Tổng hợp tất cả từ vựng tiếng Anh về đồ uống đầy đủ nhất

Từ vựng tiếng Anh về đồ uống thường xuất hiện rất nhiều và thường xuyên trong đời sống hàng ngày hay khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Do đó việc nắm được các thông tin hữu ích và cách sử dụng loại từ vựng này hiệu quả sẽ hỗ trợ người học rất nhiều trong quá trình sử dụng tiếng Anh.
Published on
Bùi Minh Trâm

Tác giả

tong-hop-tat-ca-tu-vung-tieng-anh-ve-do-uong-day-du-nhat

Bài viết sẽ giới thiệu và phân tích ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng về đồ uống trong tiếng Anh. Bài viết còn bao gồm một số cụm từ, mẫu câu sử dụng từ vựng về đồ uống trong Tiếng Anh và bài tập áp dụng.

Key Takeaways

Từ vựng về đồ uống cơ bản trong Tiếng Anh:

 • Từ vựng tiếng Anh về đồ uống có cồn: Ale, Aperitif, Beer, Brandy, Champagne, …

 • Từ vựng tiếng Anh về cà phê: Americano, Cappuccino, Coffee, Decaf coffee, Egg coffee, …

 • Từ vựng tiếng Anh về trà: Black tea, Bubble milk tea, Fruit tea, Green tea, Herbal tea, …

 • Từ vựng tiếng Anh về các đồ uống khác: Cola, Hot chocolate, Juice, Lemonade, Milk, …

Mẫu câu sử dụng từ vựng về đồ uống trong Tiếng Anh:

 • Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho khách hàng: Can I get a large Vodka for here?, Can I have this tea with no sugar?, Can you help me, please?, …

 • Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho nhân viên: Are you being served?, Are you ready to order?, Can I take your order?, …

 • Mẫu hội thoại về đồ uống

Từ vựng về đồ uống trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về đồ uống có cồn

 • Ale /eɪl/: bia tươi

 • Aperitif /əˈpɛrɪtɪf/: rượu khai vị

 • Beer /bɪə/: bia

 • Brandy /ˈbrændi/: rượu bren-đi

 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/: sâm-panh

 • Cider /ˈsaɪdə/: rượu táo

 • Cocktail /ˈkɒkteɪl/: cốc tai

 • Gin /ʤɪn/: rượu gin

 • Lager /ˈlɑːgə/: bia vàng

 • Lime cordial laɪm /ˈkɔːdiəl/: rượu chanh

 • Liqueur /lɪˈkjʊə/: rượu mùi

 • Martini /mɑːˈtiːni/: rượu mác-ti-ni

 • Red wine /rɛd waɪn/: rượu vang đỏ

 • Rosé /rəʊz/: rượu nho hồng

 • Rum/ rʌm/: rượu rum

 • Shandy /ˈʃændi/: bia pha nước chanh

 • Sparkling wine /ˈspɑːklɪŋ waɪn/: rượu có ga

 • Vodka /ˈvɒdkə/: rượu vodka

 • Whisky /ˈwɪski/: rượu whisky

 • White wine /waɪt waɪn/: rượu vang trắng

 • Wine /waɪn/: rượu vang

Từ vựng tiếng Anh về cà phê

 • Americano /əˌmerɪˈkɑːnəʊ/: cà phê đen pha nước

 • Cappuccino /ˌkæpʊˈʧiːnəʊ/: cà phê sữa bọt

 • Coffee /ˈkɒfi/: cà phê

 • Decaf coffee /ˈdiːkæf ˈkɒfi/: cà phê lọc caffein

 • Egg coffee /ɛg ˈkɒfi/: cà phê trứng

 • Espresso /ɛˈsprɛsəʊ/: cà phê đen nguyên chất

 • Latte /ˈlɑːteɪ/: cà phê sữa

 • Macchiato /ˌmækiˈɑːtəʊ/: cà phê bọt sữa

 • Mocha /ˈmɒkə/: cà phê sữa rắc bột ca-cao

 • Phin coffee /fɪn ˈkɒfi/: cà phê phin

 • Weasel coffee /ˈwiːzl ˈkɒfi/: cà phê chồn

Từ vựng tiếng Anh về trà

 • Black tea /blæk tiː/: trà đen

 • Bubble milk tea /ˈbʌbl mɪlk tiː/: trà sữa trân châu

 • Fruit tea /fruːt tiː/: trà hoa quả

 • Green tea /griːn tiː/: trà xanh

 • Herbal tea /ˈhɜːbəl tiː/: trà thảo mộc

 • Iced tea /aɪst tiː/: trà đá

 • Tea /tiː/: trà

Từ vựng tiếng Anh về các đồ uống khác

 • Coke /kəʊk/: nước ngọt

 • Hot chocolate /hɒt ˈʧɒkəlɪt/: cacao nóng

 • Juice /ʤuːs/: nước quả

 • Lemonade /ˌlɛməˈneɪd/: nước chanh

 • Milk /mɪlk/: sữa

 • Milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/: sữa lắc

 • Mineral water /ˈmɪnərəl ˈwɔːtə/: nước khoáng

 • Smoothie /ˈsmuːði/: sinh tố

 • Soda /ˈsəʊdə/: nước ngọt có gas

 • Splash /splæʃ/: nước ép

 • Water /ˈwɔːtə/: nước

Mẫu câu sử dụng từ vựng về đồ uống trong Tiếng Anh

Mẫu câu sử dụng từ vựng về đồ uống trong Tiếng Anh

Nếu chỉ ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh thông dụng về đồ uống, mà không luyện tập và học thêm các mẫu câu liên quan đến các đồ uống thì người học sẽ không nhớ lâu được. Vì vậy, để ghi nhớ lâu hơn, người học nên học thêm các mẫu câu giao tiếp, ví dụ và đoạn hội thoại để có ngữ cảnh cụ thể và dễ dàng ghi nhớ lâu hơn.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho khách hàng

 • Can I get a large Vodka for here? (Tôi có thể gọi một cốc Vodka lớn ở đây được không?)

 • Can I have this tea with no sugar? (Cho tôi một phần trà này không đường.)

 • Can you help me, please? (Bạn có thể vui lòng giúp tôi không?)

 • Could I have a medium lemonade to go? (Tôi muốn gọi một cốc nước chanh cỡ vừa mang đi.)

 • Could I have another glass of champagne, please? (Cho tôi thêm một ly rượu sâm-panh.)

 • Does this cocktail have any alcohol in it? (Ly cốc-tai này có chứa cồn không?)

 • Excuse me, I’d like to order a drink! (Tôi muốn gọi đồ uống.)

 • Hi, do you have any low-calorie drinks? (Xin chào, ở đây có bán loại đồ uống nào ít calo không?)

 • I would like a cup of coffee, please. (Cho tôi một cốc cà phê.)

 • I will have a cup of juice. (Tôi muốn một cốc nước ép.)

 • I will take a small chot chocolate, please. (Cho tôi một cốc sô-cô-la nóng.)

 • I want to order a drink first. (Tôi muốn gọi đồ uống trước.)

 • Same again, please. (Cho tôi một cốc giống vậy.)

 • We would like to order 1 latte and 1 orange smoothie. (Chúng tôi muốn gọi một cà phê sữa và một sinh tố cam.)

 • What do you recommend for me? (Bạn có đề xuất món nào cho tôi không?)

 • What is weasel coffee exactly? (Weasel coffee chính xác là đồ uống gì vậy?)

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho nhân viên

 • Are you being served? (Quý khác đã được phục vụ chưa ạ?)

 • Are you ready to order? (Quý khách có muốn gọi món chưa?)

 • Can I take your order? (Quý khách muốn gọi món gì?)

 • Excuse me, can I help you? (Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?)

 • I’m sorry, I don’t think we have any more smoothie left. I’ll check with the kitchen. (Tôi xin lỗi nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi còn sinh tố. Tôi sẽ hỏi lại nhà bếp.)

 • I’m sorry, but the Macchiato is finished. (Xin lỗi quý khách nhưng nhưng cà phê bọt sữa hiện đang hết.)

 • Is this delicious? (Quý khách có thấy đồ uống này ngon miệng không ạ?)

 • Large or small? (Quý khách lấy cỡ to hay nhỏ ạ?)

 • Please wait in two minutes. (Quý khách hãy đợi 2 phút.)

 • Thanks for coming. Hope to see you again! (Cảm ơn quý khách vì đã chọn lựa chúng tôi. Mong được gặp lại quý khách lần nữa!)

 • What are you having? (Quý khách sẽ sử dụng món gì ạ?)

 • What can I get you? (Quý khách muốn sử dụng món gì ạ?)

 • What would you like to drink? (Quý khách muốn uống gì ạ?)

 • Would you like a cake with that? (Quý khách có muốn gọi thêm một phần bánh với đồ uống đó không?)

 • Would you like iced with that? (Quý khách có muốn thêm đá không?)

 • Your order is ready in 3 minutes. (Món của quý khách sẽ sẵn sàng trong 3 phút.)

  Mẫu hội thoại về đồ uống

A: Hello, madam. Are you ready to order? (Xin chào, quý khách có muốn gọi món chưa?)

B: What do you recommend for me? (Bạn có đề xuất món nào cho tôi không?)

A: Would you like alcoholic drink, coffee or tea ? (Quý khách muốn dùng đồ uống có cồn, cà phê hay trà?)

B: I would like a glass of hot chocolate. (Tôi muốn gọi một ly sô-cô-la nóng.)

A: You could try weasel coffee. Our pub is famous for that. (Quý khách có thể thử cà phê chồn. Quán chúng tôi nổi tiếng vì loại đó.)

B: Okay. I’ll try it. (Được thôi. Tôi sẽ thử nó.)

A: Please wait in five minutes. Would you like a cake with that? (Quý khách hãy đợi trong 5 phút. Quý khách có muốn gọi thêm một phần bánh với đồ uống đó không?)

B: Yes, please. (Tôi sẽ dùng bánh.)

Bài tập từ vựng về đồ uống

Nối từ vựng về đồ uống và hình tương ứng

Bài tập từ vựng về đồ uống

Đáp án:

 1. coffee

 2. juice

 3. lemonade

 4. cocktail

 5. water

 6. milk

 7. tea

Bài viết liên quan:

Bài viết đã cung cấp các thông tin về ý nghĩa và cách sử dụng các từ vựng tiếng Anh về đồ uống. Bên cạnh đó, người học cũng có thêm một số cụm từ, các mẫu câu cũng như đoạn hội thoại sử dụng từ vựng về đồ uống trong Tiếng Anh. Chủ đề từ vựng này cũng là một trong những chủ đề phổ biển trong tiếng Anh. Vì vậy, việc sử dụng linh hoạt và thành thạo các từ vựng về đồ uống sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người học và tăng hiệu quả sử dụng ngôn ngữ này trong đời sống.

Trích dẫn

“Cambridge Dictionary: Từ Điển Tiếng Anh, Bản Dịch & Từ Điển Từ Đồng Nghĩa.” Cambridge Dictionary | Từ Điển Tiếng Anh, Bản Dịch & Từ Điển Từ Đồng Nghĩa, https://dictionary.cambridge.org/vi/.

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...