Describe a story someone told you that you remember | Bài mẫu kèm từ vựng

“Describe a story someone told you that you remember” thuộc nhóm chủ đề “Describe an experience (miêu tả trải nghiệm)” là đề bài rất thường gặp trong Part 2 IELTS Speaking. Bài viết sau đây sẽ gợi ý sample cùng những câu hỏi thường gặp và hướng dẫn cách trả lời đơn giản nhất cho chủ đề này. Đồng thời, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng và cách diễn đạt giúp đạt điểm cao.
ZIM Academy
23/02/2023
describe a story someone told you that you remember bai mau kem tu vung

You should say: 

 • What the story was about 

 • Who told you this story 

 • Why you remember it 

And how you feel about it

Bài mẫu chủ đề Describe a story someone told you that you remember

Context

(Bối cảnh)

10 năm trước, ở gần nhà

Trong lúc đang ăn tối mẹ kể

Content

(Nội dung)

Mẹ đeo giỏ xách từ công ty về nhà

Một tên cướp giật giỏ -> mẹ bất ngờ không nói nên lời

Mất hơn 50 triệu VND

Conclusion

(Kết thúc)

Cảm thấy may mắn vì mẹ không sao

Bài mẫu chủ đề Describe a story someone told you that you remember

Context

Today I'm going to tell you about the time my mom told me she got robbed. Last weekend as I was having dinner with my mom I asked if she had an interesting story that she would like to share. She decided to tell me about an incident that took place 10 years ago right in front of our house.

Content

It was one night when she was walking home from work and she was carrying her purse. When she was almost home, she heard the sound of an engine coming towards her. She was cautious but still ignored the sound because our home was just a few steps away . I was really curious about what had happened so my mom finally revealed the whole story to me. A thief approached her and took her purse, she was so surprised that it left her speechless. She never told me about this incident until now and what took me by surprise was the fact that she was carrying over 50 million Vietnam Dong in her purse. Unfortunately she lost a huge amount of money that day and didn't ever tell anyone about it until she told me. 

Conclusion

At the time I didn't know how to react after hearing her story, but thinking of it now, it was very lucky that nothing bad happened to her.

Từ vựng chủ đề Describe a story someone told you that you remember

 • cautious /ˈkɔːʃəs/ (adj): cẩn thận, cảnh giác

Ví dụ: The government has been cautious in its response to the report.

 • reveal /rɪˈviːl/ (v): tiết lộ

Ví dụ: The survey reveals some worrying statistics.

 • leave somebody speechless: khiến ai đó không nói nên lời

speechless /ˈspiːtʃləs/ (adj): không nói nên lời, nín lặng

Ví dụ: His words left her speechless.

 • incident /ˈɪnsɪdənt/ (n): sự cố

Ví dụ: She couldn't have been more than five years old when the incident occured.

Xem thêm: Describe a time when you felt proud of a family member

IELTS Speaking Part 3 Sample

1. Do young children like the same stories as older children?

I don't think so. Young children love listening to fairy tales and imaginary stories. Whereas older children can usually differentiate between fact and fiction so they usually like listening to something more realistic. They would be way more into a story of a real life incident rather than something that happened to a fictional character

 • differentiate /ˌdɪfəˈrenʃieɪt/ (v): phân biệt

Ví dụ:  It's difficult to differentiate between the two varieties.

 • realistic /ˌriːəˈlɪstɪk/ (adj): thực tế

Ví dụ: We have to be realistic about our chances of winning.

 • fictional /ˈfɪkʃənl/ (adj): viễn tưởng, hư cấu

Ví dụ: The names of the characters are entirely fictional.

2. How has technology changed storytelling?

I think technology has helped to make storytelling more appealing. In the past, storytellers just read from books but now they can take advantage of things like projectors with audio and visual effects to make their story more vibrant and livelier. Of course this makes the experience for the audience much better.

 • appealing /əˈpiːlɪŋ/ (adj): thu hút

Ví dụ: Brightly coloured packaging made the pens especially appealing to children.

 • projector /prəˈdʒektər/ (n): máy chiếu

Ví dụ: You can connect your laptop directly to a projector and go through the slides with a remote control.

 • vibrant /ˈvaɪbrənt/ (adj): sôi nổi

Ví dụ: Thailand is at its most vibrant during the New Year celebrations.

 • lively /ˈlaɪvli/ (adj): sống động

Ví dụ: He showed a lively interest in politics.

Mong rằng thông qua bài viết này, người học đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Describe a story someone told you that you remember.


Tham gia ngay luyện thi IELTS tại ZIM đồng hành cùng đội ngũ giảng viên giúp bạn đưa định hướng luyện tập và lộ trình nắm vững các kỹ năng cần thiết.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833