Cách đọc năm trong tiếng Anh chi tiết đầy đủ và chính xác nhất

Cách đọc năm trong tiếng Anh là một trong những kiến thức cơ bản nhưng lại dễ gây lúng túng nhất cho người học bởi có rất nhiều cách đọc khác nhau cho cùng một năm.
Lê Thị Mỹ Duyên
30/11/2022
cach doc nam trong tieng anh chi tiet day du va chinh xac nhat

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người học các quy tắc đọc viết năm trong tiếng Anh kèm ngày tháng theo Anh - Anh và Anh - Mỹ một cách đơn giản và chính xác nhất.

Key takeaways

Các quy tắc đọc năm trong tiếng Anh:

 • Các số năm từ 14 đến 19 thì được đọc theo quy tắc thêm “teen” vào sau các chữ số từ 4 đến 9.

 • Các số năm tròn chục trừ 20, 30, 40 và 50 có cách viết riêng thì các số còn lại sẽ được viết theo công thức là: chữ số đếm hàng chục + ty.

 • Các năm có hai chữ số từ 21 đến 99 sẽ được đọc theo công thức: Số năm tròn chục + số đếm (từ 1-9).

Cách đọc viết năm trong tiếng Anh kèm ngày tháng:

 • Theo văn phong Anh-Anh, ngày viết trước tháng và năm (dd/mm/yyyy), Công thức: the + ngày + (of)+tháng (,) năm.

 • Theo văn phong Anh-Mỹ, tháng được viết trước ngày và năm (mm/dd/yyyy), Công thức: tháng + (the) + ngày (,) năm.

Cách đọc viết năm trong tiếng Anh kèm thứ ngày tháng cơ bản:

 • Theo văn phong Anh-Anh, thứ ngày tháng được đọc theo quy tắc như sau: thứ , ngày + tháng, năm.

 • Theo văn phong Anh-Mỹ, thứ ngày tháng được đọc theo quy tắc như sau: thứ, tháng +ngày, năm.

Các quy tắc đọc năm trong tiếng anh

Năm có một hoặc hai chữ số

Đối với các năm có một hoặc hai chữ số thì cách đọc các năm này tương tự như khi đọc các số trong tiếng Anh. Tuy nhiên, các số từ 0 đến 13 và riêng số 15 sẽ không theo một quy luật nào. Người học xem cách viết và đọc ở bảng dưới đây.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

0

zero

/ˈzɪərəʊ/

Audio icon

1

one

/wʌn/

Audio icon

2

two

/tuː/

Audio icon

3

three

/θriː/

Audio icon

4

four

/fɔ:/

Audio icon

5

five

/faɪv/

Audio icon

6

six

/sɪks/

Audio icon

7

seven

/ˈsɛvn/

Audio icon

8

eight

/eɪt/

Audio icon

9

nine

/naɪn/

Audio icon

10

ten

/tɛn/

Audio icon

11

eleven

/ɪˈlɛvn/

Audio icon

12

twelve

/twɛlv/

Audio icon

13

thirteen

/θɜːˈtiːn/

Audio icon

15

fifteen

/fɪfˈtiːn/

Audio icon

Trong khi đó, các năm từ 14 đến 19 thì được đọc theo quy tắc thêm “teen” vào sau các chữ số từ 4 đến 9.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

14

fourteen

/fɔːˈtiːn/

Audio icon

16

sixteen

/sɪksˈtiːn/

Audio icon

17

seventeen

/sɛvnˈtiːn/

Audio icon

18

eighteen

/eɪˈtiːn/

Audio icon

19

nineteen

/naɪnˈtiːn/

Audio icon

Mặt khác, các năm từ 20 trở đi cũng sẽ được đọc theo một quy luật riêng. Cụ thể, đối với các năm tròn chục trừ 20, 30, 40 và 50 có cách viết riêng thì các số còn lại sẽ được viết theo công thức là: chữ số đếm hàng chục + ty.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Số năm

Cách viết

Phiên âm

20

twenty

/ˈtwɛnti/ Audio icon

60

sixty

/ˈsɪksti/ Audio icon

30

thirty

/ˈθɜːti/ Audio icon

70

seventy

/ˈsɛvnti/ Audio icon

40

forty

/ˈfɔːti/ Audio icon

80

eighty

/ˈeɪti/ Audio icon

50

fifty

/ˈfɪfti/ Audio icon

90

ninety

/ˈnaɪnti/ Audio icon

Cuối cùng, các năm có hai chữ số từ 21 đến 99 sẽ được đọc theo công thức: Số năm tròn chục + số đếm (từ 1-9).

Ví dụ: năm 22 (twenty-two), năm 45 (forty-five) hay năm 98 (ninety-eight).

Năm có ba chữ số

Đối với các năm có ba chữ số, người học có thể tham khảo một trong hai cách đọc như sau:

 • Cách 1: số năm được đọc theo cách đọc số có 3 chữ số bình thường.

Ví dụ: năm 245 được đọc là two hundred and forty-five.

 • Cách 2: số năm được đọc bằng cách đọc một chữ số đầu tiên, sau đó đọc tiếp một số có hai chữ số.

Ví dụ: năm 245 được đọc là two forty-five.

Năm có bốn chữ số

Đối với các năm có bốn chữ số, người học chia năm đó ra thành hai số nguyên ( mỗi số nguyên có hai chữ số) và đọc lần lượt hai số nguyên ấy.

Ví dụ: năm 1952 sẽ được đọc là nineteen fifty-two; năm 1890 được đọc là eighteen ninety.

Lưu ý:

Với những năm có 4 chữ số mà ba chữ số cuối là số 0 thì sẽ được đọc theo quy tắc: số đầu tiên + thousand.

Ví dụ: năm 1000 được đọc thành one thousand, năm 2000 là two thousand.

Với những năm có 4 chữ số mà 2 chữ số ở giữa là số 0 thì sẽ đọc theo quy tắc: số nguyên có hai chữ số đầu tiên + oh+ số cuối hoặc số đầu tiên + thousand+ (and) + chữ số cuối.

Ví dụ: năm 2006 đọc thành twenty oh six hoặc two thousand (and) six.

Năm trước và sau công nguyên

Đối với các năm trước và sau công nguyên, người học đọc theo cách đọc năm thông thường. Tuy nhiên nếu năm cần đọc là năm trước công nguyên thì người học thêm BC vào sau số năm (ví dụ năm 918 trước công nguyên sẽ đọc là nine eighteen BC), nếu năm cần đọc là năm sau công nguyên thì người học thêm AD vào sau số năm (ví dụ năm 469 sau công nguyên thì được đọc là four sixty-nine AD).

Cách đọc năm từ năm 2000 trở đi

Với các năm từ 2000 trở đi, có hai cách đọc bao gồm:

 • Cách 1: two thousand + (and) + số nguyên

Ví dụ năm 2018 được đọc thành two thousand and eighteen.

 • Cách 2: twenty + (and) + số nguyên.

Ví dụ năm 2008 được đọc thành twenty and eight, năm 2020 đọc thành twenty twenty.

Xem thêm:

Một số ví dụ về cách đọc năm trong tiếng anh

Dưới đây là một số ví dụ về cách đọc năm trong tiếng Anh mà người học có thể tham khảo

Số năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

29 BC

twenty-nine BC

/ˈtwɛnti naɪn biːsiː/

Audio icon

105

one hundred and five

/wʌn ˈhʌndrəd ænd faɪv/

Audio icon

2015

cách 1: twenty and fifteen
cách 2: two thousand and fifteen

/ˈtwɛnti ænd ˈfɪfˈtiːn/
/tuː ˈθaʊzənd ænd ˈfɪfˈtiːn/

Audio icon

Audio icon

1987

nineteen eighty-seven

/ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪtiˈsɛvn/

Audio icon

1589

fifteen eighty-nine

/ˈfɪfˈtiːn ˈeɪti naɪn/

2005

cách 1: two thousand and five
cách 2: twenty oh five

/tuː ˈθaʊzənd ænd faɪv/
/ˈtwɛnti əʊ faɪv/

Audio icon

Audio icon

2010

cách 1: two thousand and ten
cách 2: twenty ten

/tuː ˈθaʊzənd ænd tɛn/
/ˈtwɛnti tɛn/

Audio icon

Audio icon

967 AD

cách 1: nine sixty-seven AD
cách 2: nine hundred and sixty-seven AD

/naɪn ˈsɪkstiˈsɛvn eɪ diː/
/naɪn ˈhʌndrəd ænd ˈsɪkstiˈsɛvn eɪ diː/

Audio icon

Audio icon

Cách đọc viết năm trong tiếng anh kèm ngày tháng

Trong tiếng Anh, cách đọc viết năm kèm ngày tháng sẽ có sự khác biệt giữa văn phong Anh-Mỹ và Anh-Anh về thứ tự xuất hiện của ngày và tháng. Tuy nhiên, đối với cách đọc ngày và tháng thì giống nhau. Cụ thể, người học sẽ dùng số thứ tự khi nói về ngày chứ không dùng số đếm.

Cách đọc viết ngày trong tiếng Anh

Ngày

Cách viết

Phiên âm

1

first

/fɜːst/ Audio icon

2

second

/ˈsɛkənd/ Audio icon

3

third

/θɜːd/ Audio icon

4

fourth

/fɔːθ/ Audio icon

5

fifth

/fɪfθ/ Audio icon

6

sixth

/sɪksθ/ Audio icon

7

seventh

/ˈsɛvnθ/ Audio icon

8

eighth

/eɪtθ/ Audio icon

9

ninth

/naɪnθ/ Audio icon

10

tenth

/tɛnθ/ Audio icon

11

eleventh

/ɪˈlɛvnθ/ Audio icon

12

twelfth

/twɛlfθ/ Audio icon

13

thirteenth

/ˈθɜːˈtiːnθ/ Audio icon

14

fourteenth

/ˈfɔːˈtiːnθ/ Audio icon

15

fifteenth

/ˈfˈɪftiːnθ/ Audio icon

16

sixteenth

/ˈsɪksˈtiːnθ/ Audio icon

17

seventeenth

/ˈsɛvnˈtiːnθ/ Audio icon

18

eighteenth

/eɪˈtiːnθ/ Audio icon

19

nineteenth

/ˈnaɪnˈtiːŋθ/ Audio icon

20

twenty

/ˈtwɛnti/ Audio icon

21

twenty-first

/ˈtwɛnti-fɜːst/ Audio icon

22

twenty-second

/ˈtwɛnti-ˈsɛkənd/ Audio icon

23

twenty-third

/ˈtwɛnti-θɜːd/ Audio icon

24

twenty-fourth

/ˈtwɛnti-fɔːθ/ Audio icon

25

twenty-fifth

/ˈtwɛnti-fɪfθ/ Audio icon

26

twenty-sixth

/ˈtwɛnti-sɪksθ/ Audio icon

27

twenty-seventh

/ˈtwɛnti-ˈsɛvnθ/ Audio icon

28

twenty-eighth

/ˈtwɛnti-eɪtθ/ Audio icon

29

twenty-ninth

/ˈtwɛnti-naɪnθ/ Audio icon

30

thirtieth

/ˈθɜːtɪəθ/ Audio icon

Cách đọc viết tháng trong tiếng Anh

Tháng

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

1

January

/ˈdʒænjuəri/

Audio icon

2

February

/ˈfebruəri/

Audio icon

3

March

/mɑːtʃ/

Audio icon

4

April

/ˈeɪprəl/

Audio icon

5

May

/meɪ/

Audio icon

6

June

/dʒuːn/

Audio icon

7

July

/dʒuˈlaɪ/

Audio icon

8

August

/ɔːˈɡʌst/

Audio icon

9

September

/sepˈtembə(r)/

Audio icon

10

October

/ɒkˈtəʊbə(r)/

Audio icon

11

November

/nəʊˈvembə(r)/

Audio icon

12

December

/dɪˈsembə(r)/

Audio icon

Cách đọc viết năm trong tiếng anh kèm ngày tháng theo Anh – Anh

Theo văn phong Anh-Anh, ngày được viết trước tháng và năm (dd/mm/yyyy).

Công thức: the + ngày + (of)+ tháng (,) năm

Trong đó, mạo từ “the” phải được đứng trước ngày và giới từ ”of” có thể được lược bỏ. Chẳng hạn với ngày 12 tháng 1 năm 2022, theo Anh-Anh sẽ được viết thành: the twelfth (of) January (,) 2022 (hay 12th January, 2022).

Ví dụ:

 • The tenth of May 1999 hay 10th May,1999 (ngày 10 tháng 5 năm 1999)

 • The ninth of November 2005 hay 9th November, 2005 (ngày 09 tháng 11 năm 2005)

Cách đọc viết năm trong tiếng anh kèm ngày tháng theo Anh – Mỹ

Theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn được viết trước ngày và năm (mm/dd/yyyy).

Công thức: tháng + (the) + ngày (,) năm

Trong đó, mạo từ “the” có thể có hoặc không và dấu phẩy thường được đặt trước năm. Chẳng hạn với ngày 25 tháng 4 năm 2019, theo phong cách Anh-Mỹ sẽ được viết thành: April (the) twenty-fifth, 2019 (hay April 25th, 2019).

Ví dụ:

 • October (the) eleventh, 1963 hoặc October 11th, 1963 (ngày 11 tháng 10 năm 1963).

 • July (the) second, 1898 hoặc July 2nd, 1898 (ngày 02 tháng 7 năm 1898).

image-alt

Cách đọc viết năm trong tiếng anh kèm thứ ngày tháng cơ bản

Đối với cách đọc viết năm kèm theo thứ ngày tháng thì có hai cách viết cơ bản tùy theo văn phong mà người viết lựa chọn. Cụ thể:

Theo văn phong Anh-Anh, thứ ngày tháng được đọc theo quy tắc như sau: thứ , ngày + tháng, năm

Ví dụ:

 • Friday, the twenty-third (of) September, 1955 hoặc viết gọn là Friday, 23rd September, 1955

(Thứ Sáu ngày 23 tháng 9 năm 1955)

 • Monday, the tenth (of) March, 1999 hoặc viết gọn là Monday, 10th March, 1999

(Thứ Hai ngày 10 tháng 03 năm 1999)

Theo văn phong Anh-Mỹ, thứ ngày tháng được đọc theo quy tắc như sau: thứ, tháng +ngày, năm

Ví dụ:

 • Tuesday, April (the) fourteenth, 2007 hoặc Tuesday, April 14th, 2007

(thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2007)

 • Saturday, October (the) second, 2020 hoặc Sartuday, October 2nd, 2020

(thứ Bảy, ngày 02 tháng 10 năm 2020)

image-alt

Xem thêm:

Tổng kết

Như vậy, người học cần lưu ý với phong cách Anh-Anh thì ngày sẽ được đứng trước tháng còn theo Anh-Mỹ thì tháng đứng trước ngày.

Trên đây là tổng hợp những kiến thức cơ bản liên quan đến cách đọc năm trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng chúng và lựa chọn cách viết phù hợp với văn phong cần hướng đến.


Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm giúp học viên thành thạo kỹ năng truyền đạt thông tin trong các tình huống tại nơi làm việc như xử lý vấn đề, họp nhóm, giao tiếp với đối tác, viết email hay thuyết trình bằng tiếng Anh.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu