Describe a rule that you don't like | Từ vựng & bài mẫu IELTS Speaking

Giới thiệu một số từ vựng, ý tưởng và câu trả lời mẫu cho bài thi IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a rule that you don't like.
author
Nguyễn Thị Thanh Đông
07/10/2022
describe a rule that you dont like tu vung bai mau ielts speaking

“Rules and Regulation” là một trong những chủ đề thường gặp của IELTS Speaking. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn gặp khó khăn khi giải quyết các đề bài thuộc chủ đề này, bao gồm một đề bài quen thuộc là Describe a rule that you don't like. Do đó, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các từ vựng, ý tưởng hiệu quả và câu trả lời mẫu cho đề bài trên, nhằm giúp thí sinh tự tin hơn với chủ đề này.

Bài mẫu chủ đề Describe a rule that you don’t like

You should say:

  • What it is?

  • Why don’t you like it?

  • How do others feel about the rule?

And explain whether you’ve followed the rule?

Bài mẫu

I would take this opportunity to tell you about an upsetting regulation that I encountered recently.

It is a rule for my company’s employees on punctuality and working hours that has just been imposed for more than a week. Previously, we are allowed to show up at work no later than 9.15 am with an unlimited number of times, as long as our 8 working hours are ensured. However, just 1 week ago, the executive board decided to adjust the policy to only 3 times of late attendance monthly, and we all must have a report with legit evidence to get approved for our late comings, or we’ll get a salary deduction.

That is a such an unreasonable change to me and my colleagues too, because 15 minutes is just a rational amount of time for us to make up for some unexpected daily issues, and most importantly, we still fully complete our 8 working hours by coming home 15 minutes later. Instead, now we are only able to do so 3 times a month, and we even have to submit a proof for that. What should I submit if my dog is uneasy, or my bus is late for 3 minutes? Ridiculous.

Moreover, things are even worse for myself, as I have to catch a bus to work. Normally I take the 8.30 bus and it fits me perfect to arrive at work at around 9.10. But now that the eligible time has changed, I have to go by the earlier bus which picks up at 8, which means I even have to wake up by 7. This new routine has made me exhausted everyday for a week now because I am too sleepy every morning. It even turns my life upside down because I could not even wake up at the right time in the morning and my battery goes out too early each night due to sleepiness.

And as far as I know, many of my colleagues have to suffer from similar problems. Therefore, we are discussing to make a complaint to our manager and try to compromise with the executive board about our working hours. I really hope our efforts would work and things will look up, or maybe I will have to think of a job quit.

Bài mẫu part 2

(Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để kể về một điều luật khá khó chịu mà tôi gặp phải trong thời gian gần đây.)

Đó là một điều luật cho nhân viên công ty của tôi về tính đúng giờ và thời gian làm việc mà mới được áp dụng trong hơn 1 tuần gần đây. Trước đó, chúng tôi được phép đi làm không muộn quá 9.15 sáng không giới hạn số lần, miễn là chúng tôi làm đủ 8 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, mới 1 tuần trước, ban lãnh đạo đã quyết định thay đổi chính sách thành chỉ 3 lần đi làm muộn 1 tháng, và tất cả chúng tôi đều phải nộp báo cáo với bằng chứng xác thực để được chấp thuận cho lần đi muộn đó, nếu không chúng tôi sẽ bị trừ lương.

Đó là một sự thay đổi vô lý đối với tôi và đồng nghiệp, vì 15 phút chỉ là khoảng thời gian hợp lý để chúng tôi giải quyết một số vấn đề phát sinh hàng ngày, và quan trọng nhất là chúng tôi vẫn hoàn thành đầy đủ 8 giờ làm việc bằng việc về muộn 15 phút. Thay vào đó, giờ chúng tôi chỉ có thể làm như vậy 3 lần một tháng và chúng tôi thậm chí phải gửi bằng chứng cho điều đó. Tôi nên nộp gì nếu chú chó của tôi không thoải mái, hoặc xe buýt của tôi bị trễ 3 phút? Thật lố bịch.

Hơn nữa, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn đối với bản thân tôi, khi tôi phải bắt xe buýt để đi làm. Thông thường tôi đi chuyến buýt 8h30 để đến nơi làm việc vào khoảng 9 giờ 10. Nhưng vì thời gian làm việc thay đổi, tôi phải bắt chuyến xe sớm hơn lúc 8 giờ, tức là tôi phải thức dậy vào 7 giờ mỗi sáng. Thói quen mới này khiến tôi rất buồn ngủ mỗi sáng, thậm chí còn khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn vì tôi thậm chí không thể thức dậy đúng giờ sáng và chẳng còn tý năng lượng nào mỗi tối do buồn ngủ.

Và theo tôi được biết, rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận để khiếu nại với quản lý cũng như cố gắng thỏa hiệp với ban lãnh đạo về giờ làm việc của chúng tôi. Tôi thực sự hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ có kết quả và mọi thứ sẽ ổn thỏa, hoặc có thể tôi sẽ phải nghĩ đến việc nghỉ việc.)

Từ vựng chủ đề Describe a rule that you don’t like

Từ vựng describe a rule that you don't like

Từ vựng

Phát âm

Loại từ

Dịch nghĩa

upsetting

Audio icon/ʌpˈsetɪŋ/

(adj)

khó chịu

regulation

Audio icon/ˌreɡjuˈleɪʃn/

(n)

luật lệ

encounter

Audio icon/ɪnˈkaʊntə(r)/

(v)

bắt gặp

punctuality

Audio icon/ˌpʌŋktʃuˈæləti/

(n)

sự đúng giờ

working hours

Audio icon/ˈwɜːkɪŋ ˈaʊə(r)/

(n)

giờ công

impose

Audio icon/ɪmˈpəʊz/

(v)

áp dụng

show up

Audio icon/ʃəʊ ʌp/

(v)

xuất hiện

ensure

Audio icon/ɪnˈʃʊr/

(v)

đảm bảo

executive board

Audio icon/ɪɡˈzekjətɪv bɔːd/

(n)

ban lãnh đạo

adjust

Audio icon/əˈdʒʌst/

(v)

điều chỉnh

policy

Audio icon/ˈpɒləsi/

(n)

chính sách

late attendance

Audio icon

(n)

đi trễ

legit

Audio icon/lɪˈdʒɪt/

(adj)

xác thực

evidence

Audio icon/ˈevɪdəns/

(n)

bằng chứng

approve

Audio icon/əˈpruːv/

(v)

thông qua

late comings

Audio icon/leɪt ˈkʌmɪŋ/

(n)

đến muộn

salary deduction

Audio icon/ˈsæləri dɪˈdʌkʃn/

(n)

trừ lương

unreasonable

Audio icon/ʌnˈriːznəbl/

(adj)

bất hợp lý

colleague

Audio icon/ˈkɑːliːɡ/

(n)

đồng nghiệp

rational

Audio icon/ˈræʃnəl/

(adj)

hợp lý

make up for

Audio icon/meɪk ʌp fər/

(v)

bù đắp

daily issues

Audio icon/ˈdeɪli ɪʃuː/

(n)

vấn đề hàng ngày

proof

Audio icon/pruːf/

(n)

bằng chứng

submit

Audio icon/səbˈmɪt/

(v)

nộp

uneasy

Audio icon/ʌnˈiːzi/

(adj)

khó dễ

ridiculous

Audio icon/rɪˈdɪkjələs/

(adj)

nực cười

catch a bus

Audio icon

(phr.)

bắt xe buýt

fit somebody/something perfect

Audio icon/Audio icon

(phr.)

vừa vặn

eligible

Audio icon/ˈelɪdʒəbl/

(adj)

hợp lệ

pick up

Audio icon

(phr.)

đón

turn somebody/something upside down

Audio icon/Audio icon

(phr.)

đảo lộn điều gì đó

As far as someone knows

Audio icon

(phr.)

theo như ai đó được biết

suffer from something

Audio icon

(phr.)

chịu đựng điều gì đó

complaint

Audio icon/kəmˈpleɪnt/

(n)

phàn nàn

compromise

Audio icon/ˈkɑːmprəmaɪz/

(n)

thỏa hiệp

look up

Audio icon

(phr.)

ổn thỏa

job quit

Audio icon/ˈpɑːp kwɪt/

(n)

nghỉ việc

IELTS Speaking Part 3 Sample

What are the rules students should follow at school?

To me personally, school regulations on student qualities and discipline would play a beneficial role in shaping the characteristics of students, therefore it is crucial that children abide by them. For instance, a rule that forbids students to plagiarize and steal others’ ideas would nurture their truthfulness by discouraging and erasing fraudulent actions and behaviors. Or another prime example, which is the policy that requires school attenders to obey traffic rules, would foster their ethics since they are small kids, therefore properly shape them into ethical citizens in the future.

(Đối với tôi, các quy định của nhà trường về đạo đức và kỷ luật của học sinh sẽ đóng một vai trò hữu ích trong việc hình thành tính cách của học sinh, do đó việc tuân thủ chúng là rất quan trọng. Ví dụ, quy tắc cấm học sinh đạo văn và ăn cắp ý tưởng của người khác sẽ nuôi dưỡng tính trung thực bằng cách ngăn cản và bài trừ các hành động và hành vi gian lận. Hay một ví dụ khác, đó là việc yêu cầu học sinh tuân thủ luật giao thông, sẽ bồi dưỡng nhân cách cho các em từ khi còn nhỏ, từ đó định hướng các em thành những công dân có ý thức trong tương lai.)

Are the rules at school good or bad?

Well, it is quite hard for me to assess such a big picture, but let me take an overview at some common school regulations in Vietnam. In my perspectives, they do have both pros and cons. There are actually many beneficial rules as aforementioned, such as those on truthfulness or ethics, or even the rule that requires students to wear uniform as a tool against discrimination and isolation. However, I reckon that there are still some of them that might be a bit outdated and should be adjusted, namely the one that forbids girls to wear lipstick. In my opinion, putting on a lipstick or some makeup in a proper manner is just a way for students to express themselves and get more confidence, which might even bring out better performance at school. Therefore, such a ban is quite unreasonable, and it could brings a sense of coercion, which is supposed not to be at school.

(Thật khó để đánh giá một chủ đề lớn như vậy, nhưng tôi sẽ chia sẻ một vài điều về một số nội quy phổ biến trong trường học ở Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, chúng có cả ưu và nhược điểm. Thực tế có rất nhiều quy tắc tốt như đã nói ở trên, chẳng hạn những điều về tính trung thực hoặc đạo đức, thậm chí yêu cầu học sinh mặc đồng phục như một công cụ chống lại sự phân biệt và cô lập. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vẫn còn một số trong số đó có thể hơi lỗi thời và cần được điều chỉnh, cụ thể là quy định cấm các bạn nữ tô son. Theo tôi, tô son hay trang điểm đúng cách chỉ là cách để học sinh thể hiện bản thân và tự tin hơn, thậm chí có thể mang lại thành tích tốt hơn ở trường. Do đó, việc cấm như vậy là khá bất hợp lý, và nó có thể mang lại cảm giác bị ép buộc, điều mà lẽ ra không nên có ở trường học.)

Tham khảo thêm: Talk about your favorite singer

Bài mẫu part 3

Do people often violate the rules in Viet Nam?

I think it actually depends on what kind of rule it is. To be specific, it is rather often and easy to see Vietnamese people break some daily encountered regulations, such as traffic policies or simply trash littering rule. In fact, catching sight of a random person in Hanoi who is crossing the red lights or dumping their garbage on the street is not rare, although there have been signs and propaganda from the authorities on the ban of these actions. Personally, I think the main reason for this is that Vietnam is still a developing country, and there still exist a group of people whose intellectual standards are not at a high level. However, in terms of other legal regulations, namely crime-related ones, Vietnamese people show a much better compliance. This could be proved by the fact that the crime and dangerous crime rate in Vietnam is quite low, and such affairs as shootings or bank robbery are really once in a blue moon.

(Tôi nghĩ nó còn phụ thuộc vào đó là điều luật gì. Cụ thể, người Việt Nam thường vi phạm một số quy định thường gặp hàng ngày, ví dụ như luật giao thông hay đơn giản là cấm xả rác bừa bãi. Trên thực tế, việc bắt gặp một người dân Hà Nội ngang nhiên vượt đèn đỏ, đổ rác ra đường là không hiếm, mặc dù đã có biển báo và tuyên truyền của cơ quan chức năng về việc cấm những hành vi này. Cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân chính của việc này là do Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, vẫn còn tồn tại một bộ phận dân cư có trình độ dân trí chưa cao. Tuy nhiên, xét về các quy định pháp luật khác, cụ thể là các quy định liên quan đến tội phạm, người Việt Nam cho thấy sự tuân thủ tốt hơn nhiều. Điều này có thể được chứng minh bởi thực tế là tỷ lệ tội phạm và tội phạm nguy hiểm ở Việt Nam là khá thấp, và những vụ như xả súng hay cướp ngân hàng thực sự rất hiếm gặp.)

What rules should children follow at home?

Honestly speaking, I don’t think there should be rules at home because in my school of thought, home should be a place where we feel the most comfortable and could let our hair down without any constraints. However, regarding kids, there should still be some advisable regulations for them to comply with, which I believe would properly foster their ethics. In specific, such family rules as not telling lies or no swearing at home, would do wonders to the kids’ future qualities. However, these regulations should only be at an advisable level with non-physical warnings instead of any physical punishments, in order to prevent domestic violence or any other toxic manipulation among family relationships.

(Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nên có quy tắc ở nhà bởi vì theo quan điểm của tôi, nhà phải là nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất và có thể thư giãn mà không hề có bất kỳ ràng buộc nào . Tuy nhiên, đối với trẻ em, vẫn nên có một số quy định mang tính định hướng để chúng tuân thủ, điều mà tôi tin rằng sẽ thúc đẩy đạo đức của chúng một cách đúng đắn. Cụ thể, những quy tắc gia đình như không nói dối hoặc không chửi thề khi ở nhà sẽ tạo nên tác động tốt đối với phẩm chất tương lai của trẻ. Tuy nhiên, các quy định này chỉ nên ở mức khuyên răn với các cảnh báo phi bạo lực thay vì bất kỳ hình phạt thể chất nào, nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình hoặc bất kỳ sự thao túng độc hại nào khác giữa các mối quan hệ gia đình.)

Tổng kết

Đề bài Describe a rule that you don't like là một trong những chủ đề phổ biến của IELTS Speaking. Thông qua bài viết này, người học có thể mở rộng vốn từ vựng và ý tưởng cho đề bài trên, đồng thời có thể tìm hiểu thêm các chủ đề liên quan để tự tin hơi khi giải quyết bài tập IELTS Speaking.

Tham khảo thêm khóa học tại trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc Anh ngữ ZIM giúp học viên tăng cường kỹ năng, kiến thức trong thời gian ngắn, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu