A bird in the hand is worth two in the bush | Nguồn gốc, cách sử dụng

Thành ngữ A bird in the hand is worth two in the bush là một trong những câu tục ngữ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Thành ngữ này đã tồn tại trong văn hóa tiếng Anh từ rất lâu và vẫn được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua ý nghĩa đơn giản nhưng sâu sắc, thành ngữ này đã trở thành một lời khuyên quan trọng trong kinh doanh, cuộc sống và nhiều lĩnh vực khác. Trong bài viết này, người học sẽ tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, và cách sử dụng của thành ngữ.
author
Nguyễn Ngọc Thảo
09/05/2023
a bird in the hand is worth two in the bush nguon goc cach su dung

Key Takeaways

 • Thành ngữ A bird in the hand is worth two in the bush mang ý nghĩa là  việc giữ một thứ chắc chắn và hiện có trong tay có giá trị hơn việc hy vọng vào những điều mơ hồ và không chắc chắn hơn, dù chúng có vẻ hấp dẫn hơn.

 • Câu thành ngữ này có nguồn gốc từ nghệ thuật nuôi chim ưng thời trung cổ, trong đó một con chim (chim ưng) trong tay có giá trị hơn hai con trong bụi rậm (con mồi)

A bird in the hand is worth two in the bush

A bird in the hand is worth two in the bush là gì?

Theo từ điển Cambridge, thành ngữ A bird in the hand is worth two in the bush mang ý nghĩa là  việc giữ một thứ chắc chắn và hiện có trong tay có giá trị hơn việc hy vọng vào những điều mơ hồ và không chắc chắn hơn, dù chúng có vẻ hấp dẫn hơn (said when you recognize that you should not risk losing something you already have by trying to get something you think might be better). Câu thành ngữ này thường được sử dụng như một lời khuyên để nhắc nhở người khác hãy tôn trọng và đánh giá cao những cơ hội hiện có mà mình đang có, chứ đừng hy vọng vào những cơ hội không chắc chắn, có thể mang lại rủi ro hoặc mất mát.

Ví dụ:

 • I was thinking about selling my car and buying a new one, but then I realized that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi đang suy nghĩ về việc bán chiếc xe cũ của mình để mua một chiếc mới, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng việc ăn chắc mặc bền sẽ tốt hơn.)

 • My friend wanted to quit his job and start his own business, but I told him that a bird in the hand is worth two in the bush. (Bạn của tôi muốn nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh riêng của mình, nhưng tôi nói với anh ấy rằng ăn chắc mặc bền thì tốt hơn.)

 • I could invest in that new startup, but I'm not willing to risk my savings on something that might not succeed. A bird in the hand is worth two in the bush(Tôi có thể đầu tư vào công ty khởi nghiệp mới đó, nhưng tôi không muốn rủi ro tiết kiệm của mình vào một thứ có thể không thành công. Ăn chắc mặc bền thì vẫn hơn.)

 • I was considering breaking up with my partner and trying to find someone better, but then I realized that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi đang xem xét chia tay với đối tác của mình và tìm kiếm ai đó tốt hơn, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi nên ăn chắc mặc bền.)

 • I was thinking about quitting my job and traveling the world, but then I remembered that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi đang suy nghĩ về việc từ bỏ công việc của mình và du lịch thế giới, nhưng sau đó tôi nhớ lại rằng ăn chắc mặc bền thì vẫn hơn.)

Nguồn gốc idiom A bird in the hand is worth two in the bush

Câu thành ngữ này có nguồn gốc từ nghệ thuật nuôi chim ưng thời trung cổ, trong đó một con chim (chim ưng) trong tay có giá trị hơn hai con trong bụi rậm (con mồi). Thành ngữ này được cho rằng là được sử dụng từ thế kỷ 15th trong “The Life of St Katherine”  của John Capgrave.

Một số người lại tin rằng, thành ngữ này xuất phát từ một câu chuyện cổ tích của La Fontaine được viết lại vào thế kỷ 16. Trong câu chuyện đó, một người đi săn đã bắt được một con chim nhỏ, nhưng ông ta lại nhìn thấy nhiều con chim khác đậu trên cành cây và quyết định bỏ đi con chim trong tay để bắt thêm nhiều con khác. Tuy nhiên, ông ta đã không thể bắt được bất kỳ con chim nào khác và cuối cùng phải về tay trắng. Từ đó, câu tục ngữ này đã được sử dụng như một lời khuyên để nhắc nhở người khác đừng đánh mất những cơ hội hiện có mà mình đang có.

Lưu ý người học không sử dụng thành ngữ tiếng Anh vào bài thi IELTS Writing. Vì phần lớn các thành ngữ đều được cho là ngôn ngữ không trang trọng.

Cách sử dụng idiom A bird in the hand is worth two in the bush trong câu

Thành ngữ này thường được sử dụng để khuyên người khác rằng nên tận dụng những cơ hội hiện có và không nên đánh mất chúng bằng cách mơ mộng về những cơ hội không chắc chắn hơn ở tương lai. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thành ngữ này trong câu:

Ví dụ:

 • I know you're considering quitting your stable job and starting your own business, but remember that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi biết bạn đang xem xét bỏ việc ổn định của mình để bắt đầu kinh doanh riêng, nhưng hãy nhớ ăn chắc mặc bền thì vẫn tốt hơn.)

 • I was thinking about selling my house and investing in the stock market, but then I remembered that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi đang suy nghĩ về việc bán nhà và đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng sau đó tôi nhớ lại rằng ăn chắc mặc bền thì vẫn tốt hơn.)

 • I was offered a job in another city with a higher salary, but I decided to stay in my current position because a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi được đề nghị một công việc ở thành phố khác với mức lương cao hơn, nhưng tôi quyết định ở lại vị trí hiện tại của mình vì ăn chắc mặc bền thì vẫn tốt hơn.)

 • I was thinking about leaving my partner and searching for someone better, but then I realized that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi đang suy nghĩ về việc rời bỏ người đối tác của mình và tìm kiếm ai đó tốt hơn, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng ăn chắc mặc bền thì vẫn tốt hơn.)

 • I was considering dropping out of college to pursue my dream of becoming a musician, but my parents reminded me that a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi đang xem xét bỏ học đại học để theo đuổi ước mơ trở thành một nhạc sĩ, nhưng cha mẹ tôi đã nhắc nhở tôi rằng ăn chắc mặc bền thì vẫn tốt hơn.)

Xem thêm:

Conversation:

John: Hey Mary, I heard you're thinking about quitting your job and starting a business. (Này Mary, tôi nghe nói bạn đang nghĩ đến việc nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh.)

Mary: Yes, I'm considering it. I've always wanted to be my own boss and have more control over my work. (Vâng, tôi đang xem xét nó. Tôi luôn muốn trở thành ông chủ của chính mình và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với công việc của mình.)

John: That sounds exciting, but have you thought about the risks involved? Starting a business can be tough, and there's no guarantee of success. (Nghe có vẻ thú vị, nhưng bạn đã nghĩ đến những rủi ro liên quan chưa? Bắt đầu kinh doanh có thể khó khăn và không có gì đảm bảo thành công.)

Mary: I know, but I'm willing to take the risk. I think the potential rewards are worth it. (Tôi biết, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tôi nghĩ rằng những phần thưởng tiềm năng sẽ rất xứng đáng với công sức bỏ ra.)

John: I understand where you're coming from, but remember, a bird in the hand is worth two in the bush. (Tôi hiểu bạn, nhưng hãy nhớ rằng ăn chắc mặc bền thì sẽ tốt hơn.)

Mary: What do you mean? (Ý bạn là gì?)

John: Well, you already have a stable job with a steady income. It might not be your dream job, but it's a sure thing. Starting a business is like chasing after two birds in the bush - you might end up with nothing. (Chà, bạn đã có một công việc ổn định với thu nhập ổn định. Nó có thể không phải là công việc mơ ước của bạn, nhưng đó là một điều chắc chắn. Bắt đầu kinh doanh cũng giống như đuổi theo hai con chim trong bụi rậm - bạn có thể chẳng có gì cả về sau đâu.)

Mary: Hmm, you have a point. Maybe I should think more carefully about my decision. (Hmm, cũng đúng đấy. Có lẽ tôi nên suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình.)

John: Exactly. It's important to weigh the pros and cons before making a big decision like this. (Chính xác. Điều quan trọng là phải cân nhắc những ưu và nhược điểm trước khi đưa ra quyết định lớn như thế này.)

Mary: Thanks for the advice, John. I appreciate it. (Cảm ơn vì lời khuyên, John. Tôi rât cảm kich.)

John: No problem, Mary. I just want to make sure you're making the best decision for yourself. (Không có vấn đề gì, Mary. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn đang đưa ra quyết định tốt nhất cho chính mình.)

Ứng dụng idiom A bird in the hand is worth two in the bush vào IELTS Speaking

IELTS Speaking Part II

Describe a successful businessman you know or admire

You should say: 

 • Who is the person

 • How do you know this person

 • How did she/he became successful

 • And explain why do you consider him or her as a successful business person

I would like to talk about a successful businessman whom I admire, who has a great sense of entrepreneurship and strong business acumen. His name is Jack, and he is the founder and CEO of a successful technology startup.

Jack is a visionary entrepreneur who started his business with a simple idea and a lot of hard work. He took calculated risks, made strategic decisions, and built a strong team around him. His company has now grown to become one of the most successful startups in the industry.

What I admire most about Jack is his ability to balance risk-taking and caution. He knows that "a bird in the hand is worth two in the bush," so he always weighs the risks and rewards of any business decision. Therefore, he doesn't rush into anything blindly but takes calculated risks that have paid off in the long run.

Jack is also a great leader who inspires his team to work hard and strive for excellence. He leads by example and is always willing to listen to feedback from his employees. In addition, he believes that the success of the company depends on the collective effort of everyone on the team, not just his own vision.

In conclusion, Jack is a successful businessman who has achieved great success through hard work, risk-taking, and strong business acumen. His ability to balance caution and risk-taking and his commitment to building a solid team are qualities that I admire and respect.

(Dịch: Tôi muốn nói về một doanh nhân thành đạt mà tôi ngưỡng mộ, người có tinh thần kinh doanh tuyệt vời và sự nhạy bén trong kinh doanh. Anh ấy tên là Jack, là người sáng lập và CEO của một công ty khởi nghiệp công nghệ thành công.

Jack là một doanh nhân có tầm nhìn, người đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình với một ý tưởng đơn giản và rất nhiều nỗ lực. Anh ấy chấp nhận rủi ro có tính toán, đưa ra các quyết định chiến lược và xây dựng một đội ngũ mạnh xung quanh mình. Công ty của anh hiện đã phát triển để trở thành một trong những công ty khởi nghiệp thành công nhất trong ngành.

Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Jack là khả năng cân bằng giữa việc chấp nhận rủi ro và sự thận trọng. Anh ấy biết rằng ăn chắc mặc bền thường sẽ tốt hơn, vì vậy anh ấy luôn cân nhắc những rủi ro và lợi ích của bất kỳ quyết định kinh doanh nào. Do đó, anh ấy không lao vào bất cứ điều gì một cách mù quáng mà chấp nhận những rủi ro có tính toán sẽ được đền đáp trong thời gian dài.

Jack cũng là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, người đã truyền cảm hứng cho nhóm của mình làm việc chăm chỉ và phấn đấu để trở nên xuất sắc. Anh ấy làm gương và luôn sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ nhân viên của mình. Ngoài ra, anh ta tin rằng sự thành công của công ty phụ thuộc vào nỗ lực chung của tất cả mọi người trong nhóm chứ không chỉ tầm nhìn của riêng anh ấy.

Tóm lại, Jack là một doanh nhân thành đạt, người đã đạt được thành công lớn nhờ làm việc chăm chỉ, chấp nhận rủi ro và sự nhạy bén trong kinh doanh. Khả năng cân bằng giữa thận trọng và chấp nhận rủi ro cũng như cam kết xây dựng một đội vững chắc của anh ấy là những phẩm chất mà tôi ngưỡng mộ và tôn trọng.)

IELT Speaking Part 3

Do businessmen have to keep working hard even when they are already successful?

Answer: “Yes, I believe businessmen have to keep working hard even when they are already successful. In business, there is always a risk of losing everything, so it's important for businessmen to keep working hard to maintain their success. As the idiom goes, "A bird in the hand is worth two in the bush," meaning that it's better to be cautious and hold onto what you already have, rather than take unnecessary risks and lose everything. Successful businessmen understand this and continue to work hard to maintain their success, whether it's by expanding their business, innovating, or adapting to changes in the industry. They know that success is not permanent and that they need to keep working hard to stay ahead of the competition and ensure their continued success.”

(Dịch: Vâng, tôi tin rằng các doanh nhân phải tiếp tục làm việc chăm chỉ ngay cả khi họ đã thành công. Trong kinh doanh, luôn có nguy cơ mất tất cả, vì vậy điều quan trọng đối với các doanh nhân là phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để duy trì thành công của họ. Như câu thành ngữ, "Ăn chắc mặc bền", có nghĩa là tốt hơn hết là bạn nên thận trọng và giữ lấy những gì bạn đã có, hơn là mạo hiểm không cần thiết và mất tất cả. Các doanh nhân thành công hiểu điều này và tiếp tục làm việc chăm chỉ để duy trì thành công của họ, cho dù đó là bằng cách mở rộng kinh doanh, đổi mới hay thích ứng với những thay đổi trong ngành. Họ biết rằng thành công không phải là vĩnh viễn và họ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để dẫn đầu đối thủ và đảm bảo thành công liên tục của họ.”)

What are the differences between being your own boss and working for others?

Answer: “The main difference between being your own boss and working for others is the level of control and risk. Being your own boss means taking on more risk and uncertainty while working for others provides more stability and security. As the idiom goes, "A bird in the hand is worth two in the bush" meaning it's better to have something certain and secure than take unnecessary risks. It's important to weigh the pros and cons of each option, including financial stability and personal fulfillment, and make a decision based on your own goals and priorities.”

(Dịch: Sự khác biệt chính giữa làm ông chủ của chính bạn và làm việc cho người khác là mức độ kiểm soát và rủi ro. Trở thành ông chủ của chính bạn có nghĩa là chấp nhận nhiều rủi ro và sự không chắc chắn hơn trong khi làm việc cho người khác mang lại sự ổn định và an toàn hơn. Như câu thành ngữ, "Ăn chắc mặc bền", có nghĩa là tốt hơn là có một cái gì đó chắc chắn và an toàn hơn là chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Điều quan trọng là phải cân nhắc ưu và nhược điểm của từng lựa chọn, bao gồm cả sự ổn định tài chính và sự thỏa mãn cá nhân, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên các mục tiêu và ưu tiên của riêng bạn.)

Kết luận

Trong tổng hợp về thành ngữ "A bird in the hand is worth two in the bush", người học có thể thấy rằng câu nói này vẫn rất phổ biến và có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Thành ngữ này cung cấp cho thí sinh một lời khuyên quan trọng về cách xem xét các cơ hội và rủi ro. Thay vì vội vàng tìm kiếm cơ hội mới, chúng ta nên tập trung vào việc giữ và bảo vệ những gì chúng ta đã có và đang kiếm được. Nói cách khác, tốt hơn là nắm bắt cơ hội tốt nhất hiện có trước mắt, chứ không phải vội vàng tìm kiếm những cơ hội mới mà chúng ta không chắc chắn có thể đạt được.

Tài liệu tham khảo

(n.d.). Btl. https://www.btl.fr/idiom-a-bird-in-the-hand-is-worth-two-in-the-bush/

(n.d.). Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/bird-in-the-hand-is-worth-two-in-the-bush

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp online tại ZIM, giúp học viên luyện tập thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu