Collocations chủ đề Education trong IELTS Writing Task 2

Bài viết sẽ cung cấp IELTS Writing Task 2 Vocabulary: collocations chủ đề Education và cách để ứng dụng chúng trong một bài viết Task 2. 
ZIM Academy
11/01/2022
collocations chu de education trong ielts writing task 2

Trong IELTS Writing Task 2, chủ đề Education (giáo dục) xuất hiện khá thường xuyên với đa dạng cách ra đề và được khai thác trên nhiều khía cạnh. Tuy vậy, một số thí sinh vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành bài luận ở chủ đề Education và một trong những lí do là thiếu vốn từ vựng cần thiết. Do đó, nhằm mục đích giúp thí sinh nâng cao band điểm của tiêu chí Lexical Resources (vốn từ vựng) trong IELTS Writing Task 2, bài viết sẽ cung cấp cho thí sinh IELTS Writing Task 2 Vocabulary – collocations chủ đề Education hữu dụng và cách để ứng dụng chúng trong một bài viết Task 2. 

Một số đề bài thuộc chủ đề Education trong IELTS Writing Task 2

Dạng bài xoay quanh chủ đề Education xuất hiện với tần suất khá dày đặc trong IELTS Writing Task 2. Một số đề bài thuộc chủ đề Education đã từng xuất hiện:

 • University education should be free to everyone, regardless of income. To what extent do you agree or disagree? (Giáo dục đại học nên miễn phí cho tất cả mọi người, bất kể thu nhập của họ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với luận điểm trên?)

 • Some universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus. Do you think this is a positive or negative development? (Một số trường đại học cung cấp các khóa học trực tuyến thay thế cho các lớp học được giảng dạy trực tiếp tại trường. Bạn nghĩ đây là một diễn biến tích cực hay tiêu cực?) 

 • Some people argue that girls and boys should be educated separately, while others think that it is more advantageous for children to study at the same school. Discuss both views and give your opinion.  (Một số người cho rằng việc giáo dục các bé trai và các bé gái nên được tách riêng, trong khi những người khác lại cho rằng trẻ em học cùng trường sẽ có lợi hơn. Bàn luận về cả 2 khía cạnh và nêu ý kiến cá nhân) 

 • It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages? (Có ý kiến cho rằng trẻ em tiểu học nên học cách trồng rau và nuôi động vật. Những lợi thế của việc này có lớn hơn những bất lợi không?)

IELTS Writing Task 2 Vocabulary – Collocation chủ đề Education 

Để thuận tiện trong quá trình học tập và sử dụng IELTS Writing Task 2 Vocabulary – collocations chủ đề Education, bài viết sẽ phân loại các collocations dưới đây dựa vào thành phần cấu tạo nên chúng: 

Collocations với “education”

collocations-chu-de-education-educationCollocations với “education”

Tính từ (+education)

Formal education
 • Nghĩa: (giáo dục chính quy) bao gồm tất cả các hệ thống trường học/học viên do nhà nước tổ chức, có khung chương trình dạy học đạt chuẩn và cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành xong chương trình. 

 • Formal education plays an important role in the development of the country. (Giáo dục chính quy có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.) 

Higher education
 • Nghĩa: (giáo dục đại học) giáo dục tại môi trường đại học hoặc cao đẳng, nơi các môn học được nghiên cứu ở trình độ nâng cao.

 • Universities and colleges both provide higher education options for a wide range of students. (Các trường đại học và cao đẳng đều cung cấp các lựa chọn giáo dục đại học cho nhiều sinh viên.) 

Further education
 • Nghĩa: (giáo dục thêm)  bậc giáo dục dưới cấp độ đại học dành cho những người không tham gia học đại học. 

 • Recently a large number of further education institutions have shown interest in offering new scholarship programs. (Gần đây, một số lượng lớn các cơ sở giáo dục thêm đã thể hiện sự quan tâm đến việc cung cấp các chương trình học bổng mới.) 

Tertiary education
 • Nghĩa: (giáo dục sau trung học phổ thông) một cách nói khác của việc tham gia học đại học/ cao đẳng.

 • Research has shown that students who have access to tertiary education have better career opportunities than others. (Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những sinh viên được tiếp cận với giáo dục đại học có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn những sinh viên khác.)

Comprehensive education
 • Nghĩa: (giáo dục toàn diện) giáo dục được khai thác trên mọi phương diện. 

 • In developed countries, universities usually provide their students with comprehensive education. (Ở các nước phát triển, các trường đại học thường cung cấp cho sinh viên của họ một nền giáo dục toàn diện.) 

(Education +) danh từ

Education department
 • Nghĩa: (bộ giáo dục) cơ quan quản lý chất lượng đào tạo giáo dục tại một khu vực. 

 • The education department has declined to comment on the papers that have been released. (Bộ giáo dục đã từ chối bình luận về các tài liệu đã được phát hành.) 

Education institution 
 • Nghĩa: (tổ chức giáo dục) nơi con người ở các độ tuổi khác nhau tiếp cận giáo dục, bao gồm mẫu giáo, tiểu học, đại học, … 

 • There has never been a more important time to question the purpose of higher education institutions. (Chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn để đặt câu hỏi về mục đích của các cơ sở giáo dục đại học.)

động từ (+education)

Have/receive education
 • Nghĩa: có/nhận được giáo dục

 • Alice was at a disadvantage as a result of the poor education she had received. (Alice gặp bất lợi do nền giáo dục kém cỏi mà cô nhận được.)

Continue/extend education
 • Nghĩa: tiếp tục/ mở rộng giáo dục 

 • Alex went to Harvard to extend his education. (Alex đến Harvard để mở rộng giáo dục của mình.) 

Offer/give/ provide somebody (with) education 
 • Nghĩa: tài trợ/cung cấp/cho giáo dục cho ai đó 

 • The school offers Suzie a free high-quality all-around education program. (Trường cung cấp cho Suzie một chương trình giáo dục miễn phí.) 

Collocations với “knowledge”:

collocations-chu-de-education-knowledgeCollocations với “knowledge”

Tính từ (+knowledge): 

Considerable/great/vast knowledge
 • Nghĩa: kiến thức chuyên sâu/kiến thức sâu rộng/sở hữu một lượng lớn kiến thức. 

 • She has a vast knowledge of biology, animal habitats, and the natural environment. (Cô ấy có kiến thức rộng về sinh học, môi trường sống của động vật và môi trường tự nhiên.) 

General knowledge
 • Nghĩa: (kiến thức chung) kiến thức được thu nhập từ các môn học khác nhau thông quá nhiều hình thức như đọc sách/truyền hình chứ không phải từ các môn học trong giáo dục chính quy. 

 • English will take them all around the world, considerably expanding their experience and general knowledge. (Tiếng Anh sẽ đưa họ đi khắp thế giới, mở rộng đáng kể kinh nghiệm và kiến thức chung của họ.)  

Theoretical knowledge
 • Nghĩa: (kiến thức lý thuyết) lý thuyết trong các môn học được đào tạo ở giáo dục chính quy. 

 • Vietnamese schools are well-known for subjects that contain a great deal of theoretical knowledge. (Trường học Việt Nam nổi tiếng với những môn học có nhiều kiến thức lý thuyết.) 

Practical knowledge
 • Nghĩa: (kiến thức thực tế) những kiến thức có được từ việc ứng dụng các kiến thức lý thuyết vào xử lý các vấn đề trong thực tế. 

 • Vietnamese students tend to lack practical knowledge when it comes to mathematics. (Học sinh Việt Nam có xu hướng thiếu kiến thức thực tế khi học toán.) 

Professional/academic knowledge 
 • Nghĩa: (kiến thức chuyên môn/học thuật) kiến thức riêng chỉ được học khi được đào tạo chuyên sâu về một ngành nghề/lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. 

 • In this case, professional knowledge of anthropology will prove beneficial. (Trong trường hợp này, kiến thức chuyên môn về nhân chủng học sẽ tỏ ra có lợi.) 

Động từ (+knowledge):

Acquire/gain knowledge
 • Nghĩa: tiếp thu / đạt được kiến thức

 • The employment allowed her to apply the knowledge she had gained at university into practice. (Công việc cho phép cô áp dụng những kiến thức đã học ở trường đại học vào thực tế.)

Spread knowledge
 • Nghĩa: truyền bá kiến thức

 • The doctor’s mission is to spread knowledge of how to prevent the disease. (Nhiệm vụ của bác sĩ là truyền bá kiến thức về cách phòng ngừa căn bệnh này.) 

Broaden/improve knowledge 
 • Nghĩa: mở rộng/cải thiện kiến thức 

 • After a long time of training, he has broadened his knowledge a lot. (Sau một thời gian dài rèn luyện, anh ấy đã mở mang kiến thức của mình rất nhiều.)

Retain knowledge
 • Nghĩa: trau dồi/ lưu trữ kiến thức

 • What is the best way to retain your knowledge after a long time? (Cách tốt nhất để trau dồi kiến thức của bạn sau một thời gian dài là gì?

Collocations với “scholarship”: 

collocations-chu-de-education-scholarshipCollocations với “scholarship”

(Scholarship +) danh từ:

Scholarship examination
 • Nghĩa: (kỳ thi lấy học bổng) kỳ thi kiểm tra/đánh giá năng lực của những sinh viên/học sinh có nhu cầu nhận học bổng. 

 • Scholarship examinations are held by education funds every 3 years. (Các kỳ thi học bổng được tổ chức bởi quỹ giáo dục 3 năm một lần.) 

Scholarship program 
 • Nghĩa: (chương trình học bổng) chương trình trao tặng học bổng cho các sinh viên xuất sắc/sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, … 

 • In the past 10 years, many scholarship programs have been held to support students’ finances. (Trong 10 năm qua, nhiều chương trình học bổng đã được tổ chức nhằm hỗ trợ tài chính cho sinh viên.) 

Động từ (+scholarship): 

To gain/get/win a scholarship
 • Nghĩa: đạt được/ giành được/ thắng được một học bổng

 • Lisa won a scholarship for her musical talent 2 years ago. (Lisa đã giành được học bổng cho tài năng âm nhạc của mình 2 năm trước.) 

Award/ give (somebody) scholarship
 • Nghĩa: trao/tặng cho (ai đó) một học bổng

 • He has been awarded an annual scholarship by the academic council for his contribution. (Anh ấy đã được trao học bổng hàng năm bởi hội đồng khuyến học  cho những đóng góp của anh ấy.) 

Collocations với “learning”: 

Tính từ (+learning): 

Interactive learning
 • Nghĩa: (học tập tương tác) học tập có sự tương tác từ phía học sinh thông qua các hoạt động như hoạt động nhóm, thuyết trình, … 

 • Nowadays, many educational expertises consider interactive learning as an effective method to replace the traditional one. (Ngày nay, nhiều chuyên gia giáo dục coi học tập tương tác là một phương pháp hiệu quả để thay thế phương pháp truyền thống.) 

Online learning
 • Nghĩa: (học trực tuyến) học tập bằng hình thức trực tuyến qua các ứng dụng như Google Meet, Zoom, … thay cho việc học ở các lớp học truyền thống. 

 • Online learning is the best solution for the whole academic department in COVID19 pandemic. (Học trực tuyến là giải pháp tốt nhất cho toàn bộ ngành giáo dục trong đại dịch COVID 19.) 

Distance learning
 • Nghĩa: (học từ xa) phương pháp học tập dành cho những học sinh ở xa hoặc bận rộn không cần phải đến trường để học, thay vào đó các bài giảng sẽ được phát sóng trực tuyến hoặc qua Internet, … 

 • Distance learning helps busy students to have an opportunity to access new knowledge. (Đào tạo từ xa giúp những sinh viên bận rộn có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới.) 

Independent learning 
 • Nghĩa: (tự học) học sinh tự tìm hiểu các nguồn/phương pháp học tập cũng như tự kiểm soát chất lượng học tập của bản thân. 

 • Independent learning promotes students’ thinking and creativity. (Tự học thúc đẩy khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh.)

(Learning +) danh từ: 

Learning environment
 • Nghĩa: (môi trường học tập) các môi trường thuận lợi cho việc học tập như thư viện, lớp học, phòng tự học, … 

 • A good teacher knows how to create a creative learning environment for their students. (Một giáo viên giỏi biết cách tạo ra một môi trường học tập sáng tạo cho học sinh của họ.) 

Learning materials
 • Nghĩa: (tài liệu học tập) các tài liệu liên quan đến việc học tập như sách giáo khoa, sách tham khảo, bài nghiên cứu khoa học, … 

 • There are many types of learning materials that students can approach such as textbooks, internal scientific researches, etc. (Có nhiều loại tài liệu học tập mà sinh viên có thể tiếp cận như sách giáo khoa, nghiên cứu khoa học nội bộ, v.v.) 

Learning experience
 • Nghĩa: Trải nghiệm trong quá trình học

 • Fun and engaging classroom activities can improve students learning experience.( Các hoạt động vui vẻ và hấp dẫn trong lớp có thể cải thiện trải nghiệm học tập của học sinh.)

Động từ (+learning): 

To improve learning environment
 • Nghĩa: Cải thiện môi trường học tập

 • Wearing uniforms to school is one way to improve the learning environment as it gives students a sense of equality. (Mặc đồng phục đến trường là một cách để cải thiện môi trường học tập vì nó mang lại cho học sinh cảm giác bình đẳng)

To facilitate online learning
 • Nghĩa: tạo điều kiện để học trực tuyến  

 • Schools should facilitate online learning to elevate student’s learning experiences. (Trường học nên tạo điều kiện cho việc học trực tuyến để nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh.) 

Các Collocation với “ability”: 

collocations-chu-de-education-abilityCác Collocation với “ability”

Tính từ (+ability): 

Learning ability
 • Nghĩa: Khả năng học tập 

 • Students who have well-educated parents tend to have better learning ability. (Học sinh được giáo dục tốt ở nhà có xu hướng học tập tốt hơn ở trường.)

Academic ability
 • Nghĩa: (khả năng học tập) khả năng học tập và tiếp thúc các kiến thức học tập. 

 • Parents have to develop their child’s academic ability as soon as possible. (Cha mẹ phải phát triển khả năng học tập của con mình càng sớm càng tốt.) 

Động từ (+ability): 

Demonstrate/show ability
 • Nghĩa: thể hiện/minh họa khả năng

 • Both students demonstrated their ability through the competition (Cả hai học sinh thể hiện khả năng của mình thông qua cuộc thi)

Appreciate/recognize ability
 • Nghĩa: khả năng được đánh giá cao/công nhận

 • Students whose ability are appreciated tend to be more successful. (Những học sinh được công nhận khả năng có xu hướng thành công hơn.) 

Một số collocations chủ đề Education khác

First-year/second-year/third year/fourth-year student 
 • Nghĩa: sinh viên năm nhất/năm hai/năm ba/năm bốn 

 • Most first-year students tend to get flustered when asked to give a presentation. (Hầu hết sinh viên năm nhất có xu hướng bối rối khi được yêu cầu thuyết trình.)

Graduate/ post graduate student 
 • Nghĩa: sinh viên đã tốt nghiệp/sau tốt nghiệp

 • He is an excellent graduate student of our school. (Anh ấy là một sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc của trường chúng tôi.)

Mature student
 • Nghĩa: (sinh viên trưởng thành) chỉ những sinh viên có độ tuổi lớn hơn hẳn các sinh viên còn lại

 • She studies psychology as a mature student, having spent many years counseling adolescent psychology. (Cô nghiên cứu tâm lý học khi còn là một sinh viên trưởng thành, đã dành nhiều năm tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên.) 

Pursuing a brick and mortar education 
 • Nghĩa: theo đuổi nền giáo dục truyền thống

 • He is a consistent student, who is always pursuing a brick and mortar education instead of online education. (Anh ấy là một sinh viên kiên định, người luôn theo đuổi nền giáo dục truyền thống thay vì giáo dục trực tuyến.) 

Application of general concepts
 • Nghĩa: ứng dụng của các khái niệm chung

 • Alice’s invention was the result of applications of general technology concepts. (Phát minh của Alice là kết quả của việc ứng dụng các khái niệm công nghệ chung.) 

Ứng dụng IELTS Writing Task 2 Vocabulary – collocations chủ đề Education vào bài mẫu

Lấy ví dụ là đề bài: 

collocations-chu-de-education-coursesSome universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus. Do you think this is a positive or negative development?

Với đề bài này, nếu người học chọn triển khai bài theo hướng nửa tiêu cực, nửa tích cực, bài viết có thể triển khai theo dàn ý như sau :

Về mặt tích cực:

 • Pursue higher education at a lower cost – theo đuổi nền giáo dục đại học với mức chi phí thấp hơn.

 • Free and easy access to learning materials – tiếp cận tài liệu học tập miễn phí và dễ dàng

Về mặt tiêu cực:

 • Have little interaction with teachers and friends – có tương tác với giáo viên và bạn bè ít hơn

 • Have a tendency to procastinate and delay study progress – có xu hướng trì hoãn việc học

Bài mẫu áp dụng collocations chủ đề Education

Dựa theo dàn ý trên, ứng dụng IELTS Writing Task 2 Vocabulary – collocations chủ đề Education đã được giới thiệu phía trên, ta có bài mấu sau :

Online courses are open as a replacement for traditional classrooms at many universities. From my point of view, although distance learning has its drawbacks, this could be considered as a vital and positive development.

On the one hand, online courses prove to bring positive development despite. First, as many schools have facilitated online learning, many students, regardless of their financial background and living places, have the chance to pursue higher education at a lower cost. For example, Coursera is a website that works with multiple well-known institutions and organizations to offer a wide range of courses with the same level of recognition at reasonable prices. Furthermore, distance learning can provide students with free and easy access to learning materials and other online resources, which allow them to have better learning experience and greater knowledge compared to the traditional learning environment.

On the other hand, online students cannot comprehend and retain knowledge the way students pursuing a brick and mortar education. During online courses, students will have little interaction with their teachers and friends, as there are fewer activities that can be organized through online platforms. Compared to online courses, traditional classes can offer students a more interactive learning environment through on-class activities and presentations. Secondly, students who join online programs have a tendency to procrastinate and delay their study progress. Therefore, online learning is more suitable to those who have great self-discipline and time management skills.

In conclusion, despite having some disadvantages, courses delivered through online platforms are advantageous to tertiary education.

Tổng kết

Qua bài viết này, tác giả hi vọng sẽ cung cấp thêm IELTS Writing Task 2 Vocabulary – collocations chủ đề Education và cách ứng dụng chúng trong một bài viết. Việc liên tục trau dồi từ vựng là vô cùng cần thiết để cải thiện điểm tiêu chí Lexical Resources trong Writing và sử dụng Collocation sẽ giúp thí sinh diễn đạt tự nhiên và rõ ràng hơn. Cuối cùng, thí sinh nên thường xuyên luyện tập viết bài có sử dụng các Collocation đã học để cải thiện tốc độ viết cũng như sự thuần thục trong sử dụng từ vựng. 

Bùi Hoàng Phương Uyên

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833