Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh phỏng vấn - Bài mẫu cho các nghề

Trong bài viết này, tác giả cung cấp thông tin về các phần cơ bản trong lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn.
Đào Minh Châu
10/05/2024
gioi thieu ban than bang tieng anh phong van bai mau cho cac nghe

Khi đi phỏng vấn, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng trong quá trình phỏng vấn vì vậy nên người đọc cần chuẩn bị kỹ càng ngay từ khâu giới thiệu về bản thân. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu cho người đọc các nội dung của lời giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh phỏng vấn.

Key takeaways

Bố cục của bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn:

 • Lời chào hỏi, giới thiệu tên tuổi

 • Nói về học vấn, kinh nghiệm làm việc

 • Đôi lời về sở thích

 • Mục tiêu và kế hoạch trong tương lai

Các lỗi sai thường gặp khi phỏng vấn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn

 • Đưa ra thông tin không liên quan

 • Nói quá ngắn hoặc quá dài

 • Phô trương 

 • Quá tự tin

 • Thiếu sự chuẩn bị

Bố cục của bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn

Lời chào hỏi, giới thiệu tên tuổi

Trong lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn, không thể thiếu lời chào đến các nhà tuyển dụng trực tiếp. Sau đó, người ứng tuyển cần giới thiệu tên, tuổi và quê quán giúp nhà tuyển dụng có được thông tin cơ bản của người ứng tuyển. Tiếp theo, hãy gửi lời cảm ơn tới người phỏng vấn vì đã có thông báo để đến phỏng vấn xin việc.

Nói về học vấn, kinh nghiệm làm việc

Đối với người chưa có kinh nghiệm làm việc

Ứng viên hãy cung cấp thông tin về học vấn hiện tại nếu chưa có kinh nghiệm làm việc. Hãy nói về trường đại học, ngành mà người đọc đang học tập. Ngoài ra có thể cung cấp GPA nếu điều đó giúp ứng viên có thêm ấn tượng với nhà tuyển dụng. 

Ứng viên cũng có thể nêu những thành tích nổi bật, các dự án đã tham gia trong quá trình học tập và các kỹ năng mà ứng viên đã học hỏi cũng nên được cho vào phần giới thiệu bản thân này. 

Đối với người đã có kinh nghiệm làm việc

Ứng viên hãy trình bày về vị trí gần đây nhất. Hãy nhấn mạnh thời gian đã làm việc, tên công ty, vai trò mà ứng viên đã đảm nhận và các công việc phụ trách chính.

Qua thời gian làm việc ấy, ứng viên nên chia sẻ về những kỹ năng, thành tích phù hợp với công việc đang ứng tuyển. Điều này giúp nhà tuyển dụng đánh giá xem ứng viên có phù hợp vị trí đang trống hay không.

Đôi lời về sở thích 

Nói qua về sở thích cũng thể hiện ra phần nào con người của ứng viên. VÍ dụ ứng viên chơi thể thao như bóng rổ, có thể thấy họ là người năng động, biết cách làm việc nhóm

Phương châm sống, làm việc

Trong lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn, ứng viên nên chia sẻ về phương châm làm việc và trong cuộc sống đã dẫn dắt người đọc đến các quyết định đúng đắn.

Bố cục của bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn

Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn

Từ vựng về học tập

 1. Freshman /ˈfrɛʃmən/: Sinh viên năm nhất

 2. Sophomore /ˈsɒfəmɔːr/: Sinh viên năm hai

 3. Junior /ˈdʒuːnjər/: Sinh viên năm ba

 4. Senior /ˈsiːnjər/: Sinh viên năm cuối

 5. Undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒʊɪt/: Sinh viên đại học

 6. Graduate student /ˈɡrædʒuət ˈstjuːdənt/: Sinh viên sau đại học

 7. Academic background /ˌækəˈdɛmɪk ˈbækɡraʊnd/: Lịch sử học vấn

 8. Bachelor /ˈbætʃ.əl.ɚ/: Cử nhân

 9. Certifications /ˌsɜːrtɪfɪˈkeɪʃənz/ : Chứng chỉ

 10. College /ˌjuːnɪˈvɜːrsɪti/: Cao đẳng

 11. Courses /ˈkɔːrsɪz/: Khóa học

 12. Curriculum /kəˈrɪkjələm/: Khóa học ngoại khóa

 13. Degree /dɪˈɡriː/: Bằng cấp

 14. Field of study /fiːld ʌv ˈstʌdi/: Chuyên ngành

 15. GPA (Grade Point Average) /ˌdʒiː piː ˈeɪ/: Điểm trung bình tích lũy

 16. Major /ˈmeɪdʒər/: Chuyên ngành 

 17. Project /ˈpräˌjek(t)/: Dự án

 18. University /ˈkɒlɪdʒ/: Đại học

Từ vựng về kỹ năng làm việc

 1. Adaptability: /əˌdæptəˈbɪləti/ - Khả năng thích nghi

 2. Analytical: /ˌænəˈlɪtɪkəl/ - phân tích

 3. Communication: /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ - giao tiếp

 4. Creativity: /kriːˈeɪtɪvəti/ - Sáng tạo

 5. Critical thinking: /ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/ - Tư duy phản biện

 6. Flexibility: /ˌflɛksəˈbɪlɪti/ - Sự linh hoạt

 7. Interpersonal skills: /ˌɪntəˈpɜːsənəl skɪlz/ - Kỹ năng xã hội

 8. Leadership: /ˈliːdəʃɪp/ - lãnh đạo

 9. Multitasking: /ˌmʌltiˈtæskɪŋ/ - Sự đa nhiệm

 10. Organizational skills: /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənəl skɪlz/ - Kỹ năng tổ chức

 11. Problem-solving: /ˈprɒbləm ˈsɒlvɪŋ skɪlz/ - Kỹ năng giải quyết vấn đề

 12. Resilience: /rɪˈzɪljəns/ - Sự kiên nhẫn

 13. Teamwork: /ˈtiːmwɜːrk/ - làm việc nhóm

 14. Technical skills: /ˈtɛknɪkəl skɪlz/ - Kỹ năng kỹ thuật

 15. Time management: /taɪm ˈmænɪdʒmənt/ - quản lý thời gian

Từ vựng về tính cách, sở thích

 1. Adventurous: /ədˈvɛntʃərəs/ - Ưa mạo hiểm

 2. Ambitious: /æmˈbɪʃəs/ - Tham vọng

 3. Animal lover: /ˈænɪməl ˈlʌvər/ - Người yêu động vật

 4. Artistic: /ɑːrˈtɪstɪk/ - Khiếu nghệ thuật

 5. Athletic: /əˈθlɛtɪk/ - Khiếu thể thao

 6. Bookworm: /ˈbʊkwɜrm/ - Người mê đọc sách

 7. Creative: /kriˈeɪtɪv/ - Sáng tạo

 8. Detail-oriented: /ˈdiːteɪlˌɔːriəntɪd/ - Chú trọng đến chi tiết

 9. DIY enthusiast: /ˌdiː aɪ ˈwaɪ ɪnˈθjuːziæst/ - Người đam mê tự làm

 10. Easygoing: /ˈiːziˌɡoʊɪŋ/ - Dễ tính

 11. Friendly: /ˈfrɛndli/ - Thân thiện

 12. Introverted: /ˈɪntrəˌvɜːrtɪd/ - Hướng nội

 13. Optimistic: /ˌɑːptɪˈmɪstɪk/ - Lạc quan

 14. Outgoing: /ˈaʊtˌɡoʊɪŋ/ - Hướng ngoại

 15. Reserved: /rɪˈzɜːrvd/ - Kín đáo

 16. Sociable: /ˈsoʊʃəbəl/ - Dễ gần

Từ vựng về điểm mạnh, điểm yếu

Điểm mạnh

 1. Adaptable: /əˈdæptəbl/ - Có khả năng thích nghi

 2. Analytical: /ˌænəˈlɪtɪkl/ - Có khả năng phân tích

 3. Creative: /kriˈeɪtɪv/ - Sáng tạo

 4. Dedicated: /ˈdɛdɪˌkeɪtɪd/ - Tận tâm

 5. Dependable: /dɪˈpɛndəbəl/ - Đáng tin cậy

 6. Detail-oriented: /ˈdiːteɪlˈɔːriəntɪd/ - Tỉ mỉ.

 7. Efficient: /ɪˈfɪʃənt/ - Làm việc nhanh chóng và hiệu quả.

 8. Flexibility: /ˌflɛksəˈbɪlɪti/ - Linh hoạt

 9. Innovative: /ˈɪnəˌveɪtɪv/ - sáng tạo.

 10. Leadership: /ˈliːdərʃɪp/ - Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt 

 11. Problem-solving: /ˈprɒbləmˈsɒlvɪŋ/ - Khả năng giải quyết vấn đề.

 12. Reliable: /rɪˈlaɪəbl/ - Đáng tin cậy.

 13. Resilience: /rɪˈzɪljəns/ - Sự kiên nhẫn

Điểm yếu

 1. Disorganized: /dɪsˈɔːrɡənaɪzd/ - Thiếu tổ chức

 2. Impatient: /ɪmˈpeɪʃənt/ - Thiếu kiên nhẫn

 3. Indecisive: /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ - Không quyết đoán

 4. Inexperienced: /ɪnˈɛkspɪriənst/ - Thiếu kinh nghiệm

 5. Inflexible: /ɪnˈflɛksəbl/ - Cứng nhắc

 6. Insecure: /ˌɪnsɪˈkjʊr/ - Thiếu tự tin

 7. Overcritical: /ˌoʊvərˈkrɪtɪkəl/ - Quá khắt khe

 8. Timid: /ˈtɪmɪd/ - Nhút nhát

Từ vựng giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn

Các cấu trúc câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh xin việc

Dưới đây là các cấu trúc dành cho người đọc tham khảo để chuẩn bị cho lời giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh phỏng vấn. 

Mong rằng người đọc sử dụng khéo léo sao cho phù hợp với công việc đang ứng tuyển. 

Giới thiệu tên

Mẫu 1: Good day, I am [Name]. It’s a pleasure for me to be at this interview today.

Mẫu 2: Good morning/afternoon/evening, my name is [Name]. [position].

Mẫu 3: Greetings, you can call me [Name], and I'm eager to discuss my qualifications for the [position] role. 

Cách nói về tuổi

Mẫu 1: I'm [Age] years old.

Mẫu 2: I’m in my early twenties/thirties/..

Mẫu 3: I’m in my mid twenties/thirties/..

Mẫu 4: I’m in my late twenties/thirties/..

Nói về quê

Mẫu 1: My hometown is located in [place]

Mẫu 2: I was born and raised in [place]

Mẫu 3: I grew up in [place]

Mẫu 4: I’m originally in [place]

Tình trạng hôn nhân

Mẫu 1: I'm currently single, so I have the flexibility to concentrate on my career.

Mẫu 2: I'm in a relationship, and we're both committed to dedicating to our individual growth and careers. 

Mẫu 3: I prefer not to discuss my marital status. 

Trình độ học vấn

Bạn là học sinh sinh viên

Mẫu 1: I am currently a freshman/sophomore/junior/senior majoring in [major] at [University name]. I’ve gained practical knowledge and skills in [major]. I am excited about the opportunity to bring my academic knowledge to work.

Mẫu 2: As a student pursuing a Bachelor’s Degree in [major], I am seeking an internship opportunity to gain more hands-on experience.

Mẫu 3: I am in my first/second/third/final year of studies at [University name], working towards a degree in [major]. I am consistently maintaining a high GPA throughout my studies.

Đã tốt nghiệp Đại học

Mẫu 1: I recently graduated from [university name] with a Bachelor's degree in [major] and I'm eager to apply my academic knowledge to practical settings.

Mẫu 2: As a recent graduate student in [major], I'm excited to start my career in [field] and contribute my perspectives and enthusiasm to the team.

Mẫu 3: With a degree in [major], I have equipped myself with [skills].

Mẫu 4: I hold a degree in [major]

Kinh nghiệm làm việc

Dành cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

Mẫu 1: Despite my inexperience, I am willing to learn and excel at [field].

Mẫu 2: Although I lack practical experience, my Bachelor’s Degree in [major] has equipped me with the necessary knowledge to contribute to this company 

Mẫu 3: Despite the lack of hands-on experience, I want to widen my knowledge and skills at [field]

Dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm

Mẫu 1: Having [Number] years of experience working in [Field], I was able to develop a skill set that with the requirements of this position. 

Mẫu 2: So far, I have [year] of experience in [area], and I equip myself with a strong skill set in [specific area].

Mẫu 3: During my time at [company name], I have gained experience in [skills]

Mẫu 4: My previous role has provided me with practical skills and useful experience in [specific area]

Điểm mạnh trong công việc

Mẫu 1: I am usually praised for … 

Mẫu 2: One of my key strengths is… 

Mẫu 3: I excel at… 

Mẫu 4: My strongest asset is… 

Phương châm trong công việc

Mẫu 1: My highest priority is …, and I follow it in every aspect of my work.

Mẫu 2: My work motto is… which shapes my mindset at work.

Mẫu 3: In my work, I prioritize… and I believe it will bring … to my work.

Chia sẻ về sở thích của bản thân

Mẫu 1: I’m a big fan of… 

Mẫu 2: I’m interested in… 

Mẫu 3: I enjoy/like/love + V-ing

Mẫu 4: My hobby is … 

Phương châm sống

Mẫu 1: I follow a life motto, which is … 

Mẫu 2: It is necessary for me to keep a … lifestyle, … 

Mẫu 3: My highest priority is… and I believe it will lead me to a more meaningful life.

Danh sách câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc

 • Tell me about yourself (Giới thiệu về bản thân bạn.)

 • What is your reason for applying for this job? (Lý do bạn ứng tuyển công việc này là gì?)

 • Are you applying for other jobs? (Bạn có đang ứng tuyển công việc khác không?)

 • What is your motivation? (Động lực của bạn là gì?)

 • What are your strengths? (Điểm mạnh của bạn là gì?)

 • What are your weaknesses? (Điểm yếu của bạn là gì?)

 • What are your career goals? (Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì?)

 • What are your areas of expertise? (Lĩnh vực chuyên môn của bạn là gì?)

 • What makes you unique? (Điều khiến bạn trở nên nổi bật là gì?)

 • What is your greatest achievement? (Thành tựu lớn nhất của bạn là gì?)

 • Describe your work principles. (Nói về phương châm làm việc của bạn.)

 • How do you prioritize your work? (Bạn ưu tiên công việc như thế nào?)

 • What do you know about our company? (Bạn biết gì về công ty của chúng tôi?)

 • Why did you leave your previous job? (Tại sao bạn rời khỏi công việc trước đó?)

 • Why should we hire you? (Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?)

 • Have you ever done this job before? (Bạn đã từng trải qua công việc này chưa?)

 • Tell us about your academic background. (Kể về quá trình học vấn của bạn.)

 • What are your short-term/long-term goals? (Mục tiêu ngắn hạn/ dài hạn của bạn là gì?)

 • Can you handle the pressure? (Bạn có thể chịu áp lực được không?)

 • How do you manage your time? (Bạn quản lý thời gian như thế nào?)

 • How long do you plan to work in this company? (Bạn dự định làm việc trong công ty này trong bao lâu?)

 • How do you expect your salary? (Bạn kì vọng vào lương của bạn như thế nào?)

 • Are you willing to work overtime? Bạn có sẵn lòng làm thêm giờ không?)

 • Do you have any questions? (Bạn có câu hỏi nào không?)

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn

Dưới đây là những bài mẫu về giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn trong các ngành nghề khác nhau cho người đọc có thể tham khảo,

Bài mẫu phỏng vấn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh theo đối tượng

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh

Hi everyone, I am Linh. It’s a pleasure for me to be at this interview today. I am 17 years old and I was born and grew up in Ha Noi city - the capital of Viet Nam and also the most hustling and bustling city. I live in a nuclear family and I have a little brother. I’m really into sports, especially basketball, I play for the school team and it has been a crucial part of my everyday life.

Bài giới thiệu bản thân tiếng Anh cho sinh viên

Good day, I am James. It’s a pleasure for me to be at this interview today. I am 21 years old and my hometown is located in New York. I'm currently single, so I have the flexibility to fully focus on my career. 

As a junior pursuing a Bachelor’s Degree in Digital Marketing, I am seeking an internship opportunity to gain more hands-on experience. Despite my inexperience, I want to widen my knowledge and skills in digital marketing. 

One of my key strengths is editing and data analysis. My highest priority is to be punctual, and I follow it in every aspect of my work. 

Outside of work, I’m a big fan of basketball, I play basketball for my university team. It is necessary for me to keep a healthy lifestyle, which shapes my decisions and actions.

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn theo ngành nghề

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn theo ngành nghề

1. Marketing

Good day everyone, my name is Cindy, and I am excited to have the opportunity to discuss my qualifications for the Marketing Manager role. I am 24 years old and my hometown is located in Paris. I'm currently single, so I have the flexibility to fully concentrate on my career and myself.

With a Bachelor's degree in Marketing from XIM University, I have equipped myself with a wide knowledge of marketing, including market research, digital marketing, branding, and strategic planning.

So far, I have 3 years of experience, so I am familiar with marketing-related projects and analyzing customer behavior to foster brand visibility on social media platforms. One of my key strengths is my creativity and ability to think outside the box when launching marketing campaigns. Moreover, my communication skills require me to get on well with my colleagues. My highest priority is teamwork and collaboration, which shapes every decision I make for a campaign.

Outside of work, I love reading fiction comics and updating technology news. I maintain an organized lifestyle because I believe it benefits my health and more. 

2. Xuất nhập khẩu

Hello everyone, my name is Khai and I am and I'm eager to discuss my qualifications for the Export Coordinator role. I am 28 years old and my hometown is Nha Trang. I'm in a relationship, and we're both committed to focusing on our individual growth and careers.

I graduated from Foreign Trade University with a Bachelor's degree in International Business, where I gained knowledge in trade between countries, logistics, and supply chain management.

My previous role has provided me with experience in export operations, I am familiar with optimizing processes to minimize costs and maximize efficiency. One of my key strengths is my problem-solving skills, which help me ensure a procedure without trouble in export activities. Additionally, I can speak Spanish and Chinese so it is easier for me to communicate with international partners and clients. 

In my free time, I enjoy exploring different cultures from different countries. I believe that talent is nothing without persistence.

3. Xây dựng

Good morning, my name is Dan. Thank you for considering my application for the architect role. I'm 26 years old and originally from Da Nang. I'm currently single, so I have the flexibility to fully concentrate on my career and myself.

With a Bachelor's degree in Architecture from Hanoi Architectural University, I have equipped myself with a wide knowledge of architectural design principles and building technology.

With 4 years of experience in the field, I have participated in many architectural projects, such as residential homes. My expertise is in construction design. Besides, I have the ability to strengthen the knot between team members and lead them to achieve the best together.

I am usually praised for being detail-oriented, which makes my design flawless. My work motto is aiming to optimize clients’ living environments for a better living standard.

Outside of work, I enjoy sketching animated characters when I have to blow off some steam. I prioritize collaboration because I believe that two heads are better than one.

4. Sư phạm

Greetings, my name is Trang It’s a pleasure for me to be at this interview today. I am 28 years old and grew up in Ha Noi. I am married and I have a 7-year-old baby girl. 

I graduated from Hanoi University of Education with a Bachelor's degree in Primary Education. I'm excited to contribute my perspectives and enthusiasm to the teacher team. So far, I have 8 years of experience in education, including tutoring, developing academic documents and classroom management. 

One of my key strengths is students managing and building relationships with students, parents, and colleagues. I prioritize communication and collaboration since teamwork is basic to enhance the educational environment.

Outside of the classroom, my hobby is reading novels and taking pictures to capture the moments. I follow a life motto, which is cherishing every moment with family and friends.

5. Tài chính - Ngân hàng

Greetings, you can call me Nga, and I'm eager to discuss my qualifications for the Finance Analyst position. I'm 33 years old and grew up in Ha Noi. I am married and my husband supports me in every aspect of life.

I graduated from National Economy University with a Bachelor's degree in Finance - Banking. I am ready to share my perspective and knowledge with you.

 with gained a solid foundation in financial analysis, risk management, and investment strategies.

With 7 years of experience in the finance industry, I gained many lessons about financial analysis and investment strategies. I am familiar with analyzing market trends and evaluating investment opportunities. One of my key strengths is my detail-oriented which allows me to seek opportunities in the market.

Besides, I am a big fan of Taylor Swift’s music, which eases my mind. I follow a motto of continuous learning.

6. Y dược

Good day everyone, my name is Mai, and I want to introduce myself for the role in the field of healthcare. I am 32 years old and grew up in Thai Binh. I'm currently single, so I have the flexibility to fully concentrate on my career and myself.

I hold a degree in Public Health from Hanoi Medical University, where I learned extensive knowledge and skills in patient care and healthcare.

My previous role at local hospitals provides me with experience working as a registered nurse, I have improved my patient diagnosis and first-aid treatment ability. My top priority is the well-being of my patients.

One of my key strengths is to keep calm under pressure, especially during emergencies, while maintaining clear and effective communication with patients. I believe in teamwork and collaboration in healthcare work, as it leads to better outcomes.

Outside of work, I enjoy practicing yoga, which helps me maintain a healthy body and a peaceful mind. 

7. Công nghệ thông tin

Greetings, I'm Son, thank you for considering my application for the Software Developer position. I'm 25 years old and my hometown is located in Hanoi. I'm currently single, so I have the flexibility to fully concentrate on my career and myself.

I hold a Bachelor's degree in Computer Science from the University of Science and Technology of Hanoi, where I learned extensive skills in programming languages and software development. 

With 2 years of experience in software development, I am eager to learn more about coding with languages like Java, Python, and JavaScript. Besides, I want to meet more people and learn from them.

My strongest skill is efficiency, which helps me to deal with coding more quickly and more accurately. Additionally, I prioritize teamwork and helping teammates to find the best solution.

Outside of work, I enjoy playing games in my free time.

8. Kinh doanh

Greetings, you can call me Khoa, It’s a pleasure for me to be at this interview today for the Marketing Manager role. I am 27 years old and my hometown is located in Hai Phong. I'm in a relationship, and we're both committed to dedicating ourselves to our individual growth and careers

I graduated from National Economy University with a degree in International Business and I have equipped myself with a wide knowledge of business principles, including market analysis,

So far, I have 3 years of experience, so I am familiar with business-related projects and analyzing market trends to identify new business opportunities. One of my key strengths is communication, which helps me to build strong relationships with clients. Moreover, my negotiation skills enable me to secure favorable deals and contracts for the company.

Moreover, my communication skills require me to get on well with my colleagues.

My highest priority is teamwork and collaboration, which shapes every decision I make for a business project. Outside of work, I enjoy traveling and exploring new cultures

9. Kế toán - Kiểm toán

Good day everyone, my name is Lam, and I am excited to have the opportunity to discuss my qualifications for the Accountant role. I am 29 years old and my hometown is located in Vinh Phuc. I'm currently single, so I have the flexibility to fully concentrate on my career and myself.

With a Bachelor's degree in Accounting from Foreign Trade University, I have equipped myself with a wide knowledge of auditing principles and financial analysis.

So far, I have 4 years of experience, so I am familiar with marketing-related projects and analyzing financial statements to foster the system's internal controls. One of my key strengths is an analytical mindset to find the errors in the system. Moreover, my communication skills require me to get on well with my colleagues. My highest priority is teamwork and collaboration, which shapes every decision I make for a campaign.

Outside of work, I enjoy hiking to maintain a healthy work-life balance. I maintain an organized lifestyle because I believe it benefits my health and more. 

10. Hành chính

Good afternoon, my name is Linh, It’s a pleasure for me to be at this interview today to discuss my qualifications for the Human Resource Management role. I am 24 years old and my hometown is located in Ha Noi. I'm in a relationship, and we're both committed to focusing on our individual growth and careers

With a Bachelor's degree in Human Resources Management from the National Economy University, I have developed a strong asset in Human Resource procedures, including recruitment and training. 

Having 2 years of experience working in Human Resources, I was able to develop an interpersonal and academic skill set that meets the requirements for this position. One of my key strengths is to plan activities that will enhance the work environment. Moreover, my communication skills require me to get on well with my colleagues. 

My top priority is to make the office a place where the employees would feel motivated to work.

Outside of work, I like cycling in the park to get fresh air

11. Quản lý Nhà hàng & Khách sạn

Good day everyone, my name is Cindy, It’s a pleasure for me to be at this interview today for the Hotel Manager role. I am 24 years old and my hometown is located in Paris. I prefer not to discuss my marital status. 

I graduated from the University of Commerce with a Bachelor's degree in Hospitality Management, and I'm excited to contribute my perspectives and enthusiasm to the team. I have equipped myself with a wide knowledge of hotel operations.

So far, I have 2 years of experience, doing roles such as front desk supervisor, and customer service so I can manage unexpected situations. One of my key strengths is my organizational skills which help me to control things more efficiently. Moreover, I can speak foreign languages like Korean and Japanese with Asian customers.

Outside of work, I like watching films in my free time. I maintain an organized lifestyle because I believe it benefits my health and more. 

12. Hàng không

Good day everyone, my name is Phuong, and I am excited to have the opportunity to discuss my qualifications for the Flight Attendant role. I am 25 years old and my hometown is located in Vinh Phuc. I'm currently single, so I have the flexibility to fully concentrate on my career and myself.

With a Master’s degree in Hospitality and Tourism Management from Foreign Trade University, I have equipped myself with a deep understanding of customer service. Despite my inexperience, I am willing to learn and train to be a flight attendant

One of my key strengths is I can deal with emergencies and have a strong set of communication skills. My highest priority is teamwork and collaboration through verbal communication, which helps operate an excellent team

Outside of work, I love swimming. I maintain an organized lifestyle because I believe it benefits my health and more.

Những lỗi sai thường gặp khi phỏng vấn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Trong quá trình giới thiêu bản thân khi phỏng vấn, người đọc có thể mắc phải các lỗi sau đây

 • Đưa ra thông tin không liên quan

 • Nói quá ngắn hoặc quá dài

 • Phô trương 

 • Quá tự tin

 • Thiếu sự chuẩn bị

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Trong quá trình phỏng vấn, việc tạo ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, và việc giới thiệu bản thân đóng vai trò quan trọng trong việc này. Trong bài viết này, tác giả giúp đã tìm hiểu về các phần cơ bản trong lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn. Mong người đọc có thể áp dụng được một cách hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh không chỉ là kỹ năng quan trọng trong công việc mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội thăng tiến. Vì vậy, tham gia vào khóa học tiếng Anh giao tiếp với ZIM sẽ giúp bạn nâng cao trình độ và mở ra nhiều cơ hội mới.

Nguồn tham khảo:

ApS, Novorésumé. "35+ Job Interview Questions and Answers for 2024 [Full List]." Novorésumé, 7 Mar. 2018.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu