VSTEP Listening Part 1 - Chiến lược xử lý, từ vựng thường gặp & Ví dụ minh họa

Là một trong 3 phần thuộc bài thi VSTEP Listening, VSTEP Listening Part 1 có nội dung xoay quanh những thông báo và hướng dẫn ngắn.
vstep listening part 1 chien luoc xu ly tu vung thuong gap vi du minh hoa

VSTEP Listening là bài thi này được kéo dài trong 40 phút với 35 câu trắc nghiệm. Trong đó, VSTEP Listening Part 1 là phần mở đầu có nội dung xoay quanh những thông báo và hướng dẫn ngắn. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày Chiến lược xử lý VSTEP Listening Part 1 và các chủ đề từ vựng thường gặp trong phần này

Key Takeaways:

Chiến lược làm bài VSTEP Listening Part 1

Trước khi nghe

 • Đọc câu hỏi và phương án, gạch chân từ khóa quan trọng

Trong khi nghe

 • Củng cố thông tin về mục đích nghe cho từng câu

 • Xác định vùng thông tin chứa đáp án dựa vào từ khóa trong câu hỏi

 • Nhận diện yếu tố gây nhiễu

 • Viết ghi chú khi chưa chọn được đáp án

Sau khi nghe

 • Kiểm tra lại các đáp án đã chọn

 • Kiểm tra lại phần ghi chú với những câu chưa có đáp án để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất

Cấu trúc phần thi B1 - B2 – C1 VSTEP Listening Part 1

Về yêu cầu chung, trong phần thi VSTEP Listening Part 1, thí sinh cần trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm sau khi nghi 8 bài thông báo/hướng dẫn ngắn tương ứng. Thí sinh sẽ chỉ được phép nghe đoạn băng 1 lần duy nhất.

Tại phần thi này, 8 câu hỏi trắc nghiệm sẽ ở dạng Multiple choice cơ bản (chọn 1 trong 3 phương án có sẵn), các phương án lựa chọn sẽ đều tương đối ngắn.

Trong VSTEP Listening Part 1, việc phân bổ thời gian được tính như sau:

 • Nghe hướng dẫn Part 1 (1 phút đầu tiên)

 • Đọc và chuẩn bị trước 8 câu hỏi (45 giây tiếp theo)

 • Phần nghe chính: bắt đầu khi đoạn băng đưa ra hiệu lệnh. Tại phần này, mỗi đoạn băng sẽ kéo dài trong khoảng 20 giây, giữa mỗi đoạn băng sẽ có thời gian nghỉ 5 giây để thí sinh chuyển câu.

Chiến lược xử lý phần thi B1 - B2 – C1 VSTEP Listening Part 1

image-alt

Trước khi nghe

Bước đầu tiên, thí sinh cần đọc lướt để hiểu nhanh ý chính đồng thời gạch chân từ khóa trong các câu hỏi và phương án. Nếu như từ khóa trong câu hỏi là “vũ khí” giúp thí sinh định vị vùng thông tin chứa đáp án, thì từ khóa trong các phương án sẽ giúp thí sinh nghe hiểu, lọc đáp án và thông tin gây nhiễu trong quá trình nghe

***Lưu ý: Thí sinh hoàn toàn có thể tận dụng thời gian nghe đoạn hướng dẫn để làm bước này.

Trong khi nghe

 1. Củng cố mục đích nghe

Khi đoạn băng đưa hiệu lệnh bắt đầu câu hỏi 1, thí sinh nhanh chóng đọc qua lại những từ khóa đã gạch chân trong câu hỏi 1 và các phương án để tự củng cố lại mục đích nghe cho câu hỏi này. Việc làm này sẽ giúp thí sinh chỉ tập trung nghe và phân tích thông tin trong khi làm bài, tránh tình trạng vừa nghe vừa đọc hiểu đề, dẫn đến mất tập trung.

 1. Xác định vùng thông tin chứa đáp án

Trong khi nghe VSTEP Listening Part 1, thí sinh xác định vùng thông tin chứa đáp án dựa vào từ khóa đã gạch chân trong câu hỏi.

 1. Nhận diện yếu tố gây nhiễu

Khi làm phần này, cả 4 phương án thường sẽ đều được nhắc đến trong đoạn băng, vì vậy, thí sinh cần xác định cả những lý do khiến phương án sai.

 1. Ghi chú thông tin với những câu chưa tìm được đáp án

Đối với những câu hỏi chưa nghe được đáp án, thí sinh có thể ghi chú lại các thông tin nghe được để đối chiếu

Sau khi nghe

Tại bước này, thí sinh kiểm tra lại các đáp án mình đã chọn. Với những câu chưa có đáp án, kiểm tra lại phần ghi chú và chọn phương án phù hợp nhất

Một số chủ đề từ vựng thường xuất hiện trong VSTEP Listening Part 1

Từ vừng chủ đề Education:

Từ vựng

Phát âm

Nghĩa

Achieve (v)

/əˈtʃiːv/

Đạt được

Concentrate (v)

/ˈkɑːn.sən.treɪt/

Tập trung

Course (n)

/kɔːrs/

Khóa học

Degree (n)

/dɪˈɡriː/

Bằng cấp trong trường đại học, cao đẳng

Experience (v, n)

/ɪkˈspɪr.i.əns/

Trải nghiệm

Expert (n, adj)

/ˈek.spɝːt/

Chuyên gia, thông thạo

Instruction (n)

/ɪnˈstrʌk.ʃən/

Sự hướng dẫn

Qualification (n)

/ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/

Chứng nhận chuyên môn

Revise (v)

/rɪˈvaɪz/

Ôn lại

Skill (n)

/skɪl/

Kỹ năng

Take an exam (v.phr)

/teɪk ən ɪɡˈzæm/

Làm bài kiểm tra

Make progress (v.phr)

/meɪk ‘prɑː.ɡres/

Tiến bộ

Từ vựng chủ đề Job:

Từ vựng

Phát âm

Nghĩa

Application (n)

/ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən/

Sự ứng tuyển

Career (n)

/kəˈrɪr/

Nghề nghiệp

Colleague (n)

/ˈkɑː.liːɡ/

Đồng nghiệp

Company (n)

/ˈkʌm.pə.ni/

Công ty

Contract (n)

/ˈkɑːn.trækt/

Hợp đồng

Department (n)

/dɪˈpɑːrt.mənt/

Ban, phòng

Impress (v)

/ɪmˈpres/

Gây ấn tượng

Interview (n, v)

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

Phỏng vấn

Manager (n)

/ˈmæn.ə.dʒɚ/

Người quản lý

Pension (n)

/ˈpen.ʃən/

Lương hưu

Retire (v)

/rɪˈtaɪr/

Nghỉ hưu

Tax (n)

/tæks/

Thuế

Đề thi B1 - B2 – C1 VSTEP Listening Part 1 mẫu 

PART 1: Questions 1-8 

Question 1: What is the purpose of the message? 

A. To schedule a checkup 

B. To delay a meeting 

C. To confirm an appointment 

D. To request some files 

Question 2: What is being advertised? 

A. A city tour 

B. A spa package 

C. A hotel 

D. A hospital 

Question 3: According to the announcement, what will be built near Berryville? 

A. A university 

B. A high school 

C. A new hospital wing 

D. An airport terminal 

Question 4: Who is this announcement probably for? 

A. Factory employees 

B. Office managers 

C. Safety supervisors 

D. Hotel workers 

Question 5: What is the purpose of the message? 

A. To make a reservation at a restaurant 

B. To ask about a new employee 

C. To invite a co-worker for dinner 

D. To offer a ride home 

Question 6: What is this message about? 

A. A new security policy 

B. The business hours 

C. An office relocation 

D. A permanent closure 

Question 7: What is the purpose of the message? 

A. To make an appointment 

B. To offer a position 

C. To cancel an interview 

D. To confirm receipt of an application 

Question 8: Who is the speaker? 

A. A new employee 

B. The founder 

C. The chairman of the board 

D. The personnel director

PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHO ĐỀ VSTEP LISTENING PART 1 MẪU

Question 1: C. To confirm an appointment 

“I just wanted to confirm your appointment for your annual physical checkup on Friday, June 27 at 3 o'clock”

(Dịch: Tôi chỉ muốn xác nhận cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe hàng năm của bạn vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 lúc 3 giờ)

Question 2: B. A spa package 

“….Istanbul Spa has something for you! We have several different services for all your treatment needs. This week, we're offering a full-day service…”

(Dịch:….Istanbul Spa có thứ dành cho bạn! Chúng tôi có một số dịch vụ khác nhau cho tất cả các nhu cầu điều trị của bạn. Tuần này, chúng tôi cung cấp dịch vụ cả ngày bao gồm…)

Question 3. D. An airport terminal 

“I am very pleased to announce that city leaders in Berryville have finally approved a proposal to enlarge the airport on Hathor Road….The new terminal will join our older, existing facilities”

(Dịch: Tôi rất vui mừng thông báo rằng các nhà lãnh đạo thành phố ở Berryville cuối cùng đã chấp thuận đề xuất mở rộng sân bay trên Đường Hathor…. Nhà ga mới sẽ kết hợp với các cơ sở cũ, hiện có của chúng tôi”)

Question 4: A. Factory employees 

“This announcement is for all assembly line employees”

(Dịch: “Thông báo này dành cho tất cả nhân viên dây chuyền lắp ráp”)

Question 5: C. To invite a co-worker for dinner 

“Hi, Rose. This is Dorothy calling from the personnel department. I just wanted to know if you are free to join us for dinner tonight…... Anyway, I hope to see you later. Bye”

(Dịch: Chào, Rose. Đây là Dorothy gọi từ bộ phận nhân sự. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có rảnh để tham gia bữa tối với chúng tôi tối nay không….. Dù sao, tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn sau. Tạm biệt)

Question 6: C. An office relocation 

“… This office will be closing at 11:00 a.m. Wednesday morning as we relocate to the 10th floor. All security officers will be on duty during this time…”

(Dịch:… Văn phòng này sẽ đóng cửa lúc 11:00 sáng Thứ Tư khi chúng tôi chuyển đến tầng 10. Tất cả các nhân viên an ninh sẽ làm nhiệm vụ trong thời gian này…)

Question 7: A. To make an appointment 

“….I would like to schedule an interview at our office on Friday, April 29 at 10 o'clock. Please give me a call and let me know if that time is good for you.

(Dịch:….Tôi muốn đặt lịch phỏng vấn tại văn phòng của chúng tôi vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 lúc 10 giờ. Vui lòng gọi cho tôi và cho tôi biết nếu thời gian đó phù hợp với bạn.)

Question 8: B. The founder 

“… When I founded Winton Property Development 13 years ago, I knew that I alone could not make the company the success that it is today…”

(Dịch: Khi tôi thành lập Winton Property Development 13 năm trước, tôi biết rằng một mình tôi không thể tạo nên thành công cho công ty như ngày nay…)

Bài tập vận dụng B1 - B2 – C1 VSTEP Listening Part 1

PART 1: Questions 1-8 

Question 1: Who is probably making talking on the phone? 

A. The receptionist at a hotel 

B. The receptionist at a dentist's 

C. A travel agent 

D. A real estate agent 

Question 2: Why has the meeting been relocated? 

A. Because a building is being renovated 

B. Because the North Tower is being painted 

C. Because the South Tower is sold 

D. Because the North Tower is more spacious 

Question 3: What is the main cause of decreased domestic sales? 

A. A weak economy 

B. Competition 

C. Retail clothing sector 

D. Domestic economy 

Question 4: What should the listeners do before they skate? 

A. Get permission from the safety coordinator 

B. Wear the proper safety equipment 

C. Pay a nominal fee 

D. Have membership cards 

Question 5: What profession does the speaker work in? 

A. Sports therapy 

B. Sports broadcasting 

C. Physical training 

D. Sports fashion 

Question 6: What is the purpose of Ricardo's visit? 

A. To train staff members 

B. To oversee a project 

C. To learn business methods 

D. To see a client 

Question 7: What kind of business would be making this announcement? 

A. A gas station 

B. A hotel 

C. A restaurant 

D. A store 

Question 8: Why has confidence increased? 

A. Because of increased investment 

B. Because of low inflation 

C. Because of higher production 

D. Because of government data 

Đáp án: 1-B; 2-A; 3-B; 4-B; 5-B; 6-C; 7-C; 8-B

Tổng kết

Trên đây, tác giả đã trình bày Chiến lược xử lý VSTEP Listening Part 1, gợi ý một số chủ đề từ vựng thường xuất hiện trong phần mở đầu này. Hy vọng với bài viết này, người đọc có thể áp dụng các chiến lược một cách linh hoạt và hiệu quả trong quá trình ôn luyện Listening cho bài thi VSTEP.


Nguồn tham khảo:

VSTEP LÀ GÌ? - CLA - BKHN. CLA. (2022, August 24). https://cla.hust.edu.vn/vstep/vstep-la-gi/

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. “Collection 1” VSTEP Collection Mock Tests, pp. 4–5.

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. “Collection 2” VSTEP Collection Mock Tests, pp. 33–34.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833