Chi tiết cách dùng thành ngữ Hit the nail on the head

Hit the nail on the head là cụm idiom được sử dụng vô cùng rộng rãi trong tiếng Anh. Vậy nghĩa của cụm từ trên là gì? Các cách diễn đạt tương đương là gì? Ở bài viết này, tác giả sẽ trình bày khái niệm, đưa ra nguồn gốc xuất hiện và cung cấp bài tập vận dụng cho người học.
chi tiet cach dung thanh ngu hit the nail on the head

Key Takeaways

 • Phát âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

 • Định nghĩa là nói hoặc làm điều gì một cách chính xác, rõ ràng hoặc tận gốc

 • Nguồn gốc và cách dùng Hit the nail on the head

 • Những cách diễn đạt tương đương: Spot on, Right on target, On the money, On the button, On the nose

 • Hit the nail on the head trong ngữ cảnh thực tế

Hit the nail on the head là gì?

Phát âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

Định nghĩa: Theo từ điển, "Hit the nail on the head" có nghĩa là nói hoặc làm điều gì một cách chính xác, rõ ràng hoặc tận gốc. Đây là một cách diễn đạt thông dụng trong tiếng Anh để nói rằng ai đó đã xác định hoặc mô tả một vấn đề một cách chính xác.

Ví dụ:

 • "You hit the nail on the head when you said our company needs more innovative thinking." (Bạn đã đúng khi nói rằng công ty chúng ta cần nhiều suy nghĩ sáng tạo hơn.)

 • "I think John hit the nail on the head when he identified the main cause of the problem." (Tôi nghĩ John đã đúng khi anh ấy xác định được nguyên nhân chính của vấn đề.)

 • "Mary hit the nail on the head when she said that we all need to work together to achieve the project's goals." (Mary đã đúng khi nói rằng chúng ta cần làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của dự án.)

Nguồn gốc và cách dùng Hit the nail on the head

Cụm từ "Hit the nail on the head" có nguồn gốc từ hành động đóng đinh trong thực tế. Khi đóng một chiếc đinh, nếu đánh trúng đầu đinh, nó sẽ thụt vào gỗ một cách dễ dàng và gọn ghẽ. Cụm từ này thể hiện một hình ảnh trực quan, mà mọi người có thể dễ dàng liên tưởng đến việc thực hiện một việc gì đó một cách chính xác.

Tuy nhiên, ngữ cảnh sử dụng cụm từ này ngày nay thường liên quan đến việc nói hoặc làm điều gì một cách chính xác, chứ không chỉ giới hạn trong việc đóng đinh.

Tham khảo thêm: Tổng hợp 100 thành ngữ trong tiếng Anh (idioms) thường gặp nhất

Nguồn gốc và cách dùng Hit the nail on the head

Cách dùng idiom Hit the nail on the head

Vai trò trong câu

"Hit the nail on the head" được sử dụng như một cụm từ động từ hoặc cụm từ trạng ngôn để mô tả sự chính xác của một ý kiến, quan sát, hoặc hành động.

Vị trí trong câu

Cụm từ "hit the nail on the head" thường được sử dụng như một cụm động từ ở cuối câu.

Ví dụ:

Ở cuối câu:  "The issue is we need to find ways to retain employees longer, not just increase salaries. You hit the nail on the head." (“Vấn đề là chúng ta cần tìm cách giữ chân nhân viên lâu hơn, không phải tăng lương. Bạn đã nói đúng.”)

Đầu câu, như một câu độc lập.

Ví dụ: "Hit the nail on the head! That's exactly why we need to focus on developing new products." ("Đúng rồi! Đó chính là lý do chúng ta cần tập trung vào việc phát triển các sản phẩm mới.")

Cụm từ này cũng được đặt ở giữa câu, khi đưa ra một ý kiến hoặc nhận xét.

Ví dụ: "I think you hit the nail on the head when you said that we need to improve our workflows." ("Tôi nghĩ bạn đã nói đúng khi nói rằng chúng ta cần cải thiện quy trình làm việc.")

Các từ/cụm từ thường đi kèm

 • "Really"

"In your thesis about artificial intelligence, you really hit the nail on the head regarding the ethical concerns we need to address." 

(Trong luận văn về trí tuệ nhân tạo của bạn, bạn đã đúng khi chỉ ra những mối quan tâm về đạo đức mà chúng ta cần giải quyết)

 • "I think [someone] hit the nail on the head"

"I think Mike hit the nail on the head when he suggested we study in groups to better understand the material." 

(Tôi nghĩ Mike đã nói đúng khi anh ấy đề xuất chúng ta nên học nhóm để hiểu rõ hơn về tài liệu)

 • "[Someone's] comments about [something] hit the nail on the head"

"Lucy's comments about the need for more practical assignments in our programming class hit the nail on the head." 

(Những bình luận của Lucy về việc cần có thêm nhiều bài tập thực hành trong lớp lập trình của chúng ta đã rất chính xác)

 • "That's exactly/precisely it" or "Exactly/Precisely"

"You've hit the nail on the head! That's exactly it - the core of scientific learning is not just memorizing facts, but understanding the process and developing analytical thinking." 

(Bạn đã nói đúng! Đúng là như vậy - trọng tâm của việc học khoa học không chỉ là ghi nhớ sự thật, mà còn là hiểu quy trình và phát triển tư duy phân tích)

Những cách diễn đạt tương đương

Có một số cách diễn đạt tương đương với cụm từ "hit the nail on the head" trong tiếng Anh. Ví dụ:

 • "Spot on": Cụm từ này thường được dùng trong tiếng Anh - Anh để chỉ một điều gì đó đã được thực hiện hoặc nói một cách chính xác. 

Ví dụ: "Your analysis of the situation was spot on." (Phân tích của bạn về tình hình là hoàn toàn chính xác.)

 • "Right on target": Cụm từ này cũng có nghĩa tương tự như "hit the nail on the head", đề cập đến việc đạt được mục tiêu một cách chính xác. 

Ví dụ: "His prediction about the sales trend was right on target." (Dự đoán của anh ấy về xu hướng bán hàng vô cùng chính xác.)

 • "On the money": Cụm từ này được dùng trong tiếng Bắc Mỹ để chỉ sự chính xác. 

Ví dụ: "Your diagnosis of the problem was on the money." (Bạn chẩn đoán vấn đề vô cùng chính xác.)

 • "On the button" or "On the nose": Cả hai cụm từ này đều có nghĩa là chính xác hoặc đúng lúc. 

Ví dụ: "His solution was right on the button." (Cách giải quyết của anh ấy vô cùng chính xác)

Tất cả những cụm từ trên đều có thể được sử dụng để thay thế cho "hit the nail on the head" trong nhiều ngữ cảnh.

Hit the nail on the head trong ngữ cảnh thực tế

Cụm từ "hit the nail on the head" thường được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh thực tế, thường là để chúc mừng hoặc công nhận sự chính xác trong việc nói, hiểu hoặc làm gì đó. 

 • Trong cuộc họp công việc

"Bob, you've really hit the nail on the head with your assessment of the project. We need to focus more on quality than speed."

(Bob, bạn thực sự đã nói chính xác với đánh giá của mình về dự án. Chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào chất lượng thay vì tốc độ.)

Hit the nail on the head trong ngữ cảnh thực tế

 • Trong một cuộc thảo luận về vấn đề xã hội

"Sarah hit the nail on the head when she said that the root of the problem is not individuals, but systemic issues."

(Sarah đã nói chính xác khi cô ấy nói rằng gốc rễ của vấn đề không phải là cá nhân, mà là những vấn đề hệ thống.)

 • Trong cuộc trò chuyện hàng ngày

You hit the nail on the head when you said I was stressed. I've been having a really tough week at work."

(Bạn đã nói đúng khi nói tôi đang căng thẳng. Tôi đã trải qua một tuần làm việc thực sự khó khăn.)

Bài tập ứng dụng

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với "hit the nail on the head" trong các câu sau.

Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa với “hit the nail on the head” và điền vào chỗ trống

 1. When he said we should focus on digital marketing, he _______.

a) was spot on

b) missed the point

c) was way off

d) didn't know what he was talking about

 1. The doctor _______ when she diagnosed the illness as being caused by a rare strain of bacteria.

a) was right on the money

b) got it wrong

c) didn't understand the situation

d) was off the mark

 1. During our discussion about climate change, you _______ when you said we need more action and less talk.

a) got it right

b) was inaccurate

c) missed the mark

d) was in the wrong ballpark

Bài 2: Tìm từ trái nghĩa với “hit the nail on the head” và điền vào chỗ trống

 1. When he said that the earth is flat, he _______.

a) was spot on

b) missed the mark

c) was correct

d) got it right

 1. The politician _______ when he blamed the economic crisis on the education system.

a) was right on the money

b) got it wrong

c) got it right

d) was accurate

 1. The teacher _______ when she said I was not paying attention in class.

a) was accurate

b) was way off

c) hit the nail on the head

d) was spot on

Đáp án

Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa với “hit the nail on the head” và điền vào chỗ trống

 1. When he said we should focus on digital marketing, he _______.

Đáp án: a) was spot on

Giải thích: "Was spot on" có nghĩa là đúng, chính xác - một ý nghĩa tương tự như "hit the nail on the head". 

 1. The doctor _______ when she diagnosed the illness as being caused by a rare strain of bacteria.

Đáp án: a) was right on the money

Giải thích: "Was right on the money" có nghĩa là rất chính xác, điều này tương tự với "hit the nail on the head". Tức là, bác sĩ đã chính xác khi chẩn đoán bệnh do một dạng vi khuẩn hiếm gặp gây ra.

 1. During our discussion about climate change, you _______ when you said we need more action and less talk.

Đáp án: a) got it right

Giải thích: "Got it right" có nghĩa là đúng, chính xác, điều này giống với "hit the nail on the head". Tức là, trong cuộc thảo luận của chúng ta về biến đổi khí hậu, bạn đã đúng khi bạn nói chúng ta cần hành động nhiều hơn và ít nói chuyện hơn.

Bài 2: Tìm từ trái nghĩa với “hit the nail on the head” và điền vào chỗ trống

 1. When he said that the earth is flat, he _______.

Đáp án: b) missed the mark

Giải thích: "Missed the mark" có nghĩa là sai, không chính xác, điều này trái ngược với "hit the nail on the head". Tức là, khi anh ta nói rằng trái đất là phẳng, anh ta đã sai.

 1. The politician _______ when he blamed the economic crisis on the education system.

Đáp án: b) got it wrong

Giải thích: "Got it wrong" có nghĩa là không chính xác, sai, điều này trái ngược với "hit the nail on the head". Tức là, chính trị gia đã sai khi anh ta đổ lỗi cho hệ thống giáo dục vì cuộc khủng hoảng kinh tế.

 1. The teacher _______ when she said I was not paying attention in class.

Đáp án: b) was way off

Giải thích: "Was way off" có nghĩa là hoàn toàn sai, điều này trái ngược với "hit the nail on the head". Tức là, giáo viên đã hoàn toàn sai khi cô ấy nói tôi không chú ý trong lớp.

Tổng kết

Cụm từ "hit the nail on the head" đã trở thành một cách nói phổ biến để diễn đạt sự chính xác và đúng đắn. Khi ai đó "hits the nail on the head", họ không chỉ đúng về vấn đề, mà còn thể hiện sự thông thái và hiểu biết sâu sắc về nó. Việc sử dụng cụm từ này trong giao tiếp không chỉ giúp tạo sự rõ ràng, mà còn đánh giá cao sự hiểu biết và đóng góp của người nói. Qua việc sử dụng "hit the nail on the head", chúng ta có thể xây dựng một giao tiếp hiệu quả và tôn trọng người khác trong mọi lĩnh vực cuộc sống và công việc.

Nguồn tham khảo

"Hit the Nail on the Head." TheFreeDictionary.com, idioms.thefreedictionary.com/hit+the+nail+on+the+head.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu