TOEIC Speaking Part 3 Topic Playing game on mobile phone: Bài mẫu ứng dụng và từ vựng

Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và bài mẫu TOEIC Speaking Part 3 Topic Playing game on mobile phone giúp người học có thể tự tin khi gặp chủ đề này trong bài thi của mình.
Nguyễn Thị Thanh Đông
14/05/2024
toeic speaking part 3 topic playing game on mobile phone bai mau ung dung va tu vung

Key takeaways:

 • TOEIC Speaking Part 3 Topic Playing game on mobile phone có khía cạnh liên quan như: tần suất chơi game trên điện thoại, mặt lợi ích và bất lợi của chơi game trên điện thoại, phát triển công nghệ trong game di động, xu hướng game di động hiện nay, vai trò của game di động trong giáo dục, …

 • Các bước trả lời TOEIC Speaking Part 3 Topic Playing game on mobile phone

  • Bước 1: Phân tích phần giới thiệu chủ đề và câu hỏi - tập trung nghe, chú ý vào các keyword để xác định chủ đề câu hỏi liên quan đến vấn đề nào của chủ đề

  • Bước 2: Trả lời câu hỏi dạng câu hỏi 5W1H, Yes/No question và câu hỏi mô tả “Describe”

 • Từ vựng chủ đề Playing games on mobile phone: distract, addictive, interface, accessible, user-friendly,…

 • Bài mẫu ứng dụng Topic Playing game on mobile phone

Giới thiệu nhóm chủ đề Playing game on mobile phone TOEIC Speaking Part 3

TOEIC Speaking Part 3 là một trong 5 phần thi (*) TOEIC Speaking. Trong phần thi Part 3 “Respond to questions" này, thí sinh trả lời 3 câu hỏi (từ câu 5 đến 7) về cùng một chủ đề phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Thí sinh có 3 giây chuẩn bị trước khi trả lời mỗi câu hỏi, sau đó thì sinh có 15 giây để trả lời mỗi câu 5-6 và 30 giây để trả lời câu 7.

Trong các chủ đề về cuộc sống thường gặp trong Part 3, thí sinh có thể gặp chủ đề “Playing game on mobile phone” (Chơi game trên điện thoại di động)

Đối với chủ đề Playing game on mobile phone, các câu hỏi có thể xoay quanh các vấn đề liên quan như: tần suất chơi game trên điện thoại, mặt lợi ích và bất lợi của chơi game trên điện thoại, phát triển công nghệ trong game di động, xu hướng game di động hiện nay, vai trò của game di động trong giáo dục, …

Một số câu hỏi thuộc chủ đề:

 • Why do people prefer playing games on mobile phones?

 • Do you watch others play mobile games?

 • Do you think people spend too much time playing video games?

 • Are mobile games educational?

 • Do you prefer playing mobile games alone or with others?

 • Do you like to play with sound or without sound? Why?

 • What are the benefits of playing games on mobile phone?

 • What are the negative effects of mobile games on children and teenagers?

 • Describe a mobile game you play

(*) theo cấu trúc đề thi trước 07/08/2021 là 6 phần thi.

image-alt

Hướng dẫn cách trả lời chủ đề Playing game on mobile phone

Bước 1: Phân tích phần giới thiệu chủ đề và câu hỏi

Trước khi được nghe các câu hỏi, thí sinh luôn được giới thiệu bối cảnh, bắt đầu bằng “Imagine that …”. Trong khi nghe phần này, thí sinh cần hoàn toàn tập trung nghe, chú ý vào các keyword để xác định chủ đề câu hỏi liên quan đến vấn đề nào của chủ đề. 

Ví dụ:  Imagine that a student is doing research in your school. You have agreed to participate in an interview about the habit of playing games on mobile phone.

Các keywords: student, school, habit, playing games on mobile phone

—> Chủ đề các câu hỏi sẽ xoay quanh “thói quen chơi game trên điện thoại di động của sinh viên”.

Bước 2: Trả lời câu hỏi

Trong 3 giây chuẩn bị trước khi trả lời, thí sinh cần xác định cách mình trình bày ý tưởng cho từng câu hỏi để tránh tình trạng trả lời lạc đề hoặc chưa trả lời trọng tâm mà đã hết thời gian cho phép.

Dưới đây là gợi ý cách tiếp cận cho từng dạng câu hỏi thường gặp trong TOEIC Speaking Part 3

Đối với câu hỏi dạng 5W1H và Yes/No question

5W1H là các câu hỏi sử dụng các từ để hỏi: Who, What, Where, When, Why và How

Yes/No question là các câu hỏi sử dụng trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu như: Do, Are, Can, Should, Will,…

Sau đây là cách tiếp cận cho dạng câu hỏi này:

 • Nhắc lại chủ đề câu hỏi và đưa ra câu trả lời trực tiếp

 • Ý tưởng 1 + Ví dụ/Giải thích 1 (nếu có)

 • Ý tưởng 2 + Ví dụ/Giải thích 2 (nếu có)

image-alt

Ví dụ: Why do people prefer playing games on mobile phone? (Tại sao người ta thích chơi các trò chơi trên điện thoại di động)

Phân tích câu hỏi: Câu hỏi bắt đầu bằng từ Why à Câu hỏi thuộc dạng 5W1H (Wh-question).

Các bước trả lời:

Nhắc lại chủ đề câu hỏi và đưa ra câu trả lời trực tiếp: From my perspective, people prefer playing games on mobile phones due to the benefits and conveniences it offers. (Theo quan điểm của tôi, mọi người thích chơi game trên điện thoại di động hơn vì những lợi ích và sự tiện lợi mà nó mang lại.)

Ý tưởng 1 + Ví dụ/Giải thích 1: In terms of convenience, with mobile gaming, players can enjoy their favorite games anytime, anywhere, whether they're commuting, waiting in line, or relaxing at home. This flexibility fits well with today's fast-paced lifestyle. (Về sự thuận tiện, với chơi game trên thiết bị di động, người chơi có thể thưởng thức các trò chơi yêu thích của mình mọi lúc, mọi nơi, cho dù họ đang đi làm, xếp hàng chờ hay thư giãn tại nhà. Tính linh hoạt này rất phù hợp với lối sống nhịp độ nhanh ngày nay.)

Ý tưởng 2 + Ví dụ/Giải thích 2: Additionally, mobile phones provide a wide variety of gaming options. From casual puzzle games to immersive multiplayer experiences, making mobile gaming a popular choice among gamers of all ages. (Ngoài ra, điện thoại di động còn cung cấp nhiều lựa chọn chơi game khác nhau. Từ những trò chơi giải đố thông thường đến trải nghiệm nhiều người chơi sống độn, khiến trò chơi trên thiết bị di động trở thành lựa chọn phổ biến của người chơi ở mọi lứa tuổi.)

Đối với dạng câu “Describe”

 • Tóm tắt lại đề tài và đưa ra miêu tả tổng quan

 • Bổ sung chi tiết bằng các trả lời các câu hỏi Wh-question.

Lưu ý: Người học không cần trả lời đầy đủ hết tất cả các Wh-question. Thực tế, khi trả lời khoảng 2-3 Wh-questions và phát triển tương đối đủ ý thì thí sinh đã đảm bảo được thời gian cho phép (30 giây).

Ví dụ: Describe a mobile game you play. (Hãy mô tả một trò chơi trên điện thoại di động mà bạn chơi)

Phân tích câu hỏi: Câu hỏi bắt đầu bằng từ “Describe” —> Câu hỏi thuộc dạng miêu tả.

Các bước trả lời:

Tóm tắt lại đề tài và đưa ra miêu tả tổng quan: Recently, I have played a mobile game called "Clash Royale”, which is really engaging. (Gần đây, tôi chơi một trò chơi di động tên là "Clash Royale", trò chơi này thực sự hấp dẫn.)

Bổ sung chi tiết bằng các trả lời các câu hỏi Wh-question.

 • What is it? "Clash Royale" is a real-time strategy game where players collect cards representing various characters and spells to build their deck. ("Clash Royale" là một trò chơi chiến lược thời gian thực, nơi người chơi thu thập các thẻ đại diện cho nhiều nhân vật và phép thuật khác nhau để xây dựng bộ bài của mình.)

 • When did you start playing it? I started playing it about a year ago when it was recommended by my classmates. (Tôi bắt đầu chơi trò chơi này khoảng một năm trước khi nó được các bạn cùng lớp giới thiệu.)

 • Why do you enjoy it? I enjoy it because of its fast-paced gameplay, strategic elements, and the thrill of competing against other players in real-time battles. (Tôi thích nó vì lối chơi có nhịp độ nhanh, yếu tố chiến lược và cảm giác hồi hộp khi cạnh tranh với những người chơi khác trong các trận chiến thời gian thực.)

image-alt

Giới thiệu từ vựng cho nhóm chủ đề Playing game on mobile phone

 • Virtual reality (VR) /ˈvɜːrtʃuəl riˈæləti/ (adj-n): thực tế ảo

  Ví dụ: He experienced the thrill of virtual reality gaming for the first time. (Anh ấy trải nghiệm cảm giác hồi hộp của việc chơi game thực tế ảo lần đầu tiên.)

 • Multiplayer /ˈmʌltiˌpleɪər/ (adj): đa người chơi

  Ví dụ: She enjoys playing multiplayer games with her friends online. (Cô ấy thích chơi các trò chơi đa người chơi với bạn bè của mình trực tuyến.)

 • User-friendly /ˈjuːzər ˈfrɛndli/ (adj): thân thiện với người dùng, dễ dùng

  Ví dụ: The game's user-friendly interface makes it easy for beginners to navigate. (

  Giao diện thân thiện với người dùng của trò chơi giúp cho người mới bắt đầu dễ dàng điều hướng.)

 • Interface /ˈɪntərˌfeɪs/ (n) giao diện

  Ví dụ: The interface of the game is intuitive and easy to use. (Giao diện của trò chơi rất trực quan và dễ sử dụng.)

 • Accessible /əkˈsɛsəbl/ (adj): dễ tiếp cận

  Ví dụ: Mobile games are accessible to people of all ages and backgrounds. (Các trò chơi trên điện thoại di động dễ tiếp cận cho mọi người, bất kể tuổi tác và nền văn hóa.)

 • Distract /dɪˈstrækt/ (v): làm sao nhãng

  Ví dụ: Playing mobile games can sometimes distract students from their studies. (Chơi game trên điện thoại di động đôi khi có thể làm sao lãng sinh viên khỏi việc học.)

 • Shortsightedness /ʃɔrtˈsaɪtɪdnɪs/ (n): cận thị

  Ví dụ: Excessive screen time from gaming can contribute to shortsightedness. (

  Thời gian dài tiếp xúc màn hình từ việc chơi game có thể góp phần gây ra cận thị.)

 • Addictive /əˈdɪktɪv/ (adj) có tính gây nghiện

  Ví dụ: Some mobile games are designed to be addictive, encouraging players to keep coming back. (

  Một số trò chơi trên điện thoại di động được thiết kế để có tính gây nghiện, khuyến khích người chơi tiếp tục quay lại.)

 • Role-playing /roʊl ˈpleɪɪŋ/ (n) nhập vai

  Ví dụ: Role-playing games allow players to immerse themselves in fictional worlds and assume different characters. (Các trò chơi nhập vai cho phép người chơi đắm chìm vào thế giới hư cấu và đảm nhận các nhân vật khác nhau.)

 • Ubiquitous /juˈbɪkwɪtəs/ (adj) phổ biến

  Ví dụ: Mobile phones have become ubiquitous in our daily lives, making mobile gaming accessible to almost everyone. (

  Điện thoại di động đã trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khiến cho việc chơi game trên điện thoại di động trở nên dễ dàng đối với hầu hết mọi người.)

 • Digital era /ˈdɪdʒɪtl ˈɪrə/ (adj-n): thời đại kỹ thuật số

  Ví dụ: We are living in the digital era, where technology, including mobile gaming, plays a significant role in our lives. (

  Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số, nơi công nghệ, bao gồm cả việc chơi game trên điện thoại di động, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.)

Bài mẫu TOEIC Speaking Part 3 Topic Playing game on mobile phone

(Narrator) Imagine that a student is doing research in your school. You have agreed to participate in an interview about the habit of playing games on mobile phone.

Question 5: Do you watch others play mobile games?

Yes, I do watch others play mobile games occasionally. Sometimes, I watch gameplay videos or live streams on platforms like YouTube to learn new strategies or simply to enjoy the content created by skilled players. Watching others play can also be entertaining and a way to discover new games that I might be interested in trying. (Có, thỉnh thoảng tôi có xem người khác chơi trò chơi trên thiết bị di động. Đôi khi, tôi xem video chơi trò chơi hoặc phát trực tiếp trên các nền tảng như YouTube để tìm hiểu các chiến lược mới hoặc đơn giản là thưởng thức nội dung do những người chơi có kỹ năng tạo ra. Xem người khác chơi cũng có thể là một cách giải trí và là một cách để khám phá những trò chơi mới mà tôi có thể muốn thử.)

Question 6: Do you think people spend too much time playing video games?

Yes, I believe some people do spend too much time playing video games. Excessive gaming can lead to negative consequences such as neglecting responsibilities, social isolation, and even physical health issues. However, moderate gaming can have benefits such as stress relief, cognitive development, and social interaction, so it's important to strike a balance. (Có, tôi tin rằng một số người dành quá nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử. Chơi game quá mức có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực như bỏ bê trách nhiệm, cô lập xã hội và thậm chí là các vấn đề về sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, chơi game vừa phải có thể có những lợi ích như giảm căng thẳng, phát triển nhận thức và tương tác xã hội, vì vậy điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng.)

Question 7: Are mobile games educational?

Yes, some mobile games can be educational. There are many educational games available on mobile platforms designed to teach various subjects such as math, language, science, and history in an engaging way. Even non-educational games can have educational elements, such as promoting problem-solving skills, strategic thinking, and hand-eye coordination. (Có, một số trò chơi di động có thể mang tính giáo dục. Có rất nhiều trò chơi giáo dục có sẵn trên nền tảng di động được thiết kế để dạy nhiều môn học khác nhau như toán, ngôn ngữ, khoa học và lịch sử một cách hấp dẫn. Ngay cả những trò chơi phi giáo dục cũng có thể có các yếu tố giáo dục, chẳng hạn như thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược và phối hợp tay mắt.)

Người học có thể tham khảo các chủ đề TOEIC Speaking Part 3 khác như:

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu đến người đọc TOEIC Speaking Part 3 Topic Playing game on mobile phone bao gồm các khía cạnh liên quan đến chủ đề, cách trả lời các dạng câu hỏi, từ vựng thuộc chủ đề và câu trả lời mẫu. Tác giả hy vọng người học có thể giúp người học làm quen với chủ đề, vận dụng tốt những từ vựng và ý tưởng phổ biến được vào phần thi nói của mình. Ngoài ra, người học có thể tham khảo khóa học Luyện thi TOEIC Speaking & Writing trực tiếp và online được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại Zim.


Nguồn tham khảo:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu