So sánh kép - Tổng hợp 100+ bài tập & Đáp án chi tiết

Bài viết cung cấp ngân hàng Bài tập So sánh kép kèm đáp án để người học luyện tập và thành thạo được điểm ngữ pháp quan trọng này.
so sanh kep tong hop 100 bai tap dap an chi tiet

So sánh kép – Double Comparison có hai loại chính. Loại thứ nhất là so sánh “càng… càng” - diễn tả sự thay đổi của hai đối tượng có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau (thường là quan hệ nguyên nhân-kết quả), A càng như thế này thì B càng như thế kia. Loại thứ hai là so sánh “càng ngày càng…” - diễn tả sự thay đổi tịnh tiến (ví dụ: càng ngày càng tốt hơn, tệ hơn, đẹp hơn,...) của đối tượng nào đó.

Bài viết sau sẽ cung cấp ngân hàng Bài tập So sánh kép kèm đáp án để người học luyện tập và thành thạo được điểm ngữ pháp quan trọng này.

Key Takeaways

Có 2 loại So sánh kép chính:

  • So sánh “Càng…càng…”: The + comparative…the + comparative….: A càng như thế này thì B càng như thế kia:

  • So sánh “Càng ngày càng…”: The + comparative…the + comparative….: A (và B) càng ngày càng như thế nào hơn (tốt hơn, tệ hơn, đẹp hơn,...)"

Một số dạng bài tập so sánh kép thường gặp: viết lại câu, chọn đáp án đúng, xác định và sửa lỗi sai, điền vào chỗ trống,…

Tổng hợp các dạng bài tập so sánh kép thường gặp 

Một số dạng bài tập so sánh kép thường gặp là viết lại câu, chọn đáp án đúng, xác định và sửa lỗi sai, điền dạng đúng của từ vào chỗ trống để hoàn thành câu...

Exercise 1: Sử dụng so sánh kép để viết lại các câu sau

Ví dụ: If He studies hard, he will get good grades → The harder he studies, the better grades he gets.

1. As she gets older, she becomes thoughtful.

2. If she practices frequently, she will become a strong athlete.

3. If they save money, they can afford nice vacations.

4. As I exercise frequently, I feel healthy.

5. If he speaks fluently, he will gain confidence.

6. If they work longer hours, they earn higher salaries.

7. If she studies more diligently, she will achieve better results.

8. If he practices regularly, he can improve his skills.

9. If they run faster, they will win more races.

10. As I read more books, I expand my knowledge.

11. If she studies efficiently, she will comprehend complex concepts well.

12. If he exercises hard, he will gain muscle mass.

13. As they collaborate effectively, they produce high-quality work.

14. If she manages her time strategically, she will achieve great productivity.

15. If he invests wisely, he will earn great financial returns.

Exercise 2: Sử dụng so sánh kép để viết lại các câu sau

1. You have knowledge, so you can solve problems by applying that knowledge.

2. He exercises regularly. He can improve his physical fitness significantly.

3. They save money. They can afford more luxurious vacations.

4. You should allocate resources efficiently, so that your company's profitability will be high.

5. We need to work efficiently to complete many tasks in a small amount of time.

6. You focus hard on your training. Your chances of breaking the record are great.

7. If they practice regularly, they can become good musicians.

8. If she communicates effectively, she will build strong relationships with others.

9. You eat healthy food. You can maintain good overall health.

10. When you research the topic diligently, your understanding will be deep.

11. They communicate persuasively. They influence a lot of people.

12. As she practices mindfulness regularly, she experiences great inner peace.

13. He takes risks to achieve high rewards.

14. She takes on challenges to grow as an individual.

15. If you start preparing for the exam early, you will feel confident on the test day.

Exercise 3: Chọn đáp án đúng

1. ............................ he studies, ............................ he understands the subject.

   A. The more hard/the better

   B. More hard/better

   C. Hard/better

   D. The harder/the better

2. ............................ she practices, ............................ her performance becomes.

   A. The more frequent/the good

   B. More frequent/good

   C. Frequent/good

   D. The more frequently/the better

3. ............................ they collaborate, ............................ their productivity is.

   A. The more efficient/the higher

   B. More efficient/higher

   C. Efficient/higher

   D. The more efficiently/the higher

4. ............................ his exercises are, ............................ he becomes.

   A. The stronger/the more powerful

   B. More strong/powerful

   C. Strong/powerful

   D. The more strong/the powerful

5. ............................ her singing is, ............................ she becomes.

   A. The more skilled/the successful

   B. More skilled/successful

   C. Skillful/successful

   D. The more skillful/the more successful

6. ............................ they communicate, ............................ they get to know each other.

   A. The more clear/the better

   B. More clearly/better

   C. The more clearly/the better

   D. Clearer/better

7. ............................ she saves, ............................ she can invest.

   A. The more money/the more smart

   B. The more money/the smarter

   C. Money/smarter

   D. The more money/the smartly

8. ............................ she becomes, ............................ she feels in her own skin.

   A. The more confident/the more comfortable

   B. More confident/more comfortable

   C. Confident/comfortable

   D. The more confidently/the more comfortably

9. ............................ they are about things, ............................ their knowledge can become.

   A. The more curious/the more wider

   B. More curious/the wider

   C. The more curious/the wider

   D. The more curiously/the more widely

10. ............................ she is while working, ............................ her creativity gets.

   A. Focused/innovative

   B. More focused/more innovative

   C. The more focused/the more innovative

   D. The more focusedly/the more innovatively

11. ............................ he works, ............................ his performance improves.

   A. The more diligent/the more exceptional

   B. More diligent/more exceptional

   C. Diligent/exceptional

   D. The more diligently/the more exceptionally

12. ............................ they manage to be, ............................ their flexibility grows.

    A. The more adaptable/the more versatile

    B. More adaptable/more versatile

    C. Adaptable/versatile

    D. The more adaptably/the more versatilely

13. ............................ he invests, ............................ his financial knowledge expands.

    A. The more knowledgeable/the more comprehensive

    B. More knowledgeable/more comprehensive

    C. Knowledgeable/comprehensive

    D. The more knowledgeably/the more comprehensively

14. ............................ he speaks, ............................ his persuasiveness grows.

    A. The more articulate/the more influential

    B. More articulate/more influential

    C. Articulate/influential

    D. The more articulately/the more influential

15. ............................ she practices, ............................ her performance excels.

    A. The more dedicated/the more brilliant

    B. The more dedicatedly/the more brilliantly

    C. Dedicated/brilliant

    D. More dedicated/more  brilliantly.

Để giúp người học hiểu rõ hơn về các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, bạn đọc có thể tham khảo Sách Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Mai Lan Hương kèm Bài tập & Đáp án. Nội dung được biên soạn thành 9 chương, đề cập đến những vấn đề ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, các dạng bài được giải thích cặn kẽ, rõ ràng giúp học sinh hiểu và nắm vững quy luật và các cách dùng.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. My cat is getting .........................................................

   A. more and more lazy

   B. much and much lazy

   c. lazier and lazier

   D. most and most lazy

2. His voice is getting .........................................................

    A. more and more powerful

    B. much and much powerful

    c. powerfuller and powerfuller

    D. most and most powerful

3. The road gets ........................................................ as we go further.

   A. more and more narrow

   B. much and much narrow

   C. most and most narrow

   D. narrower and narrower

4. She is becoming ........................................................ than ever.

   A. more and more clever

   B. much and much clever

   C. most and most clever

   D. cleverer and cleverer

5. He was running ........................................................ in the race.

   A. more and more fast

   B. much and much fast

   C. most and most fast

   D. faster and faster

6. The students are finishing their work .........................................................

   A. more and more quickly

   B. much and much quickly

   C. most and most quickly

   D. quicker and quicker

7. The situation is becoming .........................................................

    A. more and more worse

    B. much and much worse

    C. most and most worse

    D. worse and worse

8. The team is performing .........................................................

    A. more and more better

    B. much and much better

    C. most and most better

    D. better and better

9. She is becoming .........................................................

   A. more and more tired

   B. much and much tired

   C. tireder and tireder

   D. most and most tired

10. The flowers are growing .........................................................

   A. more and more beautiful

   B. much and much beautiful

   C. beautifuler and beautifuler

   D. most and most beautiful

11. His English is improving .........................................................

   A. more and more rapidly

   B. much and much rapidly

   C. rapidier and rapidier

   D. most and most rapidly

12. The weather is becoming .........................................................

   A. more and more unpredictable

   B. much and much unpredictable

   C. unpredictabler and unpredictabler

   D. most and most unpredictable

13. Their performance is getting .........................................................

   A. more and more impressive

   B. much and much impressive

   C. impressiver and impressiver

   D. most and most impressive

14. Her dance moves are becoming .........................................................

    A. more and more fluid

    B. much and much fluid

    C. fluider and fluider

    D. most and most fluid

15. The music is becoming .........................................................

   A. more and more catchy

   B. much and much catchy

   C. catchier and catchier

   D. most and most catchy

Exercise 5: Xác định và sửa lỗi sai trong các câu sau

1. The more frequently she practices, the much progress she makes. .

2. The less sleep he gets, more tired he feels.

3. The faster you run, the more highly your chance of winning the race is.

4. The more she studies, her grades will improve.

5. The better you practice, the well you will perform.

6. The more often they practice, they improve their skills.

7. The more highly the temperature rises, the faster the ice cream melts.

8. The less time you spend on social media, more than productive you become.

9. The harder you try, good results you will achieve.

10. The more frequently exercises she does, the stronger her muscles will become.

11. The less mistakes you make, the better you will become.

12. The more they work, they earn more money.

13. The earlier you go to bed, you will feel more refreshed in the morning.

14. The more you overthink, the situation will become more badly.

15. The less you eat junk food, you will have a healthier lifestyle.

Exercise 6: Điền dạng đúng của từ vào chỗ trống

Ví dụ: The (hard) she practices, the (significant) ............................ her performance improves.
→ Đáp án: harder - more significantly

1. The (calm)............................ you respond to challenges, the (effective) ............................ your problem-solving skills will be.

2. The more (careful)............................ you are, the (successful) ............................ your work will be.

3. The (thorough)............................ you study, the (good)............................ you will understand the subject.

4. The (efficient)............................ you manage your time, the (effective) ............................ you will complete the project.

5. The (thoughtful)............................ you plan your trip, the (successful)............................ your journey will be.

6. The (early) ............................ you arrive at the airport, the (little)............................ crowded the airport is. 

7. The (attentive) ............................ you listen to your teacher, the (confident)............................ you will perform in the test.

8. The (hard)............................ you work, the (easy) ............................ you will achieve your goals.

9. The (confident)............................ you present your ideas, the (many)............................ people you will be able to convince.

10. The (close) ............................ you pay attention to details, the (good) ............................ your accuracy and precision will be.

11. The (passionate)............................ you focus on your training, the (great)............................ your chances of success is.

12. The (frequent) ............................ you collaborate with others, the (strong) ............................ your teamwork skills will be.

13. The (determined)............................ you are to achieve your goals, the ............................ your personal growth will be.

14. The (productive) ............................ you work, the (good) ............................ your results will be.

15. The (creative)............................ you design the project, the (impressive)............................ the final result will be.

Exercise 7: Sử dụng các từ cho sẵn để hoàn thành câu sau. Mỗi từ chỉ được dùng duy nhất một lần.

Adjectives: tall, complicated, sensible, boring, easy, wise, impactful, hot, excited, interested, hard, strong,  tidy, tasty, smooth, melodious, competitive

Adverbs:, carefully, attentively, deeply, enthusiastically, beautifully, confidently, diligently, fast, soon, clearly, well, smart, often

1. The ............................ you run, the ............................ you will finish the race.

2. The ............................you grow, the ............................ it is for you to become a model.

3. The ............................you speak, the ............................ you will be understood.

4. The ............................ you think, the ............................ your decisions will be.

5. The ............................ the weather gets, the ............................ the crowd grows.

6. The ............................ you clean, the ............................ your house will be.

7. The ............................ you cook, the ............................ the meal will taste.

8. The ............................ the problem becomes, the ............................ our solution needs to be.

9. The ............................ the movie gets, the ............................ we become. 

10. The ............................ the task becomes, the ............................ our determination grows.

11. The ............................ you listen, the ............................ you will understand.

12. The ............................ you write, the ............................ your ideas will be.

13. The ............................ the contest gets, the ............................ our team practices.

14. The ............................ you sing, the ............................ your voice will sound.

15. The ............................ you speak, the ............................ your presentation will be.

Đáp án

image-alt

Exercise 1: 

1. The older she gets, the more thoughtful she becomes.

2. The more frequently she practices, the stronger athlete she will become.

3. The more money they save, the nicer vacations they can afford.

4. The more frequently I exercise, the healthier I feel.

5. The more fluently he speaks, the more confidence he will gain.

6. The longer hours they work, the higher salaries they earn.

7. The more diligently she studies, the better results she will achieve.

8. The more regularly he practices, the more he can improve his skills/the more his skills can be improved.

9. The faster they run, the more races they will win.

10. The more books I read, the more I expand my knowledge.

11. The more efficiently she studies, the better she will comprehend complex concepts.

12. The harder he exercises, the more muscle mass he will gain.

13. The more effectively they collaborate, the higher-quality work they produce.

14. The more strategically she manages her time, the greater productivity she achieves.

15. The more wisely he invests, the greater financial returns he earns.

Exercise 2:

1. The more knowledge you have, the more problems you can solve by applying it.

2. The more regularly he exercises, the more he can improve his physical fitness.

3. The more money they save, the more luxurious vacations they can afford.

4. The more efficiently you allocate resources, the higher your company's profitability will be.

5. The more efficiently we work, the more tasks we can complete in less time.

6. The harder you focus on your training, the greater your chances of breaking the record.

7.The more regularly they practice, the better musicians they can become.

8. The more effectively she communicates, the stronger relationships she will build with others.

9. The healthier food you eat, the better overall health you can maintain.

10. The more diligently you research the topic, the deeper your understanding will be.

11. The more persuasively they communicate, the more people they influence.

12. The more regularly she practices mindfulness, the greater inner peace she experiences.

13. The more risks he takes, the higher rewards he achieves.

14. The more challenges she takes on, the more she grows as an individual.

15. The earlier you start preparing for the exam, the more confident you will feel on the test day.

Exercise 3:

1. D

2. D

3. D

4. A

5. D

6. C

7. B

8. A

9. C

10. C

11. D

12. A

13. D

14. D

15. B

Exercise 4:

1. C

2. A

3. D

4. D

5. D

6. A

7. D

8. D

9. D

10. A

11. A

12. A

13. A

14. A

15. C

Exercise 5:

1. the much → the more

2. more tired → the more tired

3. the more highly→ The higher

4. her grades will improve → the more her grades will improve

5. the well → The better 

6. they improve their skills → they improve their skills

7. the more highly → the higher

8. more than productive → the more productive

9. good results → the better results

10. the more frequently exercises she does → the more frequent exercises she does/the more frequently she exercises

11. The less → The fewer

12. they earn more money → they earn more money.

13. you will feel more refreshed → the more refreshed you will feel

14. the situation will become more badly. → the worse the situation will become.

15. you will have a healthier lifestyle → the healthier lifestyle you will have.

Exercise 6:

1. more careful - more successful

2. more calmly - more effective

3. more thoroughly - better

4. more efficiently - more effectively

5. more thoughtfully - more successful

6. earlier - less crowded

7. more attentively - more confidently

8. harder - more easily

9. more confidently - more

10. more closely - better

11. more passionately - greater 

12. more frequently - stronger

13. more determined - greater

14. more productively - better

15. more creatively - more impressive

Exercise 7:

1. The faster you run, the sooner you will finish the race.

2. The taller you grow, the easier it is for you to become a model.

3. The more clearly you speak, the better you will be understood.

4. The smarter you think, the wiser your decisions will be.

5. The hotter the weather gets, the more excited the crowd grows.

6. The more often you clean, the tidier your house will be.

7. The more carefully you cook, the tastier the meal will taste.

8. The more complicated the problem becomes, the more sensible our solution needs to be.

9. The more boring the movie gets, the less interested we become. 

10. The harder the task becomes, the stronger our determination grows.

11. The more attentively you listen, the more deeply you will understand.

12. The more enthusiastically you write, the smoother your ideas will be.

13. The more competitive the contest gets, the more diligently our team practices.

14. The more beautifully you sing, the more melodious your voice will sound.

15. The more confidently you speak, the more impactful your presentation will be.

Hiện nay, Anh ngữ ZIM đang tổ chức các khóa học English Foundation cam kết đầu ra Zero-risk giúp người mới bắt đầu học tiếng Anh có nền tảng vững về từ vựng – ngữ pháp – phát âm để có thể diễn tả cơ bản các ý tưởng của mình, đọc/nghe hiểu được ý chính, hiểu và vận dụng các cấu trúc câu ngữ pháp tiếng anh cơ bản,…. Tham khảo ngay khoá học để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Tổng kết

Tổng kết lại, So sánh kép về cơ bản được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là So sánh “Càng…càng…”, thể hiện sự thay đổi mang tính ảnh hưởng lẫn nhau của hai đối tượng, cụ thể là A càng như thế này thì B càng như thế kia. Loại thứ hai là So sánh “Càng ngày càng…”, thể hiện sự thay đổi tịnh tiến của đối tượng, mang nghĩa A (và B) càng ngày càng như thế nào hơn (tốt hơn, tệ hơn, đẹp hơn,...).

Bài viết trên đã cung cấp ngân hàng hơn 100 câu hỏi bài tập So sánh kép kèm đáp án để người học luyện tập. Hy vọng sau khi hoàn thành các bài tập so sánh kép, người học đã nắm chắc và tự tin thành thạo được điểm ngữ pháp quan trọng này.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833