Back and forth là gì? Nguồn gốc và cách sử dụng trong tiếng Anh

Trong thế giới đa dạng của ngôn ngữ tiếng Anh, các idiom không chỉ làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn giúp chúng ta thể hiện ý tưởng một cách sinh động và sáng tạo. Một trong những cụm từ như vậy, "back and forth," đã trở thành một phần không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày, từ lời nói đến văn viết. Bài viết này sẽ đưa người đọc đến khám phá sâu hơn về nguồn gốc, cách sử dụng, và vai trò của idiom này trong ngôn ngữ tiếng Anh.
Phan Lê Khánh Duy
23/02/2024
back and forth la gi nguon goc va cach su dung trong tieng anh

Key takeaways

Ý Nghĩa:

 • "Back and forth" biểu thị sự chuyển động qua lại liên tục giữa hai điểm hoặc sự trao đổi, thảo luận không ngừng nghỉ. Cụm từ này không chỉ ám chỉ sự di chuyển vật lý, mà còn dùng trong các tình huống trao đổi ý kiến hoặc thảo luận sôi nổi.

Nguồn Gốc:

 • Xuất hiện lần đầu vào những năm 1940, "back and forth" được ghi nhận trong tác phẩm của William Alexander Percy. Cụm từ này được tạo ra từ việc kết hợp hai từ "back" và "forth," cả hai là các trạng từ, tạo nên ý nghĩa mới về sự di chuyển hoặc trao đổi liên tục.

Cách Dùng trong Tiếng Anh:

 • Danh Từ (Noun): Dùng để chỉ sự trao đổi hoặc thảo luận liên tục, như "The back and forth in their conversation was intense."

 • Trạng Từ (Adverb): Mô tả hành động di chuyển qua lại, như "She paced back and forth anxiously."

 • Tính Từ (Adjective): Miêu tả tính chất của một cuộc tranh luận hoặc chuyển động, như "a back-and-forth debate."

 • Thành Ngữ (Idiom): Ám chỉ tình trạng không ổn định hoặc thay đổi liên tục, như "Their relationship was always back and forth."

Back and forth là gì?

Định Nghĩa: Theo định nghĩa của Cambridge Dictionary, "Back and forth" là một idiom được sử dụng để mô tả hành động di chuyển liên tục theo hướng ngược nhau giữa hai điểm. Điều này không chỉ ám chỉ sự chuyển động vật lý, mà còn có thể dùng để chỉ sự trao đổi ý kiến hay thông tin qua lại trong một cuộc thảo luận.

Phát âm

 • Trong Tiếng Anh - Anh: /ˌbæk ənd ˈfɔːθ/Audio icon

 • Trong Tiếng Anh - Mỹ: /ˌbæk ənd ˈfɔrθ/Audio icon

Ví dụ: "She swayed gently back and forth to the music." (Cô ấy nhẹ nhàng đung đưa qua lại theo nhạc.)

Phân Loại: Idiom - Cấp độ C2

Ở cấp độ C2, "back and forth" cho thấy mức độ sử dụng nâng cao trong ngôn ngữ tiếng Anh, thường được áp dụng trong các tình huống phức tạp hoặc chi tiết. Idiom này phổ biến trong mô tả sự chuyển động nhẹ nhàng, định kỳ, hoặc trong các cuộc thảo luận nhanh chóng, liên tục, phản ánh sự động đậy và thay đổi không ngừng trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn Gốc của "Back and Forth"

image-alt

Xuất Xứ và Sử Dụng Đầu Tiên

Cụm từ "back and forth" trong dạng danh từ bắt nguồn từ những năm 1940. Sự xuất hiện đầu tiên của nó được ghi nhận trong tác phẩm của William Alexander Percy vào năm 1941.

Hình Thành Trong Tiếng Anh

"Back and forth" được tạo ra bằng cách kết hợp hai từ "back" và "forth," cả hai đều là các trạng từ trong tiếng Anh. Sự kết hợp này tạo nên một ý nghĩa mới, mô tả sự di chuyển hoặc trao đổi liên tục và đều đặn.

Ý Nghĩa và Phát Triển

Sự hình thành và sử dụng rộng rãi của "back and forth" phản ánh sự linh hoạt và sáng tạo trong ngôn ngữ tiếng Anh, cho thấy cách mà ngôn ngữ thích nghi và phát triển theo thời gian.

Cách sử dụng "Back and Forth" trong tiếng Anh

image-alt

1. Danh Từ (Noun)

 • "The constant back and forth in their conversation made it hard to follow." (Sự qua lại liên tục trong cuộc trò chuyện của họ khiến nó khó theo dõi.)

 • "There was a lot of back and forth before the agreement was finally signed." (Có rất nhiều thảo luận qua lại trước khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết.)

2. Trạng Từ (Adverb)

 • "She walked back and forth nervously as she waited for the news." (Cô ấy đi lại lo lắng trong lúc chờ tin tức.)

 • "The pendulum swung back and forth steadily." (Con lắc đu đưa đi lại một cách đều đặn.)

3. Tính Từ (Adjective)

 • "They were engaged in a back-and-forth debate that lasted for hours." (Họ tham gia vào một cuộc tranh luận qua lại kéo dài hàng giờ.)

 • "The back-and-forth movement of the waves was mesmerizing." (Sự chuyển động qua lại của những con sóng thật là mê hoặc.)

4. Thành Ngữ (Idiom)

 • "Their relationship was always back and forth, never steady." (Mối quan hệ của họ luôn là lúc lên lúc xuống, không bao giờ ổn định.)

 • "The negotiations went back and forth for weeks without a clear outcome." (Cuộc đàm phán đi lại qua lại hàng tuần mà không có kết quả rõ ràng.)

Xem thêm các idiom khác:

Ứng Dụng "Back and Forth" trong IELTS Speaking

Trong phần thi IELTS Speaking, việc sử dụng cụm từ như "back and forth" một cách phù hợp và sáng tạo có thể giúp thí sinh ghi điểm cao, nhất là ở band điểm 7 trở lên. Việc sử dụng từ vựng đa dạng, bao gồm cả những thành ngữ, cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và phong phú.

Part 1

Do you prefer working alone or in a team?

Answer:

I enjoy working in a team because of the dynamic back and forth of ideas. This interaction often leads to creative solutions that might not emerge in solitary work.

(Tôi thích làm việc theo nhóm vì sự trao đổi qua lại của các ý tưởng. Sự tương tác này thường dẫn đến những giải pháp sáng tạo mà có thể không xuất hiện khi làm việc đơn độc.)

How do you handle disagreements with friends?

Answer:

I believe in having a constructive back-and-forth. It's important to listen and share perspectives openly to resolve disagreements amicably.

(Tôi tin vào việc có sự trao đổi qua lại mang tính xây dựng. Điều quan trọng là phải lắng nghe và chia sẻ quan điểm một cách cởi mở để giải quyết những bất đồng một cách thân thiện.)

image-alt

Part 2

1. Describe a challenging project at work or school.

You should say:

 • what the project was

 • why it was challenging

 • how you dealt with the challenges

 • and explain how you felt about the project.

Answer:

The challenging project I'd like to describe marked a pivotal moment in my career when I was tasked with leading the development of a groundbreaking marketing strategy. This project was demanding and required meticulous planning and constant collaboration.

The primary challenge was harmonizing diverse ideas within our team. The project involved frequent back-and-forth discussions and brainstorming sessions to combine the best elements from each team member's input, which was mentally exhausting but crucial for refining our strategy.

I played the role of a mediator, ensuring everyone had a chance to voice their opinions. We established a structured framework for discussions, allowing us to consider various viewpoints and synthesize them into a cohesive plan.

During this process, I experienced a mix of frustration and satisfaction due to intense debates and numerous revisions. However, the satisfaction came from witnessing the project evolve into a highly effective marketing strategy.

In retrospect, I value the experience for enhancing my project management skills and reinforcing the importance of open communication and collaboration in achieving ambitious goals.

(Dự án đầy thử thách mà tôi muốn mô tả đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của tôi khi tôi được giao nhiệm vụ lãnh đạo việc phát triển một chiến lược tiếp thị mang tính đột phá. Dự án này đòi hỏi phải lập kế hoạch tỉ mỉ và hợp tác liên tục.

Thử thách chính là việc hài hòa các ý tưởng đa dạng trong nhóm của chúng tôi. Dự án bao gồm các cuộc thảo luận qua lại thường xuyên và các buổi động não để kết hợp những yếu tố tốt nhất từ ​​ý kiến ​​đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm, điều này khiến tinh thần mệt mỏi nhưng lại rất quan trọng trong việc điều chỉnh chiến lược của chúng tôi.

Tôi đóng vai trò là người hòa giải, đảm bảo mọi người đều có cơ hội nói lên ý kiến ​​của mình. Chúng tôi đã thiết lập một khuôn khổ có cấu trúc cho các cuộc thảo luận, cho phép chúng tôi xem xét các quan điểm khác nhau và tổng hợp chúng thành một kế hoạch gắn kết.

Trong quá trình này, tôi cảm thấy vừa thất vọng vừa hài lòng do những cuộc tranh luận căng thẳng và nhiều lần sửa đổi. Tuy nhiên, sự hài lòng đến từ việc chứng kiến ​​dự án phát triển thành một chiến lược tiếp thị hiệu quả cao.

Nhìn lại, tôi đánh giá cao kinh nghiệm trong việc nâng cao kỹ năng quản lý dự án của mình và củng cố tầm quan trọng của giao tiếp và cộng tác cởi mở trong việc đạt được các mục tiêu đầy tham vọng.)

2. Describe an interesting discussion you had about how to do something.

You should say:

 • what the discussion was about

 • who you had the discussion with

 • what opinions were expressed

 • and explain why you found the discussion interesting.

Answer:

The discussion I'd like to share revolved around optimizing our workflow within our organization. I had this talk with a colleague who shares a similar role in our team.

The discussion focused on how we could streamline our processes to improve efficiency. We both had different ideas and approaches, which led to a stimulating back and forth exchange of opinions.

My colleague advocated for a more centralized approach, emphasizing the need for standardized procedures. On the other hand, I argued for a more decentralized approach, allowing for greater flexibility and autonomy among team members.

What made this discussion particularly interesting was the depth of our analysis and the passionate yet respectful way we defended our positions. We delved into the pros and cons of each approach, and this intellectual engagement kept us enthralled in the conversation.

Ultimately, we reached a consensus by combining elements from both our proposals, which led to a more balanced and efficient workflow. What I found most intriguing about this discussion was the realization that different perspectives can lead to innovative solutions when approached with an open mind. It reinforced the importance of constructive dialogue and collaborative problem-solving in our workplace.

(Cuộc thảo luận mà tôi muốn chia sẻ xoay quanh việc tối ưu hóa quy trình làm việc trong tổ chức của chúng tôi. Tôi đã có cuộc nói chuyện này với một đồng nghiệp có vai trò tương tự trong nhóm của chúng tôi.

Cuộc thảo luận tập trung vào cách chúng tôi có thể hợp lý hóa các quy trình của mình để nâng cao hiệu quả. Cả hai chúng tôi đều có những ý tưởng và cách tiếp cận khác nhau, dẫn đến việc trao đổi quan điểm qua lại đầy hứng thú.

Đồng nghiệp của tôi ủng hộ cách tiếp cận tập trung hơn, nhấn mạnh sự cần thiết của các thủ tục được tiêu chuẩn hóa. Mặt khác, tôi ủng hộ một cách tiếp cận phi tập trung hơn, cho phép các thành viên trong nhóm có sự linh hoạt và tự chủ cao hơn.

Điều làm cho cuộc thảo luận này trở nên đặc biệt thú vị là chiều sâu phân tích của chúng tôi và cách chúng tôi bảo vệ quan điểm của mình một cách đầy nhiệt huyết nhưng đầy tôn trọng. Chúng tôi đã đi sâu vào những ưu và nhược điểm của từng phương pháp và sự tham gia mang tính trí tuệ này đã khiến chúng tôi say mê trong cuộc trò chuyện.

Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận bằng cách kết hợp các yếu tố từ cả hai đề xuất của mình, điều này dẫn đến quy trình làm việc cân bằng và hiệu quả hơn. Điều tôi thấy hấp dẫn nhất trong cuộc thảo luận này là nhận ra rằng những quan điểm khác nhau có thể dẫn đến những giải pháp sáng tạo khi được tiếp cận với tinh thần cởi mở. Nó củng cố tầm quan trọng của đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác giải quyết vấn đề tại nơi làm việc của chúng ta.)

Phân Biệt "Back and Forth" và "Forth and Back"

image-alt

Cụm từ "back and forth" "forth and back" cùng diễn đạt sự chuyển động qua lại giữa hai điểm. Tuy nhiên, "back and forth" là cụm từ thông dụng và được sử dụng rộng rãi, trong khi "forth and back" hiếm hoi và ít phổ biến.

"Back and forth" đã tồn tại trong ngôn ngữ khoảng 400 năm và thường được sử dụng như một trạng từ hoặc danh từ. Trong thực tế, "back and forth" thường được ưa chuộng hơn, mặc dù "forth and back" có lý thuyết logic hơn.

"To and Fro" cũng là một biến thể, nhưng sắp xếp từ khác: "to" trước "fro." Trong tiếng Anh, trật tự từ trong các thành ngữ thường dựa trên sự chấp nhận và sử dụng, không nhất thiết theo logic.

Bài tập

Xác định xem "back and forth" trong mỗi câu sau được sử dụng như một danh từ (Noun), trạng từ (Adverb), tính từ (Adjective), hay thành ngữ (Idiom).

 1. The conversation was a constant back and forth. (______)

 2. She walked back and forth across the room. (______)

 3. Their back-and-forth argument lasted for hours. (______)

 4. We need more back and forth on this topic. (______)

 5. They exchanged emails back and forth. (______)

 6. There was a noticeable back-and-forth sway of the ship. (______)

 7. Our back and forth made us understand each other better. (______)

 8. The back-and-forth negotiation seemed endless. (______)

 9. I enjoy the back and forth of a good debate. (______)

 10. The players passed the ball back and forth. (______)

 11. The back-and-forth nature of their relationship was confusing. (______)

 12. There's been a lot of back and forth about the decision. (______)

 13. The back-and-forth movement of the seesaw entertained the kids. (______)

 14. Our back and forth has been quite productive. (______)

 15. The back-and-forth comments in the meeting were insightful. (______)

 16. Watching the tennis match, the ball went back and forth rapidly. (______)

 17. The back-and-forth pattern of their conversation was interesting. (______)

 18. They kept the discussion going back and forth for a solution. (______)

 19. The back and forth of ideas is essential for innovation. (______)

 20. Their relationship was always back and forth, never steady. (______)

image-altĐáp Án:

 1. Noun

 2. Adverb

 3. Adjective

 4. Noun

 5. Adverb

 6. Adjective

 7. Noun

 8. Adjective

 9. Noun

 10. Adverb

 11. Adjective

 12. Noun

 13. Adjective

 14. Noun

 15. Noun

 16. Adverb

 17. Adjective

 18. Adverb

 19. Noun

 20. Idiom

Tổng kết

Trong bài viết này, người đọc đã khám phá idiom "back and forth" từ nguồn gốc, ý nghĩa, đến cách sử dụng đa dạng của nó trong tiếng Anh. Cụm từ này không chỉ phản ánh sự linh hoạt và sáng tạo của ngôn ngữ mà còn là công cụ quan trọng trong giao tiếp hàng ngày và các kỳ thi như IELTS. "Back and forth" là minh chứng cho sự phát triển và thích nghi của ngôn ngữ, giúp người học mở rộng vốn từ và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.


Nguồn tham khảo: 

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833