Cách viết dạng bài Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2

Bài viết hướng dẫn cách lên outline cho dạng Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2, đồng thời cung cấp từ vựng và cấu trúc câu ăn điểm.
Hà Bích Ngọc
02/04/2024
cach viet dang bai problem and solution essay trong ielts writing task 2

Dạng bài Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2 yêu cầu thí sinh phân tích và đưa ra giải pháp cho một vấn đề cụ thể nào đó. Các chủ đề của phần thi này cũng khá đa dạng, bao gồm giáo dục, y tế, công nghệ, sức khoẻ,… Bài viết này chiếm đến 2/3 tổng số điểm của cả bài thi, vì vậy thí sinh cần chuẩn bị trước từ vựng, cấu trúc trong khi ôn luyện ở nhà, đồng thời học cách lên dàn ý để tiết kiệm thời gian làm bài.

Key takeaways

 • Dạng bài Problem Solution IELTS Writing Task 2 yêu cầu người viết phân tích nguyên nhân/ ảnh hưởng của một vấn đề, hiện tượng và tìm các giải pháp liên quan để khắc phục vấn đề này.

 • Cấu trúc chung gồm: Mở bài - Thân bài (Phân tích nguyên nhân/ vấn đề + nêu giải pháp) - Kết bài.

 • Một số lỗi sai trong bài Problem Solution trong IELTS Writing Task 2: chỉ liệt kê vấn đề, giải pháp mà không phân tích kỹ, giải pháp không phù hợp với vấn đề, giải pháp chung chung, mơ hồ,…

 • Đề bài và bài mẫu về chủ đề nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao.

Tổng quan về dạng bài Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Dạng bài Problem Solution trong IELTS Writing Task 2 có 2 nhiệm vụ chính, đó là phân tích nguyên nhân/ ảnh hưởng của một vấn đề, hiện tượng nào đó và tìm các giải pháp liên quan để khắc phục vấn đề này.

Một số dạng câu hỏi thường gặp trong bài Problem solution essay:

 • What are the causes of this? How can this problem be solved? (Đâu là những nguyên nhân của vấn đề này? Vấn đề có thể được giải quyết như nào?)

 • What are the reasons for this? What can be done to solve this problem? (Đâu là những nguyên nhân của vấn đề này? Có thể làm gì để giải quyết vấn đề?)

 • What measures could be taken to prevent this? (Có thể thực hiện biện pháp nào để ngăn chặn điều này?)

 • What are the problems related to this? What are some possible solutions? (Đây là những nguyên nhân liên quan đến vấn đề? Đây là những giải pháp khả thi?)

Problem and Solution Essay Topics

Cấu trúc chung cho dạng bài Problem and Solution Essay

Đa số các bài viết IELTS Writing Task 2 đều được chia làm 3 phần: Introduction (1 đoạn) - Body (2 đoạn) - Conclusion (1 đoạn). Cấu trúc cho bài Problem solution essay cũng tương tự, cụ thể như dưới đây:

Introduction (Mở bài)

Thesis statement: Diễn đạt lại đề bài bằng từ ngữ, cấu trúc khác, sau đó đưa ra câu trả lời một cách ngắn gọn.

Body (Thân bài).

Với dạng bài này, thí sinh có thể theo cách triển khai sau.

Đoạn 1:

 • Liệt kê vấn đề 1 + supporting ideas (dẫn chứng, lí lẽ) để làm sáng tỏ vấn đề (2-3 câu).

 • Liệt kê vấn đề 2 + supporting ideas (dẫn chứng, lí lẽ) để làm sáng tỏ vấn đề (2-3 câu).

Đoạn 2:

 • Nêu giải pháp 1 + supporting ideas (dẫn chứng, lí lẽ) để minh hoạ cho giải pháp (2-3 câu).

 • Nêu giải pháp 2 + supporting ideas (dẫn chứng, lí lẽ) để minh hoạ cho giải pháp (2-3 câu).

Conclusion (Kết bài)

Tóm tắt lại các vấn đề được nêu trên kèm với các giải pháp.

Xem thêm: Cách viết dạng bài Cause and Solution trong IELTS Writing task 2.

Từ vựng và cấu trúc câu ghi điểm

Từ vựng cho phần nêu vấn đề

 1. Pressing issue /ˈprɛsɪŋ ˈɪʃuː/: Vấn đề cấp bách và cần được giải quyết ngay lập tức.

  • Climate change is a pressing issue that requires immediate action from governments worldwide.

 2. Underlying problem /ˌʌndərˈlaɪɪŋ ˈprɒbləm/: Vấn đề gốc rễ, nguyên nhân sâu xa của một tình huống.

  • The underlying problem of poverty is the unequal distribution of wealth in society.

 3. Critical issue /

  ˈkrɪtɪkl ˈɪʃuː/:

  Vấn đề quan trọng, nghiêm trọng

  • Climate change is a critical issue that requires immediate attention from policymakers.

 4. A cause of/ reason for something /ə kɔːz ʌv/ /ˈriːzən fɔːr ˈsʌmθɪŋ/: nguyên nhân của cái gì

  • Pollution is a cause of many health problems in urban areas.

 5. Give rise to /

  ɡɪv raɪz tuː/

  : Gây ra, dẫn đến

  • The increase in pollution levels has given rise to concerns about public health.

 6. Bring about

  /brɪŋ əˈbaʊt/:

  Gây ra, đem lại

  • Technological advancements have brought about significant changes in our daily lives.

 7. To be a consequence of /tuː biː ə ˈkɒnsɪkwəns ʌv/

  : Là hậu quả của

  • The economic recession was a consequence of poor financial management.

 8. To be a result of

  /tuː biː ə rɪˈzʌlt ʌv/

  : Là kết quả của

  • The accident was a result of careless driving.

Từ vựng cho phần nêu giải pháp

 1. Propose a solution (prəˈpəʊz ə səˈluːʃən): Đề xuất một giải pháp

  • Governments should propose solutions to address the issue of urban congestion.

 2. Effective measure (ɪˈfɛktɪv ˈmɛʒə): Biện pháp hiệu quả

  • Investing in public transportation is an effective measure to reduce traffic congestion.

 3. Address the problem (əˈdrɛs ðə ˈprɒbləm): Giải quyết vấn đề

  • Education programs can help address the problem of illiteracy in rural areas.

 4. Tackle the issue (ˈtækəl ðə ˈɪʃuː): Giải quyết vấn đề

  • It's important for governments to tackle the issue of unemployment through job creation initiatives.

 5. Implement a strategy (ˈɪmplɪmənt ə ˈstrætədʒi): Thực hiện một chiến lược

  • Governments should implement strategies to promote renewable energy usage and combat climate change.

 6. Adopt a Policy (əˈdɒpt ə ˈpɒləsi): Áp dụng một chính sách

  • Countries need to adopt policies that encourage sustainable farming practices to protect the environment.

 7. Adopt sustainable practices

  /əˈdɒpt səsˈteɪnəbl ˈpræktɪsɪz/:

  Áp dụng các phương pháp bền vững

  • Businesses should adopt sustainable practices to minimize their environmental impact, such as using eco-friendly packaging.

 8. Enforce stricter regulations

  /ɪnˈfɔːs ˈstrɪktər ˌrɛgjʊˈleɪʃənz/:

  Áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn

  • To combat illegal logging, authorities must enforce stricter regulations and penalties for those who violate environmental laws.

Cấu trúc câu

Mở bài:

 1. In recent years, vấn đề + has become increasingly prevalent in + địa điểm: Trong những năm gần đây, vấn đề … trở nên ngày càng phổ biến ở ….


  ➱ In recent years, environmental degradation has become increasingly prevalent in various regions.

 2. This essay will discuss the main problems associated with + vấn đề and propose some possible solutions.
  ➱ This essay will discuss the main problems associated with climate change and propose some possible solutions.

 3. This essay will discuss the reasons behind this phenomenon and then suggest some solutions to it.

Cấu trúc câu Problem and Solution Essay

Giới thiệu vấn đề:

 1. One of the most pressing issues facing society today is + vấn đề.

  ➱ One of the most pressing issues facing society today is the rising rate of unemployment among young people.

 2. This issue has been exacerbated by + nguyên nhân, leading to + hậu quả.

  ➱ This issue has been exacerbated by economic downturns, leading to widespread poverty in urban areas.

 3. Nowadays, there is growing concern over + vấn đề.

  ➱ Nowadays, there is growing concern over the increasing levels of air pollution in urban areas.

 4. A serious challenge is + vấn đề.

  ➱ A serious challenge is the degradation of natural habitats due to deforestation and urbanization.

Giới thiệu giải pháp:

 1. It is imperative that immediate action should be taken to + giải quyết vấn đề and prevent further + hậu quả.
  ➱ It is imperative that immediate action should be taken to address the issue of air pollution and prevent further damage to public health.

 2. To tackle this issue, [giải pháp] such as….. should be implemented.
  ➱ To tackle this issue, sustainable transportation options such as promoting public transit should be implemented.

 3. In addition to + giải pháp, another approach could be to + cách tiếp cận khác.
  ➱ In addition to promoting renewable energy sources, another approach could be to enforce stricter regulations on industrial emissions.

 4. Collaborative efforts between governments, businesses, and communities are essential to + giải pháp.
  ➱ Collaborative efforts between governments, businesses, and communities are essential to combatting climate change and its adverse effects.

 5. One possible solution to this issue is to + V: Một giải pháp khả thi cho vấn đề này là …
  ➱ One possible solution to alleviate traffic congestion is to improve public transportation systems.

 6. It would be beneficial to + V: Sẽ hữu ích nếu …
  ➱ It would be beneficial to introduce stricter penalties for littering to keep public areas clean.

Xem thêm: Những cấu trúc ngữ pháp hữu ích trong IELTS Writing Task 2.

Cách viết dạng bài Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Áp dụng các kiến thức ở trên, phần này tác giả sẽ hướng dẫn người học cách viết dạng bài Problem Solution Essay với đề bài cụ thể:

People living in large cities today deal with a variety of issues in their everyday lives. What are these problems? Should governments encourage them to relocate to smaller regional towns?

People living in large cities

Phân tích đề:

 • Chủ đề: Urbanization

 • Từ khoá: large cities, everyday lives, problems, relocate, regional towns.

Lên dàn bài:

Mở bài

 • Paraphrase đề bài: large cities = urban areas, a variety of issues = various challenges, everyday lives = daily routines.

 • Câu trả lời: This essay will discuss some problems and explain why governments should encourage their citizens to relocate to the outskirts or countryside.

Thân bài

Đoạn 1: Nêu những vấn đề của mọi người sống ở thành phố lớn

 • Vấn đề 1: tắc nghẽn giao thông (congestion)

 • Vấn đề 2: mức sống giảm sút (declining standard of living)

Đoạn 2: Giải thích lý do ủng hộ giải pháp chính phủ nên khuyến khích người dân chuyển đến những vùng nhỏ hơn.

 • Lý do 1: Cư dân chuyển đến vùng ngoại ô làm giảm áp lực cho đô thị, giải quyết các vấn đề như tắc nghẽn và giảm bớt áp lực với cơ sở hạ tầng (easing congestion and relieving the pressure on the infrastructure).

 • Lý do 2: Cư dân chuyển đến cùng nông thôn giúp gia tăng lực lượng lao động ở đây, từ đó thúc đẩy sự phát triển của vùng nông thông và cả nước (promoting the development of both the local area and the country).

Kết bài

Paraphrase lại đề bài: In conclusion, while large cities present numerous challenges for their residents, encouraging relocation to smaller regional towns may offer a viable solution to alleviate some of these issues.

Xem thêm: Cách viết Two-part question trong IELTS Writing Task 2

Bài mẫu ứng dụng

Dưới đây là bài mẫu ứng dụng cho đề bài và dàn ý của phần trên:

In urban areas, residents often encounter various challenges in their daily routines. This essay will discuss some problems and explain why governments should encourage their citizens to relocate to the outskirts or countryside.

One of the primary issues faced by city residents is the issue of congestion. Cars arguably occupy more room than motorcycles, but they can only hold a significantly smaller number of passengers than buses. This phenomenon causes traffic jams, especially in urban regions where numerous cars have to crawl through the awful traffic. The second problem is the declining standard of living brought on by the growing strain on the current urban infrastructure. This is a result of the constant influx of rural immigrants seeking work in the downtown regions of most large cities.

I think the challenges posed by urban lives can be addressed if the government encourages its citizens to move to the countryside or outskirts. Dispersing urban populations could alleviate the strain on metropolitan areas, easing congestion and relieving the pressure on the infrastructure. Furthermore, since residents relocate to other less developed areas, there would be an increasing labor force in the countryside. For example, experienced or knowledgeable people in rural areas would assist with construction projects, thus promoting the development of both the local area and the country as a whole.

In conclusion, while large cities present numerous challenges for their residents, encouraging relocation to smaller regional towns may offer a viable solution to alleviate some of these issues.

Các lỗi sai thường gặp trong dạng bài Problem and Solution Essay

Sai lầm phổ biến nhất đối với các bài viết về giải pháp - vấn đề là người viết không mở rộng ý tưởng của mình mà chỉ đơn giản là liệt kê rất nhiều vấn đề và giải pháp. Người viết chỉ nên nêu 1-2 vấn đề cụ thể, phân tích mặt hại của vấn đề, sau đó đưa ra 1-2 giải pháp hiệu quả cho vấn đề trên.

Một lỗi sai mà người học thường mắc phải khi làm dạng bài Problem - Solution là nêu vấn đề/ nguyên nhân và giải pháp không hợp lý, liên kết với nhau. Người viết cần đảm bảo rằng phần giải pháp cần phù hợp với vấn đề đã nêu ở đoạn trước để tạo tính mạch lạc, logic.

Ngoài ra, giải pháp mà người viết đưa ra có thể mơ hồ hoặc không thực tế, không giải quyết được vấn đề. Để khắc phục điểm này, người viết có thể lấy những ví dụ cụ thể về các biện pháp từng được cá nhân/ tổ chức thực hiện nhằm tăng thêm sức thuyết phục cho bài viết.

Cuối cùng, người viết nên chú ý đến các lỗi sai về từ vựng và ngữ pháp, tránh lỗi chính tả, cấu trúc câu phức tạp hoặc từ vựng không phù hợp.

Xem thêm: Phát triển ý tưởng trong IELTS Writing task 2 với mọi chủ đề.

Đề bài tự luyện tập

Đề bài:

One of the greatest challenges to humanity in the 21st century is global warming, as sea levels are rising at alarming rates.

What issues is this related to, and what are some possible solutions?

Bài mẫu:

Global warming and rising sea levels are universal issues facing people this century. This essay will first discuss the biggest problems caused by these phenomena and suggest some potential solutions to tackle them.

The loss of land and frequent flooding are the main issues brought on by rising sea levels. As a result, the low-lying territory will become inundated and many countries will shrink at an unprecedented rate. Moreover, millions of people worldwide reside in coastal regions, and if the sea level increases by just a few feet, they will be flooded and lose their properties. The 2011 tsunami that struck Japan is a clear example of the terrible destruction brought about by this phenomenon.

Fortunately, there are a number of actions that might be taken to lessen the effects of global warming and rising sea levels. Firstly, the increasing sea level will cease if everyone lessens their carbon footprint by transitioning to renewable energy sources such as solar and wind power. Secondly, the government can take steps to enhance coastal protection, such as building seawalls and restoring natural wetlands. For example, the Netherlands has effectively implemented a number of flood defence systems despite being one of the most populous and flood-prone regions in the world.

To conclude, one of the principal dangers we face today is the rising waves brought on by rising global temperatures. However, individuals and governments can make concerted efforts to achieve the goal of controlling global warming.

Bản dịch:

Sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao là những vấn đề phổ biến mà con người phải đối mặt trong thế kỷ này. Bài viết này trước tiên sẽ thảo luận về những vấn đề lớn do những hiện tượng này gây ra và đề xuất một số giải pháp khả thi để giải quyết chúng.

Mất đất và lũ lụt thường xuyên là những vấn đề phổ biến do mực nước biển dâng cao gây ra. Kết quả là các vùng trũng sẽ bị ngập lụt và nhiều quốc gia sẽ bị thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy. Hơn nữa, hàng triệu người trên toàn thế giới đang cư trú ở các vùng ven biển và nếu mực nước biển chỉ tăng vài feet, họ sẽ bị ngập lụt và mất của cải. Trận sóng thần tấn công Nhật Bản năm 2011 là một ví dụ rõ ràng cho sự tàn phá khủng khiếp mà hiện tượng này gây ra.

May mắn thay, chúng ta có thể thực hiện một số hành động để giảm bớt tác động của sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao. Thứ nhất, mực nước biển ngày càng tăng sẽ chấm dứt nếu mọi người giảm lượng khí thải carbon bằng cách chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Thứ hai, chính phủ có thể thực hiện các bước để tăng cường bảo vệ bờ biển, như xây dựng đê biển và khôi phục vùng đất ngập nước tự nhiên. Ví dụ, Hà Lan đã triển khai hiệu quả một số hệ thống phòng chống lũ lụt mặc dù là một trong những khu vực đông dân nhất và dễ bị lũ lụt nhất trên thế giới.

Tóm lại, một trong những mối nguy hiểm chính mà chúng ta phải đối mặt ngày nay là mức nước biển dâng cao do nhiệt độ toàn cầu tăng. Tuy nhiên, các cá nhân và chính phủ có thể nỗ lực phối hợp với nhau để đạt được mục tiêu kiểm soát sự nóng lên toàn cầu.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách lên ý tưởng và dàn bài cho dạng bài Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2. Hy vọng thông qua những gợi ý trên và bài viết tham khảo, người học sẽ nắm vững được cách làm bài và có thể tự triển khai bài viết một cách hiệu quả. Trong quá trình viết bài, người học có thể tham khảo công cụ IELTS Correct của ZIM. Đây là trợ thủ đắc lực giúp người học chấm chữa bài viết IELTS Writing bằng GPT-4, đồng thời phân tích lỗi sai và đề xuất các cách cải thiện hiệu quả.

Đọc tiếp:


Nguồn tham khảo

Pell, Christopher. “IELTS Writing Task 2 Problem and Solution Essay Lesson.” IELTS Advantage, 5 Nov. 2022, www.ieltsadvantage.com/2015/05/08/ielts-problem-and-solution.

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833