Tiêu chí Task Response IELTS Writing Opinion essay: Cách cải thiện từ 6.0 lên 7.0

Làm rõ tiêu chí Task Achievement dạng bài IELTS writing Opinion essay và đưa ra phương pháp giúp nâng cao từ 6.0 -7.0 trong IELTS Writing.
ZIM Academy
10/01/2022
tieu chi task response ielts writing opinion essay cach cai thien tu 60 len 70

Task Response (Đáp ứng yêu cầu của đề bài) là một trong bốn tiêu chí chấm điểm (Band Descriptors) và chiếm 25% trên tổng điểm của thí sinh trong bài thi IELTS Writing Task 2. Để có thể đáp ứng được hết các yêu cầu của đề bài đối với dạng bài IELTS Writing Opinion Essay, thí sinh thường gặp không ít khó khăn. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn đọc làm rõ tiêu chí Task Response thông qua việc phân tích ví dụ cụ thể hai bài viết band 6 và 7 thuộc dạng bài Opinion essays. Từ đó, tác giả sẽ đưa ra một vài phương pháp giúp người viết cải thiện band điểm bài viết của mình đối với tiêu chí này.

Chi tiết tiêu chí Task Response band 6 và band 7 

 Band 7

  • addresses all parts of the task (giải quyết hết tất cả nội dung yêu cầu của đề bài)

  • presents a clear position throughout the response (thể hiện quan điểm rõ ràng thông qua việc trả lời các yêu cầu của đề bài)

  • presents, extends and supports main ideas, but there may be a tendency to overgeneralise and/or supporting ideas may lack focus (xây dựng, phát triển, chứng minh, và giải thích được luận điểm chính, tuy nhiên luận cứ đưa ra còn chung chung hay thiếu trọng tâm)

Band 6

  • addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others (giải quyết tất cả các nội dung yêu cầu của đề bài nhưng một vài ý trong đề bài được triển khai đầy đủ hơn các ý còn lại.)  

  • presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive (thể hiện quan điểm có liên quan đến nội dung đề bài nhưng các câu kết luận còn mắc lỗi lặp lại và chưa rõ ràng cụ thể)

  • presents relevant main ideas but some may be inadequately developed/unclear (thể hiện luận điểm chính có liên quan đến nội dung đề bài nhưng một vài luận điểm đưa ra còn chưa được phát triển hoặc chưa rõ ràng.)

Nhìn chung, điểm khác biệt giữa bài viết band 6 và band 7 đối với tiêu chí TR có thể được khái quát hoá như sau.

Yêu cầu của đề bài

Band 7: giải quyết hết tất cả nội dung yêu cầu của đề bài

Band 6: giải quyết hết tất cả yêu cầu của đề bài nhưng một vài nội dung được triển khai toàn diện hơn các phần còn lại trong đề bài 

Quan điểm thể hiện

Band 7: thể hiện quan điểm rõ ràng qua cách trả lời câu hỏi trong đề bài

Band 6: thể hiện quan điểm có liên quan đến nội dung đề bài nhưng còn chưa rõ ràng cụ thể, đặc biệt ở các câu kết luận

Cách triển khai luận điểm

Band 7: xây dựng, mở rộng và chứng minh được các luận điểm chính trong bài viết, tuy nhiên các luận cứ sử dụng còn chung chung, thiếu cụ thể và thiếu trọng tâm

Band 6: xây dựng được một vài luận điểm chính có liên quan đến đề bài trong bài viết, nhưng vẫn còn các luận điểm chưa được phát triển đầy đủ hoặc còn chưa cụ thể rõ ràng

Task Response trong dạng IELTS writing Opinion essay

Dạng IELTS writing Opinion essay thường ở các dạng câu hỏi như “Bạn có đồng ý với quan điểm này không?” hoặc “ Bạn đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?”. Vì thế, trong bài viết của mình, người viết có thể thể hiện sự đồng ý hoàn toàn, không đồng ý hoàn toàn, hoặc chỉ đồng ý một phần nào đó đối với ý kiến được đưa ra trong đề bài. Việc đáp ứng được yêu cầu đề bài đối với dạng bài viết này cũng sẽ tương tự như các đặc điểm được miêu tả trong Band Descriptors, cụ thể như sau:

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-6-0-len-7-0-tieu-chi-task-response-cach-lamCác yêu cầu của tiêu chí Task Response

Thứ nhất, đối với nội dung yêu cầu của đề bài, người viết cần thể hiện sự đồng tình hoặc không đồng tình với tất cả ý kiến có trong quan điểm được nêu ra trong phần câu hỏi đề bài.

Ví dụ: 

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-6-0-len-7-0-tieu-chi-task-response-vi-duThe society would benefit from a ban on all forms of advertising because it serves no useful purpose, and can even be damaging. Do you agree or disagree? (30/03/2017)

Đối với đề bài IELTS writing Opinion essay này, có hai ý kiến cần người viết cần làm rõ đó là “the society would benefit from a ban on all forms of advertising” và “because it serves no useful purpose, and can even be damaging”. Trong trường hợp người viết phân tích thiếu một trong hai ý trên, điểm số tiêu chí TA của bài viết sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vì bài viết chưa giải quyết được hết nội dung yêu cầu của đề bài.

Thứ hai, trong quan điểm thể hiện, người viết cần xây dựng được quan điểm cá nhân rõ ràng với ý kiến trong đề bài. Người viết cần trình bày rõ ràng sự đồng ý/đồng ý một phần/không đồng ý xuyên suốt bài viết. Do dạng bài Opinion chú trọng thể hiện quan điểm cá nhân, nhiều thí sinh có xu hướng cố gắng tập trung tìm nhiều luận điểm, tuy nhiên các kết luận đưa ra từ các ý kiến đó lại chưa đủ rõ ràng để thoả đáng được yêu cầu của đề bài là tại sao lại đồng ý/không đồng ý với nội dung này.

Ví dụ: The government should invest more money in teaching science(A) than in other subjects (B) for a country’s development and progress. To what extent do you agree or disagree?(A > B)(18/02/2017)

Luận điểm: Science is important for a country’s development and progress. But I think that other subjects are equally important. (A = B)

Người viết lập luận bằng cách chỉ ra tầm quan trọng của các môn khoa học đối với sự phát triển của đất nước, và tầm quan trọng của việc đầu tư vào các môn học còn lại. Nội dung đề bài nêu rõ sự so sánh giữa sự đầu tư tiền cho việc dạy môn khoa học và các môn học khác, việc chỉ ra tầm quan trọng của hai việc làm trên là như nhau còn nhiều thiếu sót, chưa chỉ rõ ưu thế của cái nào hơn cái nào, nên chưa đủ sức để minh chứng cho sự không đồng tình của người viết. Vì thế, quan điểm người viết đưa ra không đủ rõ ràng.

Thứ ba, đối với việc phát triển luận điểm, người viết thể hiện sự đồng tình/ đồng tình một phần/ không đồng tình với đề bài cần lập luận hợp lý cho sự lựa chọn của mình. Bên cạnh việc đưa ra luận điểm rõ ràng, các luận điểm đó cần được mở rộng, phát triển, và chứng minh đầy đủ với các luận cứ cụ thể, sát đáng.

Ví dụ: 

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-6-0-len-7-0-tieu-chi-task-response-vi-du-2Living in big cities is bad for people’s health. To what extent do you agree or disagree with this opinion? (01/03/2014)

Luận điểm: People living in big cities usually have very busy work schedules, so they tend to have little time for preparing a healthy meal for themselves. Instead, they usually have meals at fast food restaurants, which predisposes them to obesity, heart attack and many potentially fatal illnesses.

Người viết đã thể hiện sự đồng tình đối với ý kiến trong đề bài bằng cách lý luận rằng cư dân thành phố thường dễ mắc các bệnh như béo phì, đau tim và nhiều loại bệnh nguy hiểm chết người khác. Kết luận trên được phát triển hợp lý từ thực trạng họ quá bận rộn với các lịch trình công việc và không có thời gian để chuẩn bị cho mình một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và tốt cho sức khoẻ.

Phân tích ví dụ cụ thể IELTS writing Opinion essay band 6.0 và band 7.0

Đề bài: For school children, their teachers have more influence on their intelligence and social development than their parents. To what extent do you agree or disagree?(25/08/2018)

Band 6.0

(1) Schools have a lot of influence on children’s behaviour. (2) Children spend the largest part of their days at school, where the teachers can cultivate their minds and fill them with knowledge that is not only important for their career, but also help them grow into wise adults. (3)They can mentor the students in many different ways, for instance through books and group activities, where they can learn to tell right from wrong. (4) In addition, children become engage in various extra-curriculum activities at school, where they are often asked to dress up like great leaders. (5) While doing so, the students may become curious and want to know more about these people, which could encourage the children to emulate their qualities. (6) These positive traits may even become integrated into their own personalitites. (7) Therefore, the role of schools in instilling good behaviour is a significant one.

Band 7.0

(1) Schools have a great deal of influence on young children. (2) From the age of five or six, children spend most of their day there, under the guidance of the teachers. (3) Although we tend to think of education in terms of academic knowledge, this is only part of the picture.(4) At school, children learn to make friends, and to think independently. (5)Through group activities teachers can show them how to cooperate with others and play well together. (6) Children quickly learn self-control and realize that there is a right and wrong way to behave. (7) In fact, if teachers did not correct poor behaviour, the result would be a noisy discruptive classroom, where learning is almost impossible. (8) Therefore, schools inevitably play a crucial role in shaping a child’s character.

Nguồn: The Key to IELTS Writing A Writing course for Task 2, Pauline Cullen, 2020.

Phân tích cách thiết lập và phát triển luận điểm của hai thân bài IELTS writing Opinion essay theo cấu trúc P.I.E như sau.

Main point (P)

Band 6: (1) Schools have a lot of influence on children’s behaviour.

Band 7:(1)Schools have a great deal of influence on young children.

Illustration (I)

Band 6: (2) Children spend the largest part of their days at school, where the teachers can cultivate their minds and fill them with knowledge that is not only important for their career, but also help them grow into wise adults.*

(4) In addition, children become engage in various extra-curriculum activities at school, where they are often asked to dress up like great leaders.**

Band 7: (2) From the age of five or six, children spend most of their day there, under the guidance of the teachers. (3)Although we tend to think of education in terms of academic knowledge, this is only part of the picture.

Explanation (E)

Band 6: (3) They can mentor the students in many different ways, for instance through books and group activities, where they can learn to tell right from wrong.*

(5) While doing so, the students may become curious and want to know more about these people, which could encourage the children to emulate their qualities. (6) These positive traits may even become integrated into their own personalitites.**

Band 7: (4) At school, children learn to make friends, and to think independently. (5) Through group activities teachers can show them how to cooperate with others and play well together. (6) Children quickly learn self-control and realize that there is a right and wrong way to behave. (7) In fact, if teachers did not correct poor behaviour, the result would be a noisy discruptive classroom, where learning is almost impossible. 

Conclusion

Band 6: (7) Therefore, the role of schools in instilling good behaviour is a significant one.

Band 7: (8) Therefore, schools inevitably play a crucial role in shaping a child’s character.

Note: dấu * và ** thể hiện những cặp ý Illustration và Explanation đi cùng với nhau.

Nhìn chung, cả hai bài viết band 6 và band 7 IELTS writing Opinion essay đều có thể phân tích chi tiết thành cấu trúc P.I.E với luận điểm chính, câu minh hoạ và câu giải thích. Tuy nhiên, so với cách lập luận cụ thể, chi tiết của bài viết band 7, bài viết band 6 còn gặp các lỗi như sau.

Đọc thêm: Ứng dụng cấu trúc P.I.E vào Opinion essay trong IELTS Writing Task 2

Luận điểm: (2) Children spend the largest part of their days at school, where the teachers can cultivate their minds and fill them with knowledge that is not only important for their career, but also help them grow into wise adults.*

Luận cứ phát triển: (3) They can mentor the students in many different ways, for instance through books and group activities, where they can learn to tell right from wrong.*

Nhận xét: Luận cứ và kết luận người viết đưa ra hầu như chưa làm rõ được việc giáo viên sẽ giúp trang bị cho những đứa trẻ những kiến thức gì, đóng quan trọng như thế nào cho sự nghiệp của đứa trẻ và làm thế nào chúng sẽ trở nên khôn ngoan hơn sau này. Ngoài ra, trong luận cứ, còn nhiều ý tưởng chưa cụ thể như giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh qua sách và các hoạt động nhóm ra sao, từ đó làm sao để liên hệ đến việc giúp trẻ phân biệt hành vi nào đúng hành vi nào sai.

  • presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive

Luận điểm: (4) In addition, children become engage in various extra-curriculum activities at school, where they are often asked to dress up like great leaders.

Luận cứ phát triển: (5) While doing so, the students may become curious and want to know more about these people, which could encourage the children to emulate their qualities. (6) These positive traits may even become integrated into their own personalitites.**

Nhận xét: Luận điểm thứ hai đề cập đến việc học sinh tham gia các ngoại động ngoại khoá ngoài môi trường giáo dục. Tuy việc tham gia các hoạt động này phần nào giúp trẻ em phát triển nhân cách, luận cứ này chưa được phát triển toàn diện và kết luận còn chưa rõ ràng. Việc đề cập việc trẻ em ăn mặc như một nhà lãnh đạo, hay sự tò mò tìm hiểu không đủ thuyết phục để minh chứng việc nhân cách chúng sẽ được thay đổi về lâu dài. Vì thế, bài viết sẽ có thể mắc lỗi luận cứ không liên quan hoặc không phát triển luận điểm rõ ràng và đầy đủ.  

  • presents irrelevant positions

  • presents relevant main ideas but some may be inadequately developed/unclear

Cách cải thiện tiêu chí TR dạng IELTS writing Opinion essay

Phân tích kĩ đề bài IELTS writing Opinion essay

Để có thể phân tích và làm rõ hết được nội dung yêu cầu, người viết cần chú ý các ý nhỏ được trình bày trong đề bài. (1)Xác định chính xác các từ khoá có trong đề bài sẽ giúp người viết nắm rõ đầy đủ nội dung của đề bài, và giảm thiểu việc phân tích thiếu các thành phần được yêu cầu làm sáng tỏ. (2)Tuy nhiên, người viết cần phân biệt được ý nào là sự thật (facts) không cần bàn luận dùng để dẫn dắt vào quan điểm cần hỏi và đâu là ý kiến cần làm rõ trong đề bài. (3)Ngoài ra, đối với dạng bài Opinion essays, người viết còn cần chú ý đến các hình thức so sánh hơn (better), so sánh nhất (best, worst), động từ khiếm khuyết (should, could, might) hay trạng từ ở mức độ mạnh ( only, absolutely,extremely, very) để có thể vạch ra phương thức lập luận phù hợp nhằm giải quyết được toàn diện nội dung yêu cầu.

(1) Some people think that the increasing use of computers and mobile phones in communication has negative effects on young people’s reading and writing skills. To what extent do you agree or disagree? (28/03/2015)

Dựa vào các từ khoá, người viết có thể xác định nội dung yêu cầu của đề bài này là về việc đồng tình hay không đồng tình ở mức độ nào đối với các ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng điện thoại và máy tính ngày càng nhiều của giới trẻ đến kĩ năng đọc viết của họ. Đề bài này chỉ có 1 quan điểm cần làm rõ.

(2) Some people think that children can learn more efficiently by watching TV. Therefore, children should watch TV regularly both in school and at home? Do you agree or disagree?(17/05/2014)

Đối với đề bài này, có hai quan điểm cần được làm rõ, thứ nhất là về việc trẻ em sẽ học hành hiệu suất hơn thông qua việc xem truyền hình, và thứ hai là việc học sinh nên xem TV thường xuyên cả ở nhà và trên trường học. Như vậy, đề bài yêu cầu người viết cần thể hiện quan điểm cá nhân mình đối với cả hai ý kiến trên, người viết hoàn toàn có thể đồng tình với ý kiến đầu tiên và không đồng tình với ý kiến thứ hai mà đề bài đưa ra. Trong trường hợp, người viết thiếu sự phân tích một trong hai ý kiến này, điểm tiêu chí TR của bài viết sẽ bị trừ vì không giải quyết hết nội dung yêu cầu đề bài.

There have been many inventions in human history (example: the wheel). Some people may think the most important thing is the Internet. To what extent do you agree or disagree with this opinion?(14/10/2017)

Đối với đề bài này, câu đầu tiên là một fact (sự thật) luôn luôn đúng và không cần phải phân tích làm rõ. Vì thế, đề bài này chỉ có một ý kiến là phát minh quan trọng nhất của loài người là Internet, và người viết đồng ý hay không đồng ý quan điểm này ở mức độ nào. Nếu người viết dành thời gian chứng minh và làm rõ một sự thật hiển nhiên, người viết có thể gặp khó khăn trong việc tìm luận cứ, cũng như thiếu thời gian cho việc phát triển nội dung yêu cầu chính của đề bài, khiến cho điểm tiêu chí TR của bài viết bị giảm.

(3) When designing a building, the function is normally more important than the outward appearance. Do you agree or disagree with this idea? (14/03/2013)

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-6-0-len-7-0-tieu-chi-task-response-de-baiWhether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree? (07/11/2015)

Some people think that work is the most important thing of people’s life. Without a successful career, life will become meaningless. To what extent do you agree or disagree?

Đối với các đề bài này, người viết cần đặc biệt chú ý đến các phép so sánh, trạng từ chỉ mức độ để có thể nắm rõ toàn diện nội dung yêu cầu của đề bài. Ví dụ, như trong đề bài đầu tiên, bài viết cần thực hiện phép so sánh giữa chức năng và thiết kế bên ngoài của một toà nhà, người viết cần chỉ rõ yếu tố quan trọng hơn thì mới để giải quyết đầy đủ các phần của đề bài. 

Định hướng phương pháp lập luận phù hợp

Sau khi phân tích kĩ đề bài, người viết phần nào đã nắm rõ các nội dung yêu cầu mà người viết cần phải giải quyết. Tuy nhiên, để có thể giải quyết hoàn thiện đề bài, quan điểm đồng tình/ đồng tình một phần/ không đồng tình của người viết cần được phát triển một cách toàn diện, nhất quát, và hoàn toàn rõ ràng xuyên suốt bài làm từ mở bài, thân bài đến kết luận cuối bài. Người viết muốn cải thiện band điểm từ 6 lên 7 tiêu chí TR cần tránh mắc các lỗi như (1) đưa ra các quan điểm không liên quan, (2) phát triển không đầy đủ các luận điểm đưa ra hay kết luận đưa ra bị lặp lại, không rõ ràng, (3) các luận điểm sử dụng bị mâu thuẫn với nhau.

Ví dụ:

Đề bài: It is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. To what extent do you agree or disagree?

BD1: There is clear benefits to learning a foreign language in primary school[1]. Firstly, young children have the potential to learn the language faster. In fact, research has revealed that the size of the brains shrinks as we age. This shows that age is an important factor in education. [2]Take the example of overseas students who tend to come and study in the United Kingdom, may still find it advantageous to learn English as a second language, and the earlier they learn it the better. [3]Secondly, the introduction of a foreign language could be seen as an opportunity for every pupil to become more rounded as individuals and learn about different cultures from a young age. 

BD2: [4] Nevertheless, learning a foreign language may not be of benefit to every student at this age. Some might find it difficult to cope with studying an extra language in addition to the other subjects they have to learn in primary school. [5]This could be tough. [6]As a result, they might find themselves losing their concentration when stuying more important subjects, such as mathematics and science.

(1) Các câu luận cứ bài viết trên đưa ra [2], [6] đều là những quan điểm không liên quan đến nội dung được hỏi của đề bài. Việc các du học sinh ở Anh thấy việc học thêm ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh rất có lợi cho họ hay việc học sinh cảm thấy mất tập trung khi học các môn học khác đều không giúp chứng minh được quan điểm chính của người viết là đồng tình với việc học ngôn ngữ nước ngoài từ lúc còn học tiểu học sẽ tốt hơn lúc lên cấp 2.

(2) Các luận điểm này mắc lỗi trong tiêu chí TR band 6 vì hoàn toàn chưa được phát triển, giải thích hay chứng minh bằng các luận cứ như câu [3].Ngoài ra, ý giải thích cho luận điểm đưa ra ở câu [5] hoàn toàn lặp lại luận điểm phía trước và không rõ ràng cụ thể.

(3) Trong bài viết này, người viết thể hiện sự đồng tình với ý kiến đề bài bằng cách chứng minh học ngôn ngữ sớm từ cấp tiểu học rất có lợi cho trẻ em (BD1) ở câu [1] nhưng lại nêu ra các bất lợi của việc làm này trong luận điểm chính thứ hai (BD2) ở câu [4]. Phương pháp lập luận khiến cho quan điểm của người viết bị mâu thuẫn và thiếu chặt chẽ với nhau, ngoài ra còn chưa đề cập đến yếu tố so sánh nêu ra ở đề bài. Vì vậy, luận điểm này chưa giải quyết hết toàn diện được nội dung đề bài.

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã phân tích cụ thể tiêu chí TR của band 6 và band 7, từ đó chỉ ra các nhân tố quan trọng tạo ra sự khác biệt giữa hai thang điểm này. Ngoài ra, bài viết còn góp phần giúp người viết làm rõ tiêu chí TR trong bài viết dạng IELTS writing Opinion essay, và những phương pháp phù hợp để cải thiện những lỗi sai, và nâng band điểm bài viết đối với tiêu chí này. 

Nguyễn Xuân Vương Quỳnh

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu