Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh - Bài mẫu tham khảo

Bài viết tổng hợp 5 bài mẫu cho đề bài “write a paragraph about the advantages of online learning” - Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh, kèm với các từ vựng và cấu trúc câu hữu ích.
Võ Ngọc Thu
04/05/2024
viet doan van ve loi ich cua viec hoc online bang tieng anh bai mau tham khao

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh là một chủ đề cơ bản và phổ biến đối với người học tiếng Anh, đặc biệt là đối với đối tượng học sinh lớp 8. Tuy nhiên, để viết được một đoạn văn hay và đầy đủ về lợi ích của việc học online, người học cần có sự trau dồi về từ vựng, cấu trúc câu, cũng như có một định hướng về dàn ý bài viết và rèn luyện chăm chỉ.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến người học ở trình độ cơ bản các từ vựng, cấu trúc câu thông dụng khi viết về lợi ích của việc học online, đồng thời hướng dẫn dàn ý và cung cấp các đoạn văn mẫu viết về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh. Mong rằng các kiến thức trong bài viết này sẽ giúp ích cho người mới bắt đầu trong việc rèn luyện kỹ năng viết của mình.

Key takeaways

1. Từ vựng tiếng Anh về việc học online:

 • Danh từ về việc học online: technology, platform, e-book, website, feedback,…

 • Tính từ về việc học online: reliable, convenient, flexible, accessible, diverse,…

 • Động từ về việc học online: concentrate, engage, interact, research,…

 • Collocations về việc học online: online resources, internet safety, virtual classroom, digital textbook,…

2. Các cấu trúc câu viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh:

 • It is + adj (+ for someone) + to + V

 • One advantage of studying online is its + N / that + S + V

 • Online learning provides / offers + N

 • To allow / enable someone to do something

 • Students can enhance / improve / reduce + N

3. Dàn ý viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh:

 • Mở đoạn: giới thiệu về việc học online

 • Thân đoạn: làm rõ các lợi ích của việc học online

 • Kết đoạn: khẳng định lại lợi ích và tầm quan trọng của việc học online

4. 5 bài mẫu viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh.

Từ vựng tiếng Anh về việc học online (online learning)

Danh từ

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

technology

/tɛkˈnɑlədʒi/

công nghệ

The use of technology in online learning has made education more accessible to people around the world.

platform

/ˈplætfɔːrm/

nền tảng

Online learning platforms offer a variety of courses from different fields of study.

e-book

/ˈiːbʊk/

sách điện tử

The e-book is available for download on the course website.

assignment

/əˈsaɪnmənt/

bài tập

The assignment for this week involves writing a short essay on the topic discussed in the lecture.

lecture

/ˈlɛktʃər/

bài giảng

The lecture videos can be watched at any time, providing flexibility for the learners.

discussion

/dɪˈskʌʃən/

cuộc thảo luận

Discussion forums are a great place to interact with fellow learners and share ideas.

feedback

/ˈfiːdbæk/

nhận xét

The lecturer’s feedback on the assignments is very helpful.

website

/ˈwɛbsaɪt/

trang web

The course website contains all the necessary resources for the course.

material

/məˈtɪəriəl/

tài liệu

The material provided in the course is comprehensive and easy to understand.

Động từ

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

connect

/kəˈnɛkt/

kết nối

Online learning platforms connect learners from all over the world.

access

/ˈæksɛs/

truy cập

Students can access the course materials at any time.

interact

/ˈɪntərækt/

tương tác

Discussion forums are a great place to interact with fellow learners and share ideas.

engage

/ɪnˈgeɪdʒ/

thu hút, tham gia

Interactive activities help students engage with the course content effectively.

research

/rɪˈsɜːrtʃ/

nghiên cứu

Online platforms provide numerous resources for students to research.

submit

/səbˈmɪt/

nộp bài

Don’t forget to submit your assignments on time to receive feedback.

improve

/ɪmˈpruːv/

cải thiện

Online learning offers numerous opportunities to improve your skills and knowledge.

Tính từ

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

convenient

/kənˈviːniənt/

thuận tiện

Online learning is convenient because it allows students to learn at their own pace.

independent

/ˌɪndɪˈpɛndənt/

độc lập

Online learning encourages independent study habits as students are responsible for their own learning.

diverse

/daɪˈvɜːrs/

đa dạng

Online learning platforms offer a diverse range of courses, catering to different interests and fields of study.

accessible

/əkˈsɛsɪbəl/

tiếp cận dễ dàng

Online learning is accessible to anyone with an internet connection.

flexible

/ˈflɛksɪbəl/

linh hoạt

The flexible nature of online learning allows students to balance their studies with other commitments.

cost-effective

/ˌkɒstɪˈfɛktɪv/

tiết kiệm chi phí

Online learning is often more cost-effective than traditional education as it eliminates costs associated with commuting or physical textbooks.

reliable

/rɪˈlaɪəbəl/

đáng tin cậy

A reliable internet connection is crucial for a smooth online learning experience.

Collocations

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

interactive lesson

/ˌɪntərˈæktɪv ˈlɛsn/

bài học có tính tương tác

The interactive lessons on the platform made learning complex concepts much easier.

digital textbook

/ˈdɪdʒɪtl ˈtɛkstbʊk/

sách giáo trình số

The digital textbook for the course can be accessed anytime, anywhere.

virtual classroom

/ˈvɜːrtʃuəl ˈklæsruːm/

lớp học ảo

The virtual classroom environment allows students to interact with each other.

digital literacy

/ˈdɪdʒɪtl ˈlɪtərəsi/

năng lực hiểu biết về kỹ thuật số

Digital literacy is a crucial skill for students in the era of online learning.

remote learning

/rɪˈmoʊt ˈlɜːrnɪŋ/

học từ xa

Remote learning has become the norm due to the global pandemic.

video lesson

/ˈvɪdioʊ ˈlɛsnz/

bài học qua video

The video lessons are recorded and can be replayed for better understanding.

online resources

/ˈɑːnlaɪn rɪˈsɔːrsɪz/

tài nguyên trực tuyến

There are numerous online resources available that supplement the course material.

internet safety

/ˈɪntərnɛt ˈseɪfti/

an toàn trên internet

Internet safety is paramount when utilising the web for online learning resources.

e-learning tools

/iːˈlɜːrnɪŋ tuːlz/

công cụ học tập trực tuyến

Various e-learning tools are integrated into the platform to enhance the learning experience.

Xem thêm: Từ vựng chủ đề Technology in Education.

Các cấu trúc câu miêu tả lợi ích của việc học online

Các cấu trúc câu miêu tả lợi ích của việc học online

It is + adj (+ for someone) + to + V

Ý nghĩa: cấu trúc này được sử dụng để diễn tả tính chất của một việc mà đối tượng trong câu thực hiện.

Ví dụ:

 • It is convenient for students to access a wide range of online courses from anywhere in the world.

 • It is cost-effective for individuals with physical disabilities to participate in education without the need for commuting through online learning.

One advantage / benefit of studying online is its + N / that + S + V

Ý nghĩa: Một lợi ích của việc học trực tuyến là …

Ví dụ:

 • One advantage of online learning is that it offers a personalized learning experience.

 • One benefit of online learning is its flexibility and accessibility.

Online learning provides / offers + N

Ý nghĩa: Việc học trực tuyến cung cấp …

Ví dụ:

 • Online learning provides a comfortable learning environment where students can study from the comfort of their own homes.

 • Online learning offers a flexible learning schedule, allowing students to learn at their own pace and time.

To allow / enable someone to do something

Ý nghĩa: giúp ai / cho phép ai có thể làm gì.

Ví dụ:

 • Online learning allows individuals to save their commuting time and costs, as they can learn from anywhere with an internet connection.

 • Online learning enables students to interact with classmates and instructors from diverse cultural backgrounds, broadening their perspectives.

Students can enhance / improve / reduce … + N

Ý nghĩa: Học sinh có thể nâng cao / cải thiện / làm giảm …

Ví dụ:

 • Students can improve their ability to learn independently, a skill highly valued in the workplace, through online learning.

 • Students can enhance their digital literacy skills, which are increasingly important in today’s digital age, through online learning.

 • Students can reduce the distractions of a traditional classroom environment by studying in a quiet and comfortable space at home.

Dàn ý viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Dàn ý viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Mở đoạn: giới thiệu về việc học online và mối liên hệ của việc học online với thời đại hiện nay.

Thân đoạn: giới thiệu các lợi ích của việc học online qua các khía cạnh cụ thể:

 • Những lợi ích về mặt thời gian và không gian

 • Những lợi ích về mặt kiến thức, kỹ năng của học sinh

 • Những lợi ích về mặt giảng dạy của giáo viên…

Kết đoạn: tóm tắt các ý chính vừa đề cập ở thân đoạn, khẳng định lại những lợi ích quan trọng của việc học online.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1

Online learning offers numerous advantages in today’s world, including flexibility and accessibility. First, in terms of flexibility, students can learn at their own pace and schedule. This provides a more personalized learning experience that is suitable for everyone's needs. Additionally, students can benefit from a flexible learning environment. This means they can study from anywhere with an internet connection, making education more accessible to those who may not have the resources to attend traditional in-person classes. Secondly, online learning allows individuals to access educational materials and resources anytime and anywhere. This eliminates barriers such as commuting or physical disabilities that may prevent some individuals from attending traditional classes. Overall, online learning opens up opportunities for students to pursue their education and achieve their academic goals in a flexible and accessible way.

Dịch nghĩa:

Học trực tuyến mang lại nhiều lợi ích trong thế giới hiện đại, bao gồm sự linh hoạt và khả năng tiếp cận. Đầu tiên, về mặt linh hoạt, học sinh có thể học theo tốc độ và lịch trình của riêng mình. Điều này mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của mọi người. Ngoài ra, học sinh có thể hưởng lợi từ môi trường học tập linh hoạt. Điều này có nghĩa là họ có thể học từ bất kỳ đâu có kết nối internet, khiến cho giáo dục trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những người không có điều kiện để tham dự các lớp học truyền thống trực tiếp. Thứ hai, học trực tuyến cho phép cá nhân tiếp cận với tài liệu giáo dục bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Điều này loại bỏ các rào cản như việc đi lại hoặc trở ngại vật lý có thể ngăn một số cá nhân tham dự các lớp học truyền thống. Nhìn chung, học trực tuyến mở ra cơ hội cho học sinh để theo đuổi giáo dục và đạt được mục tiêu học thuật của họ một cách linh hoạt và dễ tiếp cận.

Đoạn văn mẫu 2

Students can benefit from online learning in various ways. For example, online learning allows students to access course materials, which can be especially helpful for those with busy schedules or other commitments. It is also convenient for those who study and work at the same time to balance their responsibilities more effectively. Additionally, online learning provides a flexible learning environment that caters to different learning styles and preferences. Additionally, online learning provides a platform for students to interact with peers from diverse backgrounds via virtual classrooms, fostering a collaborative learning environment. Moreover, online learning often offers a wider range of courses and programs than traditional classroom settings, allowing students to explore new subjects and interests. This can lead to a more well-rounded education and better career opportunities in the future. In short, online learning offers numerous benefits that can enhance a student's educational experience and future prospects.

Dịch nghĩa:

Học sinh có thể hưởng lợi từ việc học trực tuyến theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, học trực tuyến cho phép học sinh tiếp cận với tài liệu học phần, điều này có thể đặc biệt hữu ích cho những người có lịch trình bận rộn hoặc những công việc khác. Điều này cũng thuận tiện cho những người học và làm việc cùng một lúc để cân bằng hiệu quả hơn các nhiệm vụ của họ. Ngoài ra, học trực tuyến cung cấp một môi trường học tập linh hoạt phù hợp với các phong cách và sở thích học tập khác nhau. Hơn nữa, học trực tuyến cung cấp một nền tảng cho học sinh tương tác với các bạn học từ đa dạng các nền văn hóa thông qua các lớp học ảo, tạo ra một môi trường học tập hợp tác. Hơn nữa, học trực tuyến thường cung cấp đa dạng các khóa học và chương trình so với môi trường lớp học truyền thống, cho phép học sinh khám phá các chủ đề và sở thích mới. Điều này có thể dẫn đến một giáo dục toàn diện hơn và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai. Tóm lại, học trực tuyến mang lại nhiều lợi ích mà có thể nâng cao trải nghiệm học tập và tiềm năng tương lai của học sinh.

Đoạn văn mẫu 3

Learning using online platforms offers a lot of benefits for both students and teachers. For students, it provides flexibility in scheduling and access to a wide range of resources. To be specific, online platforms allow students to learn at their own pace and review materials as needed, leading to a more personalized learning experience. As a result, students can tailor their learning to suit their individual needs and preferences, ultimately leading to better retention of information and improved academic performance. Additionally, online platforms often offer interactive tools and resources that can enhance engagement and understanding of complex concepts. For teachers, it allows them to provide more personalized instructions and reach a larger audience. Specifically, they can provide immediate feedback on student progress, and quickly identify areas where students may be struggling and provide support. This can help teachers better track student performance and make prompt decisions to improve overall learning outcomes.

Dịch nghĩa:

Sử dụng các nền tảng trực tuyến vào việc học mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên. Với học sinh, nó cung cấp sự linh hoạt trong việc lên lịch và tiếp cận với một loạt các nguồn lực. Cụ thể, các nền tảng trực tuyến cho phép học sinh học theo tốc độ của riêng mình và xem lại tài liệu khi cần thiết, dẫn đến một trải nghiệm học tập cá nhân hóa hơn. Vì vậy, học sinh có thể điều chỉnh việc học của mình để phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân, ghi nhớ thông tin tốt hơn và cải thiện hiệu suất học tập. Ngoài ra, các nền tảng trực tuyến thường cung cấp các công cụ và tạo sự tương tác tăng cường sự tham gia và hiểu về các khái niệm phức tạp. Với giáo viên, họ có thể đưa ra hướng dẫn cá nhân hóa hơn và tiếp cận với một lượng lớn hơn người học. Cụ thể, họ có thể cung cấp nhận xét ngay lập tức về tiến bộ của học sinh, và nhanh chóng xác định các lĩnh vực mà học sinh có thể đang gặp khó khăn và cung cấp hỗ trợ. Điều này có thể giúp giáo viên theo dõi hiệu suất học sinh tốt hơn và đưa ra quyết định kịp thời để cải thiện kết quả học tập.

Đoạn văn mẫu 4

Online learning is important in today's digital age. One advantage of online learning is that students can enhance their digital literacy. This is a crucial skill in a technology-driven world, as it allows individuals to utilize various e-learning tools and platforms with ease. As a result, online learners are better equipped to keep themselves updated with the constantly evolving digital landscape and adapt to new technologies. Additionally, online learning provides flexibility for students to learn at their own pace and schedule, making education more accessible to a wider range of individuals. Further, students can gain knowledge about internet safety. This knowledge is essential in today's digital age, as it helps individuals protect their personal information and stay safe while browsing online. Overall, online learning not only enhances academic skills but also equips students with practical digital skills that are valuable in the modern world.

Dịch nghĩa:

Học trực tuyến là quan trọng trong thời đại số hóa ngày nay. Một lợi ích của học trực tuyến là học sinh có thể nâng cao trình độ sử dụng công nghệ số. Đây là một kỹ năng quan trọng trong thế giới công nghệ, vì nó cho phép cá nhân sử dụng các công cụ và nền tảng học trực tuyến một cách dễ dàng. Vì vậy, người học trực tuyến được trang bị tốt hơn để cập nhật liên tục với bối cảnh số hóa không ngừng phát triển và thích nghi với các công nghệ mới. Ngoài ra, học trực tuyến tạo sự linh hoạt cho học sinh học theo tốc độ và lịch trình của họ, làm cho giáo dục trở nên dễ tiếp cận hơn với phạm vi người học rộng hơn. Hơn nữa, học sinh có thể nắm bắt kiến thức về an toàn trên internet. Kiến thức này rất quan trọng trong thời đại số hóa ngày nay, vì nó giúp cá nhân bảo vệ thông tin cá nhân của họ và an toàn khi tra cứu online. Nhìn chung, học trực tuyến không chỉ nâng cao kỹ năng học thuật mà còn trang bị cho học sinh các kỹ năng số thực tế có giá trị trong thế giới hiện đại.

Đoạn văn mẫu 5

Online learning has become popular in today's world. Students can benefit from the cost-effective and flexible nature of online learning. Additionally, online learning enables students to access a wider range of courses and programs that may not be available in their local area. It also provides the opportunity for students to learn at their own pace and schedule, making it ideal for those with busy lifestyles. Furthermore, online learning is more cost-effective than traditional in-person learning, as students can save money on commuting, housing, and other expenses. This can make education more accessible to a wider range of students who may not have the means to attend a traditional college or university. Overall, online learning offers flexibility, affordability, and accessibility that can benefit a diverse group of learners looking to further their education and career opportunities.

Dịch nghĩa:

Học trực tuyến đã trở nên phổ biến trong thế giới ngày nay. Học sinh có thể hưởng lợi từ tính hiệu quả về chi phí và linh hoạt của học trực tuyến. Ngoài ra, học trực tuyến cho phép học sinh tiếp cận với một loạt các khóa học và chương trình rộng hơn có thể không có sẵn ở địa phương. Nó cũng cung cấp cơ hội cho học sinh học theo tốc độ và lịch trình của riêng họ, lý tưởng cho những người có lối sống bận rộn. Hơn nữa, học trực tuyến hiệu quả hơn về mặt chi phí so với học truyền thống trực tiếp, vì học sinh có thể tiết kiệm tiền cho việc đi lại, nhà ở và các chi phí khác. Điều này có thể làm cho giáo dục trở nên dễ tiếp cận hơn với một phạm vi học sinh rộng hơn có thể không có phương tiện để đi học trường cao đẳng hoặc đại học truyền thống. Nhìn chung, học trực tuyến cung cấp sự linh hoạt, chi phí hợp lý và khả năng tiếp cận có thể mang lại lợi ích cho đa dạng các học viên mong muốn nâng cao giáo dục và cơ hội nghề nghiệp của họ.

Tổng kết

Trên đây là bài viết giới thiệu các từ vựng, cấu trúc câu thông dụng khi viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh - write a paragraph about the advantages of online learning, đồng thời hướng dẫn dàn ý và cung cấp các đoạn văn mẫu hữu ích cho đối tượng học sinh lớp 8. Mong rằng người học sẽ ghi nhớ các kiến thức từ bài viết này và vận dụng một cách hiệu quả vào bài viết của mình.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, người học có thể truy cập ZIM Helper, nền tảng hỗ trợ thắc mắc, chữa bài tập bởi đội ngũ Giảng viên chuyên môn có nhiều kinh nghiệm tại ZIM.

Ôn tập thêm:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu