IELTS Writing Task 2 – Topic Culture: Phân tích, brainstorm và phát triển ý tưởng

từ vựng chủ đề Culture và các kiến thức vận dụng vào việc brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Culture
ZIM Academy
11/01/2022
ielts writing task 2 topic culture phan tich brainstorm va phat trien y tuong

Văn hóa là một trong những nhóm chủ đề lớn mà thí sinh có thể gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong chủ đề này, có rất nhiều khía cạnh mà người học có thể khai thác để viết bài của mình. Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Culture và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

Giới thiệu về IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề văn hóa để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

Đề bài mẫu 1: Some people say cultural traditions are destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others say this is the only way to save such traditions. Discuss both views and give your opinion.

Đề bài mẫu 2: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagree with this view?

Các từ vựng cần thiết cho IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

Trước khi đi vào brainstorm ý tưởng và phát triển ý, người học cần nắm được một số từ vựng chủ đề Culture sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài viết:

ielts-writing-rask-2-topic-culture-custom-tu-vung-chu-de-culture-01Custom: Phong tục tập quán

 • Custom (n): Phong tục tập quán
  In some mountainous areas, it’s the custom for women to get married at the age of 15. (Ở một số vùng miền núi, phụ nữ có phong tục lấy chồng khi 15 tuổi.)

 • Tradition (n): Truyền thống
  Fireworks have long been our tradition on New Year’s Eve. (Pháo hoa từ lâu đã trở thành truyền thống của chúng ta vào đêm giao thừa.)

 • Preserve (v): Bảo tồn
  It’s our responsibility to preserve our local culture. (Chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn văn hóa địa phương của mình.)

 • Local culture: Văn hóa địa phương, bản địa
  One of the best travel experiences is exploring the local culture. (Một trong những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất là khám phá văn hóa địa phương.)

 • Cultural diversity: Đa dạng văn hóa
  Cultural diversity brings in new ideas and experiences that people can learn from each other. (Sự đa dạng văn hóa mang lại những ý tưởng và kinh nghiệm mới mà mọi người có thể học hỏi lẫn nhau.)

 • Cultural identity: Bản sắc văn hóa
  Cultural identity gives individuals a sense of belonging and security. (Bản sắc văn hóa mang lại cho các cá nhân cảm giác thân thuộc và an toàn.)

 • Cultural heritage: Di sản văn hóa
  Cultural heritage helps us to better understand our country’s history. (Di sản văn hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của đất nước mình.)

 • Cultural value: Giá trị văn hóa
  Cultural value, which shapes our society, has a significant impact on individuals. (Giá trị văn hóa, thứ định hình xã hội của chúng ta, có tác động đáng kể đến các cá nhân.)

 • Cultural assimilation: Sự đồng hóa văn hóa
  Globalisation might cause cultural assimilation, leading to the loss of some traditions and customs. (Toàn cầu hóa có thể gây ra sự đồng hóa văn hóa, làm mất đi một số truyền thống và phong tục.)

Brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho một số IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

Vấn đề 1: Văn hóa và Du lịch (Culture and Tourism)

Positive impact of tourism on culture (Tác động tích cực của du lịch đối với văn hóa)

ielts-writing-rask-2-topic-culture-custom-tu-vung-chu-de-impactPositive impact of tourism on culture

 • Provide financial resources to preserve cultural heritage.
  (Cung cấp các nguồn tài chính để bảo tồn di sản văn hóa.)

 • Maintain and keep local culture, arts, crafts and traditions.
  (Duy trì và lưu giữ văn hóa, nghệ thuật, thủ công và truyền thống của địa phương)

 • Open door for cultural sharing and learning.
  (Mở ra cánh cửa chia sẻ và học hỏi văn hóa)

 • Increase cross cultural interaction and strengthen cultural values.
  (Tăng cường sự giao lưu giữa các nền văn hóa và củng cố các giá trị văn hóa)

Negative impact of tourism on culture (Tác động tiêu cực của du lịch đến văn hóa)

 • Many traditions are modified to impress tourists => lose their cultural value and identity. (Nhiều truyền thống bị sửa đổi để gây ấn tượng với khách du lịch => làm mất đi giá trị và bản sắc văn hóa)

 • Traditional sites and cultural heritage are damaged by irresponsible behaviour of tourists (Di sản văn hóa truyền thống bị hư hại do hành vi thiếu trách nhiệm của khách du lịch).

Vấn đề 2: Văn hóa và công nghệ (Culture and Technology)

Positive impact of technology on culture (Tác động tích cực của công nghệ đến văn hóa)

 • Technological development helps to expand people’s knowledge of cultural diversity and raise people’s awareness of preserving it.
  (Phát triển công nghệ giúp mở rộng kiến thức của mọi người về sự đa dạng văn hóa và nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo tồn văn hóa.)

 • Promote traditional values so that these traditions can be well-known and appreciated by others.(Phát huy các giá trị truyền thống để các truyền thống này được nhiều người biết đến và trân trọng.)

Negative impact of technology on culture (Tác động tiêu cực của công nghệ đến văn hóa)

 • The advances in technology have contributed to the disappearance of some traditions.

For example: Due to industrialisation and modernisation, more and more people migrate to the urban centres to have more job opportunities and abandon their own culture. As a result, some traditional skills such as embroidering or pottery are not passed on to the next generations.

(Những tiến bộ trong công nghệ đã góp phần làm biến mất một số truyền thống.

Ví dụ: Do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, ngày càng có nhiều người di cư đến các trung tâm thành thị để tìm kiếm nhiều cơ hội việc làm hơn và từ bỏ nền văn hóa của chính họ. Kết quả là một số kỹ năng truyền thống như thêu hoặc làm gốm không được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo.)

 • Technological development also leads to globalisation which might cause cultural assimilation. This is because some developing countries have to adopt culture from other nations in order to integrate.

(Sự phát triển công nghệ cũng dẫn đến toàn cầu hóa, điều này có thể gây ra sự đồng hóa về mặt văn hóa. Điều này là do một số quốc gia đang phát triển phải tiếp nhận văn hóa từ các quốc gia khác để có thể hòa nhập.)

Vấn đề 3: Mất đi văn hóa (Culture loss)

Nguyên nhân

Culture is dying due to the lack of efforts to preserve and retain culture. (Văn hóa đang biến mất dần do thiếu nỗ lực bảo tồn và lưu giữ)

 • Parents do not emphasize the practice of culture and tradition in children’s upbringing.
  (Cha mẹ không nhấn mạnh đến việc thực hành văn hóa và truyền thống trong việc nuôi dạy con cái)

 • Schools often neglect cultural studies for students. (Các trường học thường không xem trọng việc tìm hiểu và nghiên cứu văn hóa cho học sinh)

 • The government is not making efforts to retain the culture of its people. (Chính phủ không nỗ lực để gìn giữ văn hóa.)

Another reason for the loss of culture is the rapid globalisation. (Một nguyên nhân khác dẫn đến sự mất mát của văn hóa là quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng)

 • Nowadays, Western civilization significantly affects the behaviours and thinking of people in other communities. 

For example:

ielts-writing-rask-2-topic-culture-custom-tu-vung-chu-de-vi-duyoung people tend to adapt quickly to the western style.

(Ngày nay, nền văn minh phương Tây ảnh hưởng đáng kể đến hành vi và suy nghĩ của mọi người trong các cộng động khác. 

Ví dụ: giới trẻ có xu hướng thích ứng nhanh với phong cách phương tây)

Giải pháp

 • Individuals should maintain cultural tradition by continuing practicing and sharing it with others.(Cá nhân nên duy trì truyền thống văn hóa bằng cách tiếp tục thực hành và chia sẻ nó với những người khác)

 • Schools and parents should focus on educating the young generation about cultural and traditional values.(Nhà trường và phụ huynh cần chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị văn hóa, truyền thống.)

 • The government should conduct campaigns to raise social awareness of the severity of culture loss by propagation in the media. This would help people understand the importance as well as the urgency to preserve their culture.(Chính phủ nên tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội về mức độ nghiêm trọng của việc mất văn hóa bằng cách tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Điều này sẽ giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng cũng như sự cấp thiết của việc bảo tồn văn hóa của họ.)

Vấn đề 4: Giới trẻ cần tuân theo các giá trị văn hóa, truyền thống xã hội hay có quyền tự do ứng xử (Follow the tradition or be free to behave)

Tại sao giới trẻ cần tuân theo các giá trị văn hóa, truyền thống của xã hội?

 • Tradition reinforces values such as personal responsibility and work ethics, which form the structure and foundation of our family and society.  (Truyền thống củng cố các giá trị như trách nhiệm cá nhân và đạo đức làm việc, những thứ hình thành cấu trúc và nền tảng của gia đình và xã hội của chúng ta)

 • Therefore, when children and adolescents are taught to adhere to these moral values, they could become more self-disciplined and well-behaved. (Do đó, khi trẻ em và thanh thiếu niên được dạy để tuân thủ các giá trị đạo đức này, chúng có thể trở nên kỷ luật hơn và cư xử tốt hơn.)

 • Following and practicing tradition help preserve these spiritual value and avoid losing cultural identity.  (Tiếp nối và thực hành truyền thống giúp bảo tồn những giá trị tinh thần này và tránh mất đi bản sắc văn hóa)

Tại sao giới trẻ có quyền được tự do ứng xử?

 • Some outdated traditions are no longer suitable in modern society. 

For example: In some mountainous areas, it’s the custom for women to get married at the age of 15.

(Một số truyền thống lạc hậu không còn phù hợp trong xã hội hiện đại.

Ví dụ: Ở một số vùng núi, phụ nữ có phong tục lấy chồng khi 15 tuổi)

 • These outdated traditions can limits the potential of individuals in society.

(Những truyền thống lỗi thời này có thể hạn chế tiềm năng của các cá nhân trong xã hội)

Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

Đề bài:

ielts-writing-rask-2-topic-culture-custom-tu-vung-chu-de-de-baiSome people think young people should follow the traditions of their society. Others think that they should be free to behave as individuals. Discuss both views and give your opinion.

Phân tích đề bài

 • Chủ đề: Tradition

 • Keywords: Young people, follow the tradition, free to behave.

 • Dạng bài: Discussion essay – Dạng bài này đưa ra ý kiến về một vấn đề, yêu cầu thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, ở phần mở bài người học cần giới thiệu được hai ý kiến trái chiều là giới trẻ nên tuân theo truyền thống hay có quyền tự do ứng xử và nêu ra lý do tại sao mọi người lại đưa ra hai quan điểm nói trên ở hai phần thân bài. Người học cần chú ý nêu lên ý kiến cá nhân của mình trước hai quan điểm trái chiều đó.

Dàn bài

Phát triển ý tưởng: Người học có thể tham khảo các ý tưởng trong phần trước của bài viết cho đề Writing này.

Dàn bài gợi ý: 

Introduction:

 • Mở bài giới thiệu hai quan điểm trái chiều trong đề bài. 

 • Người học có thể đưa ra ý kiến của mình về hai quan điểm này ngay trong phần mở bài hoặc đơn giản chỉ cần nêu ra nội dung trong phần tiếp theo của bài viết.

Ví dụ: This essay will discuss the debate and give a concluding view.

Body

Body 1

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 1 – Có một số lý do khiến giới trẻ phải tuân theo các giá trị văn hóa, truyền thống của xã hội.

 • Main ideas – Ý chính: Truyền thống củng cố các giá trị đạo đức, giúp cho giới trẻ có thể ký luật và cư xử tốt hơn.

 • Supporting Ideas: 

Ví dụ: Người Nhật nổi tiếng trên thế giới về việc tuân theo các giá trị văn hóa, truyền thống của xã hội.

Body 2: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 2 – Có một số lý do cho việc giới trẻ có quyền tự do ứng xử.

 • Main ideas: Một vài truyền thống lạc hậu không còn phù hợp với xã hội hiện đại.

 • Supporting ideas: Các truyền thống lạc hậu này có thể hạn chế tiềm năng của của giới trẻ và nêu ví dụ.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 2 – Topic Culture

It is often said that the young generation could benefit greatly from following their social traditions. However, an arguments about people’s rights to behave freely can also be made against the idea. This essay will discuss the debate and give a concluding view.

On the one hand, those who support traditional customs cite various merits they could bring to young people. Tradition reinforces values such as personal responsibility and work ethics, which form the structure and foundation of our family and society. Therefore, when children and adolescents are taught to adhere to these moral values, they could become more self-disciplined and well-behaved. For instance, Japanese people are renowned worldwide for their courtesy and discipline by acting in accordance with their cultural norms. This serves as a precursor to a thriving and civilized society.

On the other hand, proponents of young people’s freedoms point out that they should have their own way of life since some traditions in the form of social biases are detrimental to them, especially females. As a matter of fact, some of these traditions tend to promote gender inequality, which impose outdated ideas on young women. Examples can be found in some countries where young girls are taught that their responsibility is only childbearing and child-rearing. These customs limit their potential, leading to a male-dominated society. And for that reason, the forward-thinking young generation should be the one to freely explore new social norms by abandoning outdated customs. 

In conclusion, it seems advisable that the decision to adhere to social tradition falls on the young generation themselves. As long as they are certain about their personal and traditional values, they would act rationally and properly.

Từ vựng chủ đề Culture

 1. Reinforce (v): củng cố

 2. Work Ethics (n): đạo đức làm việc

 3. Adhere to (v): tuân theo

 4. Self-disciplined (adj): tự kỷ luật

 5. Well- behaved (adj): cư xử tốt

 6. Civilized society (n): xã hội văn mình

 7. Precursor (n): tiền thân

 8. Renowned (adj): nổi tiếng

 9. In accordance with: theo như

 10. Social biases: Định kiến xã hội

 11. Gender inequality: Bất bình đẳng giới

 12. Outdated ideas: Ý tưởng lạc hậu

 13. Childbearing and child-rearing: Sinh con và nuôi dạy con cái

 14. Social norms: chuẩn mực xã hội

Đọc thêm: Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Culture and Education

Hướng dẫn phát triển ý tưởng cho các đề Writing khác trong chủ đề Văn hóa

Đề bài mẫu 1: Some people say cultural traditions are destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others say this is the only way to save such traditions. Discuss both views and give your opinion.

 • Keywords: Cultural tradition, destroyed, money-making attractions, only way, save traditions.

 • Dạng bài: Discussion essay – Dạng bài này đưa ra ý kiến về một vấn đề, yêu cầu thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, ở phần mở bài người học cần giới thiệu được hai ý kiến trái chiều và nêu ra lý do tại sao mọi người lại đưa ra hai quan điểm nói trên ở hai phần thân bài. Các ý tưởng sử dụng trong phần thân bài người học có thể tham khảo ở phần I của bài viết trong vấn đề mối quan hệ giữa Tourism (Du lịch) và Văn hóa.

Đề bài mẫu 2: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree or disagree with this view?

 • Keywords: traditional culture, lost, technology develops, incompatible.

 • Dạng bài: Opinion essay – Dạng bài này nêu ra vấn đề và yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm của mình về vấn đề.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, ở phần mở bài người học cần giới thiệu được vấn đề trong đề bài và nêu quan điểm của mình. Nếu đồng ý với quan điểm, người học có thể nêu ra các tác động tiêu cực của công nghệ tới văn hóa (tham khảo phần I của bài viết). Tương tự, nếu không đồng ý với quan điểm, người học có thể nêu ra các ảnh hưởng tích cực của công nghệ tới văn hóa.

Tổng kết

Văn hóa là một trong những chủ đề quan trọng mà người học cần lưu ý trong bài thi IELTS. Bài viết đã cung cấp cho người học một số kiến thức nền cần thiết và từ vựng chủ đề Culture. Từ đó, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề văn hóa.

Đọc thêm: IELTS Writing Task 2 – Topic Transportation: Phân tích, brainstorm và phát triển ý tưởng

Hoàng Phương Anh

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833