0

IELTS Writing Level 6.5

cai-thien-diem-task-response-loi-band-60-the-conclusions-may-become-unclear-or-repetitive

Cải thiện điểm Task Response lỗi Band 6.0: “The conclusions may become unclear or repetitive”

Bài viết này sẽ giúp người viết nâng cao kỹ năng đánh giá bài luận sau khi hoàn thiện để đảm bảo mọi khẳng định đều hỗ trợ thuyết phục người đọc về qu...

Đoàn Minh Hậu

Chủ đề trung tâm là ý chính của đoạn văn, tạo khung cho toàn bộ nội dung. Nắm vững điều này giúp trình bày ý kiến một cách sáng tỏ và tránh mất định hướng. Để xây dựng mỗi đoạn văn có chủ đề trung tâm, người viết cần xác định chủ đề, phát triển và duy trì nó. Phương pháp này giúp tránh sự lạc đề và ...

bởi

Đoàn Minh Hậu

Cấu trúc so sánh (Comparisons) là một điểm ngữ pháp rất thường hay sử dụng trong diễn đạt, đặc biệt là bài thi IELTS Writing khi mà thí sinh được đòi hỏi phải so sánh các số liệu hoặc đối tượng với nhau để đưa ra nhận xét và kết luận. ...

bởi

ZIM Academy