Idea for IELTS Writing topic Newspaper: Phân tích, lên ý tưởng và bài mẫu

Bài viết sẽ giúp thí sinh trang bị từ vựng liên quan cũng như kiến thức nền về chủ đề này để thí sinh có thể áp dụng vào lên Idea for IELTS Writing topic Newspaper để phát triển ý cho bài làm và tham khảo IELTS Writing Sample.
Lê Hoàng Nam
16/10/2023
idea for ielts writing topic newspaper phan tich len y tuong va bai mau

Newspaper (Báo) là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện được xuất bản và phát hành định kì đến với công chúng. Vì vậy, topic Newspaper (Báo) không còn là đề tài xa lạ trong IELTS Writing task 2. Tuy nhiên, phần lớn thí sinh vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai ý và sử dụng từ vựng cho topic này.

Key Takeaways

Giới thiệu về chủ đề Newspaper:

 • Một số những đề bài liên quan đến chủ đề Newspaper: With the rise in popularity of the Internet, newspapers will soon become a thing of the past. To what extent do you agree or disagree?

 • Một số vấn đề trong chủ đề Newspaper: Newspaper và Online news.

 • Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Newspaper.

Ý tưởng cho IELTS Writing Topic Newspaper:

 • Đọc và truy cập tin tức trên Internet sẽ không phải trả tiền như mua báo truyền thống.

 • Đọc và truy cập tin tức trên Internet sẽ tiện lợi hơn sử dụng báo giấy.

 • Người đọc thích dùng báo giấy hơn vì cảm giác nó đem lại.

 • Đọc báo giấy giảm thiểu sự ảnh hưởng đến mắt của người sử dụng so với việc đọc trên màn hình điện tử.

Giới thiệu về chủ đề Newspaper

Một số những đề bài liên quan đến chủ đề Newspaper

Người học có thể tham khảo một số đề bài thường xuất hiện trong topic Newspaper để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

 • Đề bài mẫu 1: Newspapers and books are outdated. Why do some people believe this? What is your opinion about the future of books and newspapers?

 • Đề bài mẫu 2: With the rise in popularity of the Internet, newspapers will soon become a thing of the past. To what extent do you agree or disagree?

 • Đề bài mẫu 3: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news. Do you agree or disagree?

 • Đề bài mẫu 4: More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development?

 • Đề bài mẫu 5: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree?

image-alt

Một số vấn đề trong chủ đề Newspaper

Với topic liên quan đến Newspaper, hẳn người học sẽ quen với những dạng đề so sánh giữa Newspaper và Online news. Tuy đây là chủ đề khá gần gũi với người thi khi ở thời điểm hiện tại phần đông người học đều có thể truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin cần thiết cho bản thân, nhưng người viết cũng cần trang bị các từ vựng, kiến thức cơ bản về lĩnh vực giải trí cũng như nhìn nhận vấn đề từ góc độ chung của xã hội để bài viết giữ được tính khách quan.

Một số vấn đề mà có thể được đề cập đến trong đề bài trong chủ đề này là:

Về newspaper:

 • Nhiều người thích đọc báo giấy hơn vì nó đem lại cảm giác sử dụng chân thật hơn (ví dụ như việc chạm vào hoặc mùi từ tờ giấy).

 • Đọc báo giấy sẽ đỡ gây hại đến mắt hơn so với việc đọc báo hay tin tức trên màn hình điện tử.

Về online news:

 • Việc truy cập vào Internet để đọc và tìm kiếm tin tức thuận tiện và đơn giản hơn cho người dùng rất nhiều so với báo giấy thông thường.  Người dùng có thể đọc hoặc nghe tin tức ở địa điểm và thời gian mà bản thân mong muốn mà không cần phải mua hay mang đi theo người như các loại báo truyền thống.

 • Đọc và theo dõi tin tức trên Internet sẽ không phải trả tiền hoặc sẽ phải trả tiền ít hơn so với việc mua báo giấy.

 • Tuy có thể dễ dàng truy cập tin tức hơn so với báo giấy nhưng trên Internet có rất nhiều các nguồn tin không chính thống và không đáng tin cậy, có thể dẫn đến việc tiếp nhận thông tin sai lệch.

Xem thêm: Idea for IELTS Writing Topic Government and Society

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Newspaper

Một số từ vựng cơ bản liên quan đến topic Newspaper mà người học cần nắm vững là:

Từ vựng

Nghĩa

Reading material (n)

Sách; tài liệu

Expediency (n)

Sự tiện lợi

Article (n)

Bài viết

Publisher (n)

Nhà xuất bản

Publication (n) 

Việc xuất bản

Digital (n)

Kỹ thuật số

Journalism (n) 

Nghề nhà báo

Journalist (n)

Nhà báo

Misleading news (n)

Tin giả mạo

Tabloid (n)

Báo lá cải

Reliable (adj)

Đáng tin cậy

Broadcast (v)

Phát sóng

Exaggerate (v)

Phóng đại

Current affairs (n)

Vấn đề đương thời

To enhance news literacy

Nâng cao nhận thức về thông tin

To access online news

Truy cập thông tin

To consume information 

Tiêu thụ thông tin

The crucial source of information

Nguồn thông tin quan trọng

To access huge storage of news

Tiếp cận trữ lượng lớn thông tin

View of the majority 

Cái nhìn của số đông

Track the news

Theo dõi tin tức

To be/ keep updated

Được cập nhật thông tin

image-alt

Ý tưởng cho IELTS Writing Topic Newspaper

For online news:

Vấn đề 1: Đọc và theo dõi tin tức trên Internet sẽ không phải trả tiền hoặc sẽ phải trả tiền ít hơn so với việc mua báo giấy.

 • The popularity of online newspapers is increasing, albeit with the requirement of a small subscription fee, except for a few websites that offer free daily news updates.

-> Sự phổ biến của báo trực tuyến ngày càng tăng, mặc dù yêu cầu một khoản phí đăng ký nhỏ, ngoại trừ một số trang web cung cấp cập nhật tin tức miễn phí hàng ngày.

 • In essence, it may be stated that there consistently exists a predetermined fee associated with the acquisition of electronic books or digital editions of newspapers.

-> Về bản chất, có thể nói rằng luôn tồn tại một khoản phí được xác định trước liên quan đến việc mua sách điện tử hoặc ấn bản kỹ thuật số của báo chí.

 • Nevertheless, these types of publications are generally more affordable compared to their printed counterparts.

-> Tuy nhiên, những loại ấn phẩm này thường có giá cả phải chăng hơn so với các loại ấn phẩm in.

Vấn đề 2: Đọc và theo dõi tin tức trên Internet sẽ tiện lợi hơn việc sử dụng báo giấy.

 • The internet's sustainability is complemented by its ability to provide individuals with instantaneous access to a vast array of news and information that they are eager to consume or discover

-> Tính bền vững của Internet được bổ sung bởi khả năng cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập tức thời vào vô số tin tức và thông tin mà họ mong muốn sử dụng hoặc khám phá.

 • Moreover, when situated at one's residence or workplace, the internet facilitates the effortless retrieval of desired information through a few mouse clicks, granting immediate access to a comprehensive range of news articles.

-> Hơn nữa, khi được đặt tại nơi ở hoặc nơi làm việc ,Internet tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất thông tin mong muốn một cách dễ dàng chỉ bằng vài cú click chuột, cho phép truy cập ngay vào một loạt các bài báo tin tức.

 • In addition, there exists a variety of specialized applications available for download on the internet that facilitate access to different news content in both written and audiovisual formats.

-> Ngoài ra, còn tồn tại nhiều ứng dụng chuyên biệt có sẵn để tải xuống trên internet nhằm tạo điều kiện truy cập vào các nội dung tin tức khác nhau ở cả định dạng văn bản và nghe nhìn.

For newspaper:

Vấn đề 3: Nhiều người thích đọc báo giấy hơn vì nó đem lại cảm giác sử dụng chân thật và có phần tiện lợi hơn.

 • The tactile experience of handling physical paper cannot be replicated by the internet.

-> Trải nghiệm xúc giác khi xử lý giấy vật lý không thể được sao chép khi sử dụng internet.

 • To exemplify, many individuals find the olfactory sensation of paper, the tactile experience of touching it, and even the auditory aspect of turning a page to be highly enticing, hence leading them to consistently favor printed books over their electronic counterparts.

-> Ví dụ, nhiều cá nhân nhận thấy khứu giác của giấy, trải nghiệm xúc giác khi chạm vào nó và thậm chí cả khía cạnh thính giác khi lật một trang rất hấp dẫn, do đó khiến họ luôn ưa chuộng sách in hơn sách điện tử.

 • Furthermore, it should be noted that the cost of using the Internet is rather high. To access news articles on the internet, it is necessary to have a gadget and an internet connection.

-> Hơn nữa, cần lưu ý rằng chi phí sử dụng Internet khá cao. Để truy cập các bài viết tin tức trên internet cần có thiết bị và kết nối internet.

 • One additional constraint of the internet pertains to its limited coverage, as opposed to newspapers which can be accessed in various locations such as gardens, beaches, or on flights.

-> Một hạn chế nữa của Internet liên quan đến phạm vi phủ sóng hạn chế của nó, trái ngược với báo chí có thể được truy cập ở nhiều địa điểm khác nhau như vườn, bãi biển hoặc trên các chuyến bay.

image-alt

Vấn đề 4: Đọc báo giấy sẽ đỡ gây hại đến mắt hơn so với việc đọc báo hay tin tức trên màn hình điện tử.

 • It is important to note that certain individuals may experience difficulties in accessing and comprehending internet content as a result of health-related conditions.

-> Điều quan trọng cần lưu ý là một số cá nhân có thể gặp khó khăn trong việc truy cập và hiểu nội dung internet do các tình trạng liên quan đến sức khỏe.

 • Moreover, there exists a subset of individuals who experience adverse health effects as a result of prolonged exposure to laptops or phones, manifesting in conditions such as headaches or ocular abnormalities.  

-> Hơn nữa, tồn tại một nhóm nhỏ những người bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do tiếp xúc lâu với máy tính xách tay hoặc điện thoại, biểu hiện trong các tình trạng như đau đầu hoặc bất thường ở mắt.

Xem thêm: Idea for IELTS Writing Task 2 Topic Business

Áp dụng vào bài thi IELTS Writing Task 2 Topic Newspaper

Phân tích chủ đề

Topic: With the rise in popularity of the Internet, newspapers will soon become a thing of the past. To what extent do you agree or disagree?

Keywords: Internet; Newspaper; become a thing of the past

Dạng bài: Agree or Disagree

Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng bài này, thí sinh có thể lựa chọn 3 cách triển khai bao gồm: Đồng ý / Không đồng ý / Đồng ý một phần rồi nêu lý do trong phần thân bài.

Dàn bài gợi ý

Introduction:

 • Paraphrase lại đề bài 

 • Thesis statement (Giới thiệu nội dung chính của bài viết): Trả lời trực tiếp câu hỏi đề bài,người học cần đưa ra ý kiến của bản thân là đồng ý, không đồng ý, hoặc đồng ý một phần,và tác giả sẽ đưa ra lí do trong thân bài.

Body Paragraph 1: 

 • Topic sentence:

Đưa ra điểm mạnh của việc đọc báo trên Internet so với báo giấy nhanh và tiện lợi hơn.

 • Main idea 1:

Giải thích và trình những lợi ích khác nhau của Internet như khả năng tiếp cận, tốc độ và sự tiện lợi cho người sử dụng.

 • Main idea 2:

Nhấn mạnh cách người dùng có thể truy cập tin tức ngay lập tức thông qua các nền tảng trực tuyến và khả năng tùy chỉnh các nguồn tin tức mọi địa điểm và thời điểm

Body Paragraph 2: 

 • Topic sentence:

Đưa ra ý kiến về việc muốn đọc báo giấy thì cần phải bỏ thời gian và tiền để đi mua báo.

 • Main idea 1:

Nêu rõ về việc sử dụng Internet để truy cập và đọc tin tức sẽ nhanh hơn và không cần phải mất phí để có thể truy cập thông tin.

 • Main idea 2:

Đề cập đến khả năng suy thoái của báo truyền thống và sự chuyển dịch sang tiêu dùng tin tức trực tuyến và sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng tin tức kỹ thuật số.

Conclusion:

 • Paraphrase lại câu thesis và khẳng định lại  quan điểm của mình.

image-alt

IELTS Writing Sample Topic Newspaper

In the present era, a significant proportion of books and periodicals have been readily available through online platforms. It is anticipated that in the forthcoming years, there will likely be a decline in the demand for printed newspapers and books. From my perspective, I agree with this statement, and the reasons will be addressed in this essay

Initially, it is noteworthy that the entirety of the content typically found in newspapers is readily accessible on the internet, albeit in the form of a digital replica. To be specific, the individuals would defer their newspaper purchase till the morning, at which point they would proceed to peruse the contents of the newspaper. Currently, with a simple action of clicking, data may be swiftly posted and made accessible to everyone worldwide, regardless of their geographical location. The availability of news and information is contingent upon the presence of network connectivity. Hence, it can be argued that the Internet serves as a viable means to access current events and stay informed regardless of time or location.

Moreover, the Internet's advantage is enhanced by its capacity to provide users with immediate access to a vast array of news and information that they are eager to ingest or investigate. Fundamentally, purchasing a newspaper necessitates physically going to a retail store and paying for it, which takes time and effort. Furthermore, the industry is experiencing a notable transformation as evidenced by the decline in newspaper sales and the closure of print periodicals on a global scale. The growing prevalence of digital news platforms indicates a predilection for the consumption of news through online channels. The proliferation of smartphones and tablets exacerbates the diminishing popularity of conventional newspapers.

In conclusion, the proliferation of the Internet has significantly altered how news is obtained, leading to the inevitable obsolescence of newspapers.

Từ vựng:

 • books and periodicals: Sách và báo định kì

 • online platforms: Nền tảng trực tuyến

 • printed newspapers: Báo giấy/ Báo in

 • readily accessible: Dễ dàng tiếp cận

 • digital replica: Bản sao kỹ thuật số

 • contents: Nội dung

 • geographical location: Vị trí địa lý

 • availability: Khả dụng 

 • network connectivity: Mạng kết nối

 • viable: Khả thi 

 • stay informed: Cập nhật 

 • immediate access: Truy cập tức thì

 • a vast array of news: 1 loạt tin tức phong phú

 • ingest or investigate: Tiêu thụ hoặc khám phá

 • prevalence: Sự phổ biến

 • predilection: Sở thích 

 • online channels: Kênh trực tuyến

 • conventional newspapers: Báo truyền thống

image-alt

Tổng kết

Với chủ đề Newspaper là một trong những dạng câu hỏi mà người học cần lưu ý để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi IELTS. Bài viết đã cung cấp cho thí sinh cái nhìn tổng quan về chủ đề, một số đề bài thường gặp kèm theo IELTS Writing Sample cũng như các từ vựng cơ bản cần nắm vững. Qua đó, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Newspaper.

Tham khảo thêm khóa học tại trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc Anh ngữ ZIM giúp học viên tăng cường kỹ năng, kiến thức trong thời gian ngắn, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu