Start Phrasal Verb - Những cụm động từ thông dụng với Start

Phrasal verbs (cụm động từ) được dùng khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày và có tần suất xuất hiện cao trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Một phrasal verb có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh, điều này làm cho việc ghi nhớ trở nên khó khăn đối với người học. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho người học một số Start Phrasal Verb phổ biến, cùng với đó là cách sử dụng mỗi cụm phrasal verb và bài tập ứng dụng.
Lê Minh Khôi
08/05/2024
start phrasal verb nhung cum dong tu thong dung voi start

Key takeaways

1. Khi sử dụng "start," người ta thường diễn đạt ý chính là bắt đầu một điều gì mới. Điều này có thể liên quan đến việc bắt đầu một dự án, một công việc hàng ngày, hoặc một sự kiện lớn. Đôi khi, từ này cũng có thể ám chỉ việc kích thích hoặc khởi xướng một quá trình nào đó.

2. Các Start Phrasal Verb phổ biến:

  • Start up

  • Start out

  • Start over

  • Start on

  • Start off

  • Start on at

Start là gì?

Theo từ điển Cambridge, động từ "start" được định nghĩa là “to begin doing something”, có nghĩa là "bắt đầu" hoặc "khởi đầu” một điều gì đó. Đây là từ được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của sự khởi đầu hoặc sự bắt đầu một hành động cụ thể. Khi sử dụng "start," người ta thường diễn đạt ý chính là bắt đầu một điều gì mới.

Điều này có thể liên quan đến việc bắt đầu một dự án, một công việc hàng ngày, hoặc một sự kiện lớn. Đôi khi, từ này cũng có thể ám chỉ việc kích thích hoặc khởi xướng một quá trình nào đó. Tóm lại, "Start" là một từ phổ biến và quan trọng khi mô tả sự khởi đầu và bắt đầu trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

image-alt

Ví dụ:

  • I will start doing my homework after dinner. (Tôi sẽ bắt đầu làm bài tập sau bữa tối.)

  • The teacher asked the students to start the project. (Giáo viên yêu cầu học sinh bắt đầu dự án.)

  • The new company started its operations last month. (Công ty mới bắt đầu hoạt động vào tháng trước.)

  • Her groundbreaking research is expected to start a new era in medical science. (Nghiên cứu đột phá của cô ấy được dự kiến sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khoa học y tế)

Các Start Phrasal Verb phổ biến

Start up

Phiên âm: /stɑːrt ʌp/ Start up

Cấu trúc: 

Start (something) up

To initiate a business, machine, or system to begin operating or functioning

Nghĩa là: Khởi xướng một doanh nghiệp, khởi động một máy móc hoặc hệ thống để bắt đầu vận hành hoặc hoạt động.

Ví dụ: The entrepreneurs decided to start up a new tech company. (Các doanh nhân quyết định khởi nghiệp một công ty công nghệ mới.)

Start out

Phiên âm: /stɑːrt aʊt/ Start out

Cấu trúc: 

Start out (as a job)

To commence a journey, career, or process, often indicating the initial stage or position.

Nghĩa là: Bắt đầu một hành trình, sự nghiệp, hoặc quy trình, thường là chỉ ra giai đoạn hoặc vị trí ban đầu.

Ví dụ: She started out as a trainee but quickly advanced in her career. (Cô ấy bắt đầu làm thực tập sinh nhưng nhanh chóng tiến xa trong sự nghiệp.)

Start over

Phiên âm: /stɑːrt ˈoʊvər/ Start over

Cấu trúc:

Start (something) over

To begin again from the beginning, often due to a mistake, failure, or the need for a fresh start

Nghĩa là: Bắt đầu lại từ đầu, thường là do một lỗi lầm, thất bại, hoặc nhu cầu cho một bắt đầu mới.

Ví dụ: After the failure, they decided to start over with a new business strategy. (Sau thất bại, họ quyết định bắt đầu lại với một chiến lược kinh doanh mới.)

Start on

Phiên âm: /stɑːrt ɒn/ Start on

Cấu trúc:

Start on something

To commence working on or dealing with a task, project, or assignment

Nghĩa là: Bắt đầu làm việc hoặc giải quyết một công việc, dự án, hoặc nhiệm vụ.

Ví dụ: We need to start on the new project as soon as possible. (Chúng ta cần bắt đầu ngay vào dự án mới càng sớm càng tốt.)

Start off

Phiên âm: /stɑːrt ɒf/ Start off

Cấu trúc:

Start someone off (on something)

To make someone to begin doing something

Nghĩa là: Làm cho ai đó bắt đầu làm điều gì.

Ví dụ: What started her off on that crazy idea? (Điều gì đã làm cô ấy bắt đầu với ý tưởng điên rồ đó?)

Start on at

Phiên âm: /stɑːrt ɒn æt/ Start on at

Cấu trúc:

Start on at someone (about something)

To begin to complain about something or criticize someone

Nghĩa là: Bắt đầu phàn nàn về điều gì đó hoặc chỉ trích, phê phán ai đó.

Ví dụ: She started on at me again about getting some new clothes. (Cô ấy lại bắt đầu phàn nàn tôi về việc mua quần áo mới)

image-alt

Bài tập

Điền các cụm động từ được cho sẵn sau đây vào chỗ trống của các câu bên dưới:

start up

started out

start over

start off

start on

start on at

1. Sometimes, it's necessary to acknowledge mistakes and …… with a fresh perspective for personal growth.

2. After months of planning, they decided to …… a company that focuses on sustainable energy solutions.

3. The team decided to …… the new project immediately to meet the tight deadline.

4. She tends to …… her colleagues about their work performance without offering constructive feedback.

5. It's hard to believe that he …… as a chef.

Đáp án:

1. Sometimes, it's necessary to acknowledge mistakes and start over with a fresh perspective for personal growth. (Đôi khi, việc nhận ra những sai lầm và bắt đầu lại với một quan điểm mới để phát triển cá nhân là cần thiết.)

2. After months of planning, they decided to start up a company that focuses on sustainable energy solutions. (Sau nhiều tháng lên kế hoạch, họ quyết định khởi nghiệp một công ty tập trung vào giải pháp năng lượng bền vững.)

3. The team decided to start on the new project immediately to meet the tight deadline. (Đội ngũ quyết định bắt đầu ngay vào dự án mới để đáp ứng hạn chót chặt chẽ.)

4. She tends to start on at her colleagues about their work performance without offering constructive feedback. (Cô ấy thường bắt đầu chỉ trích đồng nghiệp về hiệu suất làm việc mà không đưa ra phản hồi xây dựng.)

5. It's hard to believe that he started out as a chef. (Thật khó tin rằng anh ấy bắt đầu sự nghiệp làm đầu bếp.)

Xem thêm:

Tổng kết

Qua bài viết, tác giả đã cung cấp cho người học 6 Start Phrasal Verb thông dụng nhất. Hy vọng rằng qua đó, người học có thể hiểu rõ cách sử dụng các Phrasal Verbs trên để vận dụng vào bài thi cũng như giao tiếp một cách hiệu quả. Ngoài ra, người học cũng có thể tìm hiểu về các phrasal verbs khác để có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Nguồn tham khảo:

“Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 19 July 2023, dictionary.cambridge.org/.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu