation and decide whether a more authoritative approach or a collaborative one is needed. This flexibility can lead to more effective conflict resolution, adapting to the needs of the situation and the people involved.

(Tính linh hoạt trong cách tiếp cận: Các xung đột khác nhau có thể đòi hỏi các cấp độ quyền hạn và sự hợp tác khác nhau. Một nhà lãnh đạo cân bằng có thể đánh giá tình hình và quyết định xem liệu cần một cách tiếp cận có thẩm quyền hơn hay một cách hợp tác. Tính linh hoạt này có thể dẫn đến giải quyết xung đột hiệu quả hơn, thích ứng với nhu cầu của tình huống và những người liên quan).

Tổng kết

Bài viết đã thảo luận về tầm quan trọng của việc cân bằng quyền lực và hợp tác trong môi trường làm việc, một chủ đề không chỉ sâu sắc mà còn cực kỳ thiết thực trong thời đại hiện nay. Người đọc đã biết thêm những từ vựng trong chủ đề, áp dụng được mẫu câu thảo luận gợi ý và tham khảo bài thảo luận mẫu về chủ đề này.

Người đọc có thể áp dụng bài viết này trong nhiều bối cảnh giao tiếp khác nhau như các cuộc họp nhóm, quản lý dự án, và tương tác hàng ngày tại nơi làm việc. Việc hiểu và áp dụng những kiến thức này sẽ giúp mỗi thành viên không chỉ nâng cao kỹ năng lãnh đạo mà còn cải thiện khả năng làm việc nhóm, qua đó xây dựng một môi trường làm việc hòa hợp và hiệu quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity