Nâng cao hiệu quả lập luận trong tiêu chí Task Response để đạt band điểm 5.0

Bài viết sau sẽ tập trung phân tích lỗi liên quan đến phát triển quan điểm của tiêu chí Task Response ở band 5. Bài viết cũng sẽ lấy ví dụ cụ thể để người đọc có cái nhìn cụ thể, chi tiết hơn về sự khác biệt giữa band 5 và band cao hơn ở tiêu chí này. Qua sự phân tích và ví dụ, bài viết sẽ rút ra các việc làm cụ thể mà người đọc cần chú ý để tránh để tránh lỗi trên và có thể cải thiện điểm Task Response của mình.
nang cao hieu qua lap luan trong tieu chi task response de dat band diem 50

Task Response là một trong bốn tiêu chí chấm điểm và chiếm 25% số điểm của bài thi IELTS Writing Task 2. Tiêu chí này chú ý đến khả năng đáp ứng được yêu cầu đề bài và khả năng phát triển lập luận của thí sinh. Tuy nhiên, còn nhiều thí sinh chưa hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chí này, từ đó dẫn đến việc chưa đáp ứng được yêu cầu của bài viết, cũng như không thể hiện được khả năng lập luận.

Key takeaways

 1. Lỗi “expresses a position but the development is not always clear” là lập luận của thí sinh đưa ra không phải khi nào cũng được phát triển rõ ràng để chứng minh và hỗ trợ cho quan điểm của thí sinh.

 2. Hướng giải quyết lỗi:

 • Phân tích kĩ đề bài trước khi viết

 • Luyện viết theo cấu trúc P.I.E

 Tiêu chí Task Response band 5 trong IELTS Writing Task 2

image-alt"Position" trong IELTS Writing Task 2

Theo từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD), một trong những nét nghĩa của danh từ “position” là “an opinion on or an attitude towards a particular subject” (một ý kiến hoặc thái độ về một chủ đề cụ thể). Như vậy, trong bài thi IELTS Writing Task 2, “Position’’ chính là thái độ, quan điểm của cá nhân người viết trước vấn đề được nêu ra trong bài (ví dụ: đồng ý/ không đồng ý).

Hay theo Simon (ex-IELTS examiner), “Position” là câu trả lời tổng thể của thí sinh cho câu hỏi, là sự thể hiện quan điểm của thí sinh về vấn đề hoặc chủ đề (Your "position" is your overall answer to the question. It is an expression of where you stand on the issue or topic.)

Người đọc có thể tìm hiểu thêm về các thuật ngữ trong tiêu chí Task Response tại đây: Giải thích tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2.

Với Band 5.0

Ở band điểm này, thí sinh đã có thể đưa ra được quan điểm cùng với lập trường của mình thông qua 2 câu chủ đề ở thân bài 1 và thân bài 2 nhưng lại có mâu thuẫn trong cách phát triển ý hay các ý đưa ra trái ngược với quan điểm ở câu chủ đề của đoạn. Điều này khiến cho bài viết không thể đi đến một kết luận thỏa đáng.

“The development” trong việc hình thành lập luận là gì?

Sau khi nêu được quan điểm của thí sinh đối với bài viết, điều quan trong tiếp theo là thí sinh có thể đưa ra và phát triển các lập luận hỗ trợ và liên quan đến quan điểm.

Phát triển lập luận là đưa ra được quan điểm và sắp xếp thông tin, trình bày, diễn giải các luận điểm trong bài một cách logic để hỗ trợ và chứng minh cho quan điểm đã nêu ra.

Với Band 5.0

Thí sinh đã có thể đưa ra được một vài luận điểm hay luận cứ nhất định để phát triển ý chính của mình nhưng điều này có gặp nhiều hạn chế. Cụ thể các luận điểm không phải khi nào cũng giúp chứng minh hoặc liên quan tới lập trường.

Phân tích và giải thích lỗi

Đề bài: Some of the methods used in advertising are unethical and unacceptable in today’s society. To what extent do you agree with this view? (Dịch nghĩa: Một số phương pháp được sử dụng trong quảng cáo là phi đạo đức và không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay. Bạn đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?)

Ví dụ bài viết band 5.0

Nowadays in worldwide nations, every moment, we are displayed advertisements on TV shows, magazines or huge LED boards situated on intersections. In what methods they are produced or how much producers care about ethical trend to making them? I believe they intent to have more watcher to earn more money regardless to its consequences.

In first point of view, some families my does not need something that is displaying on tv, but as home wife see the advertisement will feel that is a good idea to have it and decide to buy it immediately. In another case, there is families who have young offspring who mentally is not wise enough to perceive everything in family situation. Therefore, they will have high demand while they are watching a new toy advertisement. Begging his parent to purchase it and crying all time. As a result his poor father will be finally obliged to buy the toy.

In second point, they may use psychological weaknesses; for example, by displaying a young lady with fitness body who is using some stuff on show to attract people for the good. It may apparently not so bad, but if we go deep in down will understand that how it may have an effect of youth brain and corrupt it. Or by using a charming sentences on cigarette box "the ideal of a manhood" as a person see this advertisement on the box, will feel himself on his dreams and will buy it.

In conclusion, the advertisement makers, regardless to the bad effects the advertise may cause on people, will made them due to make their customers satisfying. But it may have bad consequences on society which due to avoiding this trend i suggest authorities make some plans for the circumstance to check and control advertisements before showing up.

Bỏ qua hết các lỗi liên quan đến từ vựng và ngữ pháp, dựa vào tiêu chí Task Response để phân tích:

 • Thí sinh có đưa ra quan điểm đồng ý rằng một số phương pháp được sử dụng trong quảng cáo là phi đạo đức và đặt ra câu hỏi về những cân nhắc về mặt đạo đức trong sản xuất quảng cáo nhưng không nêu rõ liệu những phương pháp này có được chấp nhận hay không hoặc người viết đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào.

 • Xuyên suốt các đoạn văn, thí sinh có những nỗ lực trình bày những ý tưởng liên quan đến các hoạt động quảng cáo phi đạo đức ảnh hưởng đến gia đình và lợi dụng điểm yếu tâm lý. Tuy nhiên, những ý tưởng này thiếu sự phát triển rõ ràng và thiếu các chi tiết hỗ trợ đầy đủ.

Ví dụ: Trong đoạn thân bài đầu tiên, thí sinh đưa ra các luận cứ “home wife see the advertisement will feel that is a good idea to have it and decide to buy it immediately” (người vợ ở nhà xem quảng cáo sẽ cảm thấy nên mua nó và quyết định mua ngay lập tức), “families who have young offspring who mentally is not wise enough to perceive everything in family situation. Therefore, they will have high demand while they are watching a new toy advertisement” (những gia đình có con nhỏ, tinh thần chưa đủ sáng suốt để nhận thức mọi việc trong hoàn cảnh gia đình nên họ có nhu cầu cao khi xem quảng cáo đồ chơi mới) => Có sự tiến triển không rõ ràng của các ý tưởng khi chuyển ý mà không giải thích đầy đủ mỗi ý có liên quan gì và hỗ trợ gì cho quan điểm của thí sinh là các phương pháp quảng cáo mà các nhà sản xuất sử dụng là phi đạo đức. Ngoài ra, cũng xuất hiện những chi tiết không liên quan như “Begging his parent to purchase it and crying all time” (Cầu xin cha mẹ mua nó và khóc suốt) => không góp phần có ý nghĩa vào việc hỗ trợ quan điểm.

Ví dụ bài viết band 7.0

There is an opinion that advertising is failing to maintain ethical standards and this is an unacceptable practice in our contemporary society. Personally, I agree with this view.

To begin with, it is undeniable that certain advertising strategies cross ethical boundaries. One of the most common unethical advertising practices is using false claims to exaggerate the benefits of their products or services. This can be easily seen in the way a weight loss supplement advertisement might claim that it can help you lose 20 pounds in a month without diet or exercise, which is unrealistic and misleading. In addition to this, the proliferation of digitally altered images in beauty advertisements perpetuates unrealistic beauty standards, leading to body dysmorphic disorder and diminished self-worth among individuals, particularly young women. Finally, advertisers often target vulnerable demographics, such as children, through deceptive marketing tactics. They frequently use colorful packaging and cartoon characters to lure young consumers into purchasing unhealthy products, contributing to childhood obesity and other health issues.

In my opinion, there are several reasons why these advertising methods are unacceptable in today's society. The primary reason is that false representation and overstating benefits while omitting possible drawbacks in advertisements infringe on consumers’ rights to accurate and truthful information about the products and services they purchase. With this situation continuing, consumers can feel deceived, which can lead to a loss of trust not only in the specific brand but in the advertising industry as a whole. Consequently, this can undermine the entire market system, thus inefficiencies and reduced welfare for all participants. Furthermore, unethical marketing can promote products or behaviors that are harmful to individuals or society as a whole. For instance, unethical marketing can promote unhealthy products like cigarettes or sugary drinks, contributing to health problems such as cancer and obesity.

In conclusion, I maintain that manipulative tactics used in ads such as false claims, photoshopping, and the exploitation of vulnerable demographics are unacceptable because they are against the customers’ rights and bring numerous negative consequences for society as a whole.

Với bài viết band 7.0, thí sinh đã nêu rõ lập trường và mỗi đoạn thân bài cung cấp các lập luận hợp lý được hỗ trợ bằng các ví dụ chi tiết để chứng minh cho quan điểm đã nêu ra:

 • Đoạn 1: Đưa ra ví dụ cụ thể của các hình thức quảng cáo phi đạo đức (việc nói phóng đại hoặc bóp méo thông tin sản phẩm, photoshop, lợi dụng khai thác các đối tượng khách hàng dễ bị tổn thương) và ảnh hưởng của chúng lên khách hàng để chứng minh có sự tồn tại của một số quảng cáo trái đạo đức.

 • Đoạn 2: Đưa ra các lí do giải thích tại sao những hình thức quảng cáo phi đạo đức là không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay.

Cách cải thiện

Phân tích kỹ đề bài

Trước khi bắt đầu viết, thí sinh nên đọc đề bài một cách kỹ lưỡng để hiểu rõ yêu cầu của nó. Điều này thí sinh nắm được khía cạnh chính cần bàn về và dựa vào đó, xây dựng các luận điểm phù hợp.

Thí sinh có thể sử dụng những câu hỏi dưới đây để kiểm tra mức độ hiểu đề bài của mình:

 • Đề bài thuộc topic nào?

 • Những keywords quan trọng là gì? Phân tích những keywords này như thế nào?

 • Còn keywords nào nói lên khía cạnh nhỏ cần bàn trong topic mà mình đã bỏ sót hay không?

 • Đề bài thuộc dạng bài nào?

Ví dụ:

Đề bài: Students learn far more with their teachers than with other sources (internet or television). To what extent do you agree? (Dịch nghĩa: Học sinh học với giáo viên nhiều hơn so với với các nguồn khác như internet hoặc truyền hình. Bạn đồng ý với ý kiến trên ở mức độ nào?).

Đề bài trên có thể phân tích như sau:

 • Đề bài thuộc topic “the effectiveness of different sources of learning”.

 • Các keywords quan trọng cần phân tích kĩ: Đề bài đưa ra hai nguồn học tập cho học sinh là “teachers” và “other sources such as internet or television”, và có sự so sánh giữa hai nguồn học tập này, cụ thể là học sinh sẽ “learn far more” với “teachers” hơn là học với “other sources such as internet or television”. Thí sinh cần chú ý các lập luận đưa ra phải có yếu tố so sánh giữa hai nguồn học, tránh việc chỉ đề cập những ưu điểm hoặc những nhược điểm mà không so sánh tính hiệu quả của hai nguồn học tập này.

 • Đề bài thuộc “Agree or Disagree” – người viết phải nêu rõ quan điểm của mình: đồng tình, không đồng tình, hay chỉ đồng tình một phần với ý kiến trên rồi mới đi làm rõ quan điểm.

Luyện viết theo cấu trúc P.I.E

Để đảm bảo phát triển lập luận tốt liên quan đến quan điểm, thí sinh nên luyện tập viết theo cấu trúc lập luận nhất định như cấu trúc P.I.E (Point - Illustration - Explanation).

Ví dụ:

Đề bài: Students learn far more with their teachers than with other sources (internet or television). To what extent do you agree?

Xét đoạn văn ví dụ dưới đây:

On the one hand, I suppose that learning through the Internet, libraries, and Tv can bring students more different and diverse knowledge. Learning from many means will provide learners with various knowledge. Students can learn through different means so they would feel more excited to learn and absorb the knowledge better.

Đoạn văn đưa ra luận điểm chính là học thông qua các phương tiện như Internet, thư viện và tivi thì đem lại cho học sinh đa dạng kiến thức. Nhưng câu thứ của đoạn vẫn cứ nhắc lại ý của luận điểm chính. Câu thứ ba của đoạn lại đưa ra một ý mới không có sự liên kết với câu chủ đề của đoạn. Có thể thấy ở đoạn văn này, không có sự mở rộng, chứng minh, hay ví dụ nào được đưa ra để hỗ trợ cho luận điểm ( tại sao học qua các phương tiện khác lại đem cho học sinh đa dạng kiến thức, ví dụ cụ thể, và đa dạng kiến thức có lợi gì hơn cho học sinh để cho thấy học được nhiều hơn khi học qua các phương tiện khác so với học với giáo viên)

Xét đoạn văn áp dụng cấu trúc P.I.E:

Admittedly, learning by watching TV or watching and reading on the internet enables students to gain more diverse knowledge (Point). There is an infinite amount of knowledge about different topics available online that students can access with one click of a mouse. For example, when students search for information about wildlife, there are hundreds of thousands of results including blogs, websites, and videos for them to learn (Illustration). Therefore, students can learn things that are not covered in their textbooks while it is almost impossible for any teachers to reach the same capacity (Explanation).

Nhìn vào đoạn văn áp dụng cấu trúc P.I.E, nội dung của các câu văn đều có mối liên hệ chặt chẽ với ý tưởng chung của đoạn và nhằm mục đích chứng minh cho luận điểm chính của đoạn.

Ứng dụng

Đề bài

Lập dàn ý cho đề bài dưới đây, thể hiện khả năng nêu và cho thấy sự phát triển rõ ràng để chứng minh lập trường.

Write about the following topic:

Today, people are surrounded by advertising. This affects what people think is important and has a negative impact on people's lives. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

Dàn bài gợi ý

Mở bài

Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Hoàn toàn đồng ý với việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.

Thân bài

Đoạn 1 - Việc quảng cáo xuất hiện liên tục đã làm sai lệch nhận thức của chúng ta về tầm quan trọng.

 • Quảng cáo thiên về ưu tiên vật chất, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và các mối quan hệ.

 • Quảng cáo kỹ thuật số liên tục củng cố các giá trị vật chất, làm lu mờ các khía cạnh khác của cuộc sống vốn có ý nghĩa truyền thống.

Đoạn 2 -.Sự hiện diện khắp nơi của quảng cáo tác động tiêu cực đến cuộc sống của mọi người theo nhiều cách.

 • Thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng, gây ra các vấn đề tài chính và tác hại đến môi trường do sản xuất quá mức.

 • Đặt ra những tiêu chuẩn phi thực tế về cái đẹp và thành công, dẫn đến sự bất mãn trong cuộc sống.

 • Quảng cáo kỹ thuật số xâm lấn làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày và xâm phạm quyền riêng tư trực tuyến.

Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã phân tích chi tiết lỗi phát triển lập luận không rõ ràng của tiêu chí Task Response ở band 5 trong IELTS Writing Task 2 đồng thời nêu ra các cách làm giúp người đọc cải thiện band điểm. Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng thí sinh có thể rút ra được cho bản thân những cách làm để tránh được lỗi và đạt được band điểm cao ở tiêu chí Task Response.

Nguồn tham khảo

 • "Cách Phân Tích đề IELTS Writing Task 2 - Một Số Lỗi Thường Gặp Và Giải Pháp." Zim.vn, 7 July 2023.

 • "Giải Thích Tiêu Chí Task Response Trong IELTS Writing Task 2." Zim.vn, 14 Nov. 2023.

 • "Giải đề IELTS Writing Task 1 Và Task 2 Ngày 04/11/2023." Zim.vn, 11 Nov. 2023.

 • "IELTS Band 5 Essay Samples." IELTS Buddy.

 • "IELTS Writing Task 2: 'positive or Negative' Essay." IELTS Simon, 29 Mar. 2017.

 • "Just a Moment..." Just a Moment..

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833