IELTS Writing Task 2 Structures: Cấu trúc mẫu và bài tham khảo cho từng dạng bài

Hiểu rõ các dạng đề và áp dụng đúng IELTS Writing Task 2 Structure cho mỗi dạng sẽ giúp người học hoàn thành bài một cách logic, có hệ thống và tiết kiệm thời gian. Kỹ năng Writing trong bài thi IELTS luôn là một thử thách lớn đối với nhiều người học. Việc viết một bài viết hợp lý về bố cục là vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ dưới thiệu đến người học IELTS Writing Task 2 Structure cho từng dạng bài.
author
Nguyễn Thị Thanh Đông
26/06/2024
ielts writing task 2 structures cau truc mau va bai tham khao cho tung dang bai

Key takeaways

Cấu trúc chung của bài viết IELTS Writing Task 2 gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

Đoạn mở bài và kết bài cho mỗi dạng đều tương đối giống nhau với nhiệm vụ giới thiệu vấn đề, trả lời câu hỏi trực tiếp và tóm tắt nội dung của cả bài.

Bố cục thân bài cho các dạng bài IELTS Writing Task 2 có một số điểm khác nhau:

 • Opinion essay: 2 đoạn thân bài nêu lý do vì sao đồng ý/ không đồng ý/ đồng ý một phần với một nhận định đã cho

 • Advantages and Disadvantages: mỗi đoạn thân bài viết về mặt tốt hoặc xấu của một vấn đề và đưa quan điểm cá nhân (nếu có yêu cầu)

 • Causes - Problems - Solutions: mỗi đoạn thân bài phân tích nguyên nhân hoặc tác hại hoặc giải pháp

 • Discussion: thân bài 1 bàn luận về quan điểm người viết không đồng ý, thân bài 2 bàn luận về quan điểm người viết đồng ý

 • Two-Part Question: mỗi đoạn thân bài trả lời một câu hỏi riêng biệt

IELTS Writing Task 2 Structure - Cấu trúc chung của bài viết

Trong IELTS Writing Task 2, người học thường xuyên gặp 5 dạng bài. Tuy nhiên, dù là dạng bài nào thì cũng được tổ chức theo một bố cục IELTS Writing Task 2 Structure chung, bao gồm:

 • Mở bài (Introduction) - 1 đoạn: đảm bảo đề cập đến chủ đề chính và các khía cạnh sẽ bàn luận và đưa ra quan điểm của bản thân (tùy yêu cầu của dạng bài).

 • Thân bài (Body paragraphs) - 2-3 đoạn (thông thường là 2): mỗi đoạn phân tích các mặt khác nhau của vấn đề. Các mặt này của vấn đề có thể bổ sung cho nhau, ngược nhau hoặc độc lập tùy theo cách phát triển dựa trên yêu cầu. Mỗi đoạn thân bài gồm 2 phần:

  • topic sentence (câu chủ đề): giới thiệu khía cạnh người học sẽ phân tích/ bàn luận trong đoạn

  • supporting sentences (các câu hỗ trợ) nhằm phân tích, chứng minh, làm rõ ý tưởng của người viết

 • Kết bài (Conclusion): tóm tắt lại các ý chính trong phần thân bài.

image-alt

IELTS Writing Task 2 Structure theo từng dạng bài

Dạng Opinion (Agree or Disagree)

Đặc điểm nhận biết

Đề bài dạng này đưa ra một nhận định cho một vấn đề nào đó, sau đó yêu cầu người viết đưa ra quan điểm (opinion) của mình đối với nhận định này bằng các câu hỏi như:

 • Do you agree (with this statement)?

 • To what extent do you agree or disagree?

 • What is your opinion?

 • Direct question (Câu hỏi trực tiếp)

Ví dụ:

 • Some people think that it is a good thing for senior management positions to have much higher salaries than other workers in a company. Do you agree or disagree? (đề thi 23/3/2024)

Cấu trúc mẫu

Mở bài:

 • Background Sentence: Đề cập chủ đề bài viết bằng cách paraphase đề bài

 • Thesis Statement: đưa ra một câu trả lời trực tiếp về quan điểm của mình

  • hoàn toàn đồng ý

  • hoàn toàn không đồng ý

  • đồng ý 1 phần.

Thân bài: chứng minh và giải thích lý do tại sao bản thân lại có quan điểm như vậy. Thông thường cần 2 lý do (trường hợp hoàn toàn đồng ý/ không đồng ý)

 • Body 1:

  • Topic sentence: giới thiệu lý do thứ nhất

  • Explanation: giải thích, chứng minh để củng cố lý do thứ nhất

  • Example: đưa ví dụ có liên quan để làm rõ lý do 1

 • Body 2:

  • Topic sentence: giới thiệu lý do thứ hai

  • Exaplanation: giải thích, chứng minh để củng cố lý do thứ hai

  • Example: đưa ví dụ có liên quan để làm rõ lý do 2

Thân bài: chứng minh và giải thích lý do tại sao bản thân lại có quan điểm như vậy (trường hợp đồng ý một phần)

 • Body 1: (đề cập luận điểm không đồng ý)

  • Topic sentence: đưa ra ý chính

  • Explanation: giải thích, chứng minh để củng ý thứ nhất

  • Example: đưa ví dụ có liên quan để làm rõ lý do 1

 • Body 2: (đề cập luận điểm đồng ý)

  • Topic sentence: đưa ra ý chính

  • Exaplanation: giải thích, chứng minh để củng ý thứ hai

  • Example: đưa ví dụ có liên quan để làm rõ lý do 2

Kết bài:

 • Nhắc lại quan điểm của bản thân.

 • Tóm tắt những lý do đưa ra ở phần thân bài

Bài mẫu ứng dụng

Đề bài: Some people think that it is a good thing for senior management positions to have much higher salaries than other workers in a company. Do you agree or disagree?

Bài mẫu:

Many people believe that it is perfectly acceptable for senior management positions to have significantly higher salaries than other workers in a company. I agree with this viewpoint for several reasons.

One primary reason for supporting higher salaries for senior management is the need to attract top talent. Senior managers play a crucial role in steering the company toward success, and their expertise and experience are invaluable. Competitive salaries are necessary to attract individuals with the skills and knowledge required to lead effectively. For instance, companies in highly competitive industries often offer substantial compensation packages to secure the best leaders, ensuring that the company remains innovative and competitive in the market.

Another reason is the significant responsibilities and pressures that come with senior management positions. These roles often involve making critical decisions that can impact the entire company, requiring a high level of expertise and accountability. Higher salaries are a form of compensation for the stress and long hours that senior managers endure. Specifically, during times of crisis, senior managers are responsible for making tough decisions that can determine the company’s survival.

In conclusion, I completely agree that senior management positions should have much higher salaries than other workers in a company. The necessity to attract top talent and the significant responsibilities associated with these roles are compelling reasons for this salary disparity.

Người học có thể tìm hiểu kỹ hơn dạng bài Opinion tại bài viết của ZIM: Hướng dẫn cách viết Opinion Essay trong IELTS Writing Task 2

Dạng Advantages & Disadvantages

Đặc điểm nhận biết

Đề bài đưa ra một xu hướng/ hiện tượng và yêu cầu người viết đề cập cả hai mặt: lợi ích và bất lợi của xu hướng/ hiện tượng này. Thông thường, đề bài còn yêu cầu thể hiện quan điểm của thí sinh rằng giữa mặt lợi ích và bất lợi thì cái nào nhiều hơn.

 • Discuss the advantages and disadvantages

 • What are the advantages and disadvantages (of this trend/ development)?

 • Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Ví dụ: Many people around the world use social media to keep in touch with other people and get the news. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages? (đề thi ngày 27/04/2024)

image-alt

Cấu trúc mẫu

Mở bài

 • Background sentence: Giới thiệu vấn đề bằng cách paraphrase đề bài

 • Thesis statement: Khẳng định vấn đề trên có 2 mặt (advantages and disadvantages) và trả lời mặt nào nhiều hơn (nếu có yêu cầu)

Thân bài

Mỗi đoạn sẽ lần lượt nói về ưu và nhược điểm của vấn đề trong đề bài. Nếu đề bài có hỏi về “outweigh”, những luận điểm chiếm ưu thế hơn sẽ được sắp xếp ở thân bài thứ 2.

*Lưu ý: Cách chia thân bài dưới đây áp dụng khi mặt ưu điểm nhiều hơn mặt nhược điểm.

 • Body 1: Mặt nhược điểm

  • Topic sentence: Khẳng định vấn đề có mặt nhược điểm

  • Supporting idea 1: nhược điểm thứ 1 + các câu giải thích, mở rộng (nguyên nhân, kết quả, ví dụ)

  • Supporting idea 2: nhược điểm thứ 2 + các câu giải thích, mở rộng (nguyên nhân, kết quả, ví dụ)

 • Body 2: Mặt ưu điểm

  • Topic sentene: Mặc dù vấn đề có mặt nhược điểm nhưng mặt ưu điểm chiếm ưu thế hơn

  • Supporting idea 1: ưu điểm thứ 1 + các câu giải thích, mở rộng (nguyên nhân, kết quả, ví dụ)

  • Supporting idea 2: ưu điểm thứ 2 + các câu giải thích, mở rộng (nguyên nhân, kết quả, ví dụ)

Kết bài

 • Tóm tắt lại vấn đề: nhắc lại đề bài

 • Trình bày quan điểm của bản thân nếu đề bài có yêu cầu (đối với dạng “outweigh”)

Bài mẫu ứng dụng

Đề bài: Many people around the world use social media to keep in touch with other people and get the news. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Bài mẫu:

Across the world, many individuals utilize social media not only to maintain connections with others but also to stay updated on current events. In my view, the advantages of this widespread usage far outweigh its disadvantages.

It is undeniable that there are significant drawbacks to using social media. Privacy concerns are one of the major issues, as users often share sensitive information that can be vulnerable to data breaches. For instance, millions have had their personal details exposed in major leaks, leading to identity theft and privacy violations. Furthermore, the impact of social media on mental health is another serious worry. Spending a lot of time on social media has been linked to increased anxiety, depression, and feelings of loneliness. This can happen because people tend to compare their own lives to the unrealistic portrayals they see online.

Nevertheless, the benefits of social media are more substantial and far-reaching. While concerns exist regarding privacy and mental health, social media's benefits are undeniable. Firstly, these platforms bridge physical distances by allowing instant communication. This proved invaluable during the COVID-19 pandemic, keeping families and friends connected despite lockdowns. Secondly, social media serves as a critical channel for spreading news in real time. Platforms like Twitter have played a vital role during emergencies by keeping people informed and allowing them to make timely decisions.

In conclusion, social media may come with privacy worries and potential mental health impacts, but the positive aspects including connecting people and spreading information outweigh the negatives.

Người học có thể tìm hiểu kỹ hơn về dạn bài này tại bài viết của ZIM: Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2

Dạng Problems - Causes - Solutions

Đặc điểm nhận biết

Đề bài đưa ra một hiện tượng và yêu cầu người viết trình bày các nguyên nhân/ hệ quả/ giải pháp của một vấn đề.

Hệ quả:

 • What problems are associated with this?

Nguyên nhân:

 • Why is this?

 • What are the causes of this? 

Giải pháp:

 • What can we do to …?

 • What can be done to solve the problem?

 • What are some possible solutions? 

Ví dụ: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment.

What are the causes of this? 

What can be done to solve this problem?

(đề thi ngày 19/08/2023)

Cấu trúc mẫu

Mở bài:

 • Background sentence: Diễn đạt lại vấn đề bằng cách paraphrase.

 • Thesis statement: Hướng tới nội dung sẽ viết trong thân bài.

Thân bài: Dựa vào yêu cầu của đề, thí sinh chia thân bài thành hai đoạn body, mỗi đoạn viết về khía cạnh riêng.

Trường hợp 1: Problems - Solutions

Body 1:

 • Topic sentence: Đề cập hệ quả của hiện tượng

 • Supporting idea 1: Hệ quả thứ 1 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

 • Supporting idea 2: Hệ quả thứ 2 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

Body 2:

 • Topic sentence: Có một vài giải pháp cho vấn đề đang bàn luận

 • Supporting idea 1: giải pháp thứ 1 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

 • Supporting idea 2: giải pháp thứ 2 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

Trường hợp 2: Causes - Solutions

Body 1:

 • Topic sentence: Có một vài nguyên nhân cho vấn đề đang bàn luận

 • Supporting idea 1: Nguyên nhân thứ 1 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

 • Supporting idea 2: Nguyên nhân thứ 2 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

Body 2:

 • Topic sentence: Có một vài giải pháp cho vấn đề đang bàn luận

 • Supporting idea 1: giải pháp thứ 1 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

 • Supporting idea 2: giải pháp thứ 2 + giải thích và/ hoặc đưa ra ví dụ nhằm chứng minh lập luận.

Kết bài:

 • Tóm tắt những ý chính trong thân bài.

 • Bàn về dự đoán (phần này dựa vào tùy chọn của thí sinh, không bắt buộc)

image-alt

Bài mẫu ứng dụng

Đề bài: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this?  What can be done to solve this problem? (đề thi ngày 19/08/2023)

Bài mẫu:

Our planet is suffering from the degradation of the natural world due to the recent explosion in consumer goods production. This intricate problem results from many factors, and solving it demands a united effort from everyone involved.

There exist several reasons behind the expansion of the consumer industry. Chief among these is the growing obsession with acquiring things. As the demand for goods escalates, the corresponding need for increased production becomes apparent. Consequently, industries involved in manufacturing these goods have intensified their utilization of water, energy, and raw materials, rapidly depleting our planet's resources. This challenge is further worsened by ineffective environmental regulations that often fail to dissuade factories from releasing hazardous chemicals and toxic emissions into the surroundings.

Tackling this environmental crisis requires a united effort. First, governments should launch campaigns to educate the public about the dangers of excessive consumption. By understanding the environmental impact, people are more likely to adopt eco-friendly habits like reducing unnecessary purchases and choosing sustainable alternatives. This shift in consumer behavior will then push companies to become more eco-friendly. Additionally, stricter punishments for factories that do not manage waste properly, including longer shutdowns and legal consequences for polluters, are essential.

In conclusion, the growth of consumerism together with ineffective environmental regulations, has significantly impacted our environment. Nevertheless, this problem can be effectively addressed through cooperative efforts from governments, individuals, and corporations.

Dạng Discussion essay

Đặc điểm nhận biết

Dạng bài Discussion được thể hiện qua yêu cầu “Discuss both views and give your own opinion”. Dạng bài này cung cấp 2 quan điểm xoay quanh cùng một chủ đề và yêu cầu người viết bàn luận cả hai quan điểm đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân thiên về bên nào hơn.

Ví dụ: Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate on only those subjects that they find interesting and they are best at.

Discuss both these views and give your own opinion. (đề thi ngày 8/4/2023)

Cấu trúc mẫu

Mở bài: 

 • Background sentence: Diễn đạt lại 2 quan điểm được đưa ra trong đề bằng cách paraphrase.

 • Thesis statement: Đưa ra ý kiến của bản thân về việc thiên về quan điểm nào hơn.

Thân bài: 

Thân bài chia thành 2 đoạn, mỗi đoạn sẽ nói về một quan điểm trong đề. Người viết nên bàn về quan điểm mà người viết ĐỒNG TÌNH ở body 2.

 • Body 1: bàn về quan điểm không đồng tình.

  • Topic sentence: đề cập quan điểm thứ 1

  • Supporting ideas: Lý do vì sao người ta có quan điểm này, giải thích rõ hơn bằng cung cấp lập luận và dẫn chứng thuyết phục và/ hoặc ví dụ

 • Đoạn 2: bàn về quan điểm đồng tình.

  • Topic sentence: đề cập và cho biết người viết đồng tình với quan điểm thứ 2

  • Supporting ideas: Lý do vì sao người viết đồng tình quan điểm này, giải thích rõ hơn bằng cung cấp lập luận và dẫn chứng thuyết phục và/ hoặc ví dụ

Kết bài: Nhắc lại vấn đề và tóm tắt lại ý kiến.

Bài mẫu ứng dụng

Đề bài: Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate on only those subjects that they find interesting and they are best at.

Discuss both these views and give your own opinion. (đề thi ngày 9/12/2023)

Bài mẫu:

Many disagree on whether teenagers should allocate attention equally to all subjects or delve deeper into the ones that spark their curiosity and showcase their talents. This essay will explore both perspectives, ultimately advocating for the latter approach, which is based on individual passions and strengths.

Supporters of a well-rounded education believe all subjects are equally important for young minds. It is argued that a broad curriculum equips students with a diverse knowledge base, creating well-developed individuals. This approach fosters a versatile skillset, preparing them to tackle different challenges and adapt to future changes. For example, proficiency in both humanities and sciences allows students to develop both analytical and creative thinking skills. Additionally, it delays specialization, giving teenagers time to explore their interests thoroughly before making crucial career choices.

On the other hand, I believe teenagers should prioritize subjects that ignite their curiosity and align with their natural talents. Delving deeper into areas of strength and passion does not merely boost academic performance due to increased engagement and motivation, it also cultivates a deeper understanding and expertise. Specialization can even lead to early professional development, giving students a springboard for their future careers. For example, a student with a passion for math would benefit greatly from focusing their energy on this subject, potentially leading them to break new ground or pursue advanced studies in math fields.

To sum up, while a balanced education can cultivate well-rounded individuals, I believe that focusing on subjects that ignite a student's passion and align with their strengths offers more advantages.

Dạng Two-part question

Đặc điểm nhận biết

Có thể nhận biết dạng Two-part question khi đề bài nêu ra một vấn đề và đưa ra những câu hỏi riêng biệt.

Ví dụ: In some countries, only a few young people go to classical music concerts or play classical music. Why is this? Should young people be encouraged to attend and learn more?

Cấu trúc mẫu

Mở bài: 

 • Background sentence: Diễn đạt lại vấn đề được đưa ra trong đề bằng cách paraphrase.

 • Thesis statement: Đề cập cả 2 câu hỏi riêng biệt trong đề.

Thân bài: từng đoạn thân bài trả lời cho từng câu hỏi

 • Body 1: trả lời câu hỏi thứ nhất

  • Topic sentence: đề cập khía cạnh sẽ bàn luận

  • Suppoting ideas: đưa ra những giải thích/chứng minh + ví dụ để làm rõ cho câu trả lời

 • Body 2: trả lời câu hỏi thức hai

  • Topic sentence: đề cập khía cạnh sẽ bàn luận

  • Supporting ideas: đưa ra những giải thích/chứng minh + ví dụ để làm rõ cho câu trả lời

Kết bài: Nhắc lại vấn đề và tóm tắt lại ý kiến.

Bài mẫu ứng dụng

Đề bài: In some countries, only a few young people go to classical music concerts or play classical music. Why is this? Should young people be encouraged to attend and learn more?

Bài mẫu:

In some countries, only a small number of young people attend classical music concerts or play classical music. This trend can be attributed to various factors. I believe young people should indeed be encouraged to attend and learn more about classical music because of its benefits.

There are some reasons behind the declining interest in classical music among young people. One of them is its perceived irrelevance in today's fast-paced, technology-driven society. Classical music is often seen as old-fashioned or elitist, making it less appealing to the younger generation, who are more drawn to contemporary genres like pop, hip-hop, and electronic music. Additionally, the rise of digital media and streaming services has made modern music more accessible, further reducing exposure to classical music. For instance, platforms like Spotify and YouTube primarily promote popular music, leaving classical music with a smaller audience.

Despite these challenges, encouraging young people to engage with classical music is essential. Classical music has significant cultural value, representing centuries of artistic achievement and heritage. Learning about and appreciating classical music can deepen young people's understanding of history and culture. Moreover, playing classical music can enhance cognitive abilities, such as concentration, discipline, and emotional expression. Educational programs and community initiatives can help bridge the gap, making classical music more accessible and relatable to the younger generation. For example, interactive concerts and music education in schools can spark interest and appreciation for the genre.

In conclusion, the decline in young people's interest in classical music is due to its perceived irrelevance and the dominance of modern music genres. However, it is crucial to encourage young people to attend classical music concerts and learn about the genre to enrich their cultural knowledge and cognitive skills.

Người học có thể tìm hiểu kỹ hơn về dạng bài này tại bài viết của ZIM: Cách viết Two-part question trong IELTS Writing Task 2

Tổng kết

Tác giả hy vọng thông qua bài viết IELTS Writing Task 2 Structure, người học có thể vận dụng tốt các cấu trúc gợi ý trên trong quá trình ôn luyện, từ đó có thể đạt điểm mong muốn cho kỹ năng Writing. Người học có thể tham khảo cuốn sách Understanding IELTS Writing - Logic và cấu trúc bài viết Task 2 để có thể tự tin viết các dạng bài Task 2.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu