Idioms chủ đề Study và cách áp dụng vào IELTS Speaking

Bài viết sẽ cung cấp cho người học những Idioms chủ đề Study và kèm theo ví dụ cách áp dụng những Idioms này vào phần IELTS Speaking Part 1 và Part 3
Nguyễn Thị Ngọc Hằng
11/03/2022
idioms chu de study va cach ap dung vao ielts speaking

“Study” là một trong những chủ đề rất quen thuộc trong bài thi IELTS, đặc biệt là trong bài thi Speaking. Đối với những band điểm cao, sử dụng Idioms (thành ngữ) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng tiêu chí Lexical Resource (Nguồn từ vựng), từ đó giúp thí sinh đạt được band điểm cao hơn trong phần thi IELTS Speaking. Vì vậy, bài viết giới đây sẽ cung cấp cho người học định nghĩa về những Idioms chủ đề Study và kèm theo ví dụ cách áp dụng những Idioms này vào phần IELTS Speaking Part 1 và Part 3

Key takeaways

1. to learn (something) by heart: học thuộc lòng

2. to burn the midnight oil: thức khuya học bài

3. to hit the books: học bài

4. to breeze/ sail through: vượt qua một cách dễ dàng

5. to get the hang of something: hiểu/ nắm bắt được điều gì đó

6. fall behind with something: bị tụt lại phía sau, không tiến bộ

7. go blank: quên một việc việc đó

8. pass with flying colors: vượt qua một cách thành công

9. play hooky: trốn học

10. a teacher’s pet: học trò cưng của giáo viên

Các Idioms chủ đề Study phổ biến

To learn (something) by heart

Ý nghĩa: học một điều gì đó tốt đến mức có thể viết hoặc đọc lại mà không cần suy nghĩ/ học thuộc lòng

Ví dụ: The teacher encouraged her students to learn that poem by heart. (Cô giáo khuyến khích học sinh của mình học thuộc bài thơ đó.)

To burn the midnight oil

Ý nghĩa: thức khuya để học tập hoặc làm việc

Ví dụ: He has to burn the midnight oil to acquire the knowledge required to pass the next exam. (Anh ấy phải thức khuya để có được kiến thức cần thiết để vượt qua bài kiểm tra sắp tới.)

To hit the books

Ý nghĩa: học bài

Ví dụ: If you want to have a good mark, you should hit the books until you know the subject inside out. (Nếu bạn muốn có điểm cao, bạn cần học tập đến khi bạn hiểu cặn kẽ môn học.)

To breeze/ sail through

Ý nghĩa: vượt qua hoặc đạt được điều gì đó một cách dễ dàng

Ví dụ: Although everyone was extremely nervous, she could breeze through the exams. (Mặc dù mọi người đều vô cùng lo lắng nhưng cô ấy có thể vượt qua các phần thi một cách dễ dàng.)

To get the hang of something

Ý nghĩa: tiếp thu một điều gì đó, nhất là khi điều đó khó khăn và khó hiểu.

Ví dụ: Many students find it hard to get the hang of new principles so they often make mistakes. (Nhiều học sinh khó tiếp thu được các nguyên tắc mới nên thường mắc lỗi.)

idioms-chu-de-study-tong-hop

Fall behind with something

Ý nghĩa: bị chậm lại, sa sút hơn hoặc bị tụt lại phía sau, không tiến bộ

Ví dụ: Some students have fallen behind with their studies since they skipped too many classes. (Một số học sinh đã bị tụt lại phía sau với việc học của họ vì họ đã bỏ quá nhiều buổi học.)

Go blank

Ý nghĩa: quên một việc gì đó mà bản thân đã biết, thường là tạm thời

Ví dụ:  When I looked at the exam paper, my mind just went blank and could not write anything down. (Khi tôi nhìn vào tờ giấy thi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và không thể viết ra bất cứ điều gì.)

Pass with flying colors

Ý nghĩa: vượt qua một điều gì đó thành công, với điểm số cao hoặc một cách xuất sắc

Ví dụ: She passed the test with flying colors thanks to her hark-working and determination. (Cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra với điểm số cao nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm của mình.)

Play hooky

Ý nghĩa: trốn học

Vi dụ: They were bored at school so they decided to play hooky and go shopping. (Bọn họ chán học nên đã quyết định sẽ trốn học và đi mua sắm.)

A teacher’s pet

Ý nghĩa: một học sinh được giáo viên yêu thích và được đối xử tốt hơn so với những học sinh khác

Ví dụ: She is a teacher's pet. She always receives special treatment from teachers. (Cô ấy là thú cưng của giáo viên. Cô luôn nhận được sự đối xử đặc biệt từ các giáo viên.)

Áp dụng Idioms chủ đề Study vào bài thi IELTS Speaking

Áp dụng vào bài thi IELTS Speaking part 1

idioms-chu-de-study-ap-dung-vao-ielts-speaking-part-1

Câu hỏi: What do you dislike about your study?

Well, I have to say that my major involves dealing with principles so it is not easy to get a hang of them. You can fall behind with your study if you play hooky and miss some classes. It is quite stressful.

Bạn không thích gì ở việc học của mình?

Vâng, tôi phải nói rằng chuyên ngành của tôi liên quan đến các nguyên tắc nên không dễ để hiểu được chúng. Bạn có thể bị tụt lại trong việc học nếu bạn trốn học và bỏ lỡ một số buổi học. Điều đó khá là căng thẳng.

Câu hỏi: Would you say that you are a good student?

I am not trying to be overconfident but yes, I am. I hit the books after school and especially in crunch time, I often try to burn the midnight oil to have the best preparation for the exams.

Bạn có nghĩ mình là một học sinh giỏi không?

Tôi không cố tỏ ra quá tự tin nhưng đúng là như vậy. Tôi tất bật với sách vở sau giờ học và đặc biệt trong thời gian ôn bài, tôi thường cố gắng học đến khuya để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài kiểm tra.

Câu hỏi: Do you prefer to study alone or with others? Why?

Actually, I prefer to study on my own. You know, in order to learn something by heart, I need to concentrate on it fully. So I guess studying with others may make me distracted sometimes.

Bạn thích học một mình hay với người khác? Tại sao?

Thực ra, tôi thích tự học hơn. Bạn biết đấy, để học thuộc lòng một điều gì đó, tôi cần phải tập trung hoàn toàn vào nó. Vì vậy, tôi đoán việc học với những người khác có thể khiến tôi đôi khi bị phân tâm.

Câu hỏi: Where do you prefer to go when you need to study? Why?

Whenever I want to hit the books or pass a test with flying colors, the local library is always my first choice. Mainly because it can provide a quiet ambiance that helps me to focus on reviewing the lessons.

Bạn thích đi đến đâu khi bạn cần học bài? Tại sao?

Bất cứ khi nào tôi muốn học bài hoặc vượt qua một bài kiểm tra với điểm số cao, thư viện địa phương luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Chủ yếu là vì nó có thể cung cấp một bầu không khí yên tĩnh giúp tôi tập trung vào việc ôn lại tất cả các bài học.

Câu hỏi: Have you ever experienced any embarrassing moments at school?

Yes. It was when I was in high school. At that time, we were taking the mid-term exam. Although I had studied really hard the night before, my mind just went blank and I could not remember anything. I looked around and everyone seemed like they were breezing through the test. It was quite embarrassing.

Bạn đã từng trải qua khoảnh khắc xấu hổ nào ở trường chưa?

Có. Đó là khi tôi học trung học. Khi đó, chúng tôi đang thi giữa kỳ. Mặc dù tôi đã học rất chăm chỉ vào đêm hôm trước, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi không thể nhớ bất cứ điều gì. Tôi nhìn xung quanh và mọi người có vẻ như họ đang lướt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Điều đó khá là xấu hổ.

Câu hỏi: Do you still keep in touch with your primary teachers?

Yes. I still keep in touch with most of my primary teachers and we have such a good relationship. My classmate used to call me "a teacher's pet" but I was not bothered at all.

Bạn có còn giữ liên lạc với các giáo viên tiểu học của mình không?

Có. Tôi vẫn giữ liên lạc với hầu hết các giáo viên tiểu học của mình và chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Bạn cùng lớp từng hay gọi tôi là “con cưng của giáo viên” nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm.

Áp dụng vào bài thi IELTS Speaking part 3

idioms-chu-de-study-ap-dung-vao-ielts-speaking-part-3Câu hỏi: What makes a good student?

Well, I guess there are many ways to become a good student. The first characteristic can be industriousness. I know there are many students having great intelligence. But if you are not fortunate like that, you can try to study hard to get the hang of every lesson and it can help you to pass all the exams with flying colors. Besides, a good relationship with teachers is also fundamental to a student's success at school. I am not advising you to become a teacher's pet. What I mean is that teachers are valuable resources. You can ask them for feedback and advice which help you to keep progressing.

Điều gì làm nên một học sinh giỏi?

Chà, tôi đoán có nhiều cách để trở thành một học sinh giỏi. Tính cách đầu tiên có thể kể đến là tính cần cù. Tôi biết có rất nhiều học sinh có trí thông minh tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không may mắn như vậy, bạn có thể cố gắng học tập chăm chỉ để nắm được bài và nó có thể giúp bạn vượt qua tất cả các kỳ thi với điểm số cao. Bên cạnh đó, mối quan hệ tốt với giáo viên cũng là yếu tố cơ bản dẫn đến thành công của học sinh ở trường. Tôi không khuyên bạn trở thành thú cưng của giáo viên. Ý tôi là giáo viên là nguồn tài nguyên quý giá. Bạn có thể nhờ họ cho bạn phản hồi và lời khuyên để giúp bạn tiếp tục tiến bộ.

Câu hỏi: What do students do after school in your country?

You know, Vietnam is famous for its exam-oriented education. Therefore,  most of the students often have to hit the books after school or attend extra classes. Especially when it comes to crunch time, you can see many students burning the midnight oil to learn everything by heart. Besides, they sometimes hang out with friends or play sports to relax.

Học sinh làm gì sau giờ học ở đất nước của bạn?

Bạn biết đấy, Việt Nam nổi tiếng với nền giáo dục theo định hướng thi cử. Vì vậy, hầu hết các em học sinh thường phải học bài sau giờ học hoặc đi học thêm. Đặc biệt khi đến giai đoạn thi cử, bạn có thể thấy nhiều học sinh học đến tận đêm khuya để học thuộc lòng mọi thứ. Bên cạnh đó, họ thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè hoặc chơi thể thao để thư giãn.

Câu hỏi: Do you think students should choose subjects they like?

Yes, certainly. There are many students who fall behind with compulsory subjects, such as Math and Physics so they often find them boring and decide to play hooky. However, they are more eager to Arts and Music and can breeze through these classes. I guess schools should allow students to choose their favorite subjects to keep them motivated in learning.

Bạn có nghĩ rằng học sinh nên chọn những môn học mà họ thích?

Vâng chắc chắn. Có nhiều học sinh bị sa sút với các môn bắt buộc như Toán, Lý nên các em thường thấy nhàm chán và quyết định trốn học. Tuy nhiên, họ háo hức hơn với Nghệ thuật và Âm nhạc và có thể vượt qua các lớp học này một cách dễ dàng. Tôi đoán các trường nên cho phép học sinh lựa chọn các môn học yêu thích để giúp các em có động lực học tập.

Bài tập vận dụng các Idioms chủ đề Study

Điền từ và chia động từ thích hợp vào chỗ trống

1. Today he has a lot of exercises. Maybe he has to … to finish all of them before class.

2. She learned the story …. So she could recount every detail without having to think.

3. I was so nervous and my mind just … as soon as I stood in front of my class. I could not even remember what I had prepared for the presentation.

4. I hate being called …. I just want to show my gratitude to my teacher.

5. If you do not want to … your study, you should stay focused.

6. He was warned by the school since he often …. He missed too many classes.

7. She can receive a special gift from her mother if she passes the next test …

8. Students have to … every day to review what they have learned.

9. She is an excellent student. She can …all the exercises while her classmates still struggle with them.

10. It is not easy to … a new language. It needs time, hard-working and determination.

Đáp án:

1. burn the midnight oil

2. by heart

3. went blank

4. a teacher’s pet

5. fall behind with

6. played hooky

7. with flying colors

8. hit the books

9. breeze through

10. get the hang of

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp cho người học những Idioms chủ đề Study. Đồng thời, người học có thể tham khảo cách áp dụng những Idioms này vào phần IELTS Speaking part 1 và part 3. Ngoài ra, để ghi nhớ và nắm được cách dùng của những Idioms này, thí sinh có thể thực hành qua phần luyện tập cuối bài.

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833