Trạng từ chỉ tần suất (adverbs of frequency): Định nghĩa, phân loại và các trường hợp sử dụng

Trong tiếng Anh, trạng từ chỉ tần suất được gọi là “adverbs of frequency”. Đây là những trạng từ được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động hay một hiện tượng. Trạng từ tần suất được dùng phổ biến ở thì hiện tại đơn để diễn tả các hành động có tính lặp lại.
trang tu chi tan suat adverbs of frequency dinh nghia phan loai va cac truong hop su dung

Key takeaways

 • Định nghĩa: Trạng từ chỉ tần suất là các trạng từ cung cấp thông tin về mức độ thường xuyên mà một sự việc hay hiện tượng diễn ra.

 • Trạng từ chỉ tần suất xác định: Every + số + từ chỉ thời gian; Từ chỉ thời gian + ly; Số lần + a + từ chỉ thời gian.

 • Trạng từ chỉ tần suất không xác định: diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (hiện tượng) nhưng không xác định khoảng thời gian cụ thể.

 • Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: đứng trước động từ thường để bổ sung ý nghĩa cho động từ, đứng sau trợ động từ và trước động từ chính, đứng sau động từ to be.

 • Trạng từ tần suất có thể đứng ở đầu câu để mang ý nghĩa nhấn mạnh.

Trạng từ chỉ tần suất là gì?

Trạng từ chỉ tần suất là các trạng từ cung cấp thông tin về mức độ thường xuyên mà một sự việc hay hiện tượng diễn ra. Trạng từ chỉ tần suất có thể bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ, nhưng không bổ nghĩa cho trạng từ khác.

Trạng từ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động, ví dụ như always (luôn luôn), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng).

trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh

Ví dụ:

 • I usually go to school at 6.45 a.m (Tôi thường đến trường vào lúc 6.45).

 • He often visits his grandpa at weekends (Anh ấy thường đến thăm ông bà vào cuối tuần).

Trạng từ tần suất còn được sử dụng trong câu hỏi “How… often” (Bạn có thường xuyên làm gì đó không)

Ví dụ:

 • How often do you go camping? (Bạn có thường đi cắm trại không).

 • I often go camping twice a month (Tôi thường đi cắm trại 2 lần một tháng).

 • How often does she travel? (Cô ấy có thường đi du lịch không)

 • She rarely travels, only once a year (Cô ấy hiếm khi đi du lịch, chỉ một lần một năm).

Những trạng từ chỉ tần suất thường dùng

Dựa vào ý nghĩa, người đọc có thể phân loại trạng từ chỉ tần suất thành hai nhóm chính: trạng từ chỉ tần suất xác định (adverbs of definite frequency) và trạng từ chỉ tần suất không xác định (adverbs of indefinite frequency).

Trạng từ chỉ tần suất không xác định

Không giống như trạng từ tần suất xác định, trạng từ chỉ tần suất không xác định diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (hiện tượng) nhưng không xác định khoảng thời gian cụ thể. Các trạng từ tần suất không xác định được phân loại dựa trên mức độ thường xuyên lặp lại của sự việc (hiện tượng):

Mức độ thường xuyên

Trạng từ chỉ tần suất không xác định

Dịch nghĩa

Ví dụ

100%

always

luôn luôn

They always go to school by bus.

Họ luôn luôn đến trường bằng xe buýt.

80%

usually

normally

generally

thường xuyên

I usually watch TV when I have free time.

Tôi thường xuyên xem Tivi khi tôi có thời gian rảnh.

70%

often/ frequently

thường

My father often reads some books after dinner.

Bố tôi thường đọc sách sau buổi tối.

50%

sometimes

đôi khi

In September, it sometimes rains in the morning.

Trời đôi khi có mưa vào buổi sáng tháng Chín.

30%

occasionally

thỉnh thoảng

It is fine if you occasionally make mistakes.

Hoàn toàn ổn nếu bạn thỉnh thoảng mắc sai lầm.

10%

seldom

ít khi

My mother seldom has time to relax.

Mẹ tôi ít khi có thời gian nghỉ ngơi.

5%

hardly (ever) / rarely

hầu như không bao giờ

My teacher hardly gets angry with his students.

Thầy tôi hầu như không bao giờ nổi giận với học trò của ông ấy cả.

0%

never

không bao giờ

I never say bad words to other people.

Tôi không bao giờ nói lời khiếm nhã tới người khác.

Điểm khác biệt khác giữa hai dạng trạng từ chỉ tần suất chính là trạng từ chỉ tần suất không xác định có thể bổ nghĩa cho tính từ, trong khi loại xác định thì không thể thực hiện chức năng này (ngoại trừ cụm trạng từ “every day”).

Ví dụ:

Người đọc có thể viết: 

 • She is always happy.
  Cô ấy luôn luôn hạnh phúc.
  => Trạng từ always đã bổ nghĩa cho tính từ

  happy.

Nhưng người đọc không thể viết: She is happy daily.

Trạng từ chỉ tần suất xác định

Trạng từ chỉ tần suất xác định là các trạng từ diễn tả sự lặp lại của hành động hay hiện tượng sau một khoảng thời gian cụ thể. Có ba hình thức của trạng từ chỉ tần suất xác định:

a. Thứ nhất, chúng có thể được viết dưới dạng:

Every + số + từ chỉ thời gian

Ví dụ: 

 • Every hour - Mỗi giờ
  The clock goes off every hour.
  Chiếc đồng hồ sẽ reo lên mỗi giờ.

 • Every six months - Cứ mỗi sáu tháng
  You should have your health checked every six months.
  Bạn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi sáu tháng.

b. Thứ hai, chúng có thể được viết dưới dạng: 

Từ chỉ thời gian + ly 

Sau đây là các danh từ chỉ thời gian có thể kết hợp với hậu tố -ly:

 • Hour → Hourly : Hàng giờ;

 • Day →Daily: Hàng ngày;

 • Week →Weekly: Hàng tuần;

 • Month →Monthly: Hàng tháng;

 • Quarter →Quarterly: Hàng quý;

 • Year →Yearly: Hàng năm;

 • Annual →Annually: Mỗi năm một lần.

 • Biannual →Biannually: Mỗi năm hai lần.

Ví dụ: 

 • The fire alarm system of the building is checked weekly.
  Hệ thống báo cháy của tòa nhà được kiểm tra hàng tuần.

 • The board of directors have their meetings biannually.
  Ban giám đốc họp lại mỗi năm hai lần.

c. Thứ ba, chúng có thể được viết dưới dạng:

Số lần + a + từ chỉ thời gian 

Ví dụ:

 • Three times a week - Ba lần một tuần.
  He goes to the gym three times a week.
  Anh ấy đi tập thể hình ba lần một tuần.

Lưu ý:  Với cách diễn đạt về một lần và hai lần, người đọc sẽ diễn đạt tương ứng là once và twice.

Ví dụ:

 • Once a month - Mỗi tháng một lần
  We have barbeque parties once a month.
  Chúng tôi tổ chức tiệc nướng mỗi tháng một lần.

 • Twice a year - Mỗi năm hai lần (Đồng nghĩa với biannually)
  My family goes on holiday twice a year.
  Gia đình của tôi đi du lịch mỗi năm hai lần.

Vị trí của Trạng từ chỉ tần suất

vị trí của trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ đứng trước động từ thường

Trạng từ tần suất đứng trước động từ thường để bổ sung ý nghĩa cho động từ.

Ví dụ: 

 • My mother often drinks coffee in the morning (Mẹ tôi thường uống cà phê vào buổi sáng).

 • She sometimes visits me after moving to another city (Cô ấy thỉnh thoảng ghé thăm tôi sau khi chuyển đến thành phố khác).

Trạng từ đứng sau trợ động từ và trước động từ chính

Trạng từ tần suất đứng sau trợ động từ và trước động từ chính để bổ nghĩa cho động từ chính.

Ví dụ:

 • My brother has never traveled abroad (Em trai tôi chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài.)

 • I don’t often take care of young children, but I will try (Tôi không thường xuyên chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng).

Trạng từ đứng sau động từ to be

Trạng từ tần suất đứng sau động từ to be để bổ nghĩa cho động từ to be.

Ví dụ:

 • Tom is always late for school. He should get up earlier (Tôm lúc nào cũng đi học muộn. Anh ấy nên dậy sớm hơn).

 • He is often on time, but today he shows up late for the party (Anh ấy thường đến đúng giờ, nhưng hôm nay anh đến buổi tiệc muộn).

Một số lưu ý khi dùng trạng từ chỉ tần suất

Hầu hết các trạng từ tần suất (trừ always, hardly, ever và never) có thể được đặt ở đầu câu hay cuối câu. Nếu được đặt ở đầu câu, trạng từ tần suất sẽ mang ý nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ:

 • Usually my mother cooks for dinner (Thông thường, mẹ tôi nấu ăn cho bữa tối).

 • Rarely he goes out for a walk in the evening (Hiếm khi anh ấy ra ngoài đi dạo vào buổi tối).

 Trạng từ tần suất có thể đứng trước trợ động từ trong trường hợp cần nhấn mạnh và câu trả lời ngắn.

Ví dụ:

 • I never can understand what he does (Tôi chẳng bao giờ hiểu những điều anh ấy làm).

Bài tập

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1. Mary/ stays/ late/ seldom/ up.

2. You/ on/ always/ can/ me/ count.

3. beef/ never/ Hindus/ eat/ traditons/ of/ because/ their.

4. usually/ he/ late/ work/ stays/ but/ at/ he/ today/ leaves/ early. 

5. My/ boyfriend/ kind/ always/ is/ everyone/ to.

6. They/ to/ a/ France/ fly/ twice/ year.

7. parents/ My/ their/ celebrate/ anniversary/ wedding/ year/ every.

8. I/ often/ am/ not/ go/ allowed/ to/ out/ 10 p.m/ after.

Đáp án:

 1. Mary seldom stays up late.

 2. You can always count on me.

 3. Hindus never eat beef because of their traditions.

 4. He usually stays late at work but today he leaves early.

 5. My boyfriend is always kind to everyone.

 6. They fly to France twice a year.

 7. My parents celebrate their wedding anniversary every year.

 8. I am not often allowed to go out after 10 a.m.

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức về trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of Frequency): Định nghĩa, phân loại và cách sử dụng. Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc có thể bổ sung được nhiều kiến thức bổ ích cho chặng đường học tập và rèn luyện tiếng Anh của bản thân.

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp online tại ZIM, giúp học viên luyện tập thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833