Tên các loại hải sản bằng tiếng Anh đầy đủ và chi tiết

Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu cho người học tên các loại hải sản bằng tiếng Anh, bao gồm cả những lựa chọn phổ biến và một số loài ít được biết đến. Cho dù là người yêu hải sản hay đơn giản chỉ tò mò về các loại hải sản khác nhau, chủ đề này chắc chắn sẽ cung cấp những thông tin thú vị cho người học.
author
Nguyễn Văn Quang Long
16/03/2023
ten cac loai hai san bang tieng anh day du va chi tiet

Key takeaways:

 • Hải sản là một nhóm thực phẩm phổ biến trên toàn thế giới, vì thế, hải sản là một chủ đề từ vựng cực kì thú vị để người học tìm hiểu.

 • Một số phương pháp để giúp học tên các loại hải sản bằng tiếng Anh: xem phim liên quan đến ẩm thực, động vật và sử dụng flashcard.

Từ vựng tiếng Anh về các loại cá

 1. Fish /fɪʃ/ (n): cá

 2. Anchovy /ˈæntʃəvi/ (n): cá cơm

 3. Carp /kɑːrp/ (n): cá chép

 4. Catfish /'kætfiʃ/ (n): cá trê

 5. Cod /kɒd/ (n): cá tuyết

 6. Flounder /ˈflaʊndər/ (n): cá bơn

 7. Flying fish /ˈflaɪɪŋ ˈfɪʃ/ (n): cá chuồn

 8. Grouper /ˈɡruːpər/ (n): cá mú

 9. Haddock /ˈhædək/ (n): Cá êfin (một loại cá tuyết)

 10. Halibut /ˈhælɪbʌt/ (n): cá bơn lưỡi ngựa

 11. Herring /ˈhɛrɪŋ/ (n): cá trích

 12. Mackerel /ˈmækərəl/ (n): cá thu

 13. Ray /reɪ/ (n): cá đuối

 14. Red tilapia /rɛd tɪˈlɑːpiə/ (n): cá diêu hồng

 15. Salmon /ˈsæmən/ (n): cá hồi

 16. Sardine /sɑːrˈdiːn/ (n): cá mòi

 17. Snakehead /ˈsneɪkˌhɛd/ (n): cá lóc

 18. Snapper /ˈsnæpər/ (n): cá hồng

 19. Sole /soʊl/ (n): cá bơn

 20. Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/ (n): cá kiếm

 21. Tilapia /tɪˈlɑːpiə/ (n): cá rô phi

 22. Trout /traʊt/ (n): cá hồi nước ngọt

 23. Tuna /ˈtuːnə/ (n): cá ngừ đại dương

Xem thêm:

Từ vựng tiếng anh về các loại hải sản khác

 1. Abalone /ˌæbəˈloʊni/ (n): bào ngư

 2. Blood cockle /blʌd ˈkɒkl/ (n): Sò huyết.

 3. Clams /klæmz/ (n): nghêu

 4. Crab /kræb/ (n): cua

 5. Crayfish /ˈkreɪfɪʃ/ (n): tôm hùm đất

 6. Cuttlefish /ˈkʌtlˌfɪʃ/ (n): mực nang

 7. Eel /iːl/ (n): lươn

 8. Lobster /ˈlɒbstər/ (n): tôm hùm

 9. King Crab /kɪŋ kræb/ (n): cua hoàng đế

 10. Mantis shrimp /ˈmæntɪs ʃrɪmp/ (n): tôm tít

 11. Mussels /ˈmʌsəlz/ (n): con trai

 12. Octopus /ˈɒktəpəs/ (n): bạch tuộc

 13. Oysters /ˈɔɪstərz/ (n): hàu

 14. Scallops /ˈskɒləps/ (n): sò điệp

 15. Sea cucumber /ˈsiː ˈkjuːkʌmbər/ (n): hải sâm

 16. Sea urchin /siː ˈɜːrtʃɪn/ (n): nhím biển

 17. Sentinel crab /ˈsɛntɪnəl kræb/ (n): con ghẹ

 18. Shrimp /ʃrɪmp/ (n): tôm

 19. Squid /skwɪd/ (n): mực

 20. Grease snail /ɡriːs sneɪl/ (n): ốc mỡ

 21. Horn snail /hɔːn sneɪl/ (n): ốc sừng

 22. Nail snail /neɪl sneɪl/ (n): ốc móng tay

 23. Japanese bonnet snail /dʒæpəˈniːz ˈbɒnɪt sneɪl/ (n): ốc tỏi

 24. Sweet snail /swiːt sneɪl/ (n): ốc hương

 25. Wool snail /wʊl sneɪl/: ốc len

Từ vựng về các bộ phận của con cá

Từ vựng về các bộ phận của con cá

 1. Anal fin /ˈeɪnəl fɪn/ (n): vây hậu môn

 2. Caudal fin /ˈkɔːdəl fɪn/ (n): vây đuôi

 3. Dorsal fin /ˈdɔːrsəl fɪn/ (n): vây lưng

 4. Eyes /aɪz/ (n): mắt

 5. Gill /ɡɪl/ (n): mang

 6. Gill cover /ɡɪl ˈkʌvər/ (n): nắp mang

 7. Lateral line /ˈlætərəl laɪn/ (n): đường bên

 8. Mouth /maʊθ/ (n): miệng

 9. Nostril /ˈnɑːstrəl/ (n): lỗ mũi cá

 10. Pectoral fin /ˈpektərəl fɪn/ (n): vây ngực

 11. Pelvic fin /ˈpelvɪk fɪn/ (n): vây bụng

 12. Scales /skeɪlz/ (n): vảy

Từ vựng về các món ăn chế biến từ hải sản

Từ vựng về các món ăn chế biến từ hải sản

 1. Stew fish /stuː fɪʃ/ (n): cá kho

 2. Steamed fish /stiːmd fɪʃ/ (n): cá hấp

 3. Grilled fish with scallion oil /ɡrɪld fɪʃ wɪð ˈskæljən ɔɪl/ (n): cá nướng mỡ hành

 4. Fried fish /fraɪd fɪʃ/ (n): cá chiên

 5. Mackerel in tomato sauce /mæˈkɛrəl ɪn təˈmeɪtoʊ sɔːs/: Cá thu sốt cà chua

 6. Crab bisque /kræb bisk/ (n): Súp cua

 7. Steamed crab with beer /stimd kræb wɪθ bɪr/ (n): cua hấp bia

 8. Stir Fry Crab with Tamarind /stɜr fraɪ kræb wɪð ˈtæmərɪnd/ (n): cua rang me

 9. Stir Fry Sentinel Crab with Tamarind /stɜr fraɪ ˈsɛntənəl kræb wɪð ˈtæmərɪnd/ (n): ghẹ rang me

 10. Calamari /ˌkæləˈmɑri/ (n): mực ống chiên giòn

 11. Grilled squid with salt and chili /ɡrɪld skwɪd wɪð sɔlt ænd ˈtʃɪli/ (n): mực nướng muối ớt

 12. Sweet and Sour Calamari /Swiːt ənd ˈsaʊr ˌkæləˈmɑːri/ (n): mực xào chua ngọt

 13. Grilled shrimp with salt and chili /ɡrɪld ʃrɪmp wɪð sɔlt ænd ˈtʃɪli/ (n): tôm nướng muối ớt

 14. Shrimp scampi /ʃrɪmp ˈskæmpi/ (n): tôm sú sốt bơ tỏi

 15. Steamed shrimp /steemd ʃrɪmp/ (n): tôm hấp

 16. Fried shrimp /fraɪd ʃrɪmp/ (n): tôm chiên giòn

 17. Lobster roll /ˈlɑbstər roʊl/ (n): bánh mì kẹp tôm hùm

 18. Clam chowder /klæm ˈtʃaʊdər/ (n): súp nghêu

 19. Oyster Rockefeller /ˈɔɪstər ˈrɑkəˌfɛlər/ (n): hàu nướng sốt phô mai

 20. Tuna salad /ˈtuːnə ˈsæləd/ (n): rau trộn cá ngừ

 21. Vietnamese seafood salad /viˌɛtnəˈmiːz ˈsiːfuːd ˈsæləd/ (n): gỏi hải sản

 22. Seafood hotspot /ˈsiːfuːd ˈhɒtspɒt/ (n): lẩu hải sản

Hội thoại bằng tiếng Anh tại các nhà hàng hải sản

Sau khi tìm hiểu các từ vựng về chủ đề hải sản, cách nhanh chóng và đơn giản nhất để có thể ghi nhớ lâu dài chúng đó chính là áp dụng vào thực tế. Sau đây là một số mẫu câu được sử dụng trong một số tình huống cụ thể ở các nhà hàng hải sản:

Đặt bàn (Booking)

Khách hàng

 • I’d like to make a reservation, please.

  (Tôi muốn đặt bàn)

 • I want to book a table for three.

  (Tôi muốn đặt bàn cho ba người)

 • Do you have any free tables?

  (Bạn có còn bàn trống nào không ?)

Nhân viên

 • Yes, I have a table for three available at 9:00 PM, please just give me your name. (Vâng, tôi có một bàn dành cho bốn người vào lúc 9:00 tối, làm ơn hãy cho tôi biết tên của bạn.)

 • We don’t have anything available at 6:00. Is 7.30 OK? (Chúng tôi không có sẵn cái gì vào lúc 6:00. 7:00 được không?)

 • At the moment, all of our tables are reserved. Would it be possible for you to return in 30 minutes? (Ngay lúc này, mọi bàn của chúng tôi đã được đặt. Bạn có thể quay lại trong 30 phút được không.)

Hỏi về menu (Asking about the menu)

Khách hàng

 • Could I see the menu? (Tôi có thể xem menu được không?)

 • What is the best seller at your restaurant? (Món ăn được yêu thích nhất ở cửa hàng của bạn là gì?)

 • What is Lobster roll exactly? (Bánh mì tôm hùm chính xác là gì?)

Nhân viên

 • Yes, absolutely. Here is the menu. (Vâng, chắc chắn rồi. Đây là menu.)

Gọi món (Ordering)

Khách hàng

 • Can I have the grilled salmon, please? (Tôi có thể lấy cá hồi nướng được không?)

 • I would like the seafood hotspot, please. (Tôi muốn một nồi lẩu hải sản.)

 • I'm interested in trying the Clam chowder. (Tôi thích súp nghêu.)

Nhân viên

 • Are you ready to order? (Bạn đã sẵn sàng gọi món chưa?)

 • What can I get for you? (Bạn muốn gọi món gì?)

 • Would you like to hear about our specials? (Bạn có muốn nghe về những món đặc biệt của chúng tôi không?)

Thanh toán hóa đơn (Get the bill)

Khách hàng

 • Can we have the bill, please? (Tôi có thể lấy hóa đơn được không?)

 • Excuse me, I would like to pay now. (Xin lỗi, tôi muốn thanh toán bây giờ.)

 • Can I pay by credit card, please? (Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không?)

Nhân viên

 • Sure, I'll bring you the bill right away. (Chắc chắn rồi, tôi sẽ mang hóa đơn tới ngay.)

 • Would you like to pay with cash or credit card? (Bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng?)

 • The total comes to $50. (Tổng số tiền là $50)

Cách học từ vựng về hải sản

Để học từ vựng về hải sản nói chung, và từ vựng về hải sản nói riêng, bên cạnh việc học nghĩa của từ vựng truyền thống, người học có thể áp dụng một số phương pháp sau đây:

 • Xem phim tiếng Anh có liên quan đến chủ đề ẩm thực, thế giới động vật: Đây là cách thú vị nhất để học và áp dụng từ vựng về chủ đề hải sản. Đây là một cách có thể giúp người học vừa học thêm từ vựng mới, vừa có thể hiểu được bối cảnh và ý nghĩa của từ vựng.

 • Sử dụng các flashcard(thẻ) để ôn lại từ vựng: Để có thể nhớ từ vựng lâu dài, người học nên tạo các flashcard cho từ vựng mình đã học để dễ dàng ôn lại. Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ tạo flashcard online để người học có thể sử dụng như Anki, Quizlet,…

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp cho người đọc tên các loại hải sản bằng tiếng Anh. Hi vọng, sau khi đọc bài viết này, đọc giả sẽ biết cách vận dụng những từ ngữ và cụm từ này để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân.

Tài liệu tham khảo:

John. “41 Types of Fish (Most Popular Saltwater and Freshwater Fish).” Nayturr, Nayturr, 24 June 2020, https://nayturr.com/types-of-fish/.

Maria, Caitriona. “13 Body Parts of a Fish and Their Uses (Common Fish Anatomy).” TPR Teaching, 8 Jan. 2023, https://www.tprteaching.com/parts-of-fish/.

“Restaurant English: Useful Expressions Used at a Restaurant • 7ESL.” 7ESL, 5 Sept. 2022, https://7esl.com/restaurant-english/#Restaurant_English_Making_a_Reservation.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu