Gợi ý những collocation với Knowledge và cách ứng dụng trong giao tiếp

Knowledge (kiến thức) là một từ rất thông dụng trong tiếng Anh - xuất hiện khắp nơi từ những cuộc hội thoại hằng ngày đến những cuốn sách và bài báo học thuật. Do tần suất sử dụng của từ này, người học tiếng Anh nên nắm một số collocation với Knowledge thông dụng để khiến văn phong của mình trở nên tự nhiên và rõ ràng, tường minh hơn.
Trần Linh Giang
13/10/2023
goi y nhung collocation voi knowledge va cach ung dung trong giao tiep

Key takeaways

06 collocation với Knowledge: Profound knowledge, Working knowledge, Inside knowledge, Acquire knowledge, To the best of my knowledge.

Các collocation với Knowledge

collocation với Knowledge

Profound knowledge

Định nghĩa: Theo từ điển Cambridge, profound /prəˈfaʊnd/ (adj) có nghĩa là thể hiện sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc về những vấn đề nghiêm túc (showing a clear and deep understanding of serious matters). Profound knowledge là một collocation mang hàm nghĩa kiến thức sâu sắc, uyên thâm.

Ngữ cảnh sử dụng: Người học có thể sử dụng profound knowledge để miêu tả lượng kiến thức mà một cá nhân sở hữu, hoặc kiến thức mà một trải nghiệm đem lại cho người trải qua nó.

Ví dụ:

 • The professor's profound knowledge of quantum physics left his students in awe. (Kiến thức uyên thâm về vật lý lượng tử của giáo sư làm cho học sinh của ông cảm phục đến mức kinh ngạc.)

 • This field trip may provide profound knowledge of the tribe’s culture and customs. (Chuyến đi thực tế này có thể cung cấp kiến thức sâu rộng về văn hóa và phong tục của bộ tộc.)

Ngữ pháp: Profound knowledge là một cụm danh từ, và có thể đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. 

Mở rộng:

Từ đồng nghĩa: deep knowledge, intimate knowledge, detailed knowledge, …

Từ trái nghĩa: limited knowledge, rudimentary knowledge, superficial knowledge, …

Ứng dụng: What’s your favourite book? (Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?)

Answer: “My favorite book is "Sapiens: A Brief History of Humankind" by Yuval Noah Harari. I absolutely love it because it offers profound knowledge about the evolution of our species and the impact of human behavior. It's a thought-provoking read that continually deepens my understanding of our place in the world.” (Cuốn sách tôi yêu thích nhất là cuốn “Sapiens: Lược sử loài người” của tác giả Yuval Noah Harari. Tôi rất thích nó vì nó mang lại cho tôi những kiến thức sâu sắc về sự tiến hóa của loài người và tầm ảnh hưởng từ hành vi của con người. Đó là một cuốn sách rất kích thích tư duy, và nó liên tục làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của tôi về vị thế của chúng ta trong thế giới này.)

Ôn lại kiến thức: Collocation là gì? 7 dạng collocation thường gặp trong tiếng Anh.

Working knowledge

Working knowledge

Định nghĩa: Theo từ điển Cambridge, working /ˈwɜːkɪŋ/ (adj) khi đứng trước knowledge nhằm chỉ kiến thức không hoàn thiện nhưng đủ để trở nên có ích (used to refer to a plan, idea, or knowledge that is not complete but is good enough to be useful). Working knowledge là một collocation mang hàm nghĩa kiến thức vừa đủ dùng.

Ngữ cảnh sử dụng: Người học có thể sử dụng working knowledge để miêu tả lượng kiến thức vừa đủ dùng của một cá nhân nào đó.

Ví dụ:

 • She has a working knowledge of basic computer programming, which helps her in her job. (Cô ấy có kiến thức vừa đủ dùng về lập trình máy tính cơ bản, và nó giúp đỡ cô trong công việc.)

 • A working knowledge of a foreign language can be useful when traveling. (Một vốn kiến thức vừa đủ dùng về tiếng nước ngoài có thể sẽ hữu dụng khi đi du lịch)

Ngữ pháp: Working knowledge là một cụm danh từ, và có thể đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. 

Mở rộng:

Từ đồng nghĩa: basic knowledge

Ứng dụng: Do you speak any foreign languages? (Bạn có nói được ngôn ngữ nào khác không?)

Answer: “Yes, I can speak English fluently, and I also have a working knowledge of Korean. While I'm not completely confident in my Korean, I can hold basic conversations, understand simple sentences, and navigate everyday situations in the language.” (Có chứ, tôi thành thạo tiếng Anh và tôi cũng có một vốn tiếng Hàn vừa đủ dùng. Mặc dù tôi không quá tự tin về khả năng tiếng Hàn của mình, nhưng tôi vẫn biết những cuộc hội thoại cơ bản, hiểu các câu đơn giản và xử lý các tình huống hàng ngày bằng thứ tiếng này.)

Xem thêm: Collocations chủ đề Environment

Inside knowledge

Định nghĩa: Theo từ điển Cambridge, Inside /ˈɪn.saɪd/ (adj) khi đứng trước knowledge nhằm chỉ những tin tức chỉ được sở hữu bởi những cá nhân trong một nhóm, tổ chức hay công ty, và vì vậy những thông tin đó là bí mật hoặc rất đặc biệt (obtained by someone in a group, organization, or company and therefore involving special or secret knowledge). Inside knowledge là một collocation mang hàm nghĩa tin tức, thông tin nội bộ, hoặc những hiểu biết đặc biệt mà chỉ “người trong nghề” mới có.

Ngữ cảnh sử dụng: Người học có thể sử dụng Inside knowledge để nói về những thông tin được lưu hành nội bộ, hoặc đơn giản là những thông tin đặc biệt hữu ích.

Ví dụ:

 • Her inside knowledge of the company's culture and hiring process helped her prepare for the job interview effectively. (Những hiểu biết đặc biệt về văn hóa và quy trình tuyển dụng của công ty đã giúp cô ấy chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn một cách hiệu quả.)

 • You should seek out someone with inside knowledge and learn from their experiences if you want to succeed in this field. (Nếu bạn muốn thành công trong ngành này, bạn nên tìm kiếm những người nắm rõ các kiến thức lưu hành nội bộ và học hỏi kinh nghiệm từ họ.)

Ngữ pháp: Inside knowledge là một cụm danh từ, và có thể đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. 

Ứng dụng: Are you interested in art? (Bạn có hứng thú với hội họa không?)

Answer: “Yes, I'm very interested in art. In fact, here's some inside knowledge: when you get the hang of drawing, study perspectives. It will make your artistic journey so much easier and more interesting. When I started out, it took me so long to realise that understanding perspectives helps create depth and realism in your art, which is something I seek in my own work.” (Có, tôi rất hứng thú với hội họa. Tôi sẽ bật mí một chút kiến thức nội bộ: khi bạn đã quen dần với việc vẽ, hãy nghiên cứu về nghệ thuật phối cảnh. Điều này sẽ làm cho hành trình nghệ thuật của bạn dễ dàng và thú vị hơn nhiều. Khi tôi mới bắt đầu, tôi đã mất rất nhiều thời gian trước khi nhận ra rằng nắm bắt vẽ phối cảnh giúp tạo ra chiều sâu và sự chân thực trong tranh của bạn, điều đó là điều tôi tìm kiếm trong những tác phẩm của riêng mình.)

Acquire knowledge

Acquire knowledge

Định nghĩa: Theo từ điển Cambridge, acquire/əˈkwaɪə/ (v) có nghĩa là lấy được hoặc đạt được cái gì (to get or obtain something). Acquire knowledge là một collocation mang hàm nghĩa thu nạp kiến thức.

Ngữ cảnh sử dụng: Người học có thể sử dụng acquire knowledge để diễn tả việc học tập, tiếp thu kiến thức.

Ví dụ:

 • Reading books is a great way to acquire knowledge on various subjects. (Đọc sách là một cách hay để thu nạp kiến thức về nhiều chủ đề khác nhau.)

 • Attending workshops and seminars can help you acquire knowledge in your chosen fields. (Tham gia các buổi trao đổi và các hội thảo có thể giúp bạn thu nạp kiến thức về những lĩnh vực mà bạn lựa chọn.)

Ngữ pháp: Acquire knowledge có chức năng là động từ (acquire) và tân ngữ (knowledge) đi kèm, nó có thể đóng vai trò là một vị ngữ hoàn chỉnh hoặc làm bổ ngữ trong câu  

Mở rộng:

Từ đồng nghĩa: gain knowledge, broaden one’s horizons, …

Ứng dụng: What do you do in your free time? (Bạn thường làm gì khi có thời gian rảnh?)

Answer: “In my free time, I love to read books and explore new topics. Reading allows me to relax while simultaneously providing an opportunity to acquire knowledge about various subjects. I also enjoy attending workshops and online courses, which serve not only recreational purposes but also educational purposes. Basically, I like using my free time as an opportunity to enrich myself with new information and experiences.” (Trong thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách và khám phá những chủ đề mới. Việc đọc giúp tôi thư giãn và đồng thời cung cấp cho tôi những cơ hội để thu nạp kiến thức về nhiều đề tài khác nhau. Ngoài ra, tôi cũng thích tham gia các khóa học và hội thảo trực tuyến, những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn phục vụ mục tiêu học hỏi. Tóm lại, tôi thích sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để làm phong phú kiến thức và thêm những trải nghiệm mới cho bản thân.)

To the best of my knowledge

Định nghĩa: Theo từ điển Cambridge, To the best of my knowledge /tuː ðə bɛst ɒv maɪˈnɒlɪʤ/ (phrase) có nghĩa là từ những kiến thức nền và hiểu biết cá nhân có (from what I know and understand from the information that I have), có thể dịch là “theo như tôi được biết thì …”. 

Ngữ cảnh sử dụng: Người học có thể sử dụng To the best of my knowledge để lưu ý về ý kiến cá nhân của mình, rằng thông tin trong câu là dựa vào kiến thức và hiểu biết cá nhân.

Ví dụ:

 • To the best of Sarah's knowledge, the meeting is still scheduled for 3 p.m. (Theo như Sarah được biết thì cuộc họp vẫn được lên lịch vào lúc 3 giờ chiều.)

 • To the best of my knowledge, the project should be completed by the end of the week. (Theo như tôi được biết thì dự án cần được hoàn thành trước cuối tuần này.)

Ngữ pháp: To the best of my knowledge đóng chức năng là một cụm trạng từ (adverb phrase) hay trạng từ liên kết (conjunctive adverb).

To the best of my knowledge

Ứng dụng: What are your strengths? (Điểm mạnh của bạn là gì?)

Answer: “I have always strived to be a reliable and responsible team member. To the best of my knowledge, honesty and integrity are essential qualities in both personal and professional relationships. Therefore, I make it a priority to uphold these values in everything I do.” (Từ lâu tôi luôn cố gắng trở thành một thành viên đáng tin cậy và có trách nhiệm khi làm việc nhóm. Theo như tôi được biết, sự trung thực và tính chính trực là những phẩm chất quan trọng trong các mối quan hệ cá nhân lẫn chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi luôn ưu tiên duy trì những giá trị này trong mọi việc.)

Tham khảo thêm: Collocation với Out of

Bài tập vận dụng collocation với Knowledge

Chọn collocation với Knowledge phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 1. She has a strong desire to ____________ about different cultures.

 2. ____________, the historical facts in this documentary are accurate.

 3. I have a ____________  of graphic design, which allows me to create basic visuals for my presentations.

 4. ____________  of classical literature is essential for understanding the cultural heritage of a society.

 5. Her ____________  of the company's strategies gave her an advantage.

Đặt câu với các collocation với Knowledge

Đáp án:

Chọn collocation với Knowledge phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 1. acquire knowledge

 2. To the best of my knowledge

 3. working knowledge

 4. Profound knowledge

 5. inside knowledge

Đặt câu với các collocation với Knowledge

 1. If you follow this scientific journal, you will come across plenty of articles offering profound knowledge of multiple fields.

 2. Having a working knowledge of computer programming is essential in today's tech-driven world.

 3. Her inside knowledge of the culinary arts allowed her to rise above the competition in cooking contests. 

 4. To me, travelling is the best way to acquire knowledge about various countries and their people.

 5. To the best of my knowledge, that old couple has lived here their entire lives.

Tổng kết

Học và hiểu các collocation là một phần rất quan trọng khi đạt đến trình độ tiếng Anh trung cấp trở lên. Nếu sử dụng các từ rời rạc mà không chú ý đến collocation, phần lớn các câu người học đặt ra sẽ trở nên thiếu tự nhiên và thậm chí tối nghĩa. Bài viết này đã cung cấp một số collocation với Knowledge để độc giả có thể áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.


Tài liệu tham khảo

Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, https://dictionary.cambridge.org/. Accessed 18 Sept. 2023.

Oxford Collocations Dictionary: For Students of English. Oxford University Press, 2002.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833