Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng dành cho người đi học và đi làm

Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập và làm việc của các chuyên viên điều dưỡng. Việc nắm vững và sử dụng đúng các thuật ngữ chuyên ngành sẽ giúp cho công việc trở nên hiệu quả hơn và đảm bảo được chất lượng chăm sóc y tế hàng ngày cho bệnh nhân. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các từ vựng cơ bản trong ngành điều dưỡng để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc của các điều dưỡng viên.
Phan Lê Khánh Duy
02/06/2023
tu vung chuyen nganh dieu duong danh cho nguoi di hoc va di lam

Key Takeaways

"Nursing" là thuật ngữ để chỉ nghề điều dưỡng trong Tiếng Anh.

Một số từ vựng chuyên ngành điều dưỡng: Allergy, Asthma, Chest pain, Chills, Bandage, Cast, …

Một số mẫu câu tiếng anh giao tiếp dùng trong bệnh viện:

 • I have an appointment with Dr. Smith at 2:30.

 • What seems to be the problem?

 • How much will the procedure/exam/test cost?

 • It is important that you stick to a healthy diet and exercise regimen. 

 • We recommend that you come back for a follow-up visit in two weeks.

 • … 

4 đầu sách tiếng Anh chuyên điều dưỡng: Fundamentals of Nursing, Pharmacology and the Nursing Process, Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems và Wong's Nursing Care of Infants and Children.

Cách học từ vựng chuyên ngành điều dưỡng: Tìm các tài nguyên trực tuyến, Tham gia các khóa học tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng, Đọc tài liệu tiếng Anh, Tham gia các lớp học hoặc khóa đào tạo, Học từ vựng khó và các thuật ngữ chuyên ngành.

Điều dưỡng trong Tiếng Anh là gì?

Theo định nghĩa, điều dưỡng trong tiếng Anh được gọi là nursing, là nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhằm tăng cường và duy trì sức khỏe của các bệnh nhân. Nursing là một phần của hệ thống chăm sóc y tế và bao gồm nhiều trách nhiệm, như quản lý thuốc, giám sát sức khỏe, cung cấp các dịch vụ chăm sóc thường xuyên, chẩn đoán bệnh tình và tham gia vào các hoạt động điều trị.

Điều dưỡng viên còn cung cấp hướng dẫn về chăm sóc bệnh nhân cho người thân và tư vấn về sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ bệnh tật trong tương lai.

image-alt

Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng thông dụng nhất

Từ vựng Tiếng Anh về các loại bệnh tật

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Allergy

/ˈælərdʒi/

Dị ứng

Arthritis

/ɑːrˈθraɪtɪs/

Viêm khớp

Asthma

/ˈæzmə/

Hen suyễn

Alzheimer's

/ˈælzhaɪmərz/

Bệnh Alzheimer

Anemia

/əˈniːmiə/

Thiếu máu

Astigmatism

/əˈstɪɡmətɪzəm/

Khúc xạ

Bronchitis

/brɑːŋˈkaɪtɪs/

Viêm phế quản

Cholesterol

/kəˈlestərɔːl/

Cholesterol

Conjunctivitis

/kənˌdʒʌŋktəˈvaɪtɪs/

Viêm kết mạc

Dementia

/dɪˈmɛnʃə/

Chứng suy nhược trí tuệ

Diabetes

/ˌdaɪəˈbiːtəs/

Tiểu đường

Epilepsy

/ˈepəlepsi/

Bệnh động kinh

Gastrointestinal

/ˌɡæstroʊɪntərˈstɪnəl/

Liên quan đến đường tiêu hóa

Hepatitis

/ˌhepəˈtaɪtɪs/

Viêm gan

Hypertension

/ˌhaɪpərˈtenʃn/

Huyết áp cao

Infectious diseases

/ɪnˈfektʃəs dɪˈziːzəz/

Các bệnh truyền nhiễm

Insomnia

/ɪnˈsɑːmniə/

Chứng mất ngủ

Malaria

/məˈlerjə/

Sốt rét

Migraine

/ˈmaɪɡreɪn/

Đau nửa đầu

Osteoporosis

/ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs/

Loãng xương

Pneumonia

/nuːˈmoʊniə/

Viêm phổi

Pregnancy

/ˈpreɡnənsi/

Thai nghén, mang thai

Tuberculosis

/tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/

Lao phổi

Ulcer

ˈʌlsər/

Loét

Từ vựng Tiếng Anh về triệu chứng các loại bệnh

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Abdominal pain

/ˈæbdəmənl peɪn/

Đau bụng

Chest pain

/tʃest peɪn/

Đau ngực

Chills

/tʃɪlz/

Rùng mình

Constipation

/ˌkɑːnstəˈpeɪʃn/

Táo bón

Cough

/kɑːf/

Ho

Dizziness

/ˈdɪznɪs/

Chóng mặt

Earache

/ˈɪr ˌeɪk/

Đau tai

Fatigue

/fəˈtiɡ/

Mệt mỏi

Fever

/ˈfiːvər/

Sốt

Headache

/ˈhedeɪk/

Đau đầu

Heartburn

/ˈhɑːrtˌbɜːrn/

Loét dạ dày

Hiccups

/ˈhɪkəps/

Nấc cụt

Insomnia

/ɪnˈsɑːmniə/

Chứng mất ngủ

Itching

/ˈɪtʃɪŋ/

Ngứa

Joint pain

/dʒɔɪnt peɪn/

Đau khớp

Nausea

/ˈnɔːziə/

Buồn nôn

Night sweats

/naɪt swets/

Đổ mồ hôi vào ban đêm

Nosebleeds

/ˈnoʊzˌblidz/

Chảy máu cam

Rash

/ræʃ/

Phát ban

Runny nose

/ˈrʌni noʊz/

Sổ mũi

Shortness of breath

/ˈʃɔːrtnɪs əv breθ/

Khó thở

Skin discoloration

/skɪn dɪsˌkʌləreɪʃn/

Thay đổi màu da

Sore throat

/sɔːr θroʊt/

Đau họng

Stomachache

/ˈstʌməkeɪk/

Đau dạ dày

Sweating

/ˈswetɪŋ/

Đổ mồ hôi

Swelling

/ˈswelɪŋ/

Sưng

Toothache

/ˈtuːθeɪk/

Đau răng

Upset stomach

/ˈʌpset ˌstʌmək/

Loạn dạ dày

Urinary incontinence

/ˈjʊrəneri ɪnˈkɑːntɪnəns/

Mất nước tiểu

Vomiting

/ˈvɑːmɪtɪŋ/

Bỏ mửa

Weakness

/ˈwiːknəs/

Yếu ớt

image-alt

Từ vựng Tiếng Anh về dụng cụ y tế

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Bandage

/ˈbændɪdʒ/

Băng bó

Blood pressure cuff

/blʌd ˈpreʃər kʌf/

Cuff đo huyết áp

Cast

/kæst/

Bó bột

Catheter

/ˈkæθətər/

Ống thông y tế

Crutches

/ˈkrʌtʃɪz/

Nạng gậy

Defibrillator

/diːˈfɪbrɪˌleɪtər/

Máy phục hồi nhịp tim

Dentures

/ˈdɛntʃərz/

Răng giả

EKG machine

/ˌiːkeɪˈdʒiː/

Máy quét điện tim

Gauze

/ɡɔːz/

Bông

Gloves

/ɡlʌvz/

Găng tay

Hearing aid

/ˈhɪrɪŋ eɪd/

Máy trợ thính

IV drip

/ˈā ˈvī drĭp/

Ống tiêm tĩnh mạch

Medical scissors

/ˈmɛdɪkl ˈsɪzərz/

Kìm y tế

Nebulizer

/ˈnebjəˌlaɪzər/

Máy phun thuốc

Otoscope

/ˈoʊtəˌskoʊp/

Đèn soi tai

Pacemaker

/ˈpeɪsˌmeɪkər/

Máy nhồi máu

Pill box

/pɪl bɑks/

Hộp đựng thuốc

Prescription glasses

/prəˈskrɪpʃən ˈɡlæsɪz/

Kính đeo đơn

Prosthetic limb

/prɑːsˈθetɪk lɪmb/

Chân giả

Sphygmomanometer

/ˌsfɪɡmənoʊməˈnɑːmɪtər/

Máy đo huyết áp sphygmomanometer

Stethoscope

/ˈstɛθəˌskoʊp/

Ống nghe

Surgical mask

/ˈsɜːrdʒɪkəl mæsk/

Khẩu trang phẫu thuật

Syringe

/səˈrɪndʒ/

Ống tiêm

Thermometer

/θərˈmɑːmɪtər/

Nhiệt kế

Tongue depressor

/ˈtʌŋ depresər/

Dụng cụ lấy máu

Ultrasound machine

/ˈʌltrəˌsaʊnd məˈʃin/

Máy siêu âm

Walker

/ˈwɑːkər/

Xe lăn

Wheelchair

/ˈhwiltʃeər/

Xe lăn

X-ray machine

/ˈɛksreɪ məˈʃin/

Máy X quang

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm

Một số mẫu câu tiếng anh giao tiếp dùng trong bệnh viện

Giao tiếp tiếng Anh tại quầy lễ tân

 • Excuse me, can you direct me to the emergency room? (Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến phòng cấp cứu không?)

 • I have an appointment with Dr. Smith at 2:30. (Tôi có cuộc hẹn với bác sĩ Smith vào lúc 2:30.)

 • I'm feeling very sick and need to see a doctor as soon as possible. (Tôi đang cảm thấy rất khó chịu và cần phải gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.)

 • Can I have a wheelchair? I'm having trouble walking. (Tôi có thể xin một chiếc xe lăn không? Tôi gặp khó khăn khi đi bộ.)

 • What is the estimated wait time? (Thời gian chờ đợi ước tính là bao lâu?)

 • How much will the procedure/exam/test cost? (Chi phí cho thủ tục / kiểm tra / bài kiểm tra là bao nhiêu?)

 • Is there a pharmacy on-site? (Có nhà thuốc tại đây không?)

 • Can I have a copy of my medical records? (Tôi có thể nhận một bản sao của hồ sơ y tế của mình không?)

 • I need to reschedule my appointment. (Tôi cần phải đổi lịch hẹn của mình.)

 • Thank you for your help. (Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)

Tiếng Anh giao tiếp khi bàn về các triệu chứng

 • What seems to be the problem? (Có vấn đề gì với bạn?)

 • Can you describe your symptoms? (Bạn có thể mô tả các triệu chứng của mình không?)

 • How long have you been experiencing these symptoms? (Bạn đã gặp phải các triệu chứng này trong bao lâu?)

 • Have you taken any medication for your symptoms? (Bạn đã dùng bất kỳ thuốc nào cho các triệu chứng của mình chưa?)

 • Are your symptoms consistent or have they been changing? (Các triệu chứng của bạn có nhất quán hay đã thay đổi?)

 • Have you noticed any triggers for your symptoms? (Bạn đã nhận ra bất kỳ yếu tố kích hoạt nào cho các triệu chứng của bạn chưa?)

 • How severe would you rate your symptoms on a scale of 1-10? (Bạn đánh giá các triệu chứng của mình trên thang điểm từ 1-10 là mạnh hay nhẹ?)

 • Are you experiencing any pain? If so, where? (Bạn có đau không? Nếu có, vị trí đau là ở đâu?)

 • Have you had these symptoms before? (Bạn đã gặp phải các triệu chứng này trước đây chưa?)

 • Do you have any family history of similar symptoms or conditions? (Bạn có tiền sử gia đình của các triệu chứng hoặc bệnh tương tự không?)

image-alt

Tiếng Anh giao tiếp khi khám bệnh

 • Please take a seat and the doctor will be with you shortly. (Xin mời ngồi và bác sĩ sẽ đến gặp bạn trong ít phút.)

 • Can you please tell me your weight and height? (Bạn có thể cho tôi biết cân nặng và chiều cao của bạn được không?)

 • Have you ever had surgery before? If so, please provide details. (Bạn đã từng phẫu thuật chưa? Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết.)

 • Could you please expose the affected area? (Bạn có thể khoe vùng bị ảnh hưởng được không?)

 • Please follow the light with your eyes. (Xin vui lòng theo đèn với đôi mắt của bạn.)

 • Take a deep breath and hold it for a few seconds, then exhale. (Hãy thở sâu và giữ cho một vài giây, sau đó thở ra.)

 • Please lie down on the exam table. (Xin vui lòng nằm xuống trên bàn khám.)

 • Can you please lift your shirt and let me listen to your breathing? (Bạn có thể nhấc áo và để tôi nghe thở của bạn được không?)

 • Do you have any allergies or sensitivities? (Bạn có dị ứng hoặc dễ bị kích ứng không?)

 • Can you provide a urine/stool/blood sample? (Bạn có thể cung cấp mẫu nước tiểu / phân / máu không?)

Tiếng Anh giao tiếp khi đưa ra phương pháp điều trị và lời khuyên

 • Based on the test results, we recommend a course of antibiotics. (Dựa trên kết quả kiểm tra, chúng tôi khuyên bạn nên dùng thuốc kháng sinh.)

 • We suggest a surgery to remove the affected area. (Chúng tôi đề xuất một phẫu thuật để loại bỏ vùng bị ảnh hưởng.)

 • It is important that you stick to a healthy diet and exercise regimen. (Việc bạn tuân thủ chế độ ăn uống và luyện tập là rất quan trọng.)

 • We recommend you to take this medication three times a day after meals. (Chúng tôi khuyên bạn nên uống thuốc ba lần mỗi ngày sau khi ăn.)

 • Make sure to follow up with your primary care physician to monitor your progress. (Đảm bảo đi theo dõi với bác sĩ chăm sóc sức khỏe chính của bạn để theo dõi tiến triển của bạn.)

 • It is important that you avoid strenuous activities until you have fully recovered. (Việc bạn tránh các hoạt động mạnh cho đến khi bạn phục hồi hoàn toàn là rất quan trọng.)

 • We recommend that you attend physical therapy to help improve your mobility and range of motion. (Chúng tôi khuyên bạn tham gia với định kỳ với việc điều trị vật lý để giúp cải thiện sự di động và phạm vi chuyển động của bạn.)

Sách tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng

Có rất nhiều nguồn sách tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng có thể được sử dụng để cập nhật kiến thức và nâng cao tầm nhìn của bản thân trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số nguồn sách uy tín và được khuyên đọc:

 • Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care, by Carol Taylor, Carol Lillis, and Priscilla LeMone - cuốn sách này cung cấp các kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng điều dưỡng, các quy trình thực hành và các chủ đề sức khỏe liên quan đến các bệnh lý thông thường.

 • Pharmacology and the Nursing Process, 8th Edition, by Linda Lane Lilley, Shelly Rainforth Collins, and Julie S. Snyder - sách này giải thích về cơ sở lý thuyết của thuốc và quá trình kiểm soát chất lượng của chúng.

 • Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, 10th Edition, by Sharon L. Lewis, Linda Bucher and Margaret M. Heitkemper - nó là một tài liệu lý tưởng cho các tín đồ của bác sĩ gia đình và giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh lý thường gặp.

 • Wong's Nursing Care of Infants and Children, by Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, and Cheryl C. Rodgers - sách giúp độc giả hiểu rõ hơn về việc điều trị và chăm sóc em bé và trẻ em, kể cả khi gặp các vấn đề sức khỏe phức tạp.

Xem thêm: Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí

Cách học từ vựng chuyên ngành điều dưỡng

 • Tìm các tài nguyên trực tuyến: Internet là nguồn thông tin phong phú để tìm kiếm các tài liệu và giáo trình hoặc các bài học trực tuyến. Các trang web như Quizlet hoặc Duolingo cung cấp cho bạn các bài học từ vựng và ngữ pháp cần thiết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

 • Tham gia các khóa học tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng: Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành cung cấp các bài giảng và mô phỏng các tình huống thực tế mà điều dưỡng có thể gặp phải trong công việc. Khóa học cũng cung cấp cho bạn các tài liệu được tổng hợp chuyên sâu để giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ chuyên ngành.

 • Đọc tài liệu tiếng Anh: Tìm kiếm các tài liệu tiếng Anh như các bài báo, sách vở và bảng thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc hiểu và định nghĩa các thuật ngữ chuyên ngành.

 • Tham gia các lớp học hoặc khóa đào tạo: Nhiều trường đào tạo cung cấp các khóa đào tạo hoặc lớp học để giúp bạn nâng cao tiếng Anh của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các lớp học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng giao tiếp và luyện kỹ năng phát âm.

 • Học từ vựng khó và các thuật ngữ chuyên ngành: Chú trọng học từ vựng và các thuật ngữ chuyên ngành để có thể giao tiếp và hiểu rõ hơn các yêu cầu và tình huống trong công việc của mình.

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y dược

image-alt

Đoạn hội thoại về ngành điều dưỡng trong thực tế

Đoạn 1:

A: Hi, have you decided what you're going to major in yet?

B: Yes, I'm thinking about nursing.

A: Really? That's a great field. Why did you choose nursing?

B: I've always been interested in healthcare and I want to help people.

A: That's really admirable. Do you have any idea what kind of nursing you want to go into?

B: I'm not sure yet, but I'm thinking about pediatrics or maybe emergency medicine. I'm just excited to learn more about it.

A: That sounds awesome. I have a friend who's a nurse in the ICU. She said it's intense, but really rewarding.

B: Yeah, I've heard that nursing can be tough, but I'm ready for the challenge.

A: Absolutely. The nursing program is really competitive, but if you're passionate about it, I'm sure you'll do great.

B: Thanks, I appreciate that. Do you know of any good nursing programs that I should look into?

A: Well, there's a great nursing program at the university here. I can give you more information if you're interested.

B: That would be awesome. Thanks so much for your help!

image-alt

Tổng kết

Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng là một phần quan trọng và không thể thiếu trong quá trình học tập và làm việc của các chuyên viên điều dưỡng. Việc nắm vững và sử dụng đúng các thuật ngữ sẽ giúp cho công việc trở nên hiệu quả hơn và đảm bảo được chất lượng chăm sóc y tế hàng ngày cho bệnh nhân. Hy vọng với những kiến thức vừa được trình bày, các độc giả đã có thể hiểu thêm về các từ vựng chuyên ngành điều dưỡng và áp dụng chúng trong thực tiễn.


Nguồn tham khảo:

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833