Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 về Topic Mental Health

Bài viết cung cấp một số từ vựng, ý tưởng cũng như Writing Sample cho các đề bài IELTS Writing Task 2 liên quan đến chủ đề Mental Health.
Phí Lâm Nhi
18/04/2023
tu vung va bai mau ielts writing task 2 ve topic mental health

Chủ đề về Sức khỏe (Health) nói chung và về Sức khỏe Tâm lý (Mental Health) nói riêng là một trong những chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Chính vì vậy, bài viết này sẽ cung cấp các từ vựng cần thiết cũng như các idea để người đọc có thể hoàn thành tốt các dạng bài thuộc chủ đề này và các chủ đề liên quan, cùng với một Writing Sample để người đọc tham khảo.

Key takeaways

Một số ý tưởng cho chủ đề Mental Health

 1. Nguyên nhân: thiếu thông tin, định kiến xã hội, khó tiếp cận các dịch vụ

 2. Ảnh hưởng: đến sức khỏe thể chất, các mối quan hệ xã hội, phát triển kinh tế

 3. Giải pháp: nâng cao nhận thức, tăng cường nguồn lực

Giới thiệu về chủ đề Mental Health

Một số đề bài liên quan đến chủ đề Mental Health

Người đọc có thể tham khảo một số đề bài sau thuộc chủ đề Mental Health để nắm được cách ra đề và các khía cạnh của vấn đề có thể được đề bài đề cập tới:

 • Mental health concerns are a growing issue for many people around the world.  What are some reasons for poor mental health, and what can governments do to support citizens’ mental health?

 • These days, some people think that physical strength is important for happiness, while others think that mental health is more significant. Discuss both views and give your own opinion.

 • People today suffer from more mental health problems than in the past. What is the cause of this? What are the possible effects of this development?

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Mental Health

 • an impediment to sth: một vật cản trong quá trình đạt được điều gì đó

 • economic and social burden: gánh nặng về kinh tế và xã hội

 • mental/psychological/emotional health/well-being: sức khoẻ tâm lý

 • mental health recognition policies: những chính sách liên quan đến sức khoẻ tâm lý

 • social stigma (to sth): những thành kiến của xã hội (về vấn đề nào đó)

 • to associate sth with sth: liên hệ, gắn việc này với việc kia

 • to be diagnosed with mental illnesses/disorders:  được chẩn đoán mắc các bệnh về tâm lý

 • to be sufficiently well-informed: được cung cấp đủ thông tin

 • to be (dis)proportionately distributed: được phân bổ (không) đồng đều

 • to have direct/indirect influence on sth: ảnh hưởng một cách trực tiếp/gián tiếp lên điều gì

 • to reduce life expectancy: rút ngắn tuổi thọ

 • to seek treatment: tìm kiếm các phương pháp điều trị

 • welfare dependency: sự phụ thuộc vào phúc lợi xã hội

Tham khảo thêm: Collocation chủ đề Mental Health và ứng dụng trong IELTS Speaking

Ý tưởng cho bài thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Mental Health

Nguyên nhân: Reasons for poor mental health among society

Sự thiếu hiểu biết về tình trạng của bản thân

In many cases, people suffering from mental problems lack awareness about their own situation. Nowadays, curriculums offered by educational institutes rarely include knowledge regarding emotional well-being. As a result, few people are sufficiently informed about the topic to recognize their own mental issues and seek appropriate treatment.

Trong rất nhiều trường hợp, những người gặp các vấn đề về tâm lý thường không nhận biết được tình trạng của bản thân. Ngày nay, chương trình học tại các cơ sở giáo dục hiếm khi bao hàm các kiến thức về sức khỏe cảm xúc. Do đó, ít người có đầy đủ thông tin về chủ đề này để có thể nhận ra được những vấn đề tâm lý của chính mình và tìm kiếm những phương pháp điều trị thích hợp.

Định kiến và sự kì thị từ xã hội

Another precursor leading to poor mental health is the persistent social stigma of mental disorders. As a matter of fact, many people still have misconceptions about mental health problems, and automatically associate them with violence or weakness. The prejudices surrounding the topic may discourage mentally ill individuals from seeking support and create an impediment to the process of treatment.

Một tác nhân nữa góp phần vào các vấn đề tâm lý chính là những thành kiến dai dẳng của xã hội đối với các bệnh tâm lý. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người hiểu sai về các vấn đề tâm lý, và tự động gắn các bệnh này với xu hướng bạo lực hoặc sự yếu đuối. Những định kiến xung quanh chủ đề này có thể khiến người bệnh không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ và tạo ra những khó khăn trong quá trình chữa trị.

Người bệnh khó tiếp cận với các phương pháp điều trị

The majority of those diagnosed with mental illnesses face many difficulties in seeking treatment. Even with society’s growing acknowledgement of mental healthcare, facilities and human resources for this field are disproportionately distributed, leading to these services becoming extremely scarce and expensive in certain countries and regions. Therefore, many individuals would lack access to affordable mental healthcare, which contributes to worsening their current situation.

Phần lớn những người được chẩn đoán mắc các bệnh tâm lý thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các phương pháp điều trị. Mặc dù xã hội ngày càng có sự chú trọng đến ngành chăm sóc sức khỏe tâm lý, cơ sở vật chất và nhân lực cho lĩnh vực này vẫn còn có sự phân bố không đồng đều, dẫn đến việc những dịch vụ này trở nên cực kỳ khan hiếm và đắt đỏ ở nhiều đất nước và khu vực. Chính vì vậy, nhiều người sẽ không có khả năng tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý trong khả năng chi trả - điều này sẽ góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hiện tại của họ.

image-alt

Ảnh hưởng: Effects of poor mental health

Tác động xấu đến sức khỏe thể chất

Poor mental health may have direct and indirect influences on the physical well-being of a person. The main reason for this is that mental problems are strongly associated with unhealthy behaviours, such as substance misuse and physical inactivity. This could potentially lead to preventable diseases and reduce life expectancy in the long term.

Sức khỏe tâm lý không tốt có thể có những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên tình trạng thể chất của một người. Lý do chính cho việc này những vấn đề tâm lý có mối liên hệ mật thiết với những hành vi không có lợi cho sức khỏe như lạm dụng chất kích thích hay thiếu vận động thể chất. Điều này có khả năng dẫn tới những bệnh vốn có thể phòng ngừa được và rút ngắn tuổi thọ trong tương lai dài hạn.

Cản trở việc duy trì các mối quan hệ xã hội

Mental issues can cause disruptions in a person’s communication and interaction with others. In other words, a mentally unwell person may have problems such as self-isolation or a lack of emotional control, which create difficulties in forming and maintaining interpersonal bonds. This can have particularly negative impacts on children, whose personality development greatly depends on social relationships with family and peers.

Những vấn đề về tâm lý có thể gây ra cho một người sự gián đoạn trong việc giao tiếp và tương tác với mọi người. Nói cách khác, một người mắc bệnh tâm lý có thể gặp những vấn đề như xu hướng tự cô lập bản thân hoặc thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, gây khó khăn trong việc hình thành và duy trì những mối liên kết giữa người với người. Điều này có thể có những ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực lên trẻ em, do sự phát triển về tính cách của chúng có sự phụ thuộc lớn vào những mối quan hệ xã hội với gia đình và bạn đồng trang lứa.

Trì hoãn sự phát triển kinh tế

If left untackled, poor mental health can have profound economic consequences. Mental health problems are considered an economic and social burden due to high treatment costs and potential welfare dependency. Furthermore, a lack of emotional well-being can result in a lower tendency to pursue higher education, decreased productivity, and earlier retirement, all of which have negative effects on the quantity and quality of the workforce.

Nếu không được giải quyết, tình trạng sức khỏe tâm lý kém có thể có những hậu quả nghiêm trọng lên nền kinh tế. Các vấn đề về sức khỏe tâm lý được coi là một gánh nặng về kinh tế xã hội do chi phí chữa trị cao và khả năng gây ra sự phụ thuộc vào phúc lợi xã hội. Thêm vào đó, bệnh tâm lý có thể ảnh hưởng đến mong muốn theo đuổi giáo dục bậc cao, giảm năng suất làm việc và dẫn đến hiện tượng nghỉ hưu sớm – tất cả những điều này đều có thể gây ra những hệ quả tiêu cực lên số lượng và chất lượng của lực lượng lao động.

image-alt

Giải pháp: Solutions to improve mental health as a society

Nâng cao nhận thức xã hội về sức khỏe tâm lý

Raising awareness in society is a crucial step towards improving the mental health of the population. Thorough education on the topic can ensure that individuals have the necessary information on their own mental well-being and act accordingly. This can also minimize the social prejudices around mental disorders, thus allowing people suffering from mental problems to seek treatment without fear of discrimination.

Việc nâng cao nhận thức trong xã hội là một bước quan trọng để tiến đến việc nâng cao sức khỏe tâm lý cho toàn dân số. Sự giáo dục kỹ lưỡng về chủ đề này có thể đảm bảo rằng mỗi cá nhân có những thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe tinh thần của chính mình và hành động tương ứng. Điều này cũng có thể giảm thiểu những định kiến xã hội xung quanh các bệnh tâm lý, từ đó cho phép người gặp các vấn đề về tâm lý có thể tìm kiếm các phương pháp chữa trị mà không sợ bị phân biệt đối xử.

Chính phủ tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực điều trị tâm lý

Another possible solution is that governments must allocate more resources to the field of mental healthcare, including financial and human resources. This can improve the quantity and quality of medical facilities that offer mental healthcare services. Such enhancement would mean that treatment for mental illnesses can be more proportionately distributed and more accessible to the majority of the population.

Một giải pháp khả khi khác là các chính phủ phải phân bổ nhiều hơn các nguồn lực cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm lý, bao gồm cả tài lực và nhân lực. Điều này có thể nâng cao số lượng và chất lượng của các cơ sở y tế có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý. Sự cải thiện này có nghĩa là các giải pháp điều trị cho bệnh tâm lý có thể được phân bổ đồng đều hơn và sẽ dễ tiếp cận hơn đối với phần đông dân số.

image-alt

Áp dụng ý tưởng vào bài thi IELTS Writing Task 2

Đề bài: Nowadays, employers are trying to pay more attention to employees’ mental health. Why is this the case? How can this be done?

Phân tích đề bài:

 • Chủ đề: Mental Health

 • Keywords: employers, more attention, employees’ mental health, why, how

 • Dạng bài: Two Part Question – dạng bài đưa ra một ý kiến, tình huống, hoàn cảnh và yêu cầu thí sinh phải trả lời 2 câu hỏi liên quan. 2 câu hỏi đưa ra có thể là các dạng bài quen thuộc trong Writing Task 2 như Agree/Disagree, Advantages/Disadvantages; hoặc các câu hỏi Wh- questions như Why? How?

Đọc thêm: Cách viết Two-part question trong IELTS Writing Task 2

Hướng dẫn tiếp cận:

 • Tại phần mở bài, người viết cần diễn đạt lại ý kiến, tình huống hoặc hoàn cảnh được nêu ra trong đề bài (chủ lao động đang để tâm hơn đến sức khỏe tâm lý của nhân viên) và đưa ra câu trả lời ngắn cho 2 câu hỏi được nêu ra trong đề bài.

 • Ở phần thân bài, người viết cần đưa ra câu trả lời chi tiết hơn cho 2 câu hỏi trên, và có những lập luận, dẫn chứng để bảo vệ cho câu trả lời của mình.

 • Tại phần kết luận, người viết cần nhắc lại chủ đề và khẳng định lại câu trả lời của bản thân. Ngoài ra, thí sinh có thể đưa ra một lời dự đoán hoặc gợi ý liên quan đến chủ đề.

Dàn ý gợi ý:

Introduction (Mở bài): Diễn đạt lại ý kiến, tình huống hoặc hoàn cảnh được nêu ra trong đề bài và đưa ra câu trả lời ngắn gọn của người viết cho 2 câu hỏi trong đề bài. Người viết lưu ý sử dụng kỹ năng paraphrase để không lặp lại quá nhiều từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp từ đề bài.

Body 1 (Thân bài 1):

 • Topic sentence (câu chủ đề): Giới thiệu nội dung của Body 1: hai lí do để chủ lao động quan tâm hơn đến sức khỏe tâm lý của nhân viên

 • Main ideas (các luận điểm): môi trường làm việc thân thiện; cải thiện kết quả công việc

Body 2 (Thân bài 2):

 • Topic sentence (câu chủ đề): Giới thiệu nội dung của Body 2: hai giải pháp để chủ lao động có thể cải thiện sức khỏe tâm lý của nhân viên

 • Main ideas (các luận điểm): giao khối lượng công việc phù hợp; cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý

Conclusion (kết luận): Tóm tắt lại các luận điểm đã đưa ra trong bài. Người viết có thể đưa ra thêm một số dự đoán, lời khuyên hoặc gợi ý liên quan đến chủ đề nếu muốn.

Bài mẫu tham khảo:

In recent years, mental well-being within the workplace has been gaining increasing attention from employers. This phenomenon can be attributed to various reasons, and businesses can enhance employees’ overall mental state in multiple ways.

(Trong những năm gần đây, sức khỏe tâm lý ở nơi làm việc đang ngày càng có được nhiều sự chú ý từ phía các chủ lao động. Hiện tượng này có nhiều nguyên do, và các doanh nghiệp có thể cải thiện tình trạng sức khỏe tâm lý chung của nhân viên theo nhiều cách.)

There are two main reasons why employers are making efforts to promote emotional well-being among their staff. First of all, better mental health in the workplace is closely linked to a more friendly work environment. By recognizing mental health problems, business owners are conveying to employees that their well-being is essential, which would contribute to healthier workplace relationships and positive company culture. In addition to that, enhancement of mental health can effectively improve work output. As a matter of fact, mental illnesses can be conducive to declines in productivity and work quality, as well as increased absenteeism. Therefore, by establishing mental health recognition policies, companies would enable employees to reach their full potential, which in turn increases the profitability of businesses.

(Có hai lý do chính cho việc các chủ lao động đang nỗ lực để cải thiện sức khỏe tâm lý của nhân viên. Đầu tiên, việc sức khỏe tâm lý ở nơi làm việc tốt hơn có mối quan hệ mật thiết với một môi trường làm việc thân thiện hơn. Bằng việc công nhận những vấn đề về tâm lý, những chủ doanh nghiệp đang truyền đạt tới nhân viên rằng sức khỏe của họ là quan trọng – điều này sẽ góp phần tạo nên những mối quan hệ lành mạnh hơn ở nơi công sở. Thêm vào đó, việc cải thiện sức k khỏe tâm lý có thể nâng cao kết quả làm việc một cách hiệu quả. Trên thực tế, bệnh tâm lý có thể dẫn đến sự suy giảm trong năng suất làm việc và chất lượng công việc, cũng như làm gia tăng tình trạng nghỉ việc không phép liên tục. Chính vì vậy, bằng cách thiết lập các chính sách liên quan đến sức khỏe tâm lý, các công ty sẽ tạo điều kiện để nhân viên có thể khai thác được tiềm năng của bản thân, từ đó giúp tăng khả năng sinh lời cho doanh nghiệp.)

In order to support employee mental health, there are various policies that business owners can implement. One method is to ensure the workload is equally distributed and not overwhelming to the staff. Appropriate assignment of tasks would allow employees to maintain a work-life balance and minimize job-related stress, resulting in a better mental state in the long run. Another way to improve emotional well-being in the workplace is to offer counselling services. For instance, employers can designate a counsellor or therapist for the staff to consult if they are suffering from mental issues. This means that employees can have better access to mental healthcare and be more encouraged to seek treatment, as well as raising overall awareness about mental well-being.

(Để hỗ trợ cho sức khỏe tâm lý của nhân viên, có nhiều chính sách để các chủ doanh nghiệp có thể áp dụng. Một phương pháp là đảm bảo lượng công việc được phân chia đồng đều và không quá nhiều với nhân viên. Giao việc một cách phù hợp sẽ giúp nhân viên có thể đảm bảo được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cũng như tối thiểu sự căng thẳng do công việc – điều sẽ dẫn đến sức khỏe tâm lý tốt hơn trong dài hạn. Một cách khác để cải thiện sức khỏe về cảm xúc ở nơi làm việc là cung cấp những dịch vụ tư vấn. Ví dụ, các chủ lao động có thể thuê một cố vấn hoặc chuyên gia để nhân viên có thể trao đổi nếu như đang gặp vấn đề về tâm lý. Điều này có nghĩa là nhân viên sẽ dễ tiếp cận hơn với việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và sẽ được khuyến khích tìm kiếm những phương pháp điều trị, cũng như giúp nâng cao nhận thức nói chung về tình trạng tâm lý của mọi người.)

On the whole, business owners are making great efforts to maintain their staff’s mental health to achieve a more positive work environment and better work output. Such goals can be attained by assigning tasks evenly and offering mental healthcare services. In the future, it is recommended that firms should allocate more resources to ensure the mental well-being of all their workers.

(Nhìn chung, các chủ doanh nghiệp đang hết sức nỗ lực để duy trì sức khỏe tâm lý cho nhân viên, để từ đó có thể đạt được một môi trường làm việc tích cực hơn cũng như kết quả công việc tốt hơn. Những mục tiêu này có thể đạt được qua việc phân bổ nhiệm vụ một cách đồng đều hơn, cũng như cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý. Trong tương lai, các công ty nên phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho việc đảm bảo sức khỏe tâm lý của tất cả nhân viên.)

image-alt

Tổng kết

Chủ đề Mental Health đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều trong bài thi IELTS nói chung và bài Writing Task 2 nói riêng. Chính vì vậy, việc có những từ vựng và ý tưởng cần thiết liên quan đến chủ đề này là rất cần thiết để có thể đạt kết quả tốt trong bài thi. Qua bài viết trên, tác giả đã cung cấp cho người học những ý tưởng cho một số khía cạnh của chủ đề Mental Health, kèm theo từ vựng và IELTS Writing Sample. Qua đó, người học có thể thực hành phân tích các đề bài cũng như áp dụng các kiến thức đã cung cấp trong bài để phân tích và luyện tập các đề bài khác nằm trong chủ đề này.

Tài liệu tham khảo

Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/)

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833