Phát triển ý IELTS Writing bằng collocations | Chủ đề già hóa dân số (Aging population)

Phát triển ý cho bài viết IELTS Writing là một thách thức khá khó, đặc biệt trong các đề tài về già hóa dân số. Nhiều học sinh gặp khó khăn khi tìm từ ngữ phù hợp và sắp xếp ý tưởng một cách chính xác. Bài viết này sẽ giới thiệu các collocations hữu ích trong việc phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 cho các chủ đề về giá hóa dân số, thông qua đó giúp độc giả nâng cao khả năng diễn đạt và chất lượng của bài viết. 
phat trien y ielts writing bang collocations chu de gia hoa dan so aging population

Tuy nhiên, collocations (từ ghép) có thể giúp cho quá trình này trở nên dễ dàng và đạt kết quả tốt hơn. Sử dụng collocations thích hợp giúp tăng tính logic và thuyết phục trong bài viết, đồng thời giúp sắp xếp ý tưởng một cách mạch lạc và sáng tạo. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng bài viết mà còn giúp học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writing.

Key Takeaways

Aging population Dân số già hoá

Healthcare systems Hệ thống y tế

Aging population Dân số già hoá

Healthcare systems Hệ thống y tế

Pension systems Hệ thống hưu trí

Life expectancy Tuổi thọ

Healthcare costs Chi phí y tế

Fertility rates Tỷ lệ sinh

Preventive care Chăm sóc phòng ngừa

Workforce shortage Thiếu hụt lực lượng lao động

Retirement planning Kế hoạch nghỉ hưu

Social inclusion Hòa nhập xã hội

Increased demand Nhu cầu tăng

Age-friendly policies Chính sách thân thiện với người già

Intergenerational knowledge gaps Khoảng cách tri thức đa thế hệ

Societal dialogues Cuộc đối thoại xã hội

Public finances Tài chính công

Caregivers Những người chăm sóc

Civic engagement Sự tham gia công dân

Economic growth Tăng trưởng kinh tế

Societal stability Sự ổn định xã hội

Active and healthy aging Tuổi già năng động và khỏe mạnh

Các đề writing liên quan tới chủ đề này

Già hóa dân số là chủ đề thường xuất hiện trong IELTS Writing Task 2. Để viết một bài hay, việc hiểu rõ ý tưởng và sử dụng từ ngữ phù hợp là rất quan trọng. Dưới đây là một số đề bài đã xuất hiện trong các bài thi thực liên quan đến chủ đề này.

 • People are living longer after they retire. What are the problems? What can be done to solve these problems? (24/10/2020)

 • The aging population is a global phenomenon that presents both challenges and opportunities. To what extent do you agree or disagree?

 • Do the advantages of having an aging population, such as the wisdom and experience they bring, outweigh the disadvantages?

 • What are the causes of the aging population, and how can societies effectively address the challenges it presents?

 • What are the causes of the aging population, and what are the effects on healthcare systems and the labor market?

 • Some people argue that the aging population poses significant economic challenges. To what extent do you agree or disagree?

Collocations chủ đề già hóa dân số

Collocation

Type

Vietnamese (Attempt)

Example Sentence

Aging population

Adjective + Noun

Dân số già hoá

The aging population presents both challenges and opportunities.

Healthcare systems

Noun + Noun

Hệ thống y tế

Healthcare systems are under strain due to an aging population.

Social security

Adjective + Noun

An ninh xã hội

The aging population is increasing the burden on social security.

Economic growth

Adjective + Noun

Tăng trưởng kinh tế

The decrease in the working-age population can slow economic growth.

Dependency ratio

Noun + Noun

Tỷ lệ phụ thuộc

The dependency ratio increases with an aging population.

Chronic conditions

Adjective + Noun

Bệnh mãn tính

Older adults often have more significant healthcare needs, particularly for chronic conditions.

Active and healthy aging

Adjective + Conjunction + Adjective + Noun

Lão hóa hoạt động và khỏe mạnh

Promoting active and healthy aging can help to address some of the challenges of an aging population.

Pension systems

Noun + Noun

Hệ thống hưu trí

Pension systems need to be re-evaluated in response to an aging population.

Life expectancy

Noun + Noun

Tuổi thọ

Increased life expectancy has contributed to an aging population.

Healthcare costs

Noun + Noun

Chi phí y tế

Healthcare costs can rise with an aging population.

Fertility rates

Noun + Noun

Tỷ lệ sinh

Reduced fertility rates have contributed to an aging population.

Preventive care

Adjective + Noun

Chăm sóc phòng ngừa

Healthcare systems must focus on preventive care to manage the needs of an aging population.

Workforce shortage

Noun + Noun

Thiếu hụt lực lượng lao động

An aging population can lead to a workforce shortage.

Retirement planning

Noun + Noun

Kế hoạch nghỉ hưu

Proper retirement planning is essential due to an aging population.

Social inclusion

Adjective + Noun

Hòa nhập xã hội

Social inclusion of the elderly can enhance the quality of life in an aging population.

Increased demand

Adjective + Noun

Nhu cầu tăng

There is increased demand for healthcare services due to an aging population.

Age-friendly policies

Adjective + Noun

Chính sách thân thiện với người già

Societies should implement age-friendly policies to accommodate an aging population.

Intergenerational knowledge gaps

Adjective + Noun

Khoảng cách tri thức đa thế hệ

"Bridging intergenerational knowledge gaps is crucial for progress."

Societal dialogues

Adjective + Noun

Cuộc đối thoại xã hội

"Open and inclusive societal dialogues can foster understanding."

Public finances

Adjective + Noun

Tài chính công

"The government is addressing issues related to public finances."

Caregivers

Noun

Những người chăm sóc

"Support services are available for caregivers of the elderly."

Civic engagement

Adjective + Noun

Sự tham gia công dân

"Encouraging civic engagement is vital for a thriving democracy."

Economic growth

Adjective + Noun

Tăng trưởng kinh tế

"Investment in infrastructure can drive economic growth."

Societal stability

Adjective + Noun

Sự ổn định xã hội

"Promoting equality and justice contributes to societal stability."

Active and healthy aging

Adjective + Conjunction + Adjective + Noun

Tuổi già năng động và khỏe mạnh

"Promoting active and healthy aging is important for overall well-being."

Xem thêm:

Mindmap

Dựa vào bảng collocations nêu trên, người học nên dành thời gian thành lập các luận điểm liên quan đến các đề Writing đề cập ở đầu bài viết dưới dạng các mind maps. 

Dưới đây là 2 mind maps mẫu và rất hữu ích đối với các học viên còn gặp vấn đề về phát triển ý. Các ý bao trùm có thể tạo ra câu luận điểm hay bởi tính khái quát của nó, và các ý nó sẽ tạo thành phần luận cứ chặt chẽ và thuyết phục.

Mindmap 1: Những nguyên nhân gây ra già hóa dân số, vấn đề mà nó gây ra và cách giải quyết những vấn đề đóm

Mindmap 1

Mindmap 2: Những cơ hội và thách thức của việc già hóa dân số

Mindmap 2

Luyện tập

Exercise 1: Match the collocations with their corresponding Vietnamese meanings.

1. Aging population

A. Hệ thống y tế 

2. Healthcare systems

B. Tỷ lệ phụ thuộc

3. Social security

C. Bệnh mãn tính

4. Economic growth

D. Chi phí y tế 

5. Dependency ratio

E. Dân số già hoá

6. Chronic conditions

F. Lão hóa lành mạnh

7. Active and healthy aging

G. Tỷ lệ sinh 

8. Pension systems

H. Chăm sóc phòng ngừa 

9. Life expectancy

I. Tuổi thọ

10. Healthcare costs

J. Hệ thống hưu trí

11. Fertility rates

K. An ninh xã hội

12. Preventive care

L. Tăng trưởng kinh tế

Exercise 2: Fill in the appropriate collocations in the blanks

Dependency ratio Societal dialogues Civic engagement Healthcare systems Pension systems Economic growth Aging population Caregivers

The question of whether the advantages of an (1) __________outweigh the disadvantages hinges on how societies adapt and respond to this demographic shift.

Certainly, an aging population presents significant advantages. The wisdom and experience of older adults are invaluable societal assets. Older adults often play essential roles in families as (2) __________ and sources of guidance, while also contributing to communities through volunteer work and (3) __________. Moreover, in a world where intergenerational knowledge gaps can foster misunderstanding, the perspectives of older adults can create richer and more diverse (4) __________.

However, the challenges cannot be underestimated. An aging population can strain public finances, (5) __________, and social services due to the higher (6) __________ and the increased need for healthcare and support services. In turn, this can impact (7) __________ and societal stability.

Whether the advantages outweigh the disadvantages is dependent on how societies manage these challenges. Promoting active and healthy aging, rethinking retirement and (8) __________, and leveraging technological advancements to improve the care and inclusion of older adults are all strategies that can mitigate the disadvantages.

In conclusion, the advantages of an aging population can indeed outweigh the disadvantages, but achieving this balance requires comprehensive, forward-thinking strategies that foster the full participation of older adults in society while ensuring the sustainability of social and economic systems.

Exercise 3: Lập dàn ý và viết câu trả lời hoàn chỉnh cho đề bài sau. Viết ít nhất 250 từ.

In the future, it is expected that there will be a higher proportion of older people in some countries. Is this positive or negative development? (23/03/2019)

Đáp án

Bài 1

 1. Aging population - E. Dân số già hoá

 2. Healthcare systems - A. Hệ thống y tế

 3. Social security - K. An ninh xã hội

 4. Economic growth - L. Tăng trưởng kinh tế

 5. Dependency ratio - B. Tỷ lệ phụ thuộc

 6. Chronic conditions - C. Bệnh mãn tính

 7. Active and healthy aging - F. Lão hóa lành mạnh

 8. Pension systems - J. Hệ thống hưu trí

 9. Life expectancy - I. Tuổi thọ

 10. Healthcare costs - D. Chi phí y tế

 11. Fertility rates - G. Tỷ lệ sinh

 12. Preventive care - H. Chăm sóc phòng ngừa

Bài 2

(1) Public finances

(2) Caregivers

(3) Civic engagement

(4) Societal dialogues 

(5) Healthcare systems

(6) Dependency ratio

(7) Economic growth

(8) Pension systems

Bài 3

Outline gợi ý::

I. Introduction

A. Background information on the expected increase in the proportion of older people in some countries

B. Statement of the essay question and the need to evaluate whether this development is positive or negative

C. Thesis statement indicating that the essay will explore both the positive and negative aspects of this demographic shift

II. Body Paragraph 1

A. Discussion of the positive aspects of a higher proportion of older people

B. Exploration of the wisdom and experience older people bring to society

C. Analysis of their potential contributions as caregivers and sources of guidance

D. Consideration of the societal dialogues enriched by the perspectives of older people

III. Body Paragraph 2

A. Examination of the negative aspects of a higher proportion of older people

B. Evaluation of the strain on public finances, healthcare systems, and social services

C. Analysis of the potential impact on economic growth and societal stability

D. Consideration of the challenges in managing these issues

IV. Conclusion

A. Recapitulation of the positive and negative aspects discussed in the body paragraphs

B. Assertion that the overall impact of a higher proportion of older people depends on how societies manage the associated challenges

C. Emphasis on the need for comprehensive strategies to ensure the positive aspects are maximized and the negative aspects are mitigated

Bài mẫu tham khảo

In the future, it is expected that there will be a higher proportion of older people in some countries. This demographic shift raises the question of whether it is a positive or negative development. This essay will explore both perspectives and provide an analysis of the potential implications.

The increase in the proportion of older people brings forth several positive aspects. Firstly, older individuals possess a wealth of wisdom and experience accumulated over their lifetimes. This makes them valuable sources of guidance and mentorship for younger generations. The knowledge they impart can contribute to personal growth and societal development. Additionally, older people often take on roles as caregivers, providing support and care for their families and communities. Their contributions in this regard are invaluable, as they provide emotional and practical assistance, enabling others to thrive. Moreover, the perspectives of older people can enrich societal dialogues, fostering intergenerational understanding and cultural preservation. Their experiences offer insights into the past, promoting empathy and appreciation for history and tradition.

However, there are also negative aspects to consider. A higher proportion of older people places strains on public finances, healthcare systems, and social services. Meeting the increased demand for healthcare, retirement benefits, and support services may pose challenges for governments and society as a whole. The allocation of resources and funding becomes crucial to ensure adequate care and support for the aging population. Furthermore, an aging population may have implications for economic growth and societal stability. A shrinking workforce, coupled with a larger retired population, can create imbalances in dependency ratios and put pressure on the labor market. Managing these issues effectively requires innovative strategies and policies that address the economic and social challenges associated with an aging population.

In conclusion, the impact of a higher proportion of older people in some countries is a complex matter. While the wisdom, experience, and contributions of older individuals bring positive outcomes such as guidance, caregiving, and intergenerational understanding, challenges in terms of public finances, healthcare, and societal stability must be addressed. Governments and societies need to adopt comprehensive strategies that maximize the positive aspects and mitigate the negative ones. By ensuring access to quality healthcare, fostering intergenerational connections, and implementing sustainable social support systems, societies can embrace the opportunities presented by an aging population while addressing the challenges it brings. Proactive and holistic approaches are essential to ensure that a higher proportion of older people becomes a positive development for societies in the future.

Tìm hiểu thêm:

Bài mẫu tham khảo cho các bài luận trong bài viết này. 

Lưu ý: Các bài mẫu dưới đây được tạo ra nhằm mục đích tối đa việc diễn đạt nhiều collocations để người học có thể tham khảo, do đó các bài mẫu sẽ dài hơn các bài luận cho bài thi IELTS tiêu chuẩn.

1. “People are living longer after they retire. What are the problems? What can be done to solve these problems? (24/10/2020)”

In recent years, the trend of individuals living longer after retirement has become increasingly prevalent. While this may seem like a positive development, it also brings forth a host of challenges that need to be addressed. This essay will outline the problems associated with this phenomenon and propose potential solutions to mitigate them.

One of the primary problems associated with an aging population is the strain it places on healthcare systems. As individuals age, they often require more medical attention and care, leading to increased demands on healthcare facilities and professionals. This can result in longer waiting times, overwhelmed hospitals, and inadequate access to quality healthcare for both the elderly and the general population.

Another significant challenge is the economic impact of a growing elderly population. As retirees live longer, they rely on pensions and social security for sustenance. However, the increase in the number of retirees compared to the working population can strain pension schemes and public welfare programs, potentially leading to financial instability. Additionally, as people stay in retirement longer, there is a reduced workforce participation, which can affect economic productivity and growth.

To address these problems, several measures can be taken. Firstly, governments should invest in healthcare infrastructure and ensure sufficient resources are allocated to meet the healthcare needs of an aging population. This includes increasing the number of healthcare professionals, improving medical facilities, and implementing preventive healthcare programs to promote healthy aging.

Furthermore, it is crucial to implement comprehensive retirement planning initiatives. Governments and employers should encourage individuals to save for retirement through pension schemes and provide financial education to ensure retirees have adequate funds to support themselves. Additionally, promoting and supporting initiatives that encourage older adults to remain in the workforce, either full-time or through flexible work arrangements, can help alleviate the strain on pension systems and boost economic productivity.

In conclusion, while the increasing lifespan of individuals after retirement presents several challenges, there are steps that can be taken to address these issues. By investing in healthcare infrastructure, promoting healthy aging, and implementing comprehensive retirement planning initiatives, governments and societies can mitigate the problems associated with an aging population. It is crucial to recognize the significance of this issue and take proactive measures to ensure a sustainable and fulfilling life for the elderly.

2.  “The aging population is a global phenomenon that presents both challenges and opportunities. To what extent do you agree or disagree?”

The aging population is an undeniable global phenomenon that poses both challenges and opportunities. While some may argue that the challenges outweigh the benefits, I believe that with appropriate measures and societal adaptations, the opportunities presented by an aging population can be harnessed for the betterment of society.

One of the main challenges posed by an aging population is the strain on healthcare and social welfare systems. Older individuals often require more medical attention and long-term care, leading to increased healthcare costs and demands. This places a burden on healthcare infrastructure and can strain public finances.

However, the aging population also presents opportunities for economic growth and social development. Older individuals possess a wealth of knowledge and experience that can be harnessed to mentor younger generations and contribute to society. They can serve as valuable resources in various sectors, including education, research, and advisory roles. Moreover, the increase in demand for products and services tailored to the elderly can stimulate innovation and create new job opportunities in sectors such as healthcare, technology, and leisure.

To fully capitalize on the opportunities presented by an aging population, several steps can be taken. Governments and employers should promote age-friendly policies and practices that support active aging, including flexible work arrangements and retirement options. This can enable older individuals to continue contributing to the workforce and society, maintaining economic productivity.

Additionally, investment in geriatric healthcare and long-term care services should be prioritized to ensure the well-being of older individuals. This includes providing accessible and affordable healthcare, promoting healthy aging practices, and implementing social support programs.

In conclusion, the aging population does present challenges, particularly in healthcare and social welfare systems. However, with the right strategies in place, the opportunities offered by an aging population can be leveraged for societal benefits. By embracing active aging, creating age-friendly environments, and prioritizing the well-being of older individuals, societies can unlock the potential of their aging populations and build a more inclusive and prosperous future.

3. “Do the advantages of having an aging population, such as the wisdom and experience they bring, outweigh the disadvantages?”

Having an aging population brings both advantages and disadvantages, and it is essential to weigh them carefully. While there are challenges associated with an aging population, such as increased healthcare and social welfare demands, the advantages they bring, particularly in terms of wisdom and experience, can outweigh the disadvantages.

The wisdom and experience accumulated by older individuals over their lifetime are invaluable assets to society. They possess knowledge that can be passed down to younger generations, contributing to personal growth and societal progress. The guidance and mentorship provided by older individuals can lead to better decision-making and foster a sense of continuity in communities.

Moreover, older individuals often exhibit resilience, adaptability, and a strong work ethic. They can contribute to the labor market and fill critical roles that require specialized skills and expertise. Their experience can enhance productivity and contribute to the overall growth of the economy.

While there are challenges associated with an aging population, such as the strain on healthcare and social welfare systems, proactive measures can be implemented to address these concerns. By investing in healthcare infrastructure, promoting healthy aging practices, and implementing comprehensive retirement planning initiatives, societies can mitigate the disadvantages and fully benefit from the wisdom and experience older individuals bring.

In conclusion, the advantages of having an aging population, including the wisdom and experience they bring, can outweigh the disadvantages if appropriate measures are taken. By recognizing and harnessing the strengths of older individuals, societies can create a more inclusive and prosperous environment for all.

4.  “What are the causes of the aging population, and how can societies effectively address the challenges it presents?”

The aging population is primarily caused by two factors: increased life expectancy and declining birth rates. Advances in healthcare, improved living conditions, and better access to medical treatments have significantly increased life expectancy, resulting in a larger proportion of older individuals in society. Additionally, declining birth rates mean that the number of younger individuals entering the population is decreasing, further contributing to the aging population.

To effectively address the challenges presented by an aging population, societies must take a multifaceted approach. Firstly, investment in healthcare and social welfare systems is crucial. Adequate resources must be allocated to meet the increased demand for healthcare services and long-term care. This includes increasing the number of healthcare professionals, improving medical facilities, and implementing preventive healthcare programs to promote healthy aging.

Secondly, comprehensive retirement planning initiatives should be implemented. Governments and employers should encourage individuals to save for retirement through pension schemes and provide financial education to ensure retirees have adequate funds to support themselves. Furthermore, promoting and supporting initiatives that encourage older adults to remain in the workforce, either full-time or through flexible work arrangements, can help alleviate the strain on pension systems and boost economic productivity.

Lastly, intergenerational programs and policies should be fostered to promote social cohesion and inclusivity. Encouraging interaction and collaboration between older and younger generations can foster understanding, respect, and knowledge sharing.

By addressing the challenges of the aging population through healthcare investment, comprehensive retirement planning, and intergenerational initiatives, societies can adapt to the changing demographic landscape and create an environment that supports the well-being and contributions of individuals of all ages.

5. “What are the causes of the aging population, and what are the effects on healthcare systems and the labor market?”

The aging population is primarily caused by two factors: increased life expectancy and declining birth rates. Advances in healthcare, improved living conditions, and better access to medical treatments have significantly increased life expectancy, resulting in a larger proportion of older individuals in society. Additionally, declining birth rates mean that the number of younger individuals entering the population is decreasing, further contributing to the aging population.

The aging population has profound effects on healthcare systems and the labor market. Firstly, healthcare systems experience increased demands and strains. Older individuals often require more medical attention and long-term care, leading to higher healthcare costs. This places a burden on healthcare infrastructure and can strain public finances. Longer waiting times, overwhelmed hospitals, and inadequate access to quality healthcare can become prevalent issues.

Secondly, the labor market is affected by the aging population. As older individuals stay in the workforce longer or delay retirement, it can result in reduced workforce participation among younger individuals. This can lead to labor shortages in certain industries and affect economic productivity. Additionally, specialized skills and expertise that older workers possess may be in high demand but limited supply, potentially creating skill gaps.

To address these effects, investment in healthcare infrastructure and the training of healthcare professionals is crucial. Governments should allocate sufficient resources to meet the increased healthcare demands of older individuals. In the labor market, policies that promote lifelong learning, skill development, and intergenerational cooperation can help bridge skill gaps and foster a balanced workforce.

In conclusion, the aging population is caused by increased life expectancy and declining birth rates. It has significant effects on healthcare systems, leading to increased demands and strains, as well as on the labor market, potentially creating skill gaps. By addressing these effects through healthcare investment and policies that promote lifelong learning and intergenerational cooperation, societies can effectively navigate the challenges posed by the aging population.

6. “Some people argue that the aging population poses significant economic challenges. To what extent do you agree or disagree?”

I strongly agree that the aging population poses significant economic challenges. The demographic shift towards an aging population has far-reaching implications for economies worldwide. The economic challenges arise from various factors associated with an aging population.

Firstly, the strain on healthcare systems and social welfare programs increases as older individuals require more medical attention and long-term care. This places a burden on healthcare infrastructure and can lead to rising healthcare costs, ultimately impacting public finances.

Secondly, an aging population affects the labor market. As older individuals stay in the workforce longer, there is reduced workforce participation among younger individuals. This can result in labor shortages, decreased innovation, and lower overall economic productivity.

Furthermore, the increase in the number of retirees compared to the working-age population strains pension schemes and social security programs. The sustainability of these systems becomes a concern, potentially leading to financial instability.

However, it is essential to note that while the challenges are significant, they can be mitigated through proactive measures. Governments should invest in healthcare infrastructure, promote healthy aging practices, and implement comprehensive retirement planning initiatives. Policies that encourage older adults to remain in the workforce, either through full-time or flexible work arrangements, can alleviate the strain on pension systems and boost economic productivity.

In conclusion, the aging population does pose significant economic challenges. The strain on healthcare systems, the impact on the labor market, and the pressure on pension schemes are all pressing concerns. However, with appropriate measures in place, such as healthcare investment, policies promoting active aging, and comprehensive retirement planning, societies can effectively address and navigate the economic challenges associated with an aging population.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp một danh sách các collocations hữu ích liên quan đến chủ đề già hóa dân số. Đồng thời người học cũng có một số bài luyện tập để ghi nhớ tốt hơn các collocations này.

Người học muốn kiểm tra trình độ hiện tại của bản thân trong thang điểm IELTS. Tham gia thi thử IELTS trên giấy tại ZIM với format bài thi chuẩn thi thật biết điểm ngay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu