TOEIC Writing opinion essay topic Relationship - Phân tích, lên ý tưởng và bài mẫu

Chủ đề Relationship là một trong những chủ đề quan trọng và thường được ra trong các kỳ thi tiếng Anh có phần thi viết essay. Tuy nhiên, một số thí sinh vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và triển khai ý tưởng để có một bài viết thuyết phục đối với người đọc. Bài viết dưới đây sẽ giúp người học có thể viết một bài luận TOEIC Writing opinion essay topic Relationship mạch lạc và thuyết phục.
Nguyễn Thị Thanh Đông
24/11/2023
toeic writing opinion essay topic relationship phan tich len y tuong va bai mau

Key takeaways

 • Các vấn đề thuộc chủ đề Relationship bao gồm: ảnh hưởng của công nghệ hay mạng xã hội lên các mối quan hệ, các khó khăn gặp phải trong việc duy trì một mối quan hệ xa về khoảng cách địa lý, vai trò của giao tiếp trong việc duy trì một mối quan hệ, vai trò nuôi dạy con cái của bố mẹ đối với sự phát triển và thành công của trẻ.

 • Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Relationship: get on well with someone, lose touch with someone,

  keep/ stay in touch with someone, virtual,

  intimacy,

  trustworthiness, …

Giới thiệu chủ đề Relationship TOEIC Writing Opinion Essay (Question 8)

Một số đề bài liên quan đến chủ đề Relationship

Dưới đây là một số đề bài TOEIC Writing opinion essay topic Relationship tham khảo giúp người học hình dung cách ra đề và một số khía cạnh thường gặp trong chủ đề này.

 • Đề bài mẫu 1: Some people believe that social media has improved communication and relationships between people. Others think that social media has created more problems than it has solved. What is your opinion on this? Use specific reasons and examples to support your answer.

 • Đề bài mẫu 2: It is thought that there are some challenges in maintaining long-distance relationships. What are the challenges? Can long-distance relationships be as fulfilling as geographically close ones? Give reasons or examples to support your opinion.

 • Đề bài mẫu 3: Communication plays certain roles in maintaining healthy relationships, whether in personal life or in the workplace. Share your thoughts on the importance of effective communication with explanations or examples to support your answer.

 • Đề bài mẫu 4: Parenting plays an important role in a child's development and overall well-being. How it can positively impact a child's growth and future success? Use specific reasons and examples to support your answer.

Một số vấn đề trong chủ đề Relationship

Như một số đề bài mẫu đã liệt kê ở trên, một số vấn đề xoay quanh chủa đề Relationship mà người học cần quan tâm là:

 • Những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của công nghệ hay mạng xã hội lên các mối quan hệ.

 • Các khó khăn gặp phải trong việc duy trì một mối quan hệ xa về khoảng cách địa lý.

 • Vai trò của giao tiếp trong việc duy trì một mối quan hệ lâu bền. (cả mối quan hệ cá nhân và mối quan hệ ở nơi làm việc)

 • Vai trò nuôi dạy con cái của bố mẹ đối với sự phát triển và thành công của trẻ trong tương lai.

image-alt

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Relationship

 • get on well with someone: có mối quan hệ tốt với ai đó

 • lose touch with someone: mất liên lạc với ai đó

 • keep/ stay in touch with someone: giữ liên lạc với ai đó

 • strike up/ establish a relationship: tạo dựng một mối quan hệ

 • virtual (adj): ảo (trên thế giới mạng)

 • a long-lasting/ long-standing/ long established relationship: mối quan hệ lâu dài

 • intimacy (n) : sự thân mật

 • trustworthiness (n): tính đáng tin cậy

 • estranged (adj): tách rời, xa lánh

 • foster a relationship: thúc đầy một mối quan hệ

 • confide in someone: tâm sự với ai đó

 • mutual respect (n): sự tôn trọng lẫn nhau

 • a dysfunctional relationship: một mối quan hệ không suôn sẻ hoặc có vấn đề.

 • geographical boundaries: rào cản địa lý

 • hinder (v): cản trở

 • leave a trail of (psychological and emotional) devastation: để lại dấu vết tàn phá (về tâm lý và cảm xúc)

 • strike a balance: tạo sự cân bằng

Người học có thể tham khảo các từ vựng khác thuộc chủ đề Relationship tại bài viết: Tổng hợp từ vựng thường gặp trong chủ đề Relationship

Ideas for TOEIC Writing Opinion Essay Topic Relationship

Vấn đề 1: Ảnh hưởng của mạng xã hội lên các mối quan hệ

Ảnh hưởng tích cực

 • Social media platforms enable people to connect with friends and family across geographical boundaries within a few taps. It allows for real-time communication, which can foster relationships. (Các nền tảng mạng xã hội cho phép mọi người kết nối với bạn bè và gia đình qua các ranh giới địa lý chỉ trong một vài thao tác. Nó cho phép giao tiếp thực tế, giúp duy trì mối quan hệ.)

 • Social media platforms like LinkedIn provide a space for professional networking and relationship-building. They allow individuals to connect with colleagues, industry experts, and potential business partners. (Các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn cung cấp không gian cho kết nối về công việc và xây dựng mối quan hệ. Chúng cho phép các cá nhân kết nối với đồng nghiệp, chuyên gia trong ngành và các đối tác kinh doanh tiềm năng.)

Ảnh hưởng tiêu cực

 • Social media can lead users to spend more time on their screens instead of interacting face-to-face. This can result in loneliness and a lack of real-world social interaction. (Mạng xã hội có thể khiến người dùng dành nhiều thời gian hơn trên màn hình thay vì tương tác trực tiếp. Điều này có thể dẫn đến sự cô đơn và thiếu tương tác xã hội trong đời thực.)

 • Social media has provided a fertile ground for individuals with malicious intentions to exploit the trust of others. These nefarious purposes can encompass various activities, such as scamming, cyberbullying, identity theft, and even online harassment. (Mạng xã hội đã cung cấp mảnh đất màu mỡ cho những cá nhân có mục đích xấu lợi dụng lòng tin và mối quan hệ của người khác. Những mục đích bất chính này có thể bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo, bắt nạt trên mạng, đánh cắp danh tính và thậm chí là quấy rối trực tuyến.)

Vấn đề 2: Các khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ xa về khoảng cách địa lý

 • Long-distance relationships often face communication challenges due to different time zones, busy schedules, and limited face-to-face interactions. The conversations are often interrupted, causing frustration and misinterpretation. (Những mối quan hệ ở xa thường phải đối mặt với những thách thức trong giao tiếp do múi giờ khác nhau, lịch trình bận rộn và hạn chế tương tác trực tiếp. Các cuộc trò chuyện thường bị gián đoạn, gây bực bội và hiểu sai.)

 • The physical absence of a partner can lead to feelings of loneliness and isolation. The lack of companionship can be emotionally draining. (Sự vắng mặt về thể chất của bạn đời có thể dẫn đến cảm giác cô đơn và cô lập. Việc thiếu sự đồng hành có thể khiến kiệt sức về mặt cảm xúc.)

 • People in the relationship may have different lifestyles, social circles, and daily routines due to their geographical separation. This can lead to feelings of disconnect and difficulty in understanding each other's daily lives. (Những người trong mối quan hệ có thể có lối sống, quan hệ xã hội và thói quen hàng ngày khác nhau do sự xa cách về mặt địa lý. Điều này có thể dẫn đến cảm giác mất kết nối và khó hiểu cuộc sống hàng ngày của nhau.)

Vấn đề 3: Vai trò của giao tiếp trong việc duy trì một mối quan hệ lâu bền

 • Buiding trust and understanding: Open and honest communication builds trust by demonstrating reliability and transparency. It also fosters mutual understanding, which is essential for resolving conflicts and making informed decisions. (Giao tiếp cởi mở và trung thực sẽ xây dựng niềm tin bằng cách thể hiện độ tin cậy và tính minh bạch. Nó cũng thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, điều cần thiết để giải quyết xung đột và đưa ra quyết định sáng suốt.)

 • Impression and emotional connection: Good communication can enhance the emotional connection between individuals by expressing affection and appreciation through words. (Giao tiếp tốt có thể tăng cường kết nối cảm xúc giữa các cá nhân bằng cách bày tỏ tình cảm và sự đánh giá cao qua lời nói.)

 • Setting common goals and plans: Communication enables individuals to identify common goals and make plans for the future, ensuring that both parties are heading in the same direction. (Giao tiếp giúp các cá nhân xác định các mục tiêu chung và lập kế hoạch cho tương lai, đảm bảo rằng cả hai bên đều đi cùng một hướng.

  )

Vấn đề 4: Vai trò nuôi dạy con cái của bố mẹ đối với sự phát triển của trẻ

 • Parenting provides emotional support and a sense of security for children. A loving and nurturing environment helps them develop a strong foundation of trust and self-confidence. (Nuôi dạy con cái mang lại sự hỗ trợ về mặt tinh thần và cảm giác an toàn cho trẻ. Một môi trường yêu thương và nuôi dưỡng giúp các em phát triển nền tảng vững chắc của niềm tin và sự tự tin.)

 • Parents pass on their beliefs and morals to their children, helping them distinguish right from wrong and make ethical decisions. These values are mostly not delivered by teachers at schools. (Bố mẹ truyền lại niềm tin và đạo đức của mình cho con cái, giúp chúng phân biệt đúng sai và đưa ra những quyết định có đạo đức. Những giá trị này hầu như không được giáo viên ở trường truyền đạt.)

 • Parents help set appropriate educational goals for their children at each stage and age based on a child's personality, and ability. (Cha mẹ giúp đặt ra mục tiêu học tập phù hợp cho con ở từng giai đoạn, độ tuổi dựa trên tính cách và khả năng của trẻ.)

Xem thêm: Các bài mẫu Writing TOEIC - Question 8

Áp dụng vào bài thi TOEIC Writing Opinion Essay

Đề bài

Some people believe that social media has improved communication and relationships between people. Others think that social media has created more problems than it has solved. What is your opinion on this? Use specific reasons and examples to support your answer.

Áp dụng vào bài thi TOEIC Writing Opinion Essay

Phân tích đề bài

 • Topic: Relationships

 • Sub-topic: Social media and relationships

 • Keywords: improved communication and relationships, created more problems

 • Hướng dẫn tiếp cận: Với đề bài trên, thí sinh có thể nghiêng về một trong hai quan điểm (một là lợi ích của mạng xã hội đối với các mối quan hệ, hai là những vấn đề mà mạng xã hội gây ra làm ảnh hưởng đến giao tiếp và các mối quan hệ). Thí sinh cũng có thể trình bày theo hướng lợi ích và bất lợi ở mức ngang bằng nhau. Cho dù quan điểm của thí sinh là gì thì bài viết cũng cần để cập cả hai mặt của vấn đề.

Dàn bài gợi ý

Người học có thể tham khảo các ý tưởng trong “Vấn đề 1: Ảnh hưởng của mạng xã hội lên các mối quan hệ ” ở phần trước của bài viết cho đề bài này.

Introduction:

 • Paraphrase lại đề bài 

 • Thesis statement: Đưa ra quan điểm trực tiếp của người viết cho vấn đề

Body 1:

 • Topic Sentence: Có nhiều lợi ích của mạng xã hội giúp tạo dựng các mối quan hệ.

 • Main idea 1: kết nối với người thân mà không gặp khó khăn về mặt địa lý chỉ với vài thao tác (video calls, messgaes)

 • Dẫn chứng: Trong đại dịch COVID-19, mọi người có thể kết nối, chia sẻ về đời sống và hỗ trợ lẫn nhau một cách an toàn

 • Main idea 2: mạng xã hội (LinkedIn) là nơi để kết nối trong môi trường công việc.

 • Giải thích: Người dùng có thể tìm kiếm cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác hoặc chia sẻ kiến thức.

Body 2:

 • Topic Sentence: mạng xã hội mang lại một vài vấn đề, bao gồm sử dụng quá mức và các hành vi xấu

 • Main idea 1: Dùng mạng xã hội nhiều sẽ khiến người dùng quên đi giá trị của các cuộc gặp gỡ trực tiếp

 • Dẫn chứng: dẫn đến sự cô đơn và thiếu kỹ năng tương tác xã hội thực tế.

 • Main idea 2: Các cá nhân có mục đích xấu có thể dùng mạng xã hội để lợi dụng sự tin tưởng của đối phương và thực hiện các hành vi xấu (lừa đảo, bạo lực mạng, đánh cắp thông tin,…).

 • Dẫn chứng: Ví dụ bạo lực mạng gây hại nặng nề về tâm lý và cảm xúc.

Conclusion:

 • Tổng kết lại các ý và khẳng định quan điểm của người viết

Bài mẫu

In today's increasingly interconnected world, social media has significantly transformed the way we communicate and cultivate relationships. While it's undeniable that this technological revolution has introduced its share of challenges, I believe that the benefits of social media outweigh the drawbacks.

On the one hand, there are several benefits that social media platforms provide to us in building relationships. Firstly, they enable people to connect with friends and family across geographical boundaries within a few taps. Real-time communication via video calls or messages has become the norm, bridging the physical distances that once hindered relationships. For example, during the COVID-19 pandemic, these platforms served as lifelines for countless families separated by borders, enabling them to stay in touch, share their daily lives, and provide support during challenging times. Secondly, in the professional sphere, social media platforms like LinkedIn provide a space for connecting with colleagues, industry experts, and potential business partners. Such connections can lead to career opportunities, collaborations, and knowledge-sharing. Many professionals have utilized their LinkedIn networks to advance their careers, find mentors, and establish successful business ventures.

On the other hand, social media also poses challenges, particularly in terms of overuse and the potential for malicious exploitation. Excessive screen time, engrossed in scrolling through endless virtual interactions, can lead to the neglect of meaningful face-to-face conversations, resulting in loneliness and a lack of real-world social interaction. Moreover, social media has provided a fertile ground for individuals with malicious intentions to exploit the trust of others, engaging in activities such as scamming, cyberbullying, identity theft, and online harassment. Cyberbullying, in particular, has left a trail of psychological and emotional devastation in its wake, harming both relationships and mental well-being.

In conclusion, I believe social media platforms do wonders for relationships, including fostering real-time global connections and professional networking. However, they also give rise to challenges such as excessive screen time and the potential for harmful exploitation. Therefore, it is crucial to strike a balance between the benefits of social media and the importance of nurturing in-person connections.

Từ vựng cần ghi chú:

 • today's increasingly interconnected world: thời đại kết nối hơn bao giờ hết ở hiện tại

 • geographical boundaries: rào cản địa lý

 • become the norm: trở thành một điều bình thường

 • bridge the physical distances: thu hẹp khoảng cách vật lý

 • hinder: cản trở

 • serve as lifelines: đóng vai trò huyết mạch, kết nối

 • in the (professional) sphere: trong lĩnh vực (công việc)

 • malicious intention: ý đồ xấu

 • excessive screen time: thời gian nhìn màn hình quá mức (dùng thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính quá nhiều)

 • a fertile ground: một mãnh đất màu mỡ

 • scamming: lừa đảo

 • cyberbullying: bạo lực mạng

 • identity theft: đánh cắp thông tin trực tuyến

 • online harassment: quấy rối qua mạng

 • leave a trail of (psychological and emotional) devastation: để lại dấu vết tàn phá (về tâm lý và cảm xúc)

 • strike a balance: tạo sự cân bằng

Xem ngay: Các bước viết bài Opinion Essay trong TOEIC Writing

Bài tập vận dụng

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

dysfunctional

struck up

long-lasting

virtual

confide in

mutual respect

trustworthiness

get on well with

 1. Building _______________ in any relationship is essential for its success.

 2. Despite living in different countries, they have managed to maintain a _______________ relationship through frequent video calls and messages.

 3. It's important to have someone you can _______________ when you're going through tough times.

 4. When they first met at the conference, they immediately _______________ a relationship and became close friends.

 5. Despite their initial differences and language barriers, they have managed to _______________ each other through a shared love for music and art.

 6. _______________ communication has become increasingly common in the digital age, where people connect through screens more often than in person.

 7. A _______________ relationship is characterized by frequent arguments and a lack of understanding between the individuals involved.

 8. In a healthy relationship, _______________ is a two-way street, where both parties admire and appreciate each other.

Đáp án:

1 - trustworthiness

2 - long-lasting

3 - confide in

4 - struck up

5 - get on well with

6 - virtual

7 - dysfunctional

8 - mutual respect

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả đã giúp người học tìm hiểu những khía cạnh quan trọng của chủ đề Relationship, các triển khai ý tưởng, các từ vựng liên quan và bài viết tham khảo. Tác giả hy vọng rằng sau bài viết này, người đọc có thể vận dụng những kiến thức đã cung cấp đề luyện tập ở các đề bài khác trong TOEIC Writing opinion essay topic Relationship.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Người học cần chứng chỉ TOEIC gấp để tốt nghiệp, bổ sung hồ sơ tuyển dụng hay cơ hội thăng tiến. Tham khảo khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc đạt điểm cao trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity