Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2

Bài viết sau sẽ hướng dẫn thí sinh cách viết dạng bài Advantage và Disadvantage: giới thiệu dạng bài, hướng dẫn dàn ý chi tiết, trình tự cách làm bài và bài mẫu IELTS Writing Task 2.
Nguyễn Thùy Dương
06/03/2024
dang bai advantages and disadvantages trong ielts writing task 2

Advantage and Disadvantage là một trong các dạng bài cơ bản thường xuất hiện trong IELTS Writing Task 2. Ngoài việc sử dụng vốn từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp linh hoạt, chính xác, thí sinh cũng cần hiểu rõ về từng cách làm bài khác nhau trong dạng bài này để xây dựng các luận điểm thuyết phục và chứng minh cho hai phần ưu và nhược điểm mà đề bài yêu cầu.

Trong bài viết này tác giả sẽ hướng dẫn thí sinh cách viết dạng bài Advantages và Disadvantages.

Giới thiệu về Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2

Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2 (Advantages and Disadvantages Essay) yêu cầu thí sinh trao đổi, thảo luận các ưu và nhược điểm của vấn đề được nêu, ngoài ra đề bài có thể yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm của bản thân hoặc đánh giá ưu thế hai mặt của vấn đề được nêu ra.

Ví dụ về những đề bài IELTS Writing Task 2 dạng Advantages and Disadvantages:

 • Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages ?

 • Nowadays, more and more women decide to have children later in their life? why ? Does the advantage or disadvantage?

Từ đề bài của dạng bài Advantages and Disadvantage, thí sinh cần phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài đó là đưa ra cả ưu nhược điểm. Nội dung chủ yếu của bài essay cần được đề cập ở mở bài và kết bài, ngoài ra mỗi phần là một đoạn thân bài riêng, độ dài của hai đoạn này cần được bằng nhau và phân tích, khai thác các khía cạnh của vấn đề đề đáp ứng các tiêu chí của phần Task Response.

Đặc biệt, thí sinh phải lưu ý đưa quan điểm cá nhân của mình vào bài viết với các dạng bài thể yêu cầu đưa ra quan điểm hoặc có đánh giá ưu thế của hai mặt vấn đề khi đề bài yêu cầu.

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết sẽ xuất hiện ở các câu hỏi, yêu cầu ở câu cuối của đề bài. Các câu hỏi thuộc dạng bài này sẽ xuất hiện cụm “advantages and disadvantages”, tùy thuộc vào từng dạng bài khác nhau, đề bài sẽ có những câu hỏi khác nhau:

Dạng bài không yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân

Dạng bài này sẽ có những câu kết thúc đề bài như sau: 

 • Discuss the advantages and disadvantages

(Dịch: Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn)

 • What are the advantages and disadvantages…?

(Dịch: Những lợi thế và bất lợi của…?)

Tham khảo thêm: Dạng không yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân - IELTS Writing Task 2.

Dạng bài có yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân

Dạng bài này sẽ có những câu kết thúc đề bài như sau:

 • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion

(Dịch: Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn và đưa ra ý kiến của riêng bạn)

Tham khảo thêm: Dạng có yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân - IELTS Writing Task 2.

Dạng bài yêu cầu đánh giá ưu thế của hai mặt vấn đề

Dạng bài này sẽ có những câu kết thúc đề bài như sau:

 • Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

(Dịch: Bạn có nghĩ rằng những lợi thế lớn hơn những bất lợi?)

Yêu cầu phải thực hiện

 • Task Response (Đáp ứng yêu cầu đề bài): Thí sinh cần phải trả lời đầy đủ các câu hỏi được đề ra trong đề bài. Làm rõ quan điểm của bản thân cũng như đưa ra những luận điểm, ví dụ, mở rộng trong bài để chứng minh cho quan điểm của bản . 

 • Coherence and Cohesion (Sự mạch lạc và gắn kết): Các luận điểm, luận cứ trong bài viết phải được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng và có logic nhất định. Mỗi đoạn văn chỉ nên cho một câu luận điểm và các ý còn lại sẽ bổ trở cho luận điểm chính đó. Ngoài ra các câu cần được liên kết chặt chẽ với nhau qua từ nối hoặc cách sử dụng từ hợp lý.

 • Lexical Resource (Nguồn từ vựng): Yếu tố này yêu cầu thí sinh sử dụng từ vựng phong phú và phù . Sử dụng các từ vựng, ngữ pháp ít phổ biến nhưng cần đúng ngữ cảnh của câu. Bên cạnh đó, việc linh hoạt sử dụng từ ngữ cũng là điều cần thiết trong tiêu chí này.

 • Grammatical Range and Accuracy (Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác): Được đánh giá qua việc sử dụng đa dạng các cấu trúc từ câu đơn, câu ghép, câu phức một cách thành thạo và chính xác, phù hợp với việc các yêu cầu của đề bài. Hạn chế tối đa những lỗi sai liên quan tới ngữ pháp và sử dụng các dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy để thể hiện sự thành thạo về ngữ pháp của mình.

Dàn bài Advantages and Disadvantages tổng quát

Dàn bài tổng quát

a. Mở bài (Introduction)

 • Giới thiệu về vấn đề, quan điểm được đưa ra trong đề bài bằng cách paraphrase 

 • Thesis statement (luận đề): giới thiệu về những ưu, nhược điểm của vấn đề sẽ được triển khai trong phần thân bài và trình bày dựa theo những yêu cầu khác mà đề bài yêu cầu

Đọc thêm về Thesis statement tại bài viết: Thesis statement là gì và cách cải thiện trong IELTS Writing Task 2

b. Thân bài (Body paragraphs)

 • Mỗi đoạn sẽ lần lượt nói về ưu và nhược điểm của vấn đề trong đề bài.

 • Thí sinh lựa chọn ưu/ nhược chứa những luận điểm chiếm ưu thế hơn sẽ được sắp xếp ở thân bài thứ 2.

c. Kết bài (Conclusion)

 • Tóm tắt lại ý những ý chính trong phần thân bài và yêu cầu bài viết

Dàn bài chi tiết

a. Mở bài: 

 • Câu 1: Paraphrase yêu câu đề bài

 • Câu 2: Nếu luận điểm tương ứng với câu hỏi của đề bài

b. Thân bài 1:

 • Câu 3: Câu chủ đề của đoạn

 • Câu 4: Ý hỗ trợ/ giải thích cho câu chủ đề

 • Câu 5: Ví dụ hoặc câu mở rộng (nguyên nhân, kết quả cho câu 4)

 • Câu 6: Ý hỗ trợ/ giải thích cho câu chủ đề

 • Câu 7: Ví dụ, giải thích, mở rộng cho câu 6

Thân bài 2: 

 • Câu 8: Câu chủ đề của đoạn

 • Câu 9: Ý hỗ trợ/ giải thích cho câu chủ đề

 • Câu 10: Ví dụ hoặc câu mở rộng (nguyên nhân, kết quả cho câu 8)

 • Câu 11: Ý hỗ trợ/ giải thích cho câu chủ đề

 • Câu 12: Ví dụ, giải thích, mở rộng cho câu 9

c. Kết luận: 

 • Câu 13: Tóm tắt lại vấn đề: nhắc lại đề bài

 • Câu 14: Đánh giá, trình bày quan điểm của bản thân nếu đề bài có yêu cầu

Thí sinh cần lưu ý đọc thật kỹ yêu cầu của đề bài để triển khai đúng những câu hỏi mà đề bài đưa ra, đặc biệt đối với những đề bài hỏi về quan điểm cá nhân hay đánh giá ưu thế của một mặt.

Những cấu trúc phổ biến trong dạng bài Advantages and Disadvantages

Advantage paragraph

Topic sentence (Câu chủ đề): 

 • It is clear that A can offer B enormous benefits

 • It is justifiable that A can provide B with numerous merits

 • The positive aspects that A brings to B are quite noticeable.

Supporting idea 1:

 • The first significant merit of A is…/lies in…/can be attributed to + N

 • The first significant merit of A is that…/lies in the fact that…/can be attributed to the fact that + S + V

 • One of the greatest merits of A is…/lies in…/can be attributed to + N

 • One of the greatest merits of A is that…/lies in the fact that…/can be attributed to the fact that + S + V

Supporting idea 2: 

 • An additional/Another noteworthy strong point that A can offer is…/lies in…/can be attributed to + N

 • An additional/Another noteworthy strong point that A can offer is that…/lies in the fact that…/can be attributed to the fact that + S + V

 • Additionally, what makes A beneficial is…/lies in…/can be attributed to + N

 • Additionally, what makes A beneficial is that…/lies in the fact that…/can be attributed to the fact that + S + V

Disadvantage paragraph

Topic sentence: 

 • However, it is clear that A has its own downsides

 • Nevertheless, some potential drawbacks of A can be listed. 

 • Despite the aforementioned positive aspects, A is claimed to exert some detrimental effects on B.

Supporting idea 1:

 • First, A can be…

 • ….can be considered the major adverse influence A may have on B

Supporting idea 2: 

 • An additional/Another downside of B is possibly… /possibly lies in…/can be attributed to + N

 • In addition/Furthermore/Moreover/Besides, it is highly likely that A…

Tham khảo video Advantages and Disadvantages Task 2 Grammar:

Hướng dẫn trình tự viết bài dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2 chi tiết

Xác định câu hỏi và đề bài

 • Gạch chân các từ khóa giúp thí sinh hiểu rõ nội dung của đề bài và chuẩn bị các từ vựng để paraphrase khi viết vào phần mở bài.

 • Xác định nội dung chính và các yêu cầu của đề bài

Lên ý tưởng và dàn bài khái quát

 • Phân tích các mặt ưu và nhược điểm của bài vấn đề, đưa ra nhận định của bản thân

 • Lên dàn bài dựa theo những đánh giá đã đưa ra.

a. Phần mở bài (Introduction):

 • Rephrase question - viết lại yêu cầu đề bài theo các khác

 • Câu luận điểm: Nội dung bài viết, thể hiện quan điểm của bản thân nếu đề bài yêu cầu

b. Đoạn thân bài: Sắp xếp các triển khai từng đoạn: ưu/ nhược chứa những luận điểm chiếm ưu thế hơn sẽ được sắp xếp ở thân bài thứ 2.

c. Kết bài: Tóm tắt lại ý những ý chính trong phần thân bài và yêu cầu bài viết

Cuối cùng thí sinh hãy viết bài theo dàn bài và đọc lại bài sau khi viết

Những lưu ý khác khi viết bài

Cách phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần

 • Lên kế hoạch cho bài viết theo các bước trên: 5 phút 

 • Viết phần mở bài: 5 phút

 • Viết đoạn thân bài 1: 10 phút

 • Viết đoạn thân bài 2: 10 phút

 • Kết luận: 5 phút

 • Kiểm tra lại bài viết: 5 phút

Số lượng chữ thí sinh nên viết cho từng phần

 • Mở bài: khoảng 40 từ cho 2 câu

 • Thân bài 1: khoảng 90 từ cho 4-5 câu

 • Thân bài 2: khoảng 90 từ cho 4-5 câu

 • Kết bài: khoảng 30 từ cho 1-2 câu.

→ Tổng số lượng từ: 250 từ cho 14 câu.

Xem thêm: Cách viết Agree or Disagree essay trong IELTS Writing Task 2 – Phần 1

Bài mẫu essay Advantages and Disadvantages trong Writing Task 2

Đề bài: 

International travel is becoming cheaper, and countries are opening their doors to more and more tourists. Do the advantages of increased tourism outweigh the disadvantages? 

(Dịch: Du lịch quốc tế ngày càng rẻ, và các quốc gia đang mở cửa đón ngày càng nhiều khách du lịch. Những lợi thế của việc gia tăng du lịch có lớn hơn những bất lợi không?)

Triển khai trình tự viết bài dạng bài Advantages and Disadvantages

Xác định câu hỏi và đề bài

Gạch chân các từ khóa: International travel is becoming cheaper, and countries are opening their doors to more and more tourists. Do the advantages of increased tourism outweigh the disadvantages?

Xác định nội dung chính của đề bài

 • Vấn đề chính của bài: “Du lịch quốc tế đang trở nên rẻ hơn, và nhiều quốc gia đang mở cửa để chào đón nhiều du khách hơn”.

 • Yêu cầu: phân tích và so sánh giữa mặt ưu và nhược điểm của việc phát triển du lịch.

Lên chi tiết các idea cho dàn bài 

Ưu điểm

Nhược điểm

Quốc gia

 • Tạo cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước

 • Lợi ích kinh tế cho địa phương

Gây ra vấn đề tắc đường và ô nhiễm môi trường

Cá nhân

Cung cấp thêm công việc cho nhiều cá nhân ở địa phương

Đẩy mức sống của địa phương đó lên cao -> khó khăn cho người sống ở đó

Triển khai dàn ý

Đoạn thân bài 1: Bất lợi của việc phát triển du lịch

 • Mức sống ở những điểm đến du lịch tăng dẫn đến chi phí du lịch cho khách nội địa tăng → gây ra khó khăn trong mặt tài chính cho cả người dân địa phương cũng như những du khách trong nước khi đến địa phương đó.

 • Ảnh hưởng xấu đến môi trường thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch.

Đoạn thân bài 2: Lợi ích của việc phát triển du lịch.

 • Các quốc gia sẽ có nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh và văn hóa với khách du lịch → tăng số lượng khách du lịch trong tương lai → góp phần nâng tầm hình ảnh của quốc gia trên thế giới. 

 • Mang lại một số lợi ích cho kinh tế địa phương. → Tạo công việc và tăng nguồn thu cho doanh nghiệp địa phương → Giúp phát triển ngân sách quốc gia thông qua hệ thuế quan.

Tham khảo video vocabulary: how to talk about advantages and disadvantages:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

These days, traveling oversea is becoming more affordable. Meanwhile, many countries are conducting new approaches to prompt more visitors. Even though there are still disadvantages to this trend, I think its values are more remarkable.

On the one hand, the drawbacks of opening for foreigners are varied. To begin with, it is that the local environment can be affected due to the fast development of facilities and infrastructures. For instance, in Vietnam, many travel companies are permitted to cut down a great area of forests to build modern commodities such as hotels and golf courses, causing extremely bad problems for natural habitats. In addition, the increase in costs of living may press on local people as well as domestic travel. This is because the growth in the number of visitors would push the costs of vacancies and other traveling services.

However, there are some benefits of international travel that can overshadow those analysed disadvantages. Firstly, the regional economy can gain some benefits from the growth of the tourism industry because more positions will be created to accommodate the needs of tourists. As a result, the locals can have more job opportunities in the traveling field and earn more money to improve their living standards. Secondly, the increased number of foreign people visiting another country would enhance tourism industries, contributing significantly to the wealth of that country. If those enjoy their trips, that destination can be recommended worldwide in the future.

In conclusion, from all the reasons mentioned above, it seems that the merits of international tourism are more significant than its drawbacks.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn để thí sinh có thể hoàn thành được tốt dạng bài Advantage and Disadvantage trong đề thi IELTS Writing Task 2. Bên cạnh đó tham khảo thêm khóa học IELTS để nắm cách làm bài, thí sinh cần ôn luyện thật thường xuyên và trau dồi thêm vốn từ vựng, ngữ pháp của bản thân trong khi luyện thi IELTS để đạt được band điểm cao trong làm bài thi IELTS Writing Task 2 thật.

Luyện tập dạng bài Advantage and Disadvantage trong đề thi IELTS Writing Task 2 với các đề thi mới nhất tại:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (4 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity