0

The Green Movement - Unit 3 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 30 - 41 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: The Green Movement - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 30 - 41 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 3.
Published on
the green movement unit 3 tieng anh 12 sach moi trang 30 41 tap 1

Getting started

1. Listen and read

2. Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

3. Combine each pair of sentences using the word in brackets.

4. Find five noun phrases in the conversation that mean the following.

5. Work in pairs. Answer the following question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning.

2. Complete the sentences with the correct form of the words in 1.

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the ending and beginning sounds in red.

2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention to the assimilation indicated in bold.

Grammar

1. Which of the following are simple, compound, or complex sentences? Tick the correct box.

2. Combine the following simple sentences, using the words from the box.

3. Combine the following sentences using which.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Language.

Skills

Reading

1. Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases.

2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph.

3. Work in pairs. Complete each of the following sentences with no more than five words.

4. Discuss with a partner. Are soot emissions a problem in your community or in Viet Nam in general?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Reading.

Speaking

1. Put the following lifestyle choices in the appropriate box.

2. Work in pairs. Complete the conversation using the lifestyle choices in 1 and the reasons in the box.

3. Work in groups of four. Think of a green activity and discuss how it will benefit the environment. Compare your activity with other groups.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan, describe the activities for each day and the reasons for doing them.

2. Listen to a talk show and answer the following questions.

3. Listen again and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick correct box.

4. Listen again and complete the table. Use no more than five words for each blank.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Listening.

Writing

1. Read the incomplete essay about the advantages and disadvantages of green energy. Use the ideas in the following boxes to complete the second and third paragraphs.

2. Use the ideas in the following boxes to write an essay of 180-250 words about the advantages and disadvantages of consuming organic food, using the outline of the essay in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box.

2. Work in groups. Discuss the following question. How can you contribute to the green movement in Viet Nam?

Culture

1. Quickly read the text and answer the questions that follow.

2. Work in pairs. Discuss the question. What should people in big cities in Viet Nam do to make their city become a green city like Stockholm?

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

1. Listen and underline the sounds that are assimilated.

2. Listen and complete the sentences.

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words/ phrases in the box

Grammar

1. Combine the simple sentences into compound sentences, using appropriate conjunctions.

2. Combine the simple sentences into complex sentences, using the word in brackets.

3. Match the simple sentences. Then write complex sentences with which.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Looking Back.

Project

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 3 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...