Bài mẫu What is your favorite subject | IELTS Speaking

Bài viết này sẽ giới thiệu về bố cục cho câu hỏi What is your favorite subject - một đề bài thông dụng trong IELTS Speaking - cũng như cung cấp một số từ vựng, mẫu câu và bài mẫu cho chủ đề này.
Trần Linh Giang
08/05/2023
bai mau what is your favorite subject ielts speaking

IELTS Speaking được đại đa số sĩ tử cho là một bài thi “khó nhằn”, một phần cũng là do tính chất vấn đáp và độ căng thẳng kèm theo đó của phần thi này. Vì vậy, muốn tâm lý ổn định và đạt được kết quả như ý muốn trong IELTS Speaking, người thi cần chuẩn bị thật kĩ, bằng cách luyện kĩ năng cũng như tham khảo những bài viết mẫu từ các nguồn uy tín.

Bố cục bài What is your favorite subject

Bố cục bài What is your favorite subject

Mở bài: Giới thiệu

Mở đầu bài nói của mình, người thi cần giới thiệu chung về môn học yêu thích của mình. Những nội dung cần đưa ra gồm:

 • Tên của môn học 

 • Một số đặc điểm nổi bật của môn học

Người nói cũng có thể đưa ra một vài thông tin liên quan như trải nghiệm của mình với môn học, người dạy học hay cảm tưởng ban đầu của mình về nó.

Thân bài: Diễn đạt chi tiết

Ở phần thân bài, người nói cần cung cấp chi tiết, có thể qua diễn giải, giải thích, hay đưa ra ví dụ. Những nội dung mà người thi cần có trong thân bài là:

 • Một số kiến thức được giới thiệu trong môn học

 • Môn học sẽ rèn luyện cho học sinh những kĩ năng gì

 • Cần những gì để học tập tốt môn học

 • Những điểm đặc biệt thu hút về môn học

 • Lý do yêu thích môn học

Kết bài: Tóm tắt, kết luận

Cuối cùng, người nói cần tổng kết được những gì mình đã nói, và có thể nhắc lại và nhấn mạnh sự hứng thú và yêu thích của mình dành cho môn học đó.

Từ vựng về chủ đề What is your favorite subject

Các nhóm môn học

Các nhóm môn học

 • Social sciences /ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/ (n): các môn khoa học xã hội

 • Humanities /hjuːˈmænətiz/ (n): các môn khoa học nhân văn

 • Natural sciences /ˈnæʧrəl ˈsaɪənsɪz/ (n): các môn khoa học tự nhiên

 • Applied sciences /əˈplaɪd ˈsaɪənsɪz/ (n): các môn khoa học ứng dụng

Tên các môn học

Tên các môn học

 • Literature /ˈlɪtərɪʧə/ (n): văn học

 • Mathematics /ˌmæθɪˈmætɪks/ (n): toán học

 • English /ˈɪŋɡlɪʃ/ (n): tiếng Anh

 • Foreign language /ˈfɒrɪn ˈlæŋɡwɪʤ/ (n): ngoại ngữ

 • Science /ˈsaɪəns/ (n): khoa học

 • Physical Education /ˈfɪzɪkəl ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊn/ (n): giáo dục thể chất

 • Art /ɑːt/ (n): mỹ thuật

 • Music /ˈmjuːzɪk/ (n): âm nhạc

 • History /ˈhɪstəri/ (n): lịch sử 

 • Geography /ʤɪˈɒɡrəfi/ (n): địa lý

 • Biology /baɪˈɒləʤi/ (n): sinh học

 • Physics /ˈfɪzɪks/ (n): vật lý

 • Chemistry /ˈkɛmɪstri/ (n): hóa học

 • Informatics /ˌɪnfəˈmætɪks/ (n): tin học

 • Civic Education /ˈsɪvɪk ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊn/ (n): giáo dục công dân

 • Linguistics /lɪŋˈɡwɪstɪks/ (n): ngôn ngữ học

 • Philosophy /fɪˈlɒsəfi/ (n): triết học

 • Anthropology /ˌænθrəˈpɒləʤi/ (n): nhân học

 • Archaeology /ˌɑːkɪˈɒləʤi/ (n): khảo cổ học

 • Economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ (n): kinh tế học

 • Psychology /saɪˈkɒləʤi/ (n): tâm lý học

 • Sociology /ˌsəʊsɪˈɒləʤi/ (n): xã hội học

Tính chất, đặc điểm của môn học

Tính chất, đặc điểm của môn học

 • thought-provoking /θɔːt-prəˈvəʊkɪŋ/ (adj): kích thích tư duy

 • intriguing /ɪnˈtriːɡɪŋ/ (adj): hấp dẫn, kích thích sự tò mò

 • logical /ˈlɒʤɪkəl/ (adj): có tính logic, hợp lý

 • creative /kriˈeɪtɪv/ (adj): sáng tạo, có tính sáng tạo

 • theoretical /θɪəˈrɛtɪkəl/ (adj): thuộc lý thuyết, theo lý thuyết

 • empirical /ɛmˈpɪrɪkəl/ (adj): thuộc kinh nghiệm, theo kinh nghiệm

Các mẫu câu sử dụng cho chủ đề What is your favorite subject

 • My favourite subject is [name of subject].

Môn học tôi yêu thích nhất là [tên môn học].

 • [name of subject] piques my interest the most.

[tên môn học] thu hút sự quan tâm của tôi nhiều nhất.

 • I have a knack/flair for ……….

Tôi có khả năng đặc biệt dành cho …………

 • What I like/love/adore most about [name of subject] is ………

Điều tôi thích thú nhất về [tên môn học] là ……….

 • In [name of subject] class, we often/usually engage in activities such as ……….

Trong lớp học [tên môn học], chúng tôi thường tham gia vào các hoạt động như ……….

 • In [name of subject] class, we not only learn about ………, but we also train our ………..

Trong lớp học [tên môn học], chúng tôi không chỉ học về ………., mà chúng tôi còn được rèn luyện khả năng ……….

 • In [name of subject] class, we gain insights about ……… 

Trong lớp học [tên môn học], chúng tôi có được những hiểu biết sâu sắc về …………

 • [name of subject] requires creative thinking/logical thinking.

[tên môn học] đòi hỏi tư duy sáng tạo/tư duy logic.

 • What sets [name of subject] apart from the rest for me is ……….

Điều khiến [tên môn học] nổi bật hơn so với những môn còn lại trong mắt tôi là ……….

 • Students need [name of human quality] to excel at [name of subject].

Học sinh cần [tên năng lực, phẩm chất] để có thể trở nên xuất sắc với [tên môn học].

 • I am drawn to/fond of/keen on/interested in/fascinated by [name of subject] because ……….

Tôi có hứng thú với [tên môn học] bởi vì …………

 • [name of subject] is especially useful/suitable for people drawn to/fond of/keen on/interested in/fascinated by ………..

[tên môn học] đặc biệt hữu ích/phù hợp với những người có hứng thú với ………..

Bài mẫu chủ đề What is your favorite subject

Bài mẫu chủ đề What is your favorite subject

Bài mẫu 1

Out of all the subjects at school, my favorite is definitely Maths, which is a natural science. To be honest, when I was a child, I was never the biggest fan of Maths, since it was too hard to understand. However, as I got older, I realized that Maths’ complexity is its charm, so I have been fascinated by it ever since.

In Maths class, we gain insights about numbers and shapes, through formulas, equations, measurements, and lots of calculations. It requires logical thinking, hard work, and good memory. Many people think that the knowledge we learn from this subject is not practical, but I personally think Maths is very applicable. For example, while building a house, I would need Geometry to figure out the best approach to lay the foundation and whatnot. And in everyday life, simple activities such as calculating my daily expenses will not be possible without Arithmetic. What I love most about Maths is the rewarding feeling after I solve a difficult problem - it is the best experience ever. 

All in all, Maths is a phenomenal subject, and is especially suitable for people keen on logic and numbers - such as myself! I simply adore it, and I am considering a career in this field.

Dịch nghĩa: Trong tất cả những môn học ở trường, môn học tôi yêu thích nhất chắc chắn là môn Toán, một môn khoa học tự nhiên. Thực ra, lúc tôi còn bé, tôi chưa từng thích thú gì với Toán, bởi vì nó quá khó hiểu. Tuy vậy, khi tôi lớn lên, tôi nhận ra rằng sự phức tạp của Toán chính là nét duyên của nó, nên tôi đã bị cuốn hút bởi nó từ đó đến nay.

Trong giờ học Toán, chúng tôi có được những hiểu biết sâu sắc về những con số và hình khối, bằng những công thức, phương trình, đo lường, và rất nhiều tính toán. Nó đòi hỏi tư duy logic, sự cần cù, và trí nhớ tốt. Nhiều người cho rằng những kiến thức học được từ môn này không thực tế cho lắm, nhưng bản thân tôi nghĩ là Toán rất có tính ứng dụng. Ví dụ như khi làm nhà, tôi sẽ cần Hình học để tìm ra cách tốt nhất để đổ móng xây nhà và những thứ khác. Và trong cuộc sống thường nhật, những hoạt động đơn giản như tính toán chi tiêu hằng ngày của tôi sẽ trở nên bất khả thi nếu không có Số học. Điều tôi thích thú nhất về môn Toán là cảm giác thỏa mãn khi giải được một đề bài khó - nó là trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Tóm lại, Toán học là một môn học kì diệu, và nó đặc biệt phù hợp cho những người có hứng thú với logic và những con số - như chính bản thân tôi đây. Tôi đơn giản là vô cùng yêu thích nó, và tôi đang cân nhắc về việc gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Bài mẫu 2

There are numerous subjects that I am quite fond of, but the one that piques my interest the most is English. I have always had a knack for social sciences in general, but when I was introduced to English back in first grade, I was immediately drawn to it, and have continued to pursue it to this day.

The most popular foreign language taught in school in my country is English, so I was exposed to it at a very young age. Even though I study English as a second language, it has always come naturally to me. In English class, we not only learn about grammar and vocabulary, but we also train our language skills of Listening, Speaking, Reading, and Writing. What sets English apart from the rest for me is that with a new language comes a whole new culture, way of life, and perspective on things, and I love all of them. Many people seem to believe that they must have some innate qualities to be able to learn this subject well, but I personally believe hard work and perseverance play an indispensable part in helping students excel at English.

In conclusion, I am very interested in English as it opens new doors to the world for me. I have also taken up tutoring, to aid people better their English.

Dịch nghĩa: Có rất nhiều môn học mà tôi khá là thích thú, nhưng môn mà thu hút sự quan tâm của tôi nhiều nhất là tiếng Anh. Tôi đã luôn có khả năng đặc biệt dành cho các môn khoa học xã hội nói chung, nhưng khi tôi được giới thiệu môn tiếng Anh lúc tôi học lớp Một, tôi đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi nó, và đã tiếp tục theo đuổi nó đến tận ngày hôm nay.

Ngoại ngữ được dạy trong trường phổ biến nhất ở đất nước tôi là tiếng Anh, vì vậy, tôi đã được tiếp xúc với nó từ khi còn nhỏ. Dù tôi học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, tôi vẫn luôn tiếp thu nó một cách rất tự nhiên. Trong giờ học tiếng Anh, chúng tôi không chỉ học về ngữ pháp và từ mới, mà chúng tôi còn rèn luyện những kĩ năng ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, và Viết. Điều khiến tiếng Anh nổi bật hơn so với những môn học khác trong mắt tôi là việc khi học một ngôn ngữ mới, tôi cũng được học về một nền văn hóa, lối sống, và cách nhìn nhận mọi thứ hoàn toàn mới, và tôi yêu thích tất cả những điều đó. Nhiều người có vẻ cho rằng phải có năng khiếu bẩm sinh mới học được môn này, tuy nhiên bản thân tôi tin là chăm chỉ và kiên trì đóng vai trò không thể thiếu trong việc giúp học sinh trở nên xuất sắc với bộ môn tiếng Anh.

Tóm lại, tôi vô cùng ưng ý môn tiếng Anh vì nó mở ra những cánh cửa mới ra thế giới cho tôi. Tôi cũng đã bắt đầu với công việc gia sư, để giúp người ta cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Bài mẫu 3

My absolute favorite subject at school is Art. Back in third grade, my teacher realized my potential and urged me to join a local art contest, which I actually won! At that moment, my passion for drawing and painting blossomed.

Academic subjects have never been my strong suit, but I always knew I had a flair for art. I am drawn to the pretty colors and shapes, and how they seem to dance and intermingle on the canvas. Art really requires creative thinking, which I pride myself on. In Art class, we often engage in activities such as sketching, lining, and coloring, helping to train our artistic vision. What I love most about Art class is when all the students finish our assignments and the teacher instructs us to hang our final products up for all to see, so the classroom looks like a miniature gallery. I simply adore gazing at and taking inspiration from my friends’ wonderful works. 

All in all, Art is a lovely subject that aids in expanding our minds and creativity. I am utterly fascinated by this subject and I am currently working hard to land a job in the field.

Dịch nghĩa: Môn học tôi yêu thích nhất chắc chắn là Mỹ thuật. Thời tôi lớp Ba, cô giáo của tôi nhận ra tiềm năng của tôi và khuyến khích tôi tham gia một cuộc thi hội họa ở địa phương, và tôi đã thực sự thắng giải! Vào giây phút đó, niềm đam mê dành cho vẽ tranh của tôi đã nở rộ.

Những môn học hàn lâm chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi, tuy nhiên tôi luôn biết mình có khả năng đặc biệt với hội họa. Tôi bị cuốn hút bởi những gam màu và hình khối xinh đẹp, và cách mà chúng dường như nhảy múa và quyện vào nhau trên tấm vải bạt. Mỹ thuật thực sự rất đòi hỏi tư duy sáng tạo, thứ mà tôi tự hào nhất về bản thân. Trong giờ Mỹ thuật, chúng tôi thường tham gia vào các hoạt động như phác thảo, đi nét, và tô màu - những việc này rất có ích trong việc rèn luyện tầm nhìn nghệ thuật cho chúng tôi. Điều tôi thích nhất về lớp học vẽ là khi tất cả học sinh đã hoàn thành bài tập và giáo viên sẽ hướng dẫn chúng tôi treo thành phẩm cuối cùng lên để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng, nên khi đó lớp học trông như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Tôi đơn giản là cực kì mê việc ngắm nhìn và lấy cảm hứng từ các tác phẩm tuyệt đẹp của các bạn.

Tóm lại, Mỹ thuật là một môn học rất hay, giúp mở mang đầu óc và sức sáng tạo của chúng ta. Tôi bị thu hút vô cùng bởi bộ môn này, và hiện tại tôi đang rất cố gắng để có thể kiếm được việc làm trong ngành này.

Tham khảo thêm:

Luyện thi IELTS Speaking tại ZIM Academy với lộ trình cá nhân hóa!

Bài viết này hi vọng đã cung cấp cho độc giả một số trang bị cần thiết để đối đầu với đề bài “What is your favorite subject”. Những thông tin như một số từ vựng cụ thể và các mẫu câu mà bài viết này cung cấp không chỉ có thể áp dụng cho đề “What is your favorite subject” mà còn có thể áp dụng cho rất nhiều đề bài khác nữa. Người đọc có thể tham khảo để tự học và chuẩn bị ở nhà thật tốt, để linh hoạt áp dụng những dữ liệu trên trong phần thi IELTS Speaking của mình và đạt được đến mục tiêu điểm như mong muốn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp trong trường hợp luyện đề mãi mà chưa thấy tăng điểm, lỗi sai trong Speaking cứ lặp đi lặp lại nhiều lúc còn bị bí ý, nhất là với đề khó, lạ…..nhưng chưa biết phải làm sao. Hãy thoát "kẹt" Band, bứt phá 7.0+ IELTS cùng ZIM Academy. Tham gia ngay vào KHÓA HỌC IELTS ADVANCED - CAM KẾT ĐẦU RA IELTS 6.5 OVERALL.

Ở khóa học IELTS Advanced tại Anh ngữ ZIM, khóa học là một lựa chọn phù hợp với những bạn cần 6.5 IELTS trong thời gian ngắn để đi du học hay định cư nước ngoài. Tại IELTS Advanced, các học viên sẽ được trải nghiệm:

 • Tập trung đào sâu, nâng cao 2 kỹ năng Writing và Speaking.

 • Học viên được hỗ trợ nhiệt tình cùng giảng viên ngay cả ngoài giờ học tại phòng học chuyên môn hoá của trung tâm.

 • Phương pháp luyện thi IELTS từ tư duy của người chấm điểm.

 • Hệ thống giáo trình và bài tập được cập nhật liên tục, bám sát với đề thi thật.

 • Luyện đề với dạng đề thi có độ khó tương đương đề thi thật để đánh giá chính xác trình độ IELTS.

Liên hệ với ZIM ngay bằng cách gọi vào hotline hoặc nhắn tin trực tiếp để các tư vấn viên hỗ trợ bạn ngay lập tức!


Tài liệu tham khảo

Targetstudy.com. “Subjects.” List of Important Subjects | School and College Level Subjects., TargetStudy, https://targetstudy.com/subjects/

Tham khảo thêm ôn thi IELTS tại trung tâm ZIM Academy để được hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có một lộ trình học cá nhân hóa tối ưu nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu