10 Collocations chủ đề Animal Rights (Quyền Động Vật) cho IELTS Writing Task 2

Tác giả sẽ giới thiệu 10 collocations chủ đề Animal Rights (Quyền Động Vật) và cách ứng dụng cho bài thi IELTS Writing Sample.
ZIM Academy
01/09/2021
10 collocations chu de animal rights quyen dong vat cho ielts writing task 2

Collocation (cụm từ) theo định nghĩa là những kết hợp từ theo thói quen của người bản ngữ, và việc sử dụng thành thạo các collocation sẽ giúp cho việc sản xuất ngôn ngữ tự nhiên hơn. Đối với bài thi IELTS Writing Task 2, collocations cũng đóng một vai trò quan trọng, bởi nó sẽ giúp bài viết thêm phong phú từ vựng, đồng thời sẽ nâng cao band điểm bài viết đối với tiêu chí Lexical Resource. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu một số collocations chủ đề Animal Rights và cách ứng dụng cho bài thi IELTS Writing Sample.

Một vài dạng đề chủ đề Animal Rights

Chủ đề “Animal Rights” là một trong các chủ đề xuất hiện không thường xuyên trong bài thi IELTS Writing Task 2, tuy nhiên, có thể gây khó khăn nếu người đọc không có ý tưởng và thiếu từ vựng liên quan tới chủ đề. Đây là một số đề bài liên quan chủ đề “Animal Rights” trong bài thi IELTS Writing Task 2 những năm gần đây:

  • In the modern world, it is no longer necessary to use animals as food or other products, such as medicines and clothing. Do you agree or disagree? (Đề thi ngày 05/01/2019)

  • Some people think that zoos are all cruel and should be shut down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion. (Đề thi ngày 10/08/2019)

  • Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel and unnecessary. Discuss both views and give your own opinion. (Đề thi ngày 12/10/2019)

Với chủ đề này, người viết thường được hỏi về những vấn đề như vườn thú (lợi và hại) và việc thử nghiệm trên động vật. Để có thể làm tốt ở chủ đề này, thí sinh nên sử dụng các collocations chủ đề Animal Rights cho bài viết của mình. Bài viết sau sẽ giới thiệu một vài collocation thông dụng với ví dụ cụ thể, đồng thời sẽ có những ứng dụng trực tiếp vào bài thi IELTS Writing Task 2.

Giới thiệu các collocations chủ đề Animal Rights

To be kept in captivity

Captivity có nghĩa là “tình trạng bị giam giữ”. Khi nói về động vật, collocations chủ đề Animal Rights “kept in captivity” có nghĩa là bị giam giữ, nuôi nhốt.

Ví dụ: It is detrimental for marine mammals like dolphins, whales, sea lions, and polar bears to be kept in captivity for entertainment purposes.

collocations-chu-de-animal-rights-dolphin

Dịch: Việc các loài động vật có vú ở biển như cá heo, cá voi, sư tử biển và gấu Bắc Cực bị nuôi nhốt vì mục đích giải trí sẽ gây bất lợi.

Captive-breeding programmes

Chương trình nuôi nhốt để nhân giống. Đây là quá trình nuôi nhốt, chăm sóc và gây giống các loài động vật quý hiếm trong môi trường có kiểm soát (khu bảo tồn động vật hoang dã, vườn thú, …)

Ví dụ: Captive-breeding programs breed endangered species in zoos and other facilities to build a healthy population of the animals.

Dịch: Các chương trình nuôi nhốt nhân giống các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong các vườn thú và các cơ sở khác để xây dựng một quần thể động vật khỏe mạnh hơn.

Protect threatened and endangered animals from poachers

“Poacher” là lâm tặc (người bắt giữ động vật trái pháp luật). Collocations chủ đề Animal Rights “protect threatened and endangered animals from poachers” có nghĩa là bảo vệ các động vật nguy hiểm khỏi tác động của lâm tặc.

Ví dụ: Thanks to zoos and aquariums, threatened and endangered animals around the world are protected from poachers, habitat destruction, and environmental dangers.

Dịch: Nhờ có vườn thú và thủy cung, động vật bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới được bảo vệ khỏi những kẻ săn trộm, phá hủy môi trường sống và các mối nguy hiểm về môi trường.

On the verge/brink of extinction

Trên bờ vực tuyệt chủng. Ta có thể dùng collocations chủ đề Animal Rights này với động từ “push” để ám chỉ việc đẩy một giống loài đến bờ vực tuyệt chủng: “push … to the verge of extinction”

Ví dụ: History has shown that large-scale hunting and sale of wild animals frequently pushes species to the brink of extinction.

Dịch: Lịch sử đã chỉ ra rằng việc săn bắt và buôn bán động vật hoang dã với quy mô lớn thường xuyên đẩy các loài đến bờ vực tuyệt chủng.

Animal abuse/ animal neglect/ animal cruelty

(Ngược đãi động vật) việc cố ý hoặc không cố ý ngược đãi/ bỏ bê động vật, gây ra đau khổ, thiếu đói cho những cá thể động vật 

Ví dụ: Some animal shows at zoos are considered animal cruelty. For example, in a Cambodian zoo, orangutans are made to ride bicycles and fight each other. Cruel shows like this focus on human entertainment and not visitor education.

Dịch: Một số buổi biểu diễn động vật tại các vườn thú được coi là ngược đãi động vật. Ví dụ, trong một vườn thú Campuchia, những con đười ươi phải đi xe đạp và đánh nhau. Những buổi biểu diễn tàn khốc như thế này tập trung vào mục đích giải trí của con người chứ không phải giáo dục du khách.

Habitat destruction/ loss of natural habitat

Sự phá hủy môi trường sống tự nhiên (của động vật)

Ví dụ: With the accelerating destruction of the forests and the spread of urbanization, many wild animals have lost their natural habitat.

collocations-chu-de-animal-rights-nature-habitat

Dịch: Với sự tàn phá nhanh chóng của các khu rừng và sự lan nhanh của đô thị hóa, nhiều loài động vật hoang dã đã mất môi trường sống tự nhiên của chúng.

Biological similarity

Sự tương đồng về mặt sinh học. Một trong những lí do cho việc thử nghiệm trên động vật là sự tương đồng về mặt sinh học giữa con người và động vật mà bất cứ biện pháp nào cũng không thay thế được

Ví dụ: Scientists often cite the biological similarities between animals and humans as the rationale for animal experimentation. For example, due to similar genes, mice and humans inherit traits in the same way. This includes physical traits such as hair color and susceptibility to diseases such as heart disease or Alzheimer’s.

Dịch: Các nhà khoa học thường trích dẫn sự tương đồng về mặt sinh học giữa động vật và con người như là cơ sở lý luận cho việc thử nghiệm trên động vật. Ví dụ, do các gen giống nhau, chuột và người thừa hưởng các tính trạng theo cách giống nhau. Điều này bao gồm các đặc điểm thể chất như màu tóc và khả năng mắc các bệnh như bệnh tim hoặc Alzheimer.

(Animals) to be subject to medical experimentation

(động vật) bị ép làm thử nghiệm y học

Ví dụ: Animals may be subject to medical experimentation to gain knowledge about human disease or to test potential human treatments.

Dịch: Động vật có thể bị thử nghiệm y tế để (các nhà khoa học) có được kiến thức về bệnh tật ở người hoặc để thử nghiệm các phương pháp điều trị tiềm năng cho con người.

Suffer physical pain and deprivation of necessities

chịu đau đớn về thể xác và thiếu thốn về những nhu cầu cơ bản (đồ ăn, nước uống, ...)

Ví dụ: Many animals are subject to experimentation and have to suffer physical pain and deprivation of food and water each year.

Dịch: Nhiều loài động vật là đối tượng của cuộc thử nghiệm và phải chịu đựng đau đớn về thể xác và thiếu thốn thức ăn và nước uống mỗi năm.

Non-animal alternative methods

các phương pháp thí nghiệm thay thế không sử dụng động vật

Ví dụ: Some non-animal alternative testing methods include advanced tests using human cells and tissues, computer-modeling for virtual cells, and studies with human volunteers.

Dịch: Các lựa chọn thay thế cho thử nghiệm trên động vật bao gồm các thử nghiệm trên tế bào và mô của con người, kỹ thuật lập mô hình tế bào người trên máy tính và các nghiên cứu với tình nguyện viên là con người.

Ứng dụng collocation chủ đề Animal Right vào IELTS Writing Sample

Đề 1: Some people think that zoos are all cruel and should be shut down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion.

(Dịch: Một số người nghĩ rằng các vườn thú đều tàn ác và nên đóng cửa. Tuy nhiên, những người khác tin rằng vườn thú có thể hữu ích trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Thảo luận cả hai ý kiến và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

collocations-chu-de-animal-rights-zoo

IELTS Writing Sample

While some individuals believe that zoos are critical for the protection of wild animals, others argue that keeping animals locked up in cages is cruel and unnecessary. I agree with the idea that animals should not be kept in zoos and that zoos should be closed down.

(Dịch: Trong khi một số cá nhân tin rằng các vườn thú là rất quan trọng đối với việc bảo vệ động vật hoang dã, những người khác cho rằng việc nuôi nhốt động vật trong lồng là tàn nhẫn và không cần thiết. Tôi đồng ý với ý kiến rằng không nên nuôi động vật trong các vườn thú và nên đóng cửa các vườn thú.)

On the one hand, zoos can be beneficial in some certain ways. To begin with, zoos may contribute to the protection of threatened and endangered species from poachers and other dangers such as habitat destruction and urbanization. Some zoos also run captive breeding programs in order to breed species on the verge of extinction and build a healthy population of such animals. Second, by keeping animals in zoos, people may learn and understand more about them, which helps to improve public awareness about the need of preserving specific species.

(Dịch: Một mặt, các vườn thú có thể có lợi theo một số cách nhất định. Đầu tiên, các vườn thú có thể góp phần bảo vệ các loài đang bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng khỏi những kẻ săn trộm và các mối nguy hiểm khác như phá hủy môi trường sống và đô thị hóa. Một số vườn thú cũng thực hiện các chương trình nhân giống nuôi nhốt để hỗ trợ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Thứ hai, bằng cách nuôi nhốt động vật trong các vườn thú, mọi người có thể học và hiểu thêm về chúng, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết của việc bảo tồn các loài cụ thể.)

While the aforementioned ideas may be true to some extent, I believe that zoos are unnecessary for the following reasons. Firstly, zoos can only house a limited number of animals and so cannot protect the vast majority of species from being hunted or having their natural habitats destroyed. I think that it is the responsibility of each government to raise funds and support conservation programs that prevent the loss of endangered species' habitats, allowing them to live in their natural environments rather than being kept in captivity for the rest of their lives. Furthermore, in many zoos, animal cruelty is a common practice, as they are frequently given little food and medical attention, thus causing many animals’ deaths in zoos because of starvation and diseases.

(Dịch: Mặc dù những ý tưởng nói trên có thể đúng ở một mức độ nào đó, tôi tin rằng các vườn thú là không cần thiết vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các vườn thú chỉ có thể nuôi một số lượng động vật hạn chế và do đó không thể bảo vệ phần lớn các loài khỏi bị săn bắt hoặc môi trường sống tự nhiên của chúng bị phá hủy. Tôi nghĩ rằng mỗi chính phủ có trách nhiệm gây quỹ và hỗ trợ các chương trình bảo tồn nhằm ngăn chặn việc mất môi trường sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng, cho phép chúng sống trong môi trường tự nhiên thay vì bị nuôi nhốt trong suốt phần đời còn lại. Hơn nữa, tại nhiều vườn thú, hành vi tàn ác đối với động vật là một hành vi phổ biến, vì chúng thường được cung cấp ít thức ăn và chăm sóc y tế, do đó khiến nhiều động vật trong vườn thú chết vì đói và bệnh tật.)

To summarize, while zoos may have a favorable influence on the conservation of some species to a certain extent, I believe they are places, and they cause more harm than good.

(Dịch: Tóm lại, mặc dù một số vườn thú có thể có một số tác động tích cực đến việc bảo tồn một số loài động vật nhất định, nhưng về tổng thể, tôi nghĩ chúng là những nơi tàn ác và gây hại nhiều hơn lợi.)

Đề 2: Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel and unnecessary. Discuss both views and give your own opinion.

(Dịch: Một số người nói rằng cần phải sử dụng động vật để thử nghiệm các loại thuốc dùng cho người. Tuy nhiên, những người khác cho rằng điều đó thật tàn nhẫn và không cần thiết. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

IELTS Writing Sample

People have differing views about whether or not animal experimentation for medical research is necessary. Personally, I believe animal experimentation still plays a critical role in the medicine industry, despite certain disadvantages.

(Dịch: Mọi người có quan điểm khác nhau về việc thí nghiệm trên động vật để nghiên cứu y học có cần thiết hay không. Cá nhân tôi tin rằng thí nghiệm trên động vật vẫn đóng một vai trò quan trọng trong ngành y học, mặc dù có một số nhược điểm nhất định.)

collocations-chu-de-animal-rights-mouse

People are against the idea of using animals for medical experiments for two main reasons. To begin with, such tests are considered cruel and inhumane, and thus should be prohibited. Many animals are subject to experimentation and have tosuffer physical pain and deprivation of food and water each year. Furthermore, a substantial amount of money is spent on the development of facilities and human resources in order to conduct animal experimentations. This can put a strain on a country's budget, limiting the government from spending on other critical issues like education and housing.

(Dịch: Mọi người chống lại ý tưởng sử dụng động vật cho các thí nghiệm y tế vì hai lý do chính. Đầu tiên, những thử nghiệm như vậy được coi là tàn nhẫn và vô nhân đạo, và do đó cần bị cấm. Nhiều loài động vật là đối tượng của cuộc thử nghiệm và phải chịu đựng đau đớn về thể xác và thiếu thốn thức ăn và nước uống mỗi năm. Hơn nữa, một số tiền đáng kể được chi vào việc phát triển cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tiến hành các thí nghiệm trên động vật. Điều này có thể gây căng thẳng cho ngân sách của một quốc gia, hạn chế chính phủ chi tiêu cho các vấn đề quan trọng khác như giáo dục và nhà ở.)

Despite the aforementioned drawbacks, I still believe that animal experimentation is of critical importance to mankind. We are still reliant on animal testing for many purposes, including the development of new medications and safety check of medical products. In reality, even the most powerful technologies are unable to understand the inner workings of the human body, including complex organs like the brain and heart, which is vital to the development of medicine. Moreover, thanks to biological similaritiesbetween humans and animals, animal experimentation yields better results in medical research than any other non-animal alternative methods. Chimpanzees, our closest cousins, have been used to test advanced treatment for cancer and heart disease for many years, and until now, there is still no better alternative.

(Dịch: Bất chấp những hạn chế nói trên, tôi vẫn tin rằng thí nghiệm trên động vật có tầm quan trọng thiết yếu đối với nhân loại. Chúng tôi vẫn phụ thuộc vào việc thử nghiệm trên động vật cho nhiều mục đích, bao gồm cả việc phát triển các loại thuốc mới và kiểm tra độ an toàn của các sản phẩm y tế. Trên thực tế, ngay cả những công nghệ mạnh mẽ nhất cũng không thể hiểu được hoạt động bên trong của cơ thể con người, bao gồm các cơ quan phức tạp như não và tim, những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của y học. Hơn nữa, nhờ sự tương đồng sinh học giữa người và động vật, thí nghiệm trên động vật mang lại kết quả tốt hơn trong nghiên cứu y học so với bất kỳ phương pháp thay thế không dùng động vật nào khác. Tinh tinh, những người anh em họ gần nhất của chúng ta, đã được sử dụng để thử nghiệm phương pháp điều trị tiên tiến cho bệnh ung thư và bệnh tim trong nhiều năm, và cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp thay thế nào tốt hơn.)

In conclusion, despite the fact that animal testing is painful and expensive, it is still necessary due to the irreplacable benefits it brings.

(Dịch: Tóm lại, mặc dù thực tế là thử nghiệm trên động vật rất đau đớn và tốn kém, nó vẫn cần thiết do những lợi ích không thể thay thế mà nó mang lại.)

Lời kết

Việc nắm được các collocations chủ đề Animal Rights là vô cùng cần thiết khi làm bài IELTS Writing Task 2, bởi chủ đề này yêu cầu những kiến thức đặc thù để triển khai ý tưởng bài viết và có kho tàng từ vựng vô cùng đa dạng.

Thông qua bài viết này, tác giả đã đưa ra 10 collocations chủ đề Animal Rights thông dụng, hy vọng bạn đọc có thể ghi nhớ và có những áp dụng hợp lí vào các bài thi IELTS Writing Task 2 để đạt được số điểm IELTS mong muốn.

Trần Phương Anh

Đọc thêm: 15 collocations chủ đề Animal Extinction trong IELTS Writing Task 2

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu