Cấu trúc đề thi TOEIC Speaking and Writing: Những điều bạn cần biết

Bên cạnh cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng thông thường, người đọc cũng có thể đăng ký thi thêm 2 kỹ năng Speaking và Writing để thể hiện năng lực sử dụng tiếng Anh của bản thân trong các trường hợp hàng ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản mà thí sinh cần nắm rõ về cấu trúc đề thi TOEIC Speaking và Writing để đạt được số điểm như kỳ vọng.
cau truc de thi toeic speaking and writing nhung dieu ban can biet

Key takeaways

 • TOEIC Speaking: chia thành 5 part với 11 câu hỏi.

 • TOEIC Writing: chia thành 3 part với 8 câu hỏi.

Tổng quan

TOEIC là hệ thống bài thi được phát triển bởi ETS (Educational Testing Service) của Mỹ. TOEIC Speaking and Writing dùng để đánh giá khả năng Viết và Nói của thí sinh và tách biệt hoàn toàn với bài thi TOEIC Listening and Reading.

Người thi sẽ được cấp riêng một chứng chỉ khác chỉ cho 2 kỹ năng Speaking and Writing.

Nói cách khác, nếu thi đủ 4 kỹ năng thì thí sinh phải trải qua hai quá trình thi tách biệt, nhận được hai chứng chỉ khác nhau thay vì một như IELTS.

Một điểm đáng lưu ý tiếp theo là bài thi diễn ra theo hình thức IBT (Internet-Based Test), thí sinh sẽ có mặt tại trung tâm tổ chức thi và làm bài trên máy vi tính.

Cấu trúc đề thi TOEIC Speaking and Writing

Cấu trúc đề thi TOEIC Speaking

Với mục đích đánh giá toàn diện khả năng giao tiếp của thí sinh trong hội thoại hàng ngày cũng như trong môi trường làm việc quốc tế, bài thi được chia thành các phần nhỏ với nội dung tương ứng như sau:

 • Số lượng câu: 11 câu

 • Thời lượng: 20 phút

 • Cách thức: Thi trực tiếp tại trung tâm tổ chức thi và thi trên máy tính. Trả lời các câu hỏi thông qua một bộ tai nghe tích hợp sẵn micro. Các câu trả lời sẽ được ghi âm lại.

Bảng dưới đây tóm tắt từng dạng cụ thể trong bài thi TOEIC Speaking. Có thể thấy, càng về sau độ phức tạp của các dạng yêu cầu càng tăng dần:

Câu hỏi

Dạng yêu cầu

Thời gian chuẩn bị

Thời gian trả lời

Nhiệm vụ minh chứng

1-2

Read a text aloud 

(Đọc thành tiếng ngữ liệu cho trước)

45 giây/câu

45 giây/câu

Mức độ 1

3

Describe a picture (Mô tả hình ảnh)

45 giây

30 giây/ câu

Mức độ 1

4-6

Respond to questions (Trả lời câu hỏi)

3 giây/câu

15 giây đối với câu 4 và câu 5

30 giây đối với câu 6

Mức độ 2

7-9

Respond to questions using information provided

(Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin cho trước)

45 giây đọc thông tin và 3 giây chuẩn bị

15 giây đối với câu 7 và 8

30 giây đối với câu 9

Mức độ 2

10

Propose a solution 

(Đề xuất giải pháp cho một vấn đề)

Lưu ý: Bỏ từ ngày 07/08/2021

45 giây

60 giây

Mức độ 3

11

Express an opinion 

(Bày tỏ quan điểm cá nhân)

30 giây

60 giây

Mức độ 3

Cấu trúc đề thi TOEIC Writing

Thời lượng: 60 phút

Số lượng câu hỏi: 8 câu chia thành 3 phần

Cách thức: Tham gia thi trực tiếp tại nơi tổ chức thi và làm bài trên máy vi tính. Các câu trả lời sẽ được lưu lại và gửi trực tiếp về ETS bên Mỹ.

Các câu hỏi được chia ra thành 3 part:

 • Câu hỏi 1-5: Write a sentence based on a picture (Viết câu hoàn chỉnh dựa vào bức tranh và các từ có sẵn).

Thí sinh có 8 phút để hoàn thành. Điểm cho câu hỏi này được đánh giá trên tiêu chí: ngữ pháp, sự liên quan của câu văn đến bức ảnh.

 • Câu hỏi 6-7: Respond to a written request (Viết email phản hồi thư yêu cầu của khách hàng, đồng nghiệp). 

Thí sinh có 20 phút để hoàn thành. Tiêu chí đánh giá bao gồm từ vựng và sự tổ chức của các câu văn.

 • Câu 8: Write an opinion essay (Viết một bài văn trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân).

Thí sinh có 30 phút để viết một bài luận dài 300 chữ. Sau đó, tổng số điểm thành phần được chuyển hóa trên thang điểm 200 với 9 trình độ năng lực khác nhau.

Xem thêm: Tiêu chí đánh giá bài thi TOEIC Writing

Mẫu đề thi TOEIC Writing and Speaking

Đề thi mẫu TOEIC Speaking

Questions 1–2: Read a text aloud

Directions: In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud.

Question 1: Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for joining us today for this important briefing. I'm thrilled to unveil our upcoming initiative aimed at enhancing problem-solving skills across our organization. It's a pleasure to introduce our esteemed workshop facilitators: Sarah Nguyen from the Finance Department, Jason Patel representing Customer Service, and Emily Chen from Human Resources. Each of them brings unique perspectives and expertise to guide us through this exciting program. Now, without further ado, I'll hand it over to them to provide insight into what you can anticipate from our upcoming problem-solving workshop.

Question 2: This Saturday, Adventure Gear Store welcomes outdoor enthusiasts to an exciting event at our location. Drop by between 10 a.m. and 2 p.m. to explore our latest gear offerings, enjoy special discounts on select items, and participate in our outdoor gear giveaway. Additionally, don't miss the chance to chat with experienced adventurers and gain valuable tips for your next expedition. Make sure to mark your calendar and join us for a day of adventure and discovery!

Questions 3–4: Describe a picture

Directions: In this part of the test, you will describe the picture on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then you will have 30 seconds to speak about the picture.

Question 3:

image-alt

Question 4:

image-alt

Questions 5–7: Respond to questions

Directions: In this part of the test, you will answer three questions. You will have three seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to Questions 5 and 6, and 30 seconds to respond to Question 7.

Imagine that a renowned tech company from South Korea is conducting a study in your region. You have graciously consented to engage in a telephone interview regarding smartphones.

Question 5: Could you please share the amount you typically spend on your smartphone, and how long have you owned your current device?

Question 6: When considering a new smartphone, what features do you prioritize the most?

Question 7: What aspects of using your smartphone do you particularly enjoy or find inconvenient, and what are the reasons behind your preferences?

Questions 8-10: Respond to questions using information

Directions: In this part of the test, you will answer three questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have three seconds to prepare and 15 seconds to respond to Questions 8 and 9. You will hear Question 10 two times. You will have three seconds to prepare and 30 seconds to respond to Question 10.

Job Hunting Workshop with Career Consultant Sarah Smith

Date: Monday, March 15

Location: Johnson Conference Hall

9:00-9:20 Welcome and Orientation

9:20-11:00 Crafting an Effective CV: Essential Components and Formatting Tips

11:00-12:30 Navigating Job Boards: Strategies for Efficient Job Searching

12:30-1:30 Lunch Break

1:30-2:30 Mastering Cover Letters: Tailoring Your Pitch to Employers

2:30-4:00 Ace Your Interviews: Techniques for Confidence and Success

4:00-5:00 Q&A Session with Sarah Smith

5:00 Conclusion of Workshop

To register for this workshop, kindly contact Emily Davis at 070-555-123.

Question 8: What day is the job hunting workshop, and when does it commence?

Question 9: I recall reading that the session on crafting CVs was slated to commence just after lunch. Am I correct?

Question 10: I have a prior engagement in the morning on that day, so I might only be available in the afternoon. Which sessions will be accessible for me to attend?

Question 11: Express an opinion

Directions: In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 60 seconds to speak.

Some people believe that working remotely is more productive than working in an office environment due to fewer distractions. Others argue that being physically present in an office promotes better collaboration and communication among team members. Which point of view do you agree with and explain why?

Đề thi mẫu TOEIC Writing

Questions 1–5: Write a sentence based on a picture

Directions: In this part of the test, you will write ONE sentence that is based on a picture. With each picture, you will be given TWO words or phrases that you must use in your sentence.

You can change the forms of the words and you can use the words in any order.

Your sentence will be scored on the appropriate use of grammar, and the relevance of the sentence to the picture.

You will have eight minutes to complete this part of the test.

Question 1: 

image-alt

Given words/phrases: surfboard, waves

Question 2: 

image-alt

Given words/phrases: traffic jam, pedestrians

Question 3: 

image-alt

Given words/phrases: commuters, standing room only

Question 4: 

image-alt

Given words/phrases: hiking trail, breathtaking view

Question 5: 

image-alt

Given words/phrases: picnic blanket, leisurely afternoon

Questions 6–7: Respond to a written request

Directions: In this part of the test, you will show how well you can write a response to an e-mail.

Your response will be scored on the quality and variety of your sentences, vocabulary, and organization.

You will have 10 minutes to read and answer each e-mail.

Question 6: You are a first-year student who recently moved to the city where your university is situated. You saw an advertisement for a rental home and want to share it with a housemate and know more about the possible accommodations.

Directions: Reply to this email as though you were the landlord. In your email, give the student at least THREE pieces of the house's information.

Question 7: Last year, a woman had a picnic with his coworkers at the workplace. This year, she would like to go hiking and wrote an email to one of his coworkers asking them to arrange this plan.

Directions: Reply to this email as if you were his coworker. Please include ONE request and TWO questions in your email.

Question 8: Write an opinion essay 

Directions: In this part of the test, you will write an essay in response to a question that asks you to state, explain, and support your opinion on an issue. Typically, an effective essay will contain a minimum of 300 words. 

Your response will be scored on whether your opinion is supported with reasons and/or examples, grammar, vocabulary, and organization.

You will have 30 minutes to plan, write, and revise your essay.

Directions: Read the question below. You have 30 minutes to plan, write, and revise your essay. Typically, an effective response will contain a minimum of 300 words.

Some people argue that working from home has more benefits than drawbacks. Others believe that working in an office setting is preferable. What is your opinion? Discuss the advantages and disadvantages of working from home and working in an office.

Những chủ đề thường gặp trong TOEIC Speaking và Writing

Speaking

Ví dụ:

 • Which of the following choices do you think has the greatest impact on environmental protection?

(1) Governmental regulations (2) Environmental awareness groups (3) Individual effort.

Tạm dịch: Bạn nghĩ lựa chọn nào trong 3 lựa chọn sau đây sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến việc bảo vệ môi trường?

(1) Luật lệ của nhà nước (2) Các nhóm vận động bảo vệ môi trường (3) Nỗ lực từ mỗi cá nhân

 • There is going to be a TV show that relates to students. Which show would you like to watch?

(1) Interview school leaders (2) Students’ debate on political and social topics (3) Comedy about school life.

Tạm dịch: Sắp tới sẽ có một chương trình TV liên quan đến học sinh. Bạn sẽ muốn xem chương trình nào?

(1) Phỏng vấn những người lãnh đạo trường học (2) Cuộc tranh luận của học sinh về vấn đề chính trị và xã hội (3) Hài kịch về cuộc sống trường học

 • Three kinds of activities will be offered on a special day organized by the International Student office. Which one do you prefer?

(1) International food fair (2) International music festival (3) International film festival.

 • Which one would you like to choose for your final project?

(1) giving a presentation (2) writing a paper (3) creating a video.

Ví dụ:

 • Do you agree or disagree that it is important for young people to learn some domestic skills like cooking, sewing and taking care of children?

Tạm dịch: Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến thế hệ trẻ cần học những kĩ năng việc nhà như nấu ăn, thêu thùa và chăm sóc trẻ em?

 • Do you agree or disagree with the statement that experienced doctors are better than young doctors?

Tạm dịch: Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến những bác sĩ nhiều kinh nghiệm sẽ giỏi hơn những bác sĩ trẻ?

 • If the police stop a driver who is driving drunk (after drinking alcohol), do you think that the person’s driver’s license should be taken away? Support your answer.

Tạm dịch: Nếu cảnh sát dừng một tài xế say xỉn lại, bạn có nghĩ rằng bằng lái xe của tài xế đó có nên bị thu lại không? Đưa ra các dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của bạn.

 • Do you think that parents should be allowed to educate their children at home, or should they be required to send children to school outside the home? Support your answer.

Tạm dịch: Bạn nghĩ rằng bố mẹ nên được cho phép để tự giáo dục con họ ở nhà hay họ được yêu cầu để cho con họ học tập ở trường?

Writing

 • Many people think that salary is the most important factor that should be considered when choosing a job. In your opinions, what are key things to consider when choosing a job?

Tạm dịch: Nhiều người nghĩ rằng tiền lương là yếu tố quan trọng nhất nên được cân nhắc khi lựa chọn một công việc. Theo bạn, những yếu tố nào là yếu tố chính cần xem xét khi chọn một công việc?

 • In many workplaces such as hospitals, factories, … many people are working in shifts. In your opinion, what are some advantages and disadvantages of shift work?

Tạm dịch: Ở nhiều môi trường làm việc, con người hiện nay đang làm việc theo ca. Theo quan điểm của bạn, những lợi ích và bất lợi của làm việc theo ca là gì?

 • Many people think that teamwork skills are so important. However, other people don’t think that. In your opinion, whether teamwork skill or individual work skill is more important?

Tạm dịch: Rất nhiều người nghĩ kĩ năng làm việc nhóm vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, những người khác lại không nghĩ vậy. Theo bạn, kĩ năng làm việc nhóm hay kĩ năng làm việc cá nhân quan trọng hơn?

 • Many people think that changing your habits can help you change your life. What do you think about the influence of habits on our self-improvement?

Tạm dịch: Nhiều người nghĩ rằng thay đổi thói quen của bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bạn nghĩ gì về tầm ảnh hưởng của thói quen lên sự phát triển của cá nhân?

Bảng điểm TOEIC Speaking & Writing

Điểm bài thi TOEIC Speaking

Điểm bài thi TOEIC Writing

Trình độ CEFR tương đương

0-30

0-50

A1-Mới bắt đầu

31-70

51-90

A2-Sơ cấp

71-120

91-120

B1-Trung cấp

121-150

121-150

B2-Trên trung cấp

151-190

151-190

C1-Cao cấp

191-200

191-200

C2-Thành thạo

Bảng quy đổi trên chỉ mang tính chất tham khảo để thí sinh có thể đánh giá được một phần năng lực hiện tại của bản thân.

chứng chỉ TOEIC Speaking & WritingChứng chỉ TOEIC Speaking and Writing

Gợi ý tài liệu ôn thi TOEIC Speaking and Writing

Để ôn thi TOEIC Speaking and Writing, việc sử dụng tài liệu chất lượng có thể giúp bạn làm quen với định dạng của bài thi, mô hình câu hỏi, và cũng cải thiện kỹ năng của mình. Dưới đây là một số gợi ý về tài liệu ôn thi TOEIC Speaking and Writing:

Ôn thi TOEIC Speaking

 • TOEIC Speaking Success:

Cuốn sách này cung cấp thông tin chi tiết về cách chuẩn bị và làm bài cho mọi phần của TOEIC Speaking. Nó cũng có các bài mẫu và phản hồi chi tiết.

 • Official TOEIC Speaking Test Preparation Guide:

Tài liệu này được xuất bản bởi ETS, tổ chức tổ chức TOEIC. Nó cung cấp các bài kiểm tra thực hành và giải thích chi tiết cho từng loại câu hỏi.

 • Barron's TOEIC Speaking with Audio CDs:

Cuốn sách này cung cấp một loạt các bài kiểm tra thực hành, hướng dẫn chi tiết và các kỹ thuật cần thiết để làm bài tốt trong phần TOEIC Speaking.

Ôn thi TOEIC Writing

 • TOEIC Writing Success

Tương tự như phiên bản về Speaking, cuốn sách này cung cấp chi tiết về cách làm mỗi loại bài thi và bài mẫu giải thích.

 • Collins Skills for the TOEIC Test: Writing

Cuốn sách này tập trung vào phần Writing và cung cấp các bài kiểm tra thực hành cùng với chiến lược làm bài và giải thích chi tiết.

 • Delta's Key to the Next Generation TOEIC Test: Advanced Skill Practice Book

Đây là một tài liệu ôn tập chất lượng, chứa đựng nhiều bài kiểm tra và hoạt động giúp nâng cao khả năng viết của bạn.

Tài nguyên trực tuyến

 • ETS TOEIC Official Website

Trang web chính thức của ETS cung cấp miễn phí các tài liệu và mẫu bài thi để ôn tập.

 • TOEIC Practice Online

Có nhiều trang web cung cấp bài kiểm tra thực hành trực tuyến miễn phí, giúp bạn làm quen với định dạng của bài thi.

 • YouTube Channels

Có nhiều kênh trên YouTube cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách làm mỗi loại câu hỏi và cung cấp các bài mẫu.

Lưu ý rằng quá trình ôn tập cần sự kiên nhẫn và thực hành đều đặn. Hãy sử dụng tài liệu ôn tập như một công cụ hỗ trợ để làm quen với định dạng và rèn luyện kỹ năng của bạn.

Xem thêm: Tài liệu luyện thi TOEIC Speaking and Writing

Cách đăng ký thi TOEIC Writing and Speaking

Để đăng ký thi TOEIC Writing and Speaking tại IIG Việt Nam, bạn cần làm theo các bước sau:

image-alt

 • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân

 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin dự thi

 • Bước 5: Upload ảnh thẻ, mặt trước, mặt sau CCCD và mặt trước, mặt sau thẻ học sinh

 • Bước 6: Ấn nút đăng ký để gửi thông tin

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu những thông tin cơ bản về cấu trúc đề thi TOEIC Speaking and Writing. Người đọc cần nắm vững để từ đó có những cách tiếp cận và luyện thi TOEIC hiệu quả để đạt được điểm số mong muốn.


Trích nguồn

ETS. (n.d.). TOEIC Sample Speaking & Writing Questions. https://www.ets.org/content/dam/ets-org/pdfs/toeic/toeic-speaking-writing-sample-tests.pdf

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu