Cách viết dạng bài Compare and Contrast Essay trong IELTS Writing Task 2

Khó khăn mà người học thường mắc phải khi viết dạng này nằm ở việc phân tích đặc trưng của hai vấn đề cần so sánh, từ đó xây dựng lập luận thuyết phục dựa trên ưu thế và nhược điểm từng vấn đề, bên cạnh việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp linh hoạt và chính xác. Bài viết này sẽ giới thiệu về khái niệm dạng bài Compare and Contrast Essay, các bước lập dàn bài, những cụm từ thông dụng để so sánh, tiêu chuẩn khi so sánh và đưa một số bài tập vận dụng.
ZIM Academy
18/03/2024
cach viet dang bai compare and contrast essay trong ielts writing task 2

Key takeaways

 • Một bài IELTS Writing Task 2 dạng Compare and Contrast Essay cần đề cập đến điểm giống nhau và sự khác biệt của hai đối tượng.

 • Khi đọc đề cần xác định các đối tượng và đặc điểm cần phân tích, so sánh.

 • Dạng bài Compare and Contrast Essay có 2 kết cấu hình thức là cấu trúc khối (block structure) và cấu trúc tuần tự (point-by-point structure).

 • Khi so sánh/tương phản cần chú ý sử dụng một tiêu chuẩn chung để đánh giá.

 • Một số cấu trúc câu so sánh và tương phản thông dụng.

Khái niệm dạng bài Compare and Contrast Essay

Compare and Contrast (So sánh - Tương phản) mang ý nghĩa là tìm điểm giống và khác nhau giữa hai (hoặc nhiều) sự vật (VD: con người, đồ vật, học thuyết, ý tưởng,…) 

Compare and ContrastSo sánh - Tương phản thể hiện qua sơ đồ Venn.

Một bài luận Compare and Contrast hoàn chỉnh cần đạt được hai mục tiêu là phân tích, chỉ ra điểm giống nhau và sự khác biệt của hai (hoặc nhiều) sự vật. 

Một số đề IELTS liên quan đến dạng bài Compare and Contrast:

 1. In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

 2. In some countries, students pay their college or university fees, while in some others, the government pays for them. Do you think the advantages that the government pays the money outweigh the disadvantages? 

 3. In many countries today, if people want to find a job, they have to move away from their friends and their families. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài dạng Compare and Contrast Essay

Trong dạng bài này, giám khảo muốn thí sinh trình bài về điểm giống và khác nhau giữa hai vấn đề cụ thể, bởi vậy khi đọc đề cần chú ý xác định rõ các đối tượng cần phân tích, (và đặc điểm cần phân tích nếu có). Xét ví dụ với đề sau:

In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

(Ngày trước, con người lưu giữ kiến thức trong sách vở. Ngày nay tri thức được bảo toàn trên Internet. Liệu mặt lợi có lớn hơn mặt hại không?)

Trong trường hợp này khi viết sẽ có hai đối tượng là ‘Lưu trữ tri thức qua sách giấy’ và ‘Lưu trữ tri thức qua mạng Internet’. Tương ứng sẽ có hai vấn đề cần được nhắc đến là:

 • Những lợi ích của việc lưu trữ tri thức qua sách giấy/mạng Internet.

 • Những bất cập của việc lưu trữ tri thức qua sách giấy/mạng Internet.

Cần thảo luận cả hai vấn đề trên bằng cách đưa ra hệ thống lập luận cùng ví dụ chứng minh, và ở cuối bài cần có kết luận sau khi so sánh.

Các cấu trúc câu sử dụng trong bài Compare and Contrast

Biểu đạt sự tương đồng

 • both … and …

The content of both the printed version and digital version are the exact same.

 • neither … nor …

Neither the printed version nor the digital version of books are completely free so if you find a free PDF version online it is probably pirated. 

 • just like (+ noun)

The event was just like a carnival, with thousands of people coming to watch.

 • similar to (+ noun)

Similar to printed books, ebooks can be pirated and used for free.

 • the same as

Content-wise printed books are the same as eBooks.

 • to be alike

Printed books and ebooks are nothing alike.

The essay managed to captivate adults and kids alike.

 • Similarly/Likewise

The manager of that branch was very aggressive. Likewise the employees.

 • also

Aside from cancer, heart and lung disease are also influenced by smoking

 • compared (to/with)

Her works have even been compared to Dickens’s.

Biểu đạt sự khác biệt

 • In contrast

In contrast to last year's profits, the company is not doing very well this year.

 • In comparison

An eBook is cheaper in comparison to the printed one

 • By comparison

By comparison with printed books, ebooks’s layout is a lot more flexible

 • On the other hand

Searching for information can take awhile using printed books, ebooks, on the other hand, make this process a lot quicker.

 • while/whereas

While printed books are a chore to carry around, ebooks however, can be easily stored in a compact device. 

 • differ from

The girls differ from the boys in that they spend more time with friends on social networking websites.

 • different (from)

High school will be different from junior high.

 • Unlike

Unlike printed books, eBooks can be contained in large numbers in a single device.

Cấu trúc bài Compare and Contrast Essay

Thông thường các bài viết IELTS Writing Task 2 bất kể ở dạng nào cũng đều có thể chia thành bốn đoạn lớn, bao gồm:

 • Introduction (Mở bài)

 • Body (Hai đoạn thân bài)

 • Conclusion (Kết bài)

Qua đó có thể tạo ra 2 dạng cấu trúc cụ thể của bài Compare and Contrast Essay trong hình dưới đây:

Cấu trúc bài Compare and Contrast Essay

Phía bên trái là dạng cấu trúc khối (block structure), đối với cấu trúc này tất cả lập luận về từng đối tượng cần so sánh được đặt vào một đoạn riêng, tương tự với cách trình bày của dạng bài Nguyên nhân - Ảnh hưởng (cause and effect) và Thực trạng - Giải pháp (problem and solution). 

Phía bên phải là dạng cấu trúc tuần tự (point-by-point structure). Với dạng này, mỗi đoạn thân bài so sánh sự giống/khác nhau của cả 2 đối tượng ở một khía cạnh khác. Trong IELTS Writing task 2 các thí sinh thường sử dụng cấu trúc khối.

Ví dụ với đề bài sau:

In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Ứng dụng cấu trúc khối ta có dàn ý sau:

Đối tượng 1 - Storing knowledge on the Internet (lưu trữ thông tin trên mạng):

 • Allow access from electronic devices ➱ save people the effort of carrying books around

 • Searching information is extremely easy compared to manual searching through paper books

 • Quality of information not guaranteed (fake news, unhealthy blogs, inaccurate information …)

Đối tượng 2 - Storing knowledge in books (lưu trữ thông tin bằng sách):

 • Easier on the eyes, doesn’t cause screen fatigue (compared to eBooks)

 • Less likely to get distracted ➱ absorb information more effectively

 • More costly, uses more resources/effort to distribute knowledge (printing, binding, distribution)

Một lưu ý khi so sánh/tương phản

Khi so sánh/tương phản trong dạng bài Compare and Contrast cần chú ý sử dụng một tiêu chuẩn chung để đánh giá, nếu không sự so sánh/tương phản sẽ không được rõ ràng. Ví dụ của sự tương phản không rõ ràng:

 • Printed books have static layouts that once printed do not change, while ebooks have lower cost.
  (Sách giấy có bố cục cố định, khi đã in ra thì không thay đổi; trong khi sách điện tử có giá rẻ hơn.)

Tuy câu này có sử dụng từ nối tương phản ‘while’, nhưng tiêu chuẩn đánh giá hai đối tượng không giống nhau. Đối với ‘printed books’ tiêu chuẩn là bố cục (static layout) còn với ‘ebooks’ lại là giá cả (lower cost). Sau khi sửa lỗi này, ý nghĩa của câu văn sẽ trở nên rõ ràng hơn:

 • Printed books have static layouts that once printed do not change,  while ebooks have dynamic layouts. Moreover, ebooks have lower cost in comparison with the printed ones.
  (Sách giấy có bố cục cố định, khi đã in ra thì không thay đổi; trong khi sách điện tử có bố cục điều chỉnh được. Thêm vào đó, nó có giá rẻ hơn so với sách giấy.)

Bài mẫu Compare and Contrast Essay hoàn chỉnh

Bên dưới là một bài mẫu IELTS Writing task 2 dạng Compare and Contrast sử dụng cấu trúc khối và áp dụng những lý thuyết và dàn ý được nhắc đến ở phần trước.

Đề bài:

In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Bài mẫu tham khảo:

In the past, various knowledge was stored in books, preserved over time. Recent times prove that the Internet has gradually substituted books for this purpose. Although storing information online has some drawbacks,  I believe the upside of this trend outweighs the downside.

The Internet is advantageous as a major medium of knowledge from various perspectives. First and foremost, the existence of ebooks terminated people’s need to carry heaps of printed books around while also allowing easy access anytime, anywhere from their compact devices. Secondly, searching for information has never been easier with the enormous amount of knowledge available online. The search engine technology also allowed people to quickly find the information they needed with a few clicks of hand, a drastic improvement in comparison with the tedious activity of searching through paper books contents. The most obvious example of such a search engine would be Google. Wikipedia, on the other hand, is an example of an open-source encyclopedia that provides the expertise of all fields. The quality of information on websites, however, is still an unsolved problem as the number of viruses and fake news keeps on increasing. 

In comparison, using printed books also has its own merits. Firstly, they’re easier on the eyes whereas electronic books can cause screen fatigue as our eyes are strained for a long period of time. Moreover, It is scientifically proven that people are less likely to get distracted while reading paper books, and thus absorb more information. Plus, with a print book, it’s easier to go back and confirm details you may be unsure of without losing your place and having to scroll back on your device. Many readers will also miss the feel of books that they can hold and touch and leaf through whenever they please.

All in all, the internet outweighs books as a means of knowledge storage. Even then, we should not ignore the benefits brought by paper books and continue to distribute knowledge by both means.

Vận dụng

Chọn từ để hoàn thành câu:

 1. China _____________ Singapore in the form of written Chinese, as it uses simplified rather than traditional Chinese.

a) differs from       b) different from       c) whereas      

 1. The UK has important trade relations with the USA. _____________, trade is an important part of the relationship between China and the USA.

a) The same as       b) Just like       c) Likewise      

 1. France and the UK _____________ in their reliance on nuclear energy as a clean energy source.

a) also       b) both       c) are alike      

 1. Nuclear energy accounts for almost 40% of the energy produced in France. _____________, it is only around 20% of the energy produced in the UK.

a) In contrast       b) While       c) On the other hand      

Gợi ý trả lời:

 1. a

 2. c

 3. c

 4. a

Dựa vào đề sau áp dụng lý thuyết đã học để viết bài hoàn chỉnh:

In some countries, students pay their college or university fees, while in some others, the government pays for them. Do you think the advantages that the government pays the money outweigh the disadvantages?

Gợi ý trả lời:

In some countries, rather than students, governments shoulder the responsibility of paying tuition fees to colleges and universities. This essay will compare the strengths and weaknesses of this action taken by the government, and argue that it is more beneficial.

I believe that governments affording education fees could benefit both individuals and nations. First of all, such action is beneficial to individual development. Without the need to worry about the tuition, students are able to put more focus on their study, which will help them develop into their full capability in the future. Moreover, social stability can be enhanced as every student can acquire the same opportunity to study, whether rich or poor, therefore narrowing the gap between social classes. Furthermore, through allocating public funds to the education sector, the country’s national quality will be improved greatly. 

Nevertheless, the negative impact that came from bearing the student's tuition on local authorities also cannot be underestimated. First of all, it might impose a threat to economic growth if there are not enough funds to be allocated to areas that directly stimulate the economy such as the manufacturing sector. The entire nation's economic development might be impaired. Additionally, compared with affording the cost by themselves, students who are waived from this duty may not cherish the study opportunities, which lead to waste of educational resources.

In conclusion, although some disadvantages are associated with this phenomenon. I still support the government paying students education fees. In my opinion, this action’s benefits far outweigh the possible downsides. 

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả giới thiệu cách viết dạng bài Compare and Contrast Essay thông qua việc hướng dẫn phân tích đề bài, đưa cấu trúc của dạng bài và viết bài cũng như cung cấp nền tảng ngữ pháp căn bản cho dạng bài này. Hy vọng thông qua các kiến thức trên, người học có thể áp dụng cho bài viết của bản thân để nâng cao khả năng trong quá trình luyện thi IELTS.

Đọc thêm:

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity