Dạng câu hỏi Express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay

Bài viết hướng dẫn người học dạng câu hỏi express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay và phân tích ví dụ cụ thể.
Hà Bích Ngọc
12/10/2023
dang cau hoi express a general opinion trong toeic writing opinon essay

TOEIC là bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế được nhiều quốc gia, công ty và các tổ chức quốc tế công nhận. Người học có thể sử dụng chứng chỉ này khi muốn nộp đơn vào một tập đoàn đa quốc gia hoặc xin định cư, du học ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Bên cạnh bài thi TOEIC 2 kỹ năng truyền thống, hiện nay cũng có nhiều người học lựa chọn bài thi TOEIC 4 kỹ năng vì có tính toàn diện cao hơn. Để giúp người học chinh phục kỳ thi này, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về phần thi Writing và dạng câu hỏi express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay.

Key Takeaways:

 • Dạng bài "Express a General Opinion" của bài thi TOEIC Writing yêu cầu thí sinh bày tỏ ý kiến cá nhân về một chủ đề cụ thể.

 • Bài luận thường gói gọn trong khoảng 300 chữ, thời gian làm bài là 30 phút.

 • Bài thi có thang điểm từ 0-5, được đánh giá dựa trên các tiêu chí như cách phát triển ý, tổ chức bài viết, sử dụng ngôn ngữ.

 • Bài luận “Express a General Opinion” có cấu trúc gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết luận.

 • Một vài chủ đề thường gặp là Internet, giáo dục, sức khoẻ, môi trường, công việc và sự nghiệp, văn hoá và xã hội, du lịch và giải trí.

 • Các dạng câu hỏi phổ biến là agree or disagree, discuss the advantages and disadvantages of a situation, suggest solutions, Compare and contrast, express a general opinion.

 • Các bước làm bài: đọc câu hỏi và hiểu yêu cầu, suy nghĩ ý tưởng và lên dàn bài, viết bài, kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

 • Bài mẫu và phân tích: Do you think should schools focus more on teaching practical life skills?

Tổng quan về dạng câu hỏi express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay

Hình thức

Phần thi "Express a General Opinion" của bài thi TOEIC Writing thường yêu cầu thí sinh bày tỏ ý kiến cá nhân về một chủ đề cụ thể. Dạng bài này thường gồm có ba phần chính: giới thiệu, phần thân bài (thể hiện ý kiến cá nhân), và kết luận. Bài luận nên được viết trong khoảng 300 chữ.

Thời gian cho bài viết "Express a General Opinion" trong TOEIC Writing là 30 phút. Thí sinh cần phân chia thời gian một cách hợp lý để có đủ thời gian cho mỗi phần của bài viết.

Ví dụ: "Do you agree or disagree with the statement: 'Technology has made our lives easier'?"

Với đề bài này, thí sinh có thể nêu ý kiến cá nhân về việc công nghệ đã giúp đời sống trở nên dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn, sau đó đưa ra những ví dụ và lý do cụ thể để tăng tính thuyết phục cho bài viết.

Xem thêm: Lộ trình học TOEIC Writing

Tiêu chí đánh giá

image-alt

Bài thi Opinion Essay trong TOEIC Writing có thang điểm từ 0-5. Dưới đây là một số tiêu chí chính và các thang điểm tương ứng:

Development (Phát triển ý): Điểm số dựa vào khả năng phát triển ý kiến và các luận điểm, dẫn chứng hỗ trợ ý kiến.

 • 5 điểm: Phát triển ý mạch lạc, rõ ràng, và đầy đủ. Cung cấp ví dụ cụ thể và lý do chi tiết.

 • 4 điểm: Phát triển tốt, nhưng có thể cần thêm ví dụ hoặc lý do để làm cho ý kiến thuyết phục hơn.

 • 3 điểm: Ý kiến không được phát triển rõ ràng, thiếu ví dụ cụ thể hoặc lý do.

 • Dưới 3 điểm: Phát triển yếu và thiếu rõ ràng, liên kết.

Organization (Tổ chức bài viết): Điểm số dựa trên cách thí sinh sắp xếp và tổ chức các phần của bài viết.

 • 5 điểm: Bài viết có cấu trúc rõ ràng với phần giới thiệu, thể hiện ý kiến, và kết luận. Các ý liên quan được sắp xếp logic.

 • 4 điểm: Tổ chức tốt nhưng có thể cần thêm sự mạch lạc giữa các ý.

 • 3 điểm: Tổ chức chưa rõ ràng, khó hiểu hoặc không tuân theo cấu trúc cơ bản.

 • Dưới 3 điểm: Tổ chức kém, gây hiểu nhầm.

Language Use (Sử dụng ngôn ngữ): Điểm số dựa trên khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và linh hoạt.

 • 5 điểm: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, đa dạng từ vựng, và biểu đạt ý tốt.

 • 4 điểm: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, nhưng có thể cần thêm đa dạng từ vựng hoặc biểu đạt ý tốt hơn.

 • 3 điểm: Sử dụng ngôn ngữ có sai sót ngữ pháp hoặc từ vựng cơ bản.

 • Dưới 3 điểm: Sử dụng ngôn ngữ kém, gây hiểu nhầm.

Do đó, để đạt được điểm cao, thí sinh cần phát triển ý kiến mạch lạc, tổ chức bài viết một cách rõ ràng, và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và đa dạng.

Xem thêm: Tổng hợp bài mẫu Writing question 6-7

Chủ đề và dạng bài thường gặp

Dạng câu hỏi express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay thường xoay quanh những vấn đề phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc như Internet, giáo dục, sức khoẻ, môi trường, công việc và sự nghiệp, văn hoá và xã hội, du lịch và giải trí. 

Bài thi TOEIC Writing Opinion Essay có một số dạng câu hỏi phổ biến sau đây:

image-alt

1. Agree or disagree:

 • Yêu cầu: Thí sinh phải chọn một trong hai lựa chọn và bày tỏ ý kiến cá nhân của mình.

 • Ví dụ: "Do you agree or disagree with the statement: 'Working from home is more productive than working in an office'?"

2. Discuss the advantages and disadvantages of a situation:

 • Yêu cầu: Thí sinh cần đánh giá cả các ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề hoặc tình huống.

 • Ví dụ: "What are the advantages and disadvantages of using public transportation instead of driving a car?"

3. Suggesting solutions:

 • Yêu cầu: Thí sinh phải đưa ra giải pháp cho một vấn đề hoặc cung cấp lời khuyên dựa trên ý kiến cá nhân.

 • Ví dụ: "What measures should companies take to reduce their environmental impact?"

4. Compare and contrast:

 • Yêu cầu: Thí sinh cần so sánh hai hoặc nhiều tùy chọn và đưa ra ý kiến về sự tương tự hoặc khác biệt giữa chúng.

 • Ví dụ: "Compare and contrast the benefits of studying abroad and studying in your home country."

5. Express a general opinion

 • Yêu cầu: Thí sinh cần bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề được đưa ra trong đề bài.

 • Ví dụ: "What skills do you think are most important for a successful career?"

Xem thêm: TOEIC Writing questions 1-5

Một số mẫu câu tham khảo

1. I agree with the idea that ______ because_______: Tôi đồng ý với ý kiến rằng____ bởi vì_____.

Ví dụ: "I agree with the idea that schools should teach financial literacy because it equips students with essential life skills."

2. I believe ______ is important because (evidence/supporting information): Tôi tin rằng _____ là điều quan trọng bởi vì_____.

Ví dụ: I believe regular exercise is important because it has been proven to reduce the risk of chronic diseases like diabetes and heart disease.

3. I disagree with the statement that_______ because________: Tôi không đồng ý với ý kiến rằng______ bởi vì_______.

Ví dụ: I disagree with the statement that higher education is not necessary because it opens doors to better job opportunities and personal growth.

4. I don't think_____ is a good idea due to (evidence/supporting information): Tôi không nghĩ_____ là ý kiến hay bởi vì______.

Ví dụ: I don't think remote work is a good idea for all jobs due to the need for face-to-face collaboration in creative fields.

5. Both A and B have their merits, but______ : Cả A và B đều có ưu điểm, nhưng______.

Ví dụ: Both online and traditional education have their merits, but I prefer traditional education for the interaction with teachers.

6. While______ has its advantages, it also has its drawbacks: Trong khi_____ có những nhược điểm, nó cũng có những nhược điểm.

Ví dụ: While working from home offers flexibility, it can also lead to isolation and distractions.

7. To address (issue), we should (solution): Để giải quyết______, chúng ta nên______.

Ví dụ: To address the issue of traffic congestion, we should invest in public transportation and encourage carpooling.

8. I predict that______ will (impact/reason)."

Ví dụ: I predict that automation will have a significant impact on the job market, leading to changes in the skills needed for employment.

9. In my personal experience, (personal choice) is preferable because (reason)."

Ví dụ: In my personal experience, a healthy diet is preferable because it gives me more energy and helps me stay focused.

10. Over the years, _______ has evolved and (impact)."

Ví dụ: Over the years, technology has evolved and has had a significant impact on the way we communicate and work.

Các bước xử lý câu hỏi dạng bài express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay

Để xử lý câu hỏi và viết bài dạng "Express a General Opinion" trong bài thi TOEIC Writing Opinion Essay, người học có thể tham khảo các bước sau đây:

image-alt

1. Đọc câu hỏi và hiểu yêu cầu của đề bài:

Đầu tiên, người học cần đọc câu hỏi một cách kỹ lưỡng để hiểu rõ yêu cầu của đề bài. Ví dụ, người học cần xác định bản thân đồng tình hoặc không đồng tình với một tuyên bố, đưa ra ưu điểm hay nhược điểm, đưa ra giải pháp hoặc lời khuyên, điểm giống nhau hay khác biệt.

2. Suy nghĩ ý tưởng và lên dàn bài:

Cấu trúc của một bài luận dạng câu hỏi "Express a General Opinion" trong bài thi TOEIC Writing Opinion Essay thường bao gồm 3 phần gồm mở bài, thân bài và kết luận:

Ví dụ minh hoạ cho dạng câu hỏi express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay: 

Do you think should schools focus more on teaching practical life skills?

a. Phần giới thiệu (Introduction): Phần mở bài nên bắt đầu bằng một câu mở đầu hấp dẫn để thu hút người đọc. Ở phần này, người học cần đưa ra tuyên bố, quan điểm cá nhân về chủ đề của bài viết, đồng thời trình bày tóm tắt các luận điểm sẽ được nêu ở phần thân bài.

→ Do you think should schools focus more on teaching practical life skills?

In my opinion, schools should place a high value on teaching practical life skills alongside traditional academic subjects. While academic knowledge is undoubtedly important, practical life skills play a crucial role in preparing students for the real world.

 • "In my opinion, schools should place a high value on teaching practical life skills alongside traditional academic subjects." Đây là câu khẳng định quan điểm, cho thấy rằng người viết có một quan điểm rõ ràng về vấn đề và sẽ bảo vệ quan điểm này trong bài viết.

 • "While academic knowledge is undoubtedly important, practical life skills play a crucial role in preparing students for the real world." Câu này khẳng định lại chủ đề chính của bài viết, tức là vai trò của việc chuẩn bị kỹ năng sống thực tế cho học sinh trong trường học.

b. Phần thể hiện ý kiến (Body): Số đoạn văn ở phần thân  sẽ phụ thuộc vào số luận điểm của người viết. Mỗi đoạn văn nên bắt đầu bằng một câu chủ đề (topic sentence) để chỉ ra ý chính của đoạn. Sau đó, hãy sử dụng những lập luận và dẫn chứng cụ thể để hỗ trợ ý kiến. Lập luận và ví dụ cần phải rõ ràng, logic và minh bạch. Ngoài ra, hãy sử dụng các câu văn hoặc cụm từ chuyển ý để đảm bảo mỗi đoạn văn liên kết với nhau một cách mạch lạc và hợp lý.

First and foremost, practical life skills are essential for personal development and independence. Students need to learn how to handle basic household repairs, cook, clean, and manage their finances. These abilities are necessary for adults to live self-sufficiently and happily. Young people without them might not be equipped to handle the difficulties of everyday life.

Secondly, practical life skills are highly relevant to future success in the workforce. Employers frequently look for applicants who not only have the necessary academic credentials but also exhibit teamwork, good communication, and problem-solving skills. Students can acquire these qualities by learning practical skills, which will increase their adaptability and competitiveness in the labor market.

Moreover, practical life skills can enhance overall well-being and reduce stress. Knowing how to balance a budget, for instance, can alleviate financial worries, while cooking nutritious meals can contribute to better health. These skills empower individuals to lead healthier, more stable lives.

 • Luận điểm 1 - Personal Development and Independence: Đoạn này bàn về tầm quan trọng của kỹ năng sống thực tế trong việc phát triển cá nhân và xây dựng tính độc lập. "Practical life skills are essential for personal development and independence" là luận điểm, quản lý tài chính và nấu ăn là các dẫn chứng thể hiện sự cụ thể và minh bạch.

 • Luận điểm 2 - Workforce Preparation: Đoạn này thảo luận về cách kỹ năng sống thực tế có liên quan đến sự thành công trong công việc. Các ví dụ liên quan đến kỹ năng sống là giao tiếp, giải quyết vấn đề.

 • Luận điểm 3 - Well-being: Đoạn này tập trung vào tầm quan trọng của kỹ năng sống thực tế đối với sức khỏe. Các ví dụ liên quan là quản lý tài chính và nấu ăn.

c. Phần kết luận (Conclusion): Ở phần này, thí sinh nên tóm tắt lại ý kiến của bản thân một cách ngắn gọn. Phần kết luận nên kết thúc bài viết một cách tự nhiên và không để lại câu hỏi mở.

In conclusion, schools should place a high priority on teaching practical life skills to students. These skills are essential for personal development, career readiness, and overall well-being. By incorporating practical education into the curriculum, schools can better prepare students for the challenges and responsibilities of adulthood.

 • "In conclusion, schools should prioritize teaching practical life skills to students." Câu này là câu kết luận rút ra từ những luận điểm và dẫn chứng đã được đề cập trong phần thân bài. Nó tổng hợp lại quan điểm chính của tác giả về việc trường học nên dạy kỹ năng sống thực tế.

 • "By incorporating practical education into the curriculum, schools can better prepare students for the challenges and responsibilities of adulthood." Câu này nhấn mạnh lại về quan điểm việc giảng dạy kỹ năng sống thực tế sẽ có lợi cho học sinh khi họ trưởng thành.

3. Viết bài hoàn chỉnh

Sau khi đã lên dàn ý chi tiết, thí sinh tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Phần này nên diễn ra trong khoảng 20 - 25 phút.

4. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp: 

Sau khi hoàn thành bài viết, thí sinh nên dành một ít thời gian để kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp. 

Tổng kết

Bài viết trên đây đã đưa ra những thông tin tổng quan nhất về dạng câu hỏi express a general opinion trong TOEIC Writing opinon essay, bao gồm hình thức, tiêu chí đánh giá, các chủ đề và dạng bài thường gặp. Ngoài ra, tác giả cũng đã đưa ra những gợi ý và phân tích một bài mẫu cụ thể để giúp người học hình dung dễ hơn khi làm dạng bài TOEIC Writing này. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo bộ sách TOEIC Up do ZIM phát hành để có cái nhìn chân thực nhất về đề thi. 


Nguồn tham khảo:

“TOEIC Practice - Writing | EnglishClub.” English Club, https://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice-writing.php. Accessed 10 September 2023.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833