Tag: IELTS Speaking

describe-a-thing-you-once-forgot-to-do-bai-mau-kem-tu-vung

Describe a thing you once forgot to do: Bài mẫu kèm từ vựng

Sample IELTS Speaking part 2 Describe a thing you once forgot to do chủ đề describe an object (miêu tả một đồ vật) và có kèm theo các từ vựng ghi điểm trong bài.

0

Tags