Phân tích sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Biểu đồ Xu hướng

Đoạn Overview là 1 trong những thành phần quan trọng tạo nên sự thành công của 1 bài viết Writing task 1. Bài viết sẽ tập trung vào việc phân tích sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Biểu đồ Xu hướng và từ đó đưa ra các bước mà người học có thể tham khảo để áp dụng.
phan tich su khac biet giua doan overview band 6 va 7 trong dang bai bieu do xu huong

Trong khuôn khổ của IELTS Writing Task 1, biểu đồ Xu Hướng được xem là một trong những dạng biểu đồ phổ biến, thường xuất hiện liên tục trong các kỳ thi IELTS.

Được sử dụng để thể hiện sự biến đổi của các yếu tố được đề cập trong đề bài, biểu đồ Xu Hướng cơ bản bao gồm ít nhất hai điểm thời gian (có thể là năm, tháng hoặc tuần) được thể hiện trên biểu đồ, nhằm mô tả sự gia tăng hoặc giảm trong số liệu của các đối tượng đó.

Key takeaways

 1. Định nghĩa và vài trò của đoạn Overview trong dạng Biểu đồ Xu hướng

  1. Overview là một đoạn văn đưa ra góc nhìn tổng quát của toàn bộ biểu đồ

  2. Đóng vai trò quan trọng nằm trong tiêu chí Task Achievement

 2. Những đặc điểm của 1 đoạn Overview band 6:

  1. Nội dung: khối lượng thông tin, xu hướng và sự khác biệt

  2. Ngôn ngữ và cấu trúc: signpost words và cấu trúc tương phản

 3. Những đặc điểm của 1 đoạn Overview band 7:

  1. Nội dung: khối lượng thông tin, phân loại, xu hướng và sự khác biệt

  2. Ngôn ngữ và cấu trúc: signpost words, số lượng câu, và cấu trúc

 4. Các bước để viết 1 đoạn Overview band 7

Đoạn Overview trong bài Biểu đồ Xu hướng - Định nghĩa và vai trò

Một trong những yếu tố quan trọng để có một bài viết IELTS Writing Task 1 thành công chính là Overview, đây cũng là 1 tiêu chí được đánh giá nằm trong phần Task Achievement. Từ band 6 trở lên thì cụm từ Overview sẽ được nhắc tới trong Band Descriptor của IELTS Writing Task 1.

Theo như từ điển Camrbridge, thì Overview được định nghĩa như sau:

A short description of something that provides general information about it, but no details

Tạm dịch: Một mô tả ngắn về một điều gì đó nhằm cung cấp thông tin chung về nó, nhưng không bao gồm chi tiết

Có thể nhận thấy được 2 đặc điểm của Overview như sau:

 1. Overview là 1 trong những yếu tố sẽ được đánh giá trong bài viết WRITING TASK 1, đặc biệt là cho bài viết từ band 6 trở lên

 2. Overview sẽ không bao gồm những chi tiết trong đó mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc cung cấp thông tin chung của toàn bộ biểu đồ

Bổ sung thêm kiến thức - Boost nhanh điểm thi writing đạt tối đa:

Đặc điểm của đoạn Overview ở band 6

Trong Band Descriptor cho Writing Task 1, Overview band 6 được diễn tả như sau:

A relevant overview is attempted.

Tạm dịch: Có sự cố gắng trong việc đưa ra 1 overview có liên quan đến đề bài.

Vậy ta cùng xét ví dụ ở đề bài sau:

The charts below show the water levels of 6 cities in Australia in October 2009 and 2010. (Đề thi ngày 22/07/2023)

Tạm dịch: Biểu đồ dưới đây thể hiện mực nước của 6 thành phố ở Úc vào tháng 10 năm 2009 và 2010.

image-alt

Thí sinh ở band 6.0 sẽ có một overview tương tự như sau:

“Overall, while the water levels in Darwin witnessed a decline, the opposite was true for other cities.”

→ Xét vào đặc điểm Overview của band 6, có thể nhận thấy rằng thí sinh này đang đưa ra thông tin có liên quan đến đề bài (nhắc tới Darwin và các thành phố khác) và chỉ dừng ở mức độ đấy.

→ Xét vào định nghĩa của Overview, có thể nhận thấy được thông tin này còn khá cụ thể (chỉ có việc giảm lượng nước ở Darwin, và tăng lượng nước ở các thành phố khác, tuy nhiên Brisbane không thay đổi thì chưa được đề cập ) → chưa bao quát được những số liệu còn lại.

Vì vậy, các thí sinh đạt band 6 cho phần Overview sẽ 2 đặc điểm như sau:

 1. Có đưa ra thông tin liên quan đến đề bài ở đoạn overview

 2. Thông tin được lựa chọn phù hợp, nhưng còn khá cục bộ, chưa bao quát được toàn bộ những số liệu khác của biểu đồ

Về mặt ngôn ngữ và cấu trúc câu Overview band 6 ở ví dụ trên, có thể nhận thấy được:

 • Thí sinh sử dụng được từ “Overall” để báo hiệu thông tin theo sau là đoạn Overview

 • Thí sinh sử dụng “while” để miêu tả 2 thông tin tương phản nhau về xu hướng

Đặc điểm của đoạn Overview ở band 7

Tương tự, ở band 7, Overview trong Band Descriptor được nhắc tới như sau:

It presents a clear overview, the data are appropriately categorized, and main trends or differences are identified.

Tạm dịch: Bài viết trình bày một đoạn tổng quan rõ ràng, dữ liệu được phân loại phù hợp và các xu hướng hoặc sự khác biệt chính được xác định.

Ở đây, thí sinh lưu ý tại các cụm từ sau nhé: “1 đoạn tổng quan rõ ràng”, “được phân loại phù hợp”, “xu hướng và sự khác biệt chính được xác định.”

Ta cùng xét lại đề bài trên nhưng với Overview band 7:

“Overall, the water levels in Darwin have decreased, while the opposite trend can be observed in other cities, except for Brisbane, where no changes were recorded. Additionally, Canberra has surpassed Sydney to become the city with the highest water storage ratio at the end of the period.”

→ Đoạn overview này bao quát được toàn bộ đối tượng có trong bài (tất cả các thành phố đều được nhắc tới)

→ Đoạn overview có 2 câu gồm những thông tin được phân loại rõ ràng (câu 1 miêu tả xu hướng, câu 2 miêu tả sự khác biệt)

→ Câu 1 của đoạn overview bao quát được việc tăng, giảm và không thay đổi cho tất cả các thành phố. Câu 2 khái quát được việc Sydney đã từng là cao nhất cho đến khi bị Canberra vượt qua → Xu hướng và sự khác biệt chính được xác định

Vì vậy, đoạn Overview này đạt được band 7 vì có 3 lí do:

 1. Bao quát được toàn bộ đối tượng có trong bài, không đối tượng nào bị bỏ qua.

 2. Xếp/Phân loại các đối tượng có tính chất giống nhau vào cùng 1 cụm/câu.

 3. Xu hướng và sự khác biệt chính đều được xác định

Về mặt ngôn ngữ và cấu trúc câu Overview band 7 ở ví dụ trên, có thể nhận thấy được:

 • Có sử dụng signpost word “Overall” để báo hiệu thông tin về đoạn Overview

 • Gồm 2 câu chính: 1 câu miêu tả xu hướng chung của toàn bộ biểu đồ, 1 câu miêu tả sự khác biệt có trong biểu đồ

 • Sử dụng “while” để nêu 2 thông tin tương phản trong xu hướng

 • Sử dụng từ vựng như “surpass” hay “to become the highest” để miêu tả sự khác biệt

Xem thêm: Line Graph IELTS Writing Task 1

Sự khác biệt giữa Overview band 6 và 7

Từ những thông tin trên, ta có thể so sánh sự khác biệt giữa Overview band 6 và 7 như sau:

Overview band 6

Overview band 7

Khối lượng thông tin

Có liên quan đến đề bài nhưng không bao quát hết tất cả các đối tượng hoặc chưa chính xác.

Toàn bộ đối tượng đều được nhắc tới.

Phân loại thông tin trong đoạn Overview

Không có

Xếp các đối tượng giống nhau vào cùng 1 cụm, câu.

Xu hướng, và sự khác biệt chính

Chỉ có nhắc tới xu hướng tăng giảm, không nêu sự khác biệt.

Bao quát hết các loại xu hướng có trong biểu đồ kèm với sự khác biệt của một (vài) đối tượng

Ngôn ngữ và cấu trúc

Sử dụng signpost words (overall) để báo hiệu thông tin theo sau là Overview.

Sử dụng cấu trúc tương phản để đưa ra thông tin đối tượng đối nghịch nhau.

Sử dụng signpost words (overall) để báo hiệu đoạn Overview.

Gồm 2 câu cho đoạn Overview cho biểu đồ Xu hướng: 1 câu nói về xu hướng, 1 câu nói về sự khác biệt.

Sử dụng cấu trúc tương phản để đưa ra đối tương tương phản nhau, kèm với cấu trúc so sánh nhất để diễn đạt đối tượng có số liệu cao/thấp nhất.

Các bước để viết đoạn Overview đạt band 7

Để viết 1 đoạn Overview đạt band 7, thí sinh cân nhắc thực hiện các bước thông qua ví dụ ở đề bài sau:

The chart graph shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different types of attractions from 1980 to 2010.

image-alt

 1. Nhóm các số liệu lại với nhau theo xu hướng

  1. Các đối tượng tăng là: Zoo, Castle

  2. Các đối tượng giảm là: Aquarium, Festival

 2. Nhóm các số liệu lại với nhau theo sự khác biệt

  1. Đối tượng có số liệu cao nhất ở hầu hết các năm là: Castle

  2. Đối tượng có số liệu thấp nhất ở hầu hết các năm là: Zoo

 3. Áp dụng các cấu trúc miêu tả thông tin để viết đoạn Overview band 7:

Miêu tả sự tương phản

 1. While S + V, the opposite is true for

 2. A witnessed …, but B showed the opposite

Miêu tả cao/thấp nhất

Miêu tả sự vượt qua

A had + the (most) + adj in terms of NP

A surpassed B to become the highest with

 1. Sử dụng các signpost words để liên kết các câu lại với nhau:

Mở đầu đoạn overview

In general, it is clear/apparent that …

Overall, it is clear/apparent that …

Looking from an overall perspective, it is clear/apparent that …

Liên kết thông tin giữa Xu hướng và sự khác biệt

Moreover, …

Additionally, …

It is also noticeable/notable/apparent that …

⇒ Đoạn Overview hoàn chỉnh band 7 sẽ như sau:

Overall, it is clear that while the percentage of tourists visiting castles and zoos increased, the opposite was true for aquariums and festivals during the period. It is also notable that castles were Scotland's most popular tourist attraction for most of the period.

Tổng kết

Trong bài viết này, tác giả đã cung cấp một số thông tin cần thiết về đoạn Overview (bao gồm định nghĩa và vai trò của nó trong IELTS Writing Task 1). Bên cạnh đó, tác giả đã chỉ ra những đặc điểm phân biệt giữa việc viết Overview ở band 6 và band 7 để giúp các thí sinh có thể đánh giá và tham khảo nhằm cải thiện kỹ năng viết Overview của mình. Ngoài ra, tác giả cũng đã cung cấp hướng dẫn về các bước mà các thí sinh có thể tham khảo để viết một đoạn Overview đạt band 7. Hy vọng rằng các thí sinh sẽ có cơ hội nâng cao và rèn luyện kỹ năng viết Overview, cũng như kỹ năng viết bài Task 1 nói chung thông qua việc nghiên cứu và thực hành thường xuyên.


Trích dẫn

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833