Bài tập although, despite, in spite of từ cơ bản đến nâng cao kèm đáp án

Although, despite, in spite of là những chủ điểm ngữ pháp đơn giản nhưng vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ tổng hợp cho người học bài tập although, despite, in spite of từ cơ bản đến nâng cao kèm lời giải đầy đủ và chính xác.
author
Nguyễn Văn Quang Long
03/07/2024
bai tap although despite in spite of tu co ban den nang cao kem dap an

Key takeaways

Tổng quan lý thuyết để chinh phục bài tập although, despite, in spite of.

 1. Although/ Even though/ Though.

 • Cấu trúc 1: Although/Even though/Though + S + V … , S + V…. : Mặc dù …., …..

 • Cấu trúc 2: S + V… (,) although/ even though/ though S + V…. : …. mặc dù….

 1. Despite/ In spite of.

 • Cấu trúc 1: Despite/ In spite of + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase, S + V… : Mặc cho …., ….

 • Cấu trúc 2: S + V …. despite/in spite of + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase: …. mặc dù….

Chuyển đổi câu dùng Although/ Even though/ Though sang Despite/ In spite of.

 • Cấu trúc: Although/ Even though/ Though + S + V → Despite/ In spite of + the fact that + S + V.

 • Cấu trúc: Although/ Even though/ Though + S + V → Despite/ In spite of + the fact that + Ving.

 • Cấu trúc: Although/ Even though/ Though + S + V → Despite/ In spite of + Noun/ Noun phrase.

Tổng quan lý thuyết về although, despite, in spite of

bài tập although, despite, in spite of

Although/ Even though/ Though

Ba liên từ Although/ Even Though/ Though đều có cùng ý nghĩa “Mặc dù” và đều phải được theo sau bởi một mệnh đề. Hai cấu trúc sử dụng các liên từ Although/ Even Though/ Though mà người học thường bắt gặp bao gồm:

Cấu trúc 1: Although/Even though/Though + S + V … , S + V…. : Mặc dù …., nhưng …..

Ví dụ:

 • Although/Even though/Though it was raining heavily, they decided to go for a hike in the mountains. (Mặc dù trời mưa rất to, họ vẫn quyết định đi leo núi.)

Cấu trúc 2: S + V… (,) although/ even though/ though S + V…. : …. mặc dù….

 • She decided to go for a run even though it was already dark outside. (Cô quyết định chạy bộ mặc dù bên ngoài trời đã tối.)

Xem thêm:

Despite/ In spite of

Hai liên từ Despite/ In spite of đều có cùng ý nghĩa “Mặc dù” và đều phải được theo sau bởi danh từ hoặc một cụm danh từ. Hai cấu trúc sử dụng các liên từ Despite/ In Spite of mà người học thường bắt gặp bao gồm:

Cấu trúc 1: Despite/ In spite of + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase, S + V… : Mặc dù …., ….

Ví dụ:

 • Despite the heavy traffic, he arrived at the meeting on time. (Mặc dù giao thông đông đúc, anh ấy đã đến cuộc họp đúng giờ.)

Cấu trúc 2: S + V …. despite/in spite of + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase: …. mặc dù….

Ví dụ:

 • He finished the race quickly in spite of having a leg cramp. (Anh ấy đã hoàn thành cuộc đua một cách nhanh chóng dù bị chuột rút ở chân.)

Xem thêm: In spite of là gì? Cấu trúc và cách dùng cần biết

Chuyển đổi câu dùng Although/ Even though/ Though sang Despite/ In spite of

bài tập although despite in spite of because because of

Cách 1: Sử dụng cụm ‘‘the fact that’’

Cấu trúc: Although/ Even though/ Though + S + V.

→ Despite/ In spite of + the fact that + S + V.

Ví dụ:

Although it was raining, he went for a walk.

→ Despite the fact that it was raining, he went for a walk. (Mặc dù trời đang mưa, anh ấy vẫn đi dạo.)

Cách 2: Sử dụng Ving khi 2 mệnh đề có chủ ngữ giống nhau

Cấu trúc: Although/ Even though/ Though + S + V.

→ Despite/ In spite of + the fact that + Ving.

Ví dụ:

Even though she had an early morning meeting the next day, she went to the party.

→ In spite of having an early morning meeting the next day, she went to the party. (Mặc dù có cuộc họp vào sáng sớm ngày hôm sau nhưng cô ấy vẫn đến dự bữa tiệc.)

Cách 3: Sử dụng danh từ/ cụm danh từ

Cấu trúc: Although/ Even though/ Though + S + V.

→ Despite/ In spite of + Noun/ Noun phrase.

Ví dụ:

Even though it was raining, they decided to have a picnic.

→ In spite of the rain, they decided to have a picnic. (Bất chấp trời mưa, họ quyết định đi dã ngoại.)

Bài tập vận dụng kèm đáp án

Bài tập although, despite, in spite of từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập cơ bản

Task 1: Choose the best answer to fill in the blank.

 1. _______ he studied hard, he didn't perform well in the exam.

A. Although

B. Because

C. Despite

D. Since

 1. ________ she knew the answer, she hesitated to raise her hand.

A. Despite

B. In spite

C. Because

D. Even though

 1. __________ their differences, they found a way to work together effectively.

A. In spite

B. Despite

C. Even

D. Even though

 1. She continued working on her project _______ she was tired.

A. Even

B. Though

C. In spite of

D. Despite of

 1. She attended every class and never missed a day _______ her illness.

A. Despite of

B. In spite of

C. Though

D. Even though

 1. ________ the fact that she had no experience, she performed exceptionally well in the job interview.

A. Despite

B. In spite

C. Even

D. Even though

 1. He went to the party,________ he didn't know many people there.

A. Because

B. Since

C. Though

D. If

 1. Even though ________ enough money, he chose not to buy a new car.

A. He has

B. Have

C. He have

D. He had

 1. Despite _________ the bus, he arrived on time.

A. He misses

B. He missed

C. Missing

D. Miss

 1. She smiled though _______ nervous inside.

A. Felt

B. Feel

C. She feels

D. She felt

Task 2: Complete the sentences. Use although + a sentence from the box.

it was getting late

he hadn't studied much

they had little time

she was nervous

he had studied all night

the restaurant was crowded

she didn't know many people there.

it was cold outside

it was expensive

they were tired

 1. They decided to stay __________________.

 2. ___________________, she gave an excellent presentation.

 3. ____________________, he didn't feel ready for the exam.

 4. _____________________, they kept working until the project was finished.

 5. She enjoyed the party _____________________.

 6. She bought the dress ______________________.

 7. _______________________, they managed to find a table.

 8. He passed the exam, ________________________.

 9. _______________________, they managed to complete the task.

 10. ____________________________, they decided to have a picnic.

Task 3: Complete the sentences, using though, in spite of.

 1. He enjoyed the concert, __________ it was too loud at time.

 2. They went for a swim, _________ the water was quite cold.

 3. She passed the exam ___________ not studying much.

 4. They completed the project ___________ facing many challenges.

 5. She smiled ___________ feeling sad inside.

 6. ___________ the water was quite cold, they went for a swim.

 7. ___________ he had an early meeting the next day, he stayed up late.

 8. She wore her old coat, ___________ she had a new one.

 9. He kept trying, ___________ he failed several times.

 10. He arrived on time ___________ the heavy traffic.

Bài tập nâng cao

Task 1: Find one error in each of the following sentences.

 1. Despite(A) it was raining(B) heavily, they decided(C) to go on their planned(D) hike.

 2. Although(A) the fact that the lecture was intellectually(B) stimulating, the complexity(C) of the concepts left many students(D) bewildered.

 3. He completed(A) the marathon in spite(B) suffering from severe(C) cramps midway through(D) the race.

 4. She excelled(A) in her studies(B), in spite of she faced(C) numerous personal challenges(D).

 5. Despite(A) she had reservations(B) about the plan, she decided(C) to give it a try nonetheless(D).

Task 2: Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences.

 1. It was late. He insisted on finishing his work before going to bed. (although)

→ __________________________________.

 1. They decided to go for a walk in the park. There was a heavy rain. (in spite of)

→___________________________________.

 1. He picked it up quickly. It was his first time skiing. (even though)

→ ___________________________________.

 1. They faced criticism. They continued with their innovative approach. (despite)

→____________________________________.

 1. The test was challenging. He scored well. (though)

→____________________________________.

Task 3: Rewrite sentence.

Bài tập về although, despite, in spite of

 1. Although it was his first time driving in the city, he navigated through traffic successfully.

→ Despite __________________________________.

 1. Although he had studied hard, he didn't perform well in the exam.

→ In spite of __________________________________.

→ In spite of __________________________________.

 1. Although it was raining heavily, they still went for a hike in the mountains.

→ Despite __________________________________.

→ Despite __________________________________.

 1. Although she had a sore throat, she sang beautifully in the choir concert.

→ In spite of __________________________________.

→ Inspite of __________________________________.

 1. Although he didn't win the competition, he was proud of his performance.

→ Despite __________________________________.

→ Despite __________________________________.

 1. Despite having little experience, she excelled in her new job.

→ Although __________________________________.

 1. Despite the fact that he was injured, he insisted on playing in the soccer match.

→ Even though __________________________________.

 1. Despite the heavy rain, they decided to go camping.

→ Though __________________________________.

 1. Despite having limited resources, they were able to complete the renovation.

→ Even though __________________________________.

 1. Despite the fact that she was nervous, she delivered a confident speech.

→ Though __________________________________.

Đáp án

Bài tập cơ bản

Task 1:

 1. A. Although

 2. D. Even though

 3. B. Despite

 4. B. Though

 5. B. In spite of

 6. A. Despite

 7. C. Though

 8. D. He had

 9. C. Missing

 10. D. She felt

Task 2:

 1. They decided to stay although it was getting late.

 2. Although she was nervous, she gave an excellent presentation.

 3. Although he had studied all night, he didn't feel ready for the exam.

 4. Although they were tired, they kept working until the project was finished.

 5. She enjoyed the party although she didn't know many people there.

 6. She bought the dress although it was expensive.

 7. Although the restaurant was crowded, they managed to find a table.

 8. He passed the exam, although he hadn't studied much.

 9. Although they had little time, they managed to complete the task.

 10. Although it was cold outside, they decided to have a picnic.

Task 3:

 1. Though

 2. Though

 3. In spite of

 4. In spite of

 5. In spite of

 6. Though

 7. Though

 8. Though

 9. Though

 10. In spite of

Bài tập nâng cao

Task 1:

 1. A. Despite → Although/Though/ Even though.

 2. A. Although → Despite/ In spite of.

 3. B. In spite → In spite of.

 4. C. She faced → facing.

 5. A. Despite → Although/ Though/ Even though.

Task 2:

 1. Although it was late, he insisted on finishing his work before going to bed.

 2. They decided to go for a walk in the park in spite of the heavy rain.

 3. He picked it up quickly even though it was his first time skiing.

 4. Despite facing criticism, they continued with their innovative approach.

 5. Though the test was challenging, he scored well.

Task 3:

 1. Despite the fact that it was his first time driving in the city, he navigated through traffic successfully.

 2. In spite of having studied hard, he didn't perform well in the exam. / In spite of the fact that he had studied hard, he didn't perform well in the exam.

 3. Despite the heavy rain, they still went for a hike in the mountains. / Despite the fact that it was raining heavily, they still went for a hike in the mountains.

 4. In spite of having a sore throat, she sang beautifully in the choir concert. / In spite of the fact that she had a sore throat, she sang beautifully in the choir concert.

 5. Despite not winning the competition, he was proud of his performance. / Despite the fact that he didn't win the competition, he was proud of his performance.

 6. Although she had little experience, she excelled in her new job.

 7. Even though he was injured, he insisted on playing in the soccer match.

 8. Though it was raining heavily, they decided to go camping.

 9. Even though they had limited resources, they were able to complete the renovation.

 10. Though she was nervous, she delivered a confident speech.

Xem thêm:

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã tổng hợp cho người học bài tập although, despite, in spite of từ cơ bản đến nâng cao có lời giải. Hy vọng các bài tập trên sẽ hỗ trợ tốt cho người học trong quá trình ôn luyện chủ điểm ngữ pháp này.

Bên cạnh đó, nếu người học có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với ZIM Helper để được hỗ trợ nhằm nhanh chóng nâng cao khả năng tiếng Anh của bản thân.


Tài liệu tham khảo:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu