Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán kèm bài tập

Bài viết này cung cấp tương đối đầy đủ từ vựng tiếng anh chuyên ngành kiểm toán với mục đích giúp người đọc nâng cao vốn từ vựng trong giao tiếp, học tập và nghiên cứu. Đặc biệt đối với người học và làm việc trong ngành kiểm toán, nắm chắc vốn từ vựng chuyên ngành là một lợi thế và sẽ giúp ích được rất nhiều cho công việc.
Bùi Thị Thu Thanh
14/09/2023
tong hop tu vung tieng anh chuyen nganh kiem toan kem bai tap

Khái niệm ngành kiểm toán

Kiểm toán (Audit) là ngành chuyên về nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật và tiêu chuẩn để đánh giá, kiểm tra và báo cáo về tình hình tài chính, kinh doanh và quản trị của các đơn vị kinh tế. Ngành kiểm toán có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính.

Ngoài ra, ngành kiểm toán cũng có nhiệm vụ phát hiện và phòng ngừa các sai sót, gian lận và vi phạm trong hoạt động kinh doanh và quản trị của các đơn vị kinh tế.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán

Các từ vựng kiểm toán thông dụng

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Accumulated

/əˈkjuːmjəleɪtɪd/

lũy kế

Audit

/ˈɔːdɪt/

kiểm toán

Auditor

/ˈɔːdɪtə/

kiểm toán viên

Audit report

/ˈɔːdɪt rɪˈpɔːt/

báo cáo kiểm toán

Audit evidence

/ˈɔːdɪt ˈɛvɪdᵊns/

bằng chứng kiểm toán

Audit procedure

/ˈɔːdɪt prəˈsiːʤə/

qui trình kiểm toán

Audit standard

/ˈɔːdɪt ˈstændəd/

chuẩn mực kiểm toán

Audit trail

/ˈɔːdɪt treɪl/

kiểm toán truy nguyên

Account reconciliation

/əˈkaʊnt ˌrɛkənsɪlɪˈeɪʃᵊn/

đối chiếu tài khoản

Analytical procedures

/ˌænəˈlɪtɪkᵊl prəˈsiːʤəz/

thủ tục phân tích

Assets

/ˈæsɛts/

tài sản

Balance sheet

/ˈbælᵊns ʃiːt/

bảng cân đối kế toán

Bookkeeper

/ˈbʊkˌkiːpə/

kế toán chứng từ

Check and take over

/ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə/

nghiệm thu

Compliance

/kəmˈplaɪəns/

tuân thủ

Deficiency

/dɪˈfɪʃᵊnsi/

sự thiếu hụt, sự thiếu sót

Disclosure

/dɪsˈkləʊʒə/

công bố

Documentary evidence

/ˌdɒkjəˈmɛntᵊri ˈɛvɪdᵊns/

bằng chứng tài liệu

External audit

/ɪkˈstɜːnᵊl ˈɔːdɪt/

kiểm toán bên ngoài

Final audit

/ˈfaɪnᵊl ˈɔːdɪt/

kiểm toán cuối niên độ

Fraud

/frɔːd/

gian lận

Interim audit

/ˈɪntərɪm ˈɔːdɪt/

kiểm toán giữa niên độ

Integrity

/ɪnˈtɛɡrəti/

chính trực

Internal audit

/ɪnˈtɜːnᵊl ˈɔːdɪt/

kiểm toán nội bộ

Internal Revenue Service (IRS) audit

/ɪnˈtɜːnᵊl ˈrɛvɪnjuː ˈsɜːvɪs ˈɔːdɪt/

kiểm toán Sở Thuế vụ

Internal control

/ɪnˈtɜːnᵊl kənˈtrəʊl/

kiểm soát nội bộ

Liabilities

/ˌlaɪəˈbɪlətiz/

nợ phải trả

Materiality

/məˌtɪəriˈæləti/

tính chất quan trọng

Material misstatement

/məˈtɪəriəl ˈmɪsˈsteɪtmənt/

sai phạm trọng yếu

Measurement

/ˈmɛʒəmənt/

chính xác (cơ sở dẫn liệu)

Observation evidence

/ˌɒbzəˈveɪʃᵊn ˈɛvɪdᵊns/

bằng chứng quan sát

Oral evidence

/ˈɔːrəl ˈɛvɪdᵊns/

bằng chứng phỏng vấn

Physical evidence

/ˈfɪzɪkᵊl ˈɛvɪdᵊns/

bằng chứng hữu hình

Receivables

các khoản phải thu

Risk assessment

/rɪsk əˈsɛsmənt/

đánh giá rủi ro

Working trial balance

/ˈwɜːkɪŋ traɪəl ˈbælᵊns/

bảng cân đối tài khoản

Các thuật ngữ chuyên ngành kiểm toán

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Adjusting journal entries (AJEs)

-

bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh

Internal Control over Financial Reporting (ICFR)

-

kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính

Information Produced by the Entity (IPE)

-

thông tin được doanh nghiệp đưa ra (được cung cấp làm bằng chứng kiểm toán)

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)

-

những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận chung

Management Review Controls (MRC)

-

quản lí kiểm soát nhận xét

Sarbanes Oxley Act, 2002 (SOX)

-

Đạo luật Sarbanes-Oxley (Đạo luật SOX)

Segregation of Duties (SoD)

-

phân chia nhiệm vụ

Standard Operating Procedures (SOP)

-

qui trình thao tác chuẩn

Top-Down Risk Assessment (TDRA)

-

đánh giá rủi ro theo cách tiếp cận từ trên xuống

Test of Control (TOC)

-

thử nghiệm kiểm soát

Test of Details (TOD)

-

quá trình kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách để xác minh thông tin cần thiết

Current assets

/ˈkʌrᵊnt ˈæsɛts/

tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn)

Controlled program

/kənˈtrəʊld ˈprəʊɡræm/

chương trình kiểm soát

Depreciation of intangible fixed assets

/dɪˌpriːʃiˈeɪʃᵊn ɒv ɪnˈtænʤəbᵊl fɪkst ˈæsɛts/

khấu hao tài sản cố định vô hình

Depreciation of fixed assets

/dɪˌpriːʃiˈeɪʃᵊn ɒv fɪkst ˈæsɛts/

khấu hao tài sản cố định

Depreciation of leased fixed assets

/dɪˌpriːʃiˈeɪʃᵊn ɒv liːst fɪkst ˈæsɛts/

khấu hao tài sản cố định thuê tài chính

Expenditure cycle

/ɪksˈpɛndɪʧə ˈsaɪkᵊl/

chu trình chi phí

Maker checker

/ˈmeɪkə ˈʧɛkə/

nguyên tắc người tạo người kiểm tra

Payroll cycle

/ˈpeɪrəʊl ˈsaɪkᵊl/

chu trình tiền lương

Production cycle

/prəˈdʌkʃᵊn ˈsaɪkᵊl/

chu trình sản xuất

Reserve fund

/rɪˈzɜːv fʌnd/

quĩ dự trữ

Revenue cycle

/ˈrɛvɪnjuː ˈsaɪkᵊl/

chu trình doanh thu

Audit sampling

/ˈɔːdɪt ˈsɑːmplɪŋ/

mẫu kiểm toán

Các cụm từ tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Advanced payment to suppliers

/ədˈvɑːnst ˈpeɪmənt tuː səˈplaɪəz/

trả trước cho người bán

Aged trial balance of accounts receivable

/eɪʤd traɪəl ˈbælᵊns ɒv əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbᵊl/

bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ

Current portion of long-term liabilities

/ˈkʌrᵊnt ˈpɔːʃᵊn ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlətiz/

nợ dài hạn đến hạn trả

Exchange rate differences

/ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ˈdɪfᵊrᵊnsɪz/

chênh lêch tỉ giá

Expenses for financial activities

/ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃᵊl ækˈtɪvətiz/

chi phí hoạt động tài chính

Funds and equity

/ˈfʌndz ænd ɛkwɪti/

quỹ và vốn

Extraordinary expenses

/ˌɛkstrəˈɔːdnri ɪksˈpɛns/

chi phí bất thường

Extraordinary income

/ˌɛkstrəˈɔːdnri ˈɪnkʌm/

thu nhập bất thường

General and administrative expenses

/ˈʤɛnᵊrᵊl ænd ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz/

chi phí quản lí doanh nghiệp

Provision for devaluation of stocks

/prəˈvɪʒᵊn fɔː ˌdiːvæljuˈeɪʃᵊn ɒv stɒks/

dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Reconciliation of vendor’s statements

/ˌrɛkənsɪlɪˈeɪʃᵊn ɒv ˈvɛndɔːz ˈsteɪtmənts/

bảng chỉnh hợp nợ phải trả

Surplus of assets awaiting resolution

/ˈsɜːpləs ɒv ˈæsɛts əˈweɪtɪŋ ˌrɛzəˈluːʃᵊn/

tài sản thừa chờ xử lý

Taxes and other payables to the State budget

/ˈtæksɪz ænd ˈʌðə ˈpeɪəbᵊlz tuː ðə steɪt ˈbʌʤɪt/

thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Total liabilities and owner’s equity

/ˈtəʊtᵊl ˌlaɪəˈbɪlətiz ænd ˈəʊnəz ˈɛkwɪti/

tổng nguồn vốn

Written narrative of internal control

/ˈrɪtᵊn ˈnærətɪv ɒv ɪnˈtɜːnᵊl kənˈtrəʊl/

bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ

image-alt

Mẫu câu giao tiếp thông dụng ngành kiểm toán

 • Could you please explain the audit procedure in more detail?

(Bạn có thể giải thích chi tiết hơn về qui trình kiểm toán được không?)

 • We have identified a significant control deficiency in the inventory management system.

(Chúng tôi đã phát hiện ra một thiếu sót nghiêm trọng trong kiểm soát đối với hệ thống quản lý hàng tồn kho.)

 • The financial statements contain a material misstatement that needs to be addressed.

(Báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu cần được xử lý.)

 • Based on our assessment, we have identified a high risk of fraud in the company's procurement process.

(Dựa trên đánh giá của chúng tôi, chúng tôi đã xác định rủi ro gian lận cao trong quy trình mua sắm của công ty.)

 • The risk of material misstatement in the valuation of intangible assets is moderate.

(Rủi ro có sai phạm trọng yếu trong việc định giá tài sản vô hình là tương đối.)

 • We have completed the fieldwork phase of the audit and will now proceed with the data analysis.

(Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn điều tra thực địa của cuộc kiểm toán và bây giờ sẽ tiến hành phân tích dữ liệu.)

 • The audit team is currently reviewing the working papers and preparing the draft audit report.

(Đoàn kiểm toán hiện đang rà soát các giấy tờ làm việc và chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm toán.)

 • We have identified a weakness in the design of the segregation of duties within the accounting department.

(Chúng tôi đã xác định được điểm yếu trong thiết kế phân chia nhiệm vụ trong phòng kế toán.)

 • The company's internal control system needs to be strengthened to mitigate the risk of financial fraud.

(Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty cần được củng cố để giảm thiểu rủi ro gian lận tài chính.)

 • Could you please provide us with your action plan to address the control deficiencies we have identified?

(Bạn có thể đưa ra kế hoạch của bạn để giải quyết những thiếu sót trong kiểm soát mà chúng tôi đã xác định được không?)

 • We would appreciate it if you could respond to the audit findings within the next two weeks.

(Chúng tôi mong bạn có thể phản hồi kết quả kiểm tra trong vòng hai tuần tới.)

 • We will also perform a review of the company's internal control environment as part of our audit procedures.

(Chúng tôi cũng sẽ thực hiện đánh giá môi trường kiểm soát nội bộ của công ty như một phần của qui trình kiểm toán.)

 • We have determined that the misstatement we discovered is material to the financial statements.

(Chúng tôi xác định rằng sai sót mà chúng tôi phát hiện là trọng yếu đối với báo cáo tài chính.)

 • We will need a signed representation letter from management at the conclusion of the audit.

(Chúng tôi sẽ cần thư đại diện có chữ ký của ban quản lý khi kết thúc cuộc kiểm toán.)

 • Could you please provide us with a written confirmation of the oral representations made during our discussions?

(Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi biên bản xác nhận về các tuyên bố được đưa ra trong các cuộc thảo luận của chúng ta không?)

Xem thêm:

Các nguồn học từ vựng tiếng Anh kiểm toán hiệu quả

Sách chuyên ngành

Có nhiều sách chuyên về kiểm toán tiếng Anh có thể giúp người học mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành. Cuốn sách "Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach" của Alvin A. Arens, Randal J. Elder và Mark S. Beasley là một cuốn sách kinh điển về kiểm toán, cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về các khái niệm, phương pháp và tiêu chuẩn kiểm toán.

Ngoài ra, người đọc còn có thể tham khảo một số đầu sách tiêu biểu khác như "Principles of Auditing" của Rick Hayes và "Internal Auditing: Assurance and Consulting Services" của Kurt F. Reding.

Các khóa học trực tuyến

Khóa học trực tuyến "Audit Fundamentals" của Coursera là một khóa học miễn phí, do Đại học Illinois tại Urbana-Champaign cung cấp. Người học sẽ được học về vai trò của kiểm toán viên, quy trình kiểm toán và các kỹ năng cần thiết để thực hiện kiểm toán chất lượng. Ngoài ra, người học có thể tìm kiếm những khóa học về kiểm toán trên các nền tảng khác như Skillshare, Udemy, …

Tài liệu tham khảo trực tuyến

Hiện nay có nhiều trang web trực tuyến cung cấp tài liệu học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán. Một số trang web phổ biến như Accounting Coach (www.accountingcoach.com) và Investopedia (www.investopedia.com) cung cấp các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến kiểm toán.

Bên cạnh đó, người học có thể tìm kiếm các tài liệu tham khảo trực tuyến về lĩnh vực kế toán để mở rộng từ vựng của mình. Một số trang web như AccountingTools (www.accountingtools.com) và The Balance (www.thebalance.com) cung cấp các tài liệu học từ vựng và lý thuyết về kiểm toán.

Từ điển chuyên ngành

Người học có thể tìm kiếm, tra cứu từ vựng chuyên ngành kiểm toán thông qua các từ điển như Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Macmillan Dictionary, Longman Dictionary, …

Tạp chí chuyên ngành

Tạp chí "The International Journal of Auditing" là một tạp chí uy tín, xuất bản ba lần một năm, bởi Hiệp hội Kiểm toán viên Quốc tế (INTOSAI). Người đọc tạp chí có thể cập nhật về các vấn đề hiện đại, các nghiên cứu mới nhất và các kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kiểm toán, hơn nữa đây cũng là một nguồn giúp trau dồi thêm vốn từ vựng về kiểm toán vô cùng hiệu quả.

nguồn học từ vựng tiếng Anh kiểm toánBài tập về từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán

Bài 1: Dịch nghĩa các từ vựng sau:

 1. disclosure: __________

 2. liabilities: __________

 3. accumulated: __________

 4. fraud: __________

 5. integrity: __________

 6. receivables: __________

 7. bookkeeper: __________

 8. compliance: __________

 9. audit sampling: __________

 10. balance sheet: __________

Bài 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

 1. An ___________ __________ is a formal document that expresses an opinion on the financial statements of an entity.

A. audit report

B. audit standard

C. audit sampling

D. audit trail

 1. Account _____________ is the process of verifying that the balances in the accounting records match the corresponding information from external sources.

A. conciliation

B. reconciliation

C. reconciliating

D. reconciliated

 1. ___________ _____________ is the identification and analysis of potential threats that may affect the achievement of the organization's objectives.

A. risk assessment

B. material assessment

C. risk control

D. material control

 1. ____________ ____________ _________ is a principle that requires the division of tasks and responsibilities among different individuals or groups to prevent fraud and errors.

A. Test of Control

B. Test of Details

C. Standard Operating Procedures

D. Segregation of Duties

 1. ___________ for financial activities are the costs incurred by an organization to obtain and manage funds for its operations.

A. Receivables

B. Liabilities

C. Expenses

D. Profits

 1. The total amount of ________ _________ is calculated by adding cash, accounts receivable, inventory and other liquid assets.

A. current liabilities

B. last liabilities

C. last assets

D. current assets

 1. Auditors may use _____________ evidence as a source of audit evidence, but they should evaluate its reliability and relevance.

A. physical

B. oral

C. documentary

D. observation

 1. The principle of _____________ requires accountants to be honest, objective and free from conflicts of interest.

A. integrity

B. fraud

C. compliance

D. materiality

 1. A _________ _________ _________ is a list of all accounts and their balances after adjusting entries have been posted.

A. working trial balance

B. audit trail balance

C. working trail balance

D. trail working audit

 1. _____________ evidence is a type of audit procedure that involves inspecting the physical existence or condition of an asset or a process.

A. physical

B. oral

C. documentary

D. observation

Bài 3: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

 1. The/misstatement/a/financial/contain/./statements/material

 2. segregation/We/weakness/./a/design/the/have/of/identified/in/duties/the/of

 3. strengthened/to/The/internal/needs/company/system/be/./control

 4. Could/give/your action plan/the/you/us/control/have/identified/to/address/?/we/deficiencies

 5. audit/is currently/The/team/draft/./preparing/report/the

Đáp án

Bài 1:

 1. công bố

 2. nợ phải trả

 3. lũy kế

 4. gian lận

 5. chính trực

 6. các khoản phải thu

 7. kế toán chứng từ

 8. tuân thủ

 9. mẫu kiểm toán

 10. bảng cân đối kế toán

Bài 2: 1A - 2B - 3A - 4D - 5C - 6D - 7B - 8A - 9A - 10D

Bài 3:

 1. The financial statements contain a material misstatement.

 2. We have identified a weakness in the design of the segregation of duties.

 3. The company's internal control system needs to be strengthened.

 4. Could you give us your action plan to address the control deficiencies we have identified?

 5. The audit team is currently preparing the draft audit report.

Tổng kết

Bài viết trên tổng hợp các từ vựng thông dụng, các thuật ngữ, các cụm từ được sử dụng trong chuyên ngành kiểm toán kèm gợi ý về nguồn học từ vựng hiệu quả, những mẫu câu giao tiếp chuyên ngành kiểm toán và một số bài tập vận dụng. Tác giả hi vọng qua bài viết này, người đọc có thể tiếp thu được những kiến thức bổ ích nhằm phục vụ cho quá trình học tập và làm việc của mình.


Tài liệu tham khảo:

Important Auditing Vocabulary and Key Terms, https://www.dummies.com/article/business-careers-money/business/accounting/audits/important-auditing-vocabulary-and-key-terms-192476/. Accessed 12 Aug 2023.

Auditing Dictionary of Terms, 08 Feb.2023, https://www.ais-cpa.com/auditing-terms/.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833