Bộ từ vựng chuyên ngành Địa chất học (Geology)

Địa chất học (Geology) là một lĩnh vực quan trọng và thú vị trong nghiên cứu về Trái Đất và các quá trình tự nhiên diễn ra trên hành tinh chúng ta. Từ vựng chuyên ngành Địa chất học đóng vai trò quan trọng trong việc xác định, mô tả và giải thích các hiện tượng địa chất phức tạp trong tiếng Anh. Nó không chỉ cung cấp các thuật ngữ và khái niệm chuyên môn, mà còn mang lại một cách nhìn sâu sắc về cấu trúc, thành phần và lịch sử của Trái Đất.
bo tu vung chuyen nganh dia chat hoc geology

Key Takeaways

8 Từ vựng chuyên ngành Địa chất học (Geology) được ứng dụng trong IELTS:

 • Sediment (n):

  các hạt nhỏ, vật chất rắn hoặc hạt mịn - Từ vựng được tạo thành từ từ Latin "sedere", có nghĩa là "lắng đọng" hoặc "ngồi".

 • Fossil(n): dấu vết hoặc hóa thạch - Từ vựng được sử dụng từ giữa thế kỷ 16, tiếng Pháp fossile, từ tiếng Latin fossilis (“something which has been dug up”), từ fodio (“I dig up”)

 • Erosion(n): quá trình xói mòn - Từ vựng bắt nguồn từ tiếng Pháp erosion (thế kỷ 16), từ tiếng Latin erosionem (ngôi xưng tính từ erosio) "a gnawing away,"

 • Volcanic(n): núi lửa - Bắt nguồn từ năm 1774, từ tiếng Pháp volcanique, từ tiếng Ý vulcanico, từ vulcano (xem volcano)

 • Paleontology (n): lĩnh vực khoa học nghiên cứu về hóa thạch - Bắt nguồn từ Năm 1774, từ tiếng Pháp volcanique, từ tiếng Ý vulcanico

 • Bedrock (n): tầng đá cứng, không bị phá vỡ hoặc xuyên thủng bởi quá trình tự nhiên - Được sử dụng như nghĩa bóng từ năm 1869; như một tính từ từ năm 1881.

 • crust(n): vỏ trái đất - Bắt nguồn từ thế kỷ 14, "hard outer part of bread" từ tiếng Pháp crouste (thế kỷ 13, tiếng Pháp hiện đại croûte) và trực tiếp từ tiếng Latin crusta "vỏ, vỏ ngoài, vỏ cây, vỏ cây,"

 • Iceberg (n): khối lớn của băng tách ra từ một sông băng hoặc tảng băng lớn - Được mượn từ tiếng Hà Lan ijsberg (từ ghép của ijs ("băng") +‎ berg ("núi")), từ tiếng Hà Lan trung ijsberch.

Địa chất học (Geology) học là gì?

Địa chất học (Geology) là một ngành khoa học nghiên cứu về địa chất, tập trung vào việc khám phá, mô tả và giải thích các quá trình và hiện tượng liên quan đến Trái Đất.

Ngành này nghiên cứu về lịch sử, cấu trúc, thành phần và quá trình hình thành của các tảng đá, quặng khoáng, địa chấn, núi lửa, các hiện tượng như động đất, sụt lún, và cả các yếu tố tự nhiên khác như nước, khí quyển và sinh thái hệ.

Các nhà địa chất (geologist) trong lĩnh vực này sử dụng các phương pháp và công cụ như quan sát, khảo sát, phân tích mẫu đất và đá, tạo hình 3D, và sử dụng các phương pháp đo lường đặc biệt để tìm hiểu về cấu trúc và sự biến đổi của Trái Đất.

Các kết quả nghiên cứu và thông tin thu thập từ địa chất học có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khai thác tài nguyên, xây dựng công trình, bảo vệ môi trường, định vị và phân tích nguồn tài nguyên thiên nhiên, và đưa ra những dự báo về các sự kiện tự nhiên như động đất và núi lửa.

Địa chất học đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu và bảo vệ Trái Đất, cũng như đáp ứng nhu cầu của con người trong việc sử dụng và quản lý tài nguyên tự nhiên một cách bền vững.

Từ vựng chuyên ngành Địa chất học (Geology)

Sediment

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): Sediment là các hạt nhỏ, vật chất rắn hoặc hạt mịn mà được chất lỏng hoặc gió mang theo và trữ lại trên mặt đất hoặc dưới nước. (a soft substance that is like a wet powder and consists of very small pieces of a solid material that have fallen to the bottom of a liquid)
The researchers gathered shells of Melanoides tuberculate snails from the sediments of an ancient lake and used geochemical analysis as a means of tracing the climate history of the region. (Cambridge IELTS 13 Reading Test 03 - Whatever happened to the Harappan Civilisation?)

Nguồn gốc (Origin): Danh từ "sediment" được tạo thành từ từ Latin "sedere", có nghĩa là "lắng đọng" hoặc "ngồi". Sediment là những mảnh nhỏ của chất rắn lắng đọng xuống đáy một bình chứa chất lỏng, cho dù bình chứa đó là một dòng nước hay một bể chứa tại một nhà máy xử lý nước thải.

Phiên âm (Pronunciation): /ˈsed.ɪ.mənt/

Từ đồng nghĩa (Synonym): Residue, Deposits, Particulate matter, …

Ví dụ (Example):

 • The layers of sediment in the rock formation provide valuable information about the geological history of the area. (Tầng lớp đất đá chứa các lớp lắng đọng cung cấp thông tin quý giá về lịch sử địa chất của khu vực.)

 • The process of sedimentation occurs when particles settle out of a fluid and accumulate at the bottom, forming layers of sediment over time. (Quá trình lắng đọng xảy ra khi các hạt rắn lắng xuống từ chất lỏng và tích tụ ở đáy, tạo thành các tầng lớp đất đá theo thời gian.)

Fossil

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): dấu vết hoặc hóa thạch (the shape of a bone, a shell, or a plant or animal that has been preserved in rock for a very long period)

It would also dramatically reduce fossil fuel use, by cutting out the need for tractors, ploughs and shipping. (Cambridge IELTS 11 Reading Test 01 - Crop-growing skyscrapers)

Nguồn gốc (Origin): Từ này được sử dụng từ giữa thế kỷ 16, tiếng Pháp fossile, từ tiếng Latin fossilis (“something which has been dug up”), từ fodio (“I dig up”).

Phiên âm (Pronunciation): /ˈfɒs.əl/

Từ đồng nghĩa (Synonym): petrified remains, cast, petrified impression, …

Ví dụ (Example):

 • Paleontologists discovered a remarkably well-preserved fossil of a dinosaur in the sedimentary rock layers. (Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện một hóa thạch khủng long được bảo tồn tốt đáng kinh ngạc trong các tầng đá trầm tích.)

 • The fossil record provides valuable evidence of the existence and evolution of ancient life forms on Earth. (Hồ sơ hóa thạch cung cấp những bằng chứng quý giá về sự tồn tại và tiến hóa của các hình thái sống cổ đại trên Trái Đất.)

Erosion

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): quá trình xói mòn (the fact of soil, stone, etc. being gradually damaged and removed by the waves, rain, or wind)

Cutting down native woodland leads to erosion, as there is nothing to keep the soil in place. So when the huarangos go, the land turns into a desert. Nothing grows at all in the Lower Ica Valley now. (Cambridge IELTS 15 Reading Test 04 -The return of the huarango)

Nguồn gốc (Origin): Thế kỷ 16, từ tiếng Pháp erosion (thế kỷ 16), từ tiếng Latin erosionem (ngôi xưng tính từ erosio) "a gnawing away," danh từ hành động từ cành từ quá khứ phân từ của erodere "to gnaw away, consume" từ hình thức hòa nhập của ex "away" (see ex-) + rodere "to gnaw" (see rodent).

Phiên âm (Pronunciation): /ɪˈrəʊ.ʒən/

Từ đồng nghĩa (Synonym): corrosion, decomposition, decay, breakdown,...

Ví dụ (Example):

 • The constant water flow of the river caused significant erosion along its banks, resulting in the formation of steep cliffs. (Sự dòng chảy nước liên tục của con sông gây ra sự xói mòn đáng kể dọc theo bờ, dẫn đến hình thành các vách đá dốc.)

 • Over time, wind erosion sculpted the sandstone formations, creating intricate patterns and unique geological features in the desert landscape. (Theo thời gian, sự xói mòn bởi gió đã tạo hình các hình thành đá cát, tạo ra các mẫu hoa văn phức tạp và đặc trưng địa chất duy nhất trên cảnh quan sa mạc.)

Volcanic

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): liên quan đến núi lửa (of, relating to, or made by a volcano (= a mountain with a hole at the top through which hot liquid rock is or has been forced out))

La Gomera is one of the Canary Islands situated in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa. This small volcanic island is mountainous, with steep rocky slopes and deep, wooded ravines, rising to 1,487 metres at its highest peak. (Cambridge IELTS 15 Reading Test 04 -Silbo Gomero – the whistle ‘language’ of the Canary Islands)

Nguồn gốc (Origin): Năm 1774, từ tiếng Pháp volcanique, từ tiếng Ý vulcanico, từ vulcano (xem volcano). Ý nghĩa nghĩa bóng "prone to explosive activity" được ghi nhận từ năm 1854.

Phiên âm (Pronunciation): /vɒlˈkæn.ɪk/

Từ đồng nghĩa (Synonym): demonstrative, fidgety, fiery, high-strung, hysterical

Ví dụ (Example):

 • The volcanic eruption spews ash, lava, and gases into the atmosphere, causing widespread destruction and altering the surrounding landscape. (Vụ phun trào núi lửa đã phun ra tro, dung nham và khí vào không khí, gây ra sự tàn phá lan rộng và thay đổi cảnh quan xung quanh.)

 • Geologists study volcanic activity to understand the processes and characteristics of volcanic eruptions, including magma composition, eruption styles, and the formation of volcanic landforms. (Các nhà địa chất nghiên cứu hoạt động núi lửa để hiểu quy trình và đặc điểm của sự phun trào núi lửa, bao gồm thành phần magma, kiểu phun trào và hình thành các địa hình núi lửa.)

Paleontology

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): lĩnh vực khoa học nghiên cứu về hóa thạch và lịch sử của đời sống cổ (the scientific study of organisms that lived on earth before there were written records, esp. by examining fossils)

Wegener’s basic idea was that many mysteries about the Earth’s history could be solved if one supposed that the continents moved laterally, rather than supposing that they remained fixed in place. Wegener showed in great detail how such continental movements were plausible and how they worked, using evidence from a large number of sciences including geology, geophysics, paleontology, and climatology (Cambridge IELTS 018 Reading Test 04 - Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift)

Nguồn gốc (Origin): Năm 1774, từ tiếng Pháp volcanique, từ tiếng Ý vulcanico, từ vulcano (xem volcano). Ý nghĩa nghĩa bóng "prone to explosive activity" được ghi nhận từ năm 1854.

Phiên âm (Pronunciation): /ˌpeɪ·li·ənˈtɑl·ə·dʒi, ˌpæl·i-/

Ví dụ (Example):

 • Paleontology is the scientific study of fossils to understand the history of life on Earth, including the evolution, diversity, and extinction of ancient organisms. (Cổ sinh vật học là nghiên cứu khoa học về hóa thạch nhằm hiểu lịch sử của sự sống trên Trái Đất, bao gồm sự tiến hóa, đa dạng và tuyệt chủng của các hệ thống sống cổ đại.)

 • The paleontologist carefully excavated the fossilized remains of a prehistoric mammal, piecing together clues about its anatomy and behavior. (Nhà cổ sinh vật học cẩn thận khai quật những phần còn lại đã hóa thạch của một loài động vật có vú tiền sử, ghép nối các manh mối về cấu trúc hình thái và hành vi của nó.)

bedrock

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): tầng đá cứng, không bị phá vỡ hoặc xuyên thủng bởi quá trình tự nhiên (of, relating to, or made by a volcano (the hard area of rock in the ground that holds up the loose soil above)

Chapter seven tackles the ‘bedrock myth’, the assumption that the absence of bedrock close to the surface between Downtown and Midtown New York is the reason for skyscrapers not being built between the two urban centers. (Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers - Cambridge IELTS 017 Reading Test 03

Nguồn gốc (Origin): được gọi là "bed-rock" trong địa chất, nghĩa là "solid rock lying under soil or gravel" từ năm 1850, kết hợp giữa "bed" (danh từ) và "rock" (danh từ). Sử dụng nghĩa bóng từ năm 1869; như một tính từ từ năm 1881.

Phiên âm (Pronunciation): /ˈbed.rɒk/

Từ đồng nghĩa (Synonym): substratum, substructure, understructure, solid foundation

Ví dụ (Example):

 • The construction project had to dig through several meters of soil before reaching the solid bedrock below for a stable foundation. (Dự án xây dựng phải đào qua vài mét đất trước khi đạt được tầng đá cứng bên dưới để có nền móng ổn định.)

 • The geologists conducted drilling and sampling operations to analyze the composition and properties of the bedrock in the area. (Các nhà địa chất thực hiện hoạt động khoan và lấy mẫu để phân tích thành phần và thuộc tính của tầng đá cứng trong khu vực.)

crust

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): vỏ trái đất - là lớp ngoài cùng và mỏng nhất của Trái Đất (a hard outer covering of something)

The flow, thought to be in the form of convection currents, is powerful enough to fracture the eggshell of the crust into plates and keep them bumping and grinding against each other, or even overlapping, at the rate of a few centimeters a year. (Volcanoes - Earth-shattering news - Cambridge 4 Test 3 Reading passage 2)

Nguồn gốc (Origin): Từ thế kỷ 14, "hard outer part of bread" từ tiếng Pháp crouste (thế kỷ 13, tiếng Pháp hiện đại croûte) và trực tiếp từ tiếng Latin crusta "vỏ, vỏ ngoài, vỏ cây, vỏ cây," từ PIE krus-to- "thứ đã bị cứng lại," hình thức có chữ hậu tố của gốc kreus- "bắt đầu đóng băng, tạo thành vỏ." Từ giữa thế kỷ 15, có nghĩa là "any hard, external portion of comparative thinness;" ý nghĩa "outer shell of the earth" từ thập kỷ 1550.

Phiên âm (Pronunciation): /krʌst/

Từ đồng nghĩa (Synonym): Shell, Rind, Coating, Outer layer

Ví dụ (Example):

 • The Earth's crust is composed of various types of rocks, such as granite and basalt, and it is the outermost layer of the planet. (Vỏ Trái Đất được tạo thành từ các loại đá khác nhau, như đá granit và đá bazan, và nó là lớp bên ngoài cùng của hành tinh.)

 • Tectonic plates are large sections of the Earth's crust that move and interact with each other, resulting in earthquakes, volcanic activity, and the formation of mountain ranges. (Các mảng kiến tạo là các mảng lớn của vỏ Trái Đất di chuyển và tương tác với nhau, gây ra động đất, hoạt động núi lửa và hình thành dãy núi.)

Iceberg

Phát âm:Audio icon

Định nghĩa (Definition): khối lớn của băng tách ra từ một sông băng hoặc tảng băng lớn (a very large mass of ice that floats in the sea)

The ship’s next captain, Richard Woodget, was an excellent navigator, who got the best out of both his ship and his crew. As a sailing ship, Cutty Sark depended on the strong trade winds of the southern hemisphere, and Woodget took her further south than any previous captain, bringing her dangerously close to icebergs off the southern tip of South America. His gamble paid off, though, and the ship was the fastest vessel in the wool trade for ten years. (Reading Cambridge 13 Test 4 Passage 1: Cutty Sark: The Fastest Sailing Ship Of All Time)

Nguồn gốc (Origin): Được mượn từ tiếng Hà Lan ijsberg (từ ghép của ijs ("băng") +‎ berg ("núi")), từ tiếng Hà Lan trung ijsberch. Đầu tiên được sử dụng để miêu tả một sông băng nhìn từ xa trên một con tàu, sau đó được sử dụng như một thuật ngữ để miêu tả những mảnh băng trôi bị gãy ra từ những sông băng đó.

Phiên âm (Pronunciation): /ˈbed.rɒk/

Ví dụ (Example):

 • The massive iceberg broke off from the glacier and drifted into the open ocean, posing a potential hazard to maritime navigation. (Chiếc tảng băng khổng lồ đã tách ra khỏi sông băng và trôi vào đại dương mở, tạo thành một nguy hiểm tiềm ẩn cho việc đi lại hàng hải.)

 • Geologists study the formation and movement of icebergs to better understand the dynamics of glacial processes and their impact on climate change. (Các nhà địa chất nghiên cứu về quá trình hình thành và di chuyển của tảng băng để hiểu rõ hơn về động lực học của quá trình sông băng và tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu.)

Xem thêm:

Ứng dụng trong giao tiếp Từ vựng chuyên ngành Địa chất học (Geology)

A: Did you know that icebergs are formed from glaciers and are a fascinating part of geology? (Bạn có biết rằng iceberg được hình thành từ sông băng và là một phần hấp dẫn của địa chất học không?)

B: Yes, they break off from glaciers and float in the ocean. Speaking of geology, the Earth's crust is the outer layer. (Đúng vậy, chúng tách ra từ sông băng và trôi trên mặt biển. Nói về địa chất học, vỏ Trái Đất là lớp ngoài cùng.)

A: That's correct. It consists of continental and oceanic crust. The crust is like the bedrock of our planet. (Đúng rồi. Nó bao gồm vỏ lục địa và vỏ đại dương. Vỏ Trái Đất giống như nền móng của hành tinh chúng ta.)

B: Absolutely. It provides the foundation for geological processes. Paleontology is another interesting branch of geology. (Chính xác. Nó cung cấp nền móng cho các quá trình địa chất học. Khảo cổ học là một nhánh địa chất học thú vị khác.)

A: Right, it's the study of fossils and helps us understand the history of life on Earth. Fossils are the preserved remains of ancient organisms. (Đúng vậy, đó là nghiên cứu về hóa thạch và giúp chúng ta hiểu về lịch sử của sự sống trên Trái Đất. Hóa thạch là những phần còn lại được bảo tồn của các hệ thống sinh vật cổ đại.)

B: Volcanic activity is also significant in geology. It involves the eruption of volcanoes and the release of lava and gasses. (Hoạt động núi lửa cũng rất quan trọng trong địa chất học. Nó liên quan đến sự phun trào của núi lửa và sự giải phóng nham thạch và khí.)

A: Volcanoes can shape the Earth's surface and impact the environment. Erosion is another important geological process. (Núi lửa có thể tạo hình mặt đất và ảnh hưởng đến môi trường. Sói mòn là một quá trình địa chất quan trọng khác.)

B: It's the gradual wearing away of rocks and soil by natural forces like water and wind. It contributes to the formation of landforms. (Đó là quá trình mài mòn từ từ của đá và đất bởi các lực tự nhiên như nước và gió. Nó đóng góp vào việc hình thành các hình thái đất đá.)

A: And erosion leads to the deposition of sediment. Sediment plays a role in the geological record. (Và quá trình mài mòn dẫn đến sự lắng đọng của chất trầm tích. Chất trầm tích đóng vai trò trong bản ghi địa chất.)

B: Absolutely. It can preserve fossils and provide clues about past environments. Geology is truly fascinating! (Chính xác. Nó có thể bảo tồn hóa thạch và cung cấp gợi ý về môi trường quá khứ. Địa chất học thật thú vị!)

Tổng kết

Hy vọng bài viết từ vựng chuyên ngành địa chất học đã giúp người học trau dồi thêm lượng từ vựng cần thiết. Trên hành tinh Trái Đất, địa chất học (Geology) là một lĩnh vực nghiên cứu hết sức hấp dẫn và quan trọng. Nó giúp chúng ta hiểu rõ về lịch sử và cấu trúc của Trái Đất, từ quá khứ xa xưa cho đến hiện tại.

Địa chất học không chỉ tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên như núi lửa, động đất và sự hình thành của các hệ thống núi non, mà còn là khóa học dẫn dắt chúng ta khám phá về tài nguyên quý giá như dầu mỏ, khoáng sản và nước ngầm.

Ngoài ra, địa chất học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro địa chấn, địa tạo và biến đổi khí hậu. Với sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực này, chúng ta có thể khám phá sâu hơn về bí ẩn của Trái Đất và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về hành tinh chúng ta đang sống.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.


Tài liệu tham khảo

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833