Các thì trong tiếng Anh lớp 6 - Tổng hợp kiến thức và vận dụng

Bài viết này sẽ tổng kết những kiến thức cần nhớ của các thì trong tiếng Anh lớp 6 trên và cung cấp một số bài tập vận dụng để củng cố
Trần Linh Giang
14/09/2023
cac thi trong tieng anh lop 6 tong hop kien thuc va van dung

Thì (Tenses) là nền tảng của ngữ pháp, và tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ mà thì thời được gói trong bất kì một câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp nào. Nói cách khác, trong tiếng Anh, không thể nói hay viết một câu chính xác có nghĩa mà không sử dụng thì thời phù hợp. Ở lớp 6, học sinh được làm việc thường xuyên với 4 thì cơ bản - Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Tương lai đơn và Quá khứ đơn.

Bài viết này sẽ tổng kết những kiến thức cần nhớ của các thì trong tiếng Anh lớp 6 trên và cung cấp một số bài tập vận dụng để củng cố cho học sinh.

Key takeaways:

Bài viết giới thiệu về các thì trong tiếng Anh lớp 6, bao gồm khái niệm, công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết:

 • Thì Hiện tại đơn: Diễn tả những hành động, sự việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại.

 • Thì Hiện tại tiếp diễn: Diễn tả những hành động đang xảy ra ở hiện tại hoặc trong khoảng thời gian hiện tại.

 • Thì Tương lai đơn: Diễn tả những hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

 • Thì Quá khứ đơn: Diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Các bài tập vận dụng: Chia động từ trong ngoặc, Chọn đáp án đúng, Xác định thì của câu.

Hiện tại đơn 

image-alt

Thì Hiện tại đơn là thì dùng để nói về những hành động, sự vật, sự việc xảy ra thường xuyên, hoặc tồn tại trong hiện tại. 

Công thức

Với be 

 • Khẳng định: S + am/is/are + N/adj

 • Phủ định: S + am/is/are + not + N/adj

 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + N/adj?

Lưu ý:

 • Nếu chủ ngữ là I, sử dụng am. 

 • Nếu chủ ngữ là số ít, sử dụng is.

 • Nếu chủ ngữ là số nhiều, sử dụng are.

 • Is not và Are not có thể viết tắt thành Isn’t và Aren’t, còn Am not không có dạng viết tắt.

Với động từ thường

 • Khẳng định: S + V(s)

 • Phủ định: S + do/does + not + V(bare)

 • Nghi vấn: Do/Does + S + V(bare)?

Lưu ý:

 • Nếu chủ ngữ là số ít, thêm “-s/-es” ở đuôi động từ trong câu khẳng định, và sử dụng does trong câu phủ định và nghi vấn.

 • Nếu chủ ngữ là số nhiều, giữ nguyên động từ trong câu khẳng định, và sử dụng do trong câu phủ định và nghi vấn. 

 • Do not và Does not có thể viết tắt thành Don’t và Doesn’t

Cách dùng

Dùng để diễn tả thói quen hoặc những hành động được lặp lại thường xuyên. 

Ví dụ: 

 • I play football every day after school. (Dịch: Tôi chơi đá bóng mỗi ngày sau giờ học.)

 • She often walks to class. (Dịch: Cô ấy thường đi bộ đến lớp.)

Dùng để nói về những sự thật chung.

Ví dụ:

 • The Sun is bigger than the Earth. (Dịch: Mặt trời lớn hơn trái đất.)

 • Sarah is 11 years old. (Dịch: Sarah năm nay 11 tuổi.)

Dùng để diễn tả những việc đã được sắp xếp từ trước mà chắc chắn sẽ xảy ra:

My’s brother comes home tomorrow. (Dịch: Anh trai My sẽ về nhà vào ngày mai.)

School starts on September 4th. (Chúng ta sẽ phải vào học vào ngày 4 tháng 9.)

Dấu hiệu nhận biết

Trạng từ chỉ tần suất: every, often, usually, never, rarely, sometimes, …

Hiện tại tiếp diễn 

Thì Hiện tại tiếp diễn là thì dùng để nói về những hành động, sự vật, sự việc đang xảy ra ở hiện tại.

Công thức

 • Khẳng định: S + am/is/are/ + V-ing

 • Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing

 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Lưu ý:

 • Nếu chủ ngữ là I, sử dụng am. 

 • Nếu chủ ngữ là số ít, sử dụng is.

 • Nếu chủ ngữ là số nhiều, sử dụng are.

 • Is not và Are not có thể viết tắt thành Isn’t và Aren’t, còn Am not không có dạng viết tắt.

Cách dùng

Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra trong thời điểm hiện tại hoặc trong khoảng thời gian hiện tại. 

Ví dụ: 

They are studying. (Dịch: Họ đang học)

Are you still living in Hanoi? (Dịch: Bạn có vẫn đang sống ở Hà Nội không?)

Dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước:

Ví dụ:

Hank is visiting his grandmother this weekend. (Dịch: Hank sẽ đến thăm bà của anh ấy cuối tuần này.)

I am going to Da Nang next month. (Dịch: Tôi sẽ đến Đà Nẵng vào tháng sau.)

Dấu hiệu nhận biết

Các cách diễn đạt thời gian hiện tại hoặc khoảng thời gian hiện tại: now, at the moment, today, this month, this year, …

Tương lai đơn

image-alt

Thì Tương lai đơn là thì dùng để nói về hành động, sự vật, sự việc mà sẽ xảy ra trong tương lai.

Công thức

 • Khẳng định: S + will + V(bare)

 • Phủ định: S + will + not + V(bare)

 • Nghi vấn: Will + S + V(bare)?

Lưu ý: Will not có thể được viết tắt thành won’t.

Cách dùng

Dùng để đưa ra dự đoán về một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

It will be sunny tomorrow. (Dịch: Trời ngày mai sẽ nắng.)

My baby sister will sleep soon. (Dịch: Em gái nhỏ của tôi sẽ ngủ sớm thôi.)

Dùng để diễn tả sự sẵn sàng hay không sẵn sàng làm gì đó

Ví dụ: 

I will show you the way to the museum! (Dịch: Tôi sẽ chỉ bạn đường đến bảo tàng!)

I won’t do this project with Mary. (Dịch: Tôi sẽ không làm dự án này với Mary đâu.)

Dấu hiệu nhận biết

Một thời điểm xác định trong tương lai: tomorrow, next week, this afternoon, …

Một thời điểm không xác định trong tương lai: soon, later, …

Quá khứ đơn 

Thì Quá khứ đơn là thì dùng để nói về những hành động, sự vật, sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức

Với be:

 • Khẳng định: S + was/were + N/adj

 • Phủ định: S + was/were + not + N/adj

 • Nghi vấn: Was/Were + S + N/adj?

Lưu ý: 

 • Nếu chủ ngữ là số ít, sử dụng was.

 • Nếu chủ ngữ là số nhiều, sử dụng were.

 • Was not và Were not có thể được viết tắt thành wasn’t và weren’t.

Với động từ thường:

 • Khẳng định: S + V(ed)

 • Phủ định: S + did + not + V(bare)

 • Nghi vấn: Did + S + V(bare)?

Lưu ý:

Động từ sử dụng trong câu thì Quá khứ đơn là ở dạng quá khứ đơn, tức là thêm “-ed” ở đuôi động từ thường và biến đổi về dạng quá khứ đơn với động từ bất quy tắc.

Cách dùng

Dùng để diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ.

Ví dụ:

I was in Ho Chi Minh City last week to visit my brother. (Dịch: Tuần trước tôi đến TP Hồ Chí Minh để thăm anh trai.)

Hoa had a doll when she was 5 years old. (Dịch: Hoa từng có một con búp bê khi cô ấy 5 tuổi.)

Dấu hiệu nhận biết

 • Một thời điểm xác định trong quá khứ: last week, yesterday, when I was 5 years old, 6 months ago, ...

 • Một giai đoạn không xác định trong quá khứ: a long time ago, the other day, …

Bài tập vận dụng

 1. Chia động từ trong ngoặc

The sun _____ (rise) in the east every morning.

Last week, Sarah _____ (visit) her grandparents in the countryside.

We _____ (have) a party tomorrow night. You should join us!

Right now, he _____ (study) for his upcoming exams at the library.

My sister _____ (finish) her work before dinner yesterday.

By this time next year, they _____ (travel) to Europe for their vacation.

The kids _____ (play) football in the park at the moment.

The company's new product _____ (launch) next month.

 1. Xác định thì của câu

She reads a book every night. _____

We were watching a movie when the power went out. _____

I will cook dinner later. _____

They are swimming in the pool right now. _____

John played football with his friends yesterday. _____

The train departs at 3:00 PM. _____

Susan is baking a cake for her birthday. _____

My mom bought a new phone last week. _____

 1. Chọn đáp án đúng

Sarah _____ (play) the piano every day.

a) plays

b) played

c) will play

d) is playing

Last summer, we _____ (go) on a trip.

a) go

b) went

c) will go

d) are going

By the time you arrive, we _____ (finish) all the work.

a) finish

b) finished

c) will finish

d) are finishing

Look! The kids _____ (build) something on the beach.

a) build

b) built

c) will build

d) are building

I promise I _____ (call) you as soon as I get home.

a) call

b) called

c) will call

d) am calling

Next week, they _____ (travel) to Europe for their vacation.

a) travel

b) traveled

c) will travel

d) are traveling

The teacher _____ (teach) a new lesson to the class right now.

a) teach

b) taught

c) will teach

d) is teaching

Tina _____ (cook) dinner in the kitchen at this moment.

a) cooks

b) cooked

c) will cook

d) is cooking

Đáp án

rises

visited

are having

is studying

finished

will travel

are playing

will launch

Thì Hiện tại đơn

Thì Quá khứ đơn

Thì Tương lai đơn

Thì Hiện tại tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn

Thì Hiện tại đơn

Thì Hiện tại tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn

a) plays

b) went

c) will finish

d) are building

c) will call

c) will travel

d) is teaching

d) is cooking

Tổng kết

Các thì Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Quá khứ đơn, Tương lai đơn là một phần quan trọng của mảng kiến thức ngữ pháp lớp 6. Để hình thành kĩ năng và củng cố tri thức, việc thực hành thường xuyên qua bài tập vận dụng là tối quan trọng. Bài viết này hi vọng đã cung cấp đầy đủ và dễ hiểu những kiến thức cần thiết về các thì trong tiếng Anh lớp 6 cho người đọc có cái nhìn toàn diện và sâu hơn về chuyên đề ngữ pháp này.


Tài liệu tham khảo:

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

“English Grammar Guide.” English Grammar Guide | EF | Global Site, www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/. Accessed 7 Aug. 2023.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

4.7 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833