Topic: Helping others - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra bài mẫu cho chủ đề Helping others kèm theo các từ vựng ghi điểm cho phần thi IELTS Speaking Part 1.
ZIM Academy
24/09/2023
topic helping others bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways:

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề Helping others: Lend a hand, Being there to listen, Led by Example, Play a big role,…

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Helping others:

1. Do you usually help others?

2. Did your parents teach you how to help others?

3. Did your parents help you a lot when you were young?

4. What have you done to help the elderly?

1. Do you usually help others?

Yeah, I try to help others whenever I can. It's like a simple way to make a positive impact on someone's day or situation. Whether it's lending a hand with a task, offering advice, or just being there to listen, I think helping others is a fundamental part of being human.

 • Lend a hand: Giúp đỡ ai đó.

Example: When my neighbor was moving, I lent a hand by helping him carry his furniture into his new house. (Khi hàng xóm của tôi đang chuyển nhà, tôi giúp đỡ bằng cách giúp anh ta mang đồ đạc vào ngôi nhà mới của mình.)

 • Offering advice: Đưa ra lời khuyên

Example: If you're ever in doubt, don't hesitate to ask for advice; I'm here to offer guidance. (Nếu bạn bao giờ cảm thấy hoài nghi, đừng ngần ngại hỏi về lời khuyên; tôi ở đây để đưa ra hướng dẫn.)

 • Being there to listen: Ở bên cạnh để lắng nghe

Example: Sometimes, people don't need solutions; they just need someone who will be there to listen and understand. (Đôi khi, người ta không cần giải pháp; họ chỉ cần ai đó sẽ lắng nghe và hiểu mà thôi.)

2. Did your parents teach you how to help others?

Yeah, my parents played a big role in teaching me the value of helping others. They led by example, always ready to lend a hand to friends, neighbors, or even strangers in need. It was like a lesson in empathy and kindness that stuck with me.

 • Play a big role: Đóng một vai trò quan trọng

Example: Teachers play a big role in shaping the future of their students through education and guidance. (Giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của học sinh thông qua giáo dục và  sự hướng dẫn.)

 • Led by Example: Dẫn dắt bằng ví dụ

Example: A good leader should lead by example, demonstrating the qualities and behaviors they expect from their team. (Một người lãnh đạo giỏi nên dẫn dắt bằng ví dụ, thể hiện những phẩm chất và hành vi mà họ mong đợi từ đội ngũ của mình.)

 • Lesson in empathy: Bài học về lòng đồng cảm

Example: Reading stories about characters going through difficult times can be a valuable lesson in empathy for children. (Đọc câu chuyện về những nhân vật trải qua thời kỳ khó khăn có thể là một bài học về lòng đồng cảm quý báu cho trẻ em.)

3. Did your parents help you a lot when you were young?

Yeah, my parents were always there to help me when I was young. From the basics like feeding me, dressing me, and making sure I was safe, to helping with schoolwork and guiding me through life's challenges, they were my go-to support system.

 • Guiding me through life's challenges: Hướng dẫn tôi  vượt qua những thách thức trong cuộc sống

Example: My parents have always been there to guide me through life's challenges, offering wisdom and encouragement when I needed it most. (Phụ huynh của tôi luôn ở bên để hướng dẫn tôi vượt qua những thách thức trong cuộc sống, cung cấp sự khôn ngoan và động viên khi tôi cần nhất.)

 • Support system: Hệ thống hỗ trợ

Example: Friends and family can form a strong support system during difficult times, providing emotional and practical assistance. (Bạn bè và gia đình có thể tạo thành một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ trong những thời điểm khó khăn, cung cấp sự hỗ trợ cảm xúc và thực tế.)

4. What have you done to help the elderly?

I've done a few things to help the elderly in my community. One of the simplest ways is by offering to run errands for them, like grocery shopping or picking up prescriptions. It's a small gesture that can make a big difference, especially for those who may have mobility issues.

 • Run errands: Làm việc vặt, chạy việc vặt

Example: I need to run a few errands today, like going to the post office and picking up some groceries. (Hôm nay tôi cần làm một số công việc vặt, như đến bưu điện và mua một số thực phẩm.)

 • Picking up prescriptions: Nhận toa thuốc

Example: After visiting the doctor, I'll be picking up my prescriptions from the pharmacy. (Sau khi đến bác sĩ, tôi sẽ nhận toa thuốc từ hiệu thuốc.)

 • Mobility issues: Vấn đề về khả năng di chuyển, khả năng vận động

Example: People with mobility issues often require assistive devices like wheelchairs or walkers to help them move around. (Những người gặp vấn đề về khả năng di chuyển thường cần thiết bị hỗ trợ như xe lăn hoặc gậy để giúp họ di chuyển.)

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết về chủ đề Helping others trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng rằng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ thông dụng liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra còn làm quen được với những dạng câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong topic Helping others bài thi IELTS Speaking Part 1. Từ đó nâng cao kiến thức về từ vựng tiếng Anh và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833