Nguyên âm đôi | Hướng dẫn phát âm & Ví dụ minh hoạ

Nguyên âm đôi là sự kết hợp của hai nguyên âm được phát âm liền kề nhau trong một âm tiết. Có tám nguyên âm đôi và được chia thành ba nhóm chính.
Huỳnh Kim Ngân
30/03/2023
nguyen am doi huong dan phat am vi du minh hoa

Nguyên âm đôi là một trong những trở ngại cũng như thách thức dành cho người Việt khi luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Bởi lẽ trong tiếng Việt không có những nguyên âm này. Nhưng nếu hiểu rõ và luyện tập thành công người học sẽ cải thiện khả năng phát âm đáng kể.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp định nghĩa về nguyên âm đôi, ví dụ và bài tập vận dụng.

Key takeaways

 • Theo từ điển Merriam Webster, nguyên âm (vowel) là âm thanh được tạo ra với khẩu hình miệng mở, và lưỡi ở giữa vòm họng, âm không bị cản trở bởi răng hoặc môi. Nguyên âm trong tiếng Anh được tạo ra bởi các chữ cái a, o, e, u, i và thỉnh thoảng là y (nếu y không đứng đầu một từ như “gym /ʤɪm/”).

 • Nguyên âm đơn (monophthongs) chỉ chứa một nguyên âm trong một âm tiết

 • Ngược lại, nguyên âm đôi (diphthongs) chứa hai nguyên âm đọc liền kề nhau trong một âm tiết.

Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Theo từ điển Merriam Webster, nguyên âm (vowel) là âm thanh được tạo ra với khẩu hình miệng mở, và lưỡi ở giữa vòm họng, âm không bị cản trở bởi răng hoặc môi.

Nguyên âm trong tiếng Anh được tạo ra bởi các chữ cái a, o, e, u, i và thỉnh thoảng là y (nếu y không đứng đầu một từ như “gym /ʤɪm/”).

Ngược lại, phụ âm (consonants) là những âm mà khi phát ra từ thanh quản, bị chặn lại bởi môi hoặc lưỡi. Những chữ cái còn lại không phải là nguyên âm được tính là phụ âm.

Xem thêm: Bảng phiên âm IPA

image-alt

Nguyên âm đôi trong tiếng Anh là gì?

Nguyên âm đơn (monophthongs)

Trước khi nói về nguyên âm đôi, người học cần hiểu về nguyên âm đơn (monophthongs). Nguyên âm đơn chỉ chứa một nguyên âm trong một âm tiết. Lấy ví dụ sau:

fee /fiː/: có một âm tiết và chỉ chứa một nguyên âm là /i:/ hoặc /mɔː/ cũng có một âm tiết chỉ chứa một nguyên âm là /ɔː/.

Nguyên âm đôi (diphthongs)

Trong khi đó, nguyên âm đôi là những từ chứa hai nguyên âm ghép lại chỉ trong một âm tiết. Xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

“boy” /bɔɪ/ chỉ chứa duy nhất 1 âm tiết tuy nhiên nguyên âm của nó lại được ghép từ hai nguyên âm đơn là /ɔ/ và /ɪ/ thành /ɔɪ/. Vì vậy có thể nói /ɔɪ/ là một nguyên âm đôi.

Xem thêm: 4 loại âm tiết trong tiếng Anh cần nắm

Các nhóm nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Có 8 nguyên âm đôi trong tiếng Anh, bao gồm:

 • /eɪ/ trong late (/leɪt/) gate (/geɪt/)

 • /ɪə/ trong dear (/dɪə/) hoặc fear (/fɪə/)

 • /eə/ trong fair (/feə/) hoặc care (/keə/)

 • /ʊə/ trong sure (/ʃʊə/) hoặc cure (/kjʊə/)

 • /əʊ/ trong globe (/ˈgləʊb/) hoặc show (/ʃəʊ/)

 • /ɔɪ/ trong join (/ʤɔɪn/) hoặc coin (/kɔɪn/)

 • /aɪ/ trong time (/taɪm/) hoặc rhyme (/raɪm/)

 • /aʊ/ trong cow (/kaʊ/) hoặc how (/haʊ/)

Diphthongs được chia thành 3 nhóm chính theo âm /ə/, /ɪ/ và /ʊ/.

 • Nhóm tận cùng là ə: /ɪə/ (near), /eə/ (fair), /ʊə/ (sure)

 • Nhóm tận cùng là ɪ: /eɪ/ (day), /aɪ/ (bike), /ɔɪ/ (boy)

 • Nhóm tận cùng là ʊ: /əʊ/ (fold), /aʊ/ (owl)

Cách phát âm các nguyên âm đôi chuẩn như người bản ngữ

Nguyên âm /eɪ/

Nguyên âm đôi /eɪ/ được cấu thành từ nguyên âm đơn /e/ và /ɪ/:

Ví dụ:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

plate

/plate /

Audio icon

blame

/blame /

Audio icon

freight

/freight /

Audio icon

great

/great /

Audio icon

may

/may /

Audio icon

space

/space /

Audio icon

they

/they /

Audio icon

wait

/wait /

Audio icon

Cách phát âm: mở rộng khẩu hình sang hai bên phát âm /e/ (tương tự âm “e” trong tiếng Việt), nâng lưỡi lên tạo thành âm /i/, đọc nhanh hai âm với nhau sẽ tạo thành âm /ei/.

***Lưu ý: Âm /ei/ không giống với âm “ay” trong tiếng Việt.
image-alt

Nguyên âm/ɔɪ/

Nguyên âm đôi /ɔɪ/ được cấu thành từ /ɔ/ và /ɪ/. Nguyên âm đôi này thường xuất hiện trong những từ có “oy” hoặc “oi”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

boy

/boy /

Audio icon

coin

/coin /

Audio icon

employ

/employ /

Audio icon

noise

/noise /

Audio icon

void

/void /

Audio icon

Cách phát âm: chu môi tròn và hạ cằm xuống để phát âm /ɔ/, nâng lưỡi lên chuyển âm sang /i/ thành /ɔɪ/ (khác với âm “oi” trong tiếng Việt)
image-alt

Nguyên âm /aɪ/

Được cấu thành từ âm /a/ và /ɪ/, nguyên âm này phát âm khá giống vần “ai” trong tiếng Việt, thường thấy ở các từ có “igh”, “i” hoặc “y”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

bite

/bite /

Audio icon

bike

/bike /

Audio icon

crime

/crime /

Audio icon

might

/might /

Audio icon

pride

/pride /

Audio icon

Cách phát âm: mở rộng khẩu hình phát âm /a/ sau đó nâng lưỡi lên chuyển âm /i/. Lưu ý không bẹt miệng như âm “ai” trong tiếng Việt.
image-alt

Nguyên âm /əʊ/

Nguyên âm đôi /əʊ/ được cấu thành từ /ə/ và /ʊ/, thường xuất hiện trong những từ chứa “obe” hoặc “ow”:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

show

/show /

Audio icon

rope

/rope /

Audio icon

image-alt

Cách phát âm: mở khẩu hình đọc âm /ə/, thả lỏng cơ, khép khẩu hình và chu môi có âm /əʊ/ (Mẹo: đọc tương tự âm “âu” trong tiếng Việt nhưng chu môi)

Nguyên âm /aʊ/

Nguyên âm /aʊ/ được cấu thành từ /a/ và /ʊ/, thường xuất hiện trong các từ có chứa “ow” hoặc “ou”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

brown

/brown /

Audio icon

mouth

/mouth /

Audio icon

pound

/pound /

Audio icon

image-alt

Cách phát âm: mở rộng khẩu hình đọc âm /a/, thả lỏng cơ, khép khẩu hình và chu môi có âm /aʊ/ (Mẹo: đọc tương tự âm “ao” trong tiếng Việt nhưng chu môi)

Nguyên âm /ɪə/

Nguyên âm đôi /ɪə/ được cấu thành từ /ɪ/ và /ə/, thường xuất hiện trong các từ có chứa ee, ea trước phụ âm r hoặc l.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

peel

/peel /

Audio icon

atmosphere

/atmosphere /

Audio icon

dear

/dear /

Audio icon

meal

/meal /

Audio icon

image-alt

Cách phát âm: mở rộng khẩu hình sang chiều ngang và nâng lưỡi đọc âm /i/, hạ cằm nhẹ chuyển sang âm /ə/.

***Lưu ý: Trong tiếng Anh của người Mỹ sẽ có thêm phát âm (r).

Ví dụ: ear phiên âm Anh - Anh sẽ là /ɪə/ nhưng phiên âm Anh - Mỹ sẽ là /ir/

Nguyên âm /eə/

Nguyên âm đôi /eə/ có cách phát âm khá giống với /eɪ/, tuy nhiên nó thường đứng sau phụ âm /r/ và thường xuất hiện trong các từ có chứa “air”, “ere” hoặc “are”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

fair

/fair /

Audio icon

hair

/hair /

Audio icon

mare

/mare /

Audio icon

where

/where /

Audio icon

Lưu ý: phiên âm trên được áp dụng với tiếng Anh - Anh, đối với tiếng Anh - Mỹ phiên âm sẽ là /ɛr/

image-alt

Nguyên âm /ʊə/

Nguyên âm /ʊə/ được kết hợp từ âm /ʊ/ và /ə/, thường xuất hiện ở những từ có “ur”.

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

endure

/endure /

Audio icon

curious

/curious /

Audio icon

jury

/jury /

Audio icon

pure

/pure /

Audio icon

image-alt

Cách phát âm: chu môi và đẩy hơi để phát âm /ʊ/, thả lỏng môi về trạng thái tự nhiên để có âm /ə/.

Bài tập vận dụng

1. Đọc đoạn thơ sau và chia nhóm âm /ɪə/ hoặc /eə/

“I have had these ear

A hundred years

Well, no, not really

But very, very nearly!

When nobody’s there

I don’t care what I wear

And I sit on the stair

With my feet on a chair”

2. Xác định nguyên âm của các từ sau là /ʊ/ hay /u:/

food; June; look; news; room; school; soup; spoon; sugar; town; Tuesday; two

3. Hoàn thành câu sau, những chỗ trống sẽ là những từ có chứa nguyên âm đôi /ei/ hoặc /ai/

(bye/day/dry/eight/flight/great/miles/night/right/time/way/white/wine)

1. The plane left in the evening and arrived the next morning. It was a (1)_________(2) __________.

2. It’s best to drink (3) ____________(4) _____________ with fish.

3. Fourteen kilometers is about (5) ___________ (6) _______________.

4. There was no rain yesterday. It was a (7)_______________ (8)__________________.

5. I think I am lost - is this the (9) ______________(10) ___________ to the beach?

6. We have had a (11) _____________ (12) __________.

Sau khi hoàn thành câu, đọc to và luyện phát âm.

Đáp án:

Bài 1:

Nhóm âm /eə/: very, there, wear, stair, chair

Nhóm âm /ɪə/: ear, years, really, nearly

Bài 2:

Nhóm âm /ʊ/: look, sugar, town

Nhóm âm /u:/: food; June; news; room; school; soup; spoon; Tuesday; two

Bài 3:

(1): night - (2): flight (máy bay cất cánh vào buổi tối nên đáp án sẽ là chuyến bay đêm “night flight”)

(3): white - (4): wine (dựa vào động từ drink có thể đoán được nghĩa ở đây phải sử dụng từ “white wine” rượu vang trắng)

(5): eight - (6): miles (xét theo nghĩa, 14km là khoảng 8 dặm)

(7): dry - (8): day (xét theo nghĩa, trời không mưa vậy chọn “dry day”)

(9): right - (10): way (xét theo nghĩa của câu nói trước)

(11): great - (12) time (loại trừ các từ trên hoặc theo collocation “have a great time”)

Tổng kết

Trên đây là bài viết chi tiết về định nghĩa, cách phát âm của các nguyên âm đôi trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này người học có thể cải thiện khả năng phát âm của mình.


Nguồn tham khảo:

"8 Common American English Diphthongs with Examples." FluentU English, 17 Feb. 2023, www.fluentu.com/blog/english/english-diphthong/. Accessed 24 Mar. 2023.

Hancock, Mark. English Pronunciation in Use: Intermediate: Self-Study and Classroom Use.

Tham khảo thêm lớp tiếng anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp tự tin và trôi chảy trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu