Bài tập câu bị động đặc biệt: Tóm tắt lý thuyết & bài tập vận dụng

Câu bị động thông thường là một điểm ngữ pháp tương đối khó nhằn đối với người học, bên cạnh đó lại có những cấu trúc câu bị động đặc biệt (Special passive voice) gây khó khăn cho người học khi gặp phải. Vì vậy bài viết này sẽ tổng hợp kiến thức về cách dùng và công thức của một số câu bị động đặc biệt đồng thời cung cấp bài tập câu bị động đặc biệt.
bai tap cau bi dong dac biet tom tat ly thuyet bai tap van dung

Key Takeaways

Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt

 • Câu bị động có nhiều hơn một tân ngữ

 • Câu bị động của các động từ tường thuật

 • Câu bị động đặc biệt với have/get

 • Câu bị động đặc biệt với đại từ bất định

 • Câu bị động với danh động từ và động từ nguyên thể

 • Câu bị động đặc biệt của các động từ được theo sau bởi Ving

 • Câu bị động đặc biệt với động từ tri giác

 • Câu bị động đặc biệt dưới dạng mệnh lệnh

 • Câu bị động đặc biệt với động từ Make và Let

 • Câu bị động đặc biệt với 7 động từ đặc biệt

Tóm tắt câu bị đông đặc biệt

Cách dùng và công thức của một số câu bị động đặc biệt

Câu bị động đặc biệt có nhiều hơn một tân ngữ

Cách dùng: Có thể sử dụng khi trong câu có nhiều hơn một tân ngữ, thông thường một tân ngữ là người tân ngữ còn lại là vật.

Công thức:

1) Chuyển tân ngữ chỉ người thành chủ ngữ

Chủ ngữ + be + động từ phân từ + tân ngữ chỉ vật + by + tân ngữ

2) Chuyển tân ngữ chỉ vật thành chủ ngữ (bắt buộc có giới từ kèm theo)

Chủ ngữ + be + động từ phân từ + to/for + tân ngữ chỉ người + by + tân ngữ

Câu bị động của các động từ tường thuật

Cách dùng: Có thể sử dụng khi trong câu có những động từ có chức năng tường thuật lại sự việc như: think, say, report, rumor, believe,...

Công thức:

1) It + be + động từ phân từ (động từ tường thuật) + that + mệnh đề

2) Chủ ngữ 2 + be + động từ phân từ (động từ tường thuật) + to + động từ nguyên thể /to + have + động từ phân từ + tân ngữ

Câu bị động đặc biệt với have/get

Cách dùng: Có thể sử dụng khi người nói nhờ một ai đó làm một điều gì đó giúp cho mình.

Công thức: Chủ ngữ + have/get + tân ngữ chỉ vật + động từ phân từ + by + tân ngữ chỉ người.

Câu bị động đặc biệt với đại từ bất định

Cách dùng: Có thể sử dụng khi người nói không muốn nói đến đối tượng cụ thể và dùng những đại từ như: nobody, noone, và anything…

Công thức:

1) Chủ ngữ + be + not + động từ phân từ.

2) Nothing + be + động từ phân từ.

Câu bị động với danh động từ và động từ nguyên thể

Cách dùng: Được dùng với “being” và “to be”

Công thức:

1) Danh động từ

Chủ ngữ + động từ + being + động từ phân từ + by + tân ngữ

2) Động từ nguyên thể

Chủ ngữ + động từ + to + be + động từ phân từ + by + tân ngữ

Câu bị động đặc biệt của các động từ được theo sau bởi Ving

Cách dùng: Được dùng khi trong câu chủ động có các động từ như: enjoy, love, hate, like, deny, admit, dislike, mind…

Công thức:

S + V* + somebody/something + being + V3/ed

Câu bị động đặc biệt với động từ tri giác

Cách dùng: Được dùng khi trong câu chủ động có các động từ như: see, look, notice, hear,watch…

Công thức:

S + be + V3/ed* + Ving/ to Vo

Câu bị động đặc biệt dưới dạng mệnh lệnh

Cách dùng: Được dùng khi muốn nói về mệnh lệnh nào đó nhưng không muốn tiết lộ ai là người yêu cầu, hoặc không quan trọng để đề cập đến.

Công thức:

1) (Don’t) + let + O + be + V3/ed

2) S + be supposed to + Vo

3) S + should/must + be V3/ed

Câu bị động đặc biệt với động từ Make và Let

Cách dùng: Được dùng khi để câu chủ động có make và

Công thức:

1) S + be + made + to Vo

2) S + be + allowded + to V

Câu bị động đặc biệt với 7 động từ đặc biệt

Cách dùng: Được dùng khi trong câu có sự xuất hiện của 7 động từ đặc biệt gồm: suggest/ require/ request /order /demand /insist /recommend

Công thức:

It + be + V3-ed (of 7 verbs) + that + something + to be V3/ed

Tham khảo thêm: 10 cấu trúc câu bị động đặc biệt (Special passive voice).

Bài tập câu bị động đặc biệt cơ bản

Bài tập 1. Chọn đáp án đúng

Example: The cake was ________ by Sarah.

a) baked

b) baking

c) bakes

 1. The door was ________ by Mary.

a) opened

b) opening

c) opens

 1. The window was ________ by Tom.

a) breaking

b) broke

c) broken

 1. Water _________ by this machine.

a) is filtered

b) are filtered

c) filtered

 1. Football __________ by people around the world.

a) is enjoying

b) is enjoyed

c) enjoys

Bài tập 2. Biến đổi từ thích hợp vào chỗ trống

Ví dụ: Flowers _____ by Ron to Mary. (give)

—> Flowers were given by Ron to Mary.

 1. I _____ yesterday. (fire)

 2. My car _____ by a professional. (fix)

 3. The touritsts ________ by the local people. (guide)

 4. The project ________ by my students. (finish)

Bài tập 3. Chuyển đổi câu từ chủ động thành bị động

—> They call her the best. —> She is called the best (by them).

 1. Someone is following me.

 2. The waiter open the door.

 3. He made me do it.

 4. They held a party for their father.

Bài tập nâng cao

Bài tập 4. Xác định lỗi sai

Ví dụ: A gift was gave to Jane by Ron.

Lỗi sai: A gift was gave to Jane by Ron.

 1. You are supposed by clean the room.

 2. The call from my dad has not be answered yet.

 3. She had her bookshelf build by a carpenter.

 4. I hate my jokes be stolen by other people.

Bài tập 5. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

Ví dụ: The / was / homework / by / done / me. → The homework was done by me.

 1. She / considered / is / best / to / be / the / singer.

 2. I / by / felt/ being / tapped / shoulder / my / someone.

 3. Don’t / window / be / let / opended.

 4. Her / was / brother / made / room / clean / to / the / by / her.

Bài tập 6. Đặt câu bị động với những từ được cho sẵn

Ví dụ: he / rumour/ blockbuster → He is rumoured to be in a new blockbuster.

 1. they / have / house / build

 2. she / love / back / massage

 3. nothing / use / dinner

 4. John / see / hang out / girlfriend

Tham khảo thêm:

Đáp án bài tập câu bị động đặc biệt

Bài tập 1. Chọn đáp án đúng

 1. The door was ________ by Mary.

a) opened

b) opening

c) opens

 1. The window was ________ by Tom.

a) breaking

b) broke

c) broken

 1. Water _________ by this machine.

a) is filtered

b) are filtered

c) filtered

 1. Football __________ by people around the world.

a) is enjoying

b) is enjoyed

c) enjoys

Bài tập 2. Biến đổi từ thích hợp vào chỗ trống

 1. I was fired yesterday. (fire)

 2. My car was fixed by a professional. (fix)

 3. The touritsts are being guided by the local people. (guide)

 4. The project was finished by my students. (finish)

Bài tập 3. Chuyển đổi câu từ chủ động thành bị động

 1. Someone is following me. → I am being followed by someone.

 2. The waiter open the door. → The door is opened by the waiter

 3. He made me do it. → I was made to do it by him.

 4. They held a party for their father. → A party was held for their father.

Bài tập 4. Xác định lỗi sai

 1. You are supposed by clean the room.

 2. The call from my dad has not be answered yet.

 3. She had her bookshelf build by a carpenter.

 4. I hate my jokes be stolen by other people.

Bài tập 5. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. She / considered / is / best / to / be / the / singer. → She is considered to be the best singer.

 2. I / by / felt/ being / tapped / my / shoulder / someone. → I felt my shoulder being tapped by someone.

 3. Don’t / window / be / let / opended. → Don’t let the window be opened.

 4. Her / was / brother / made / room / clean / to / the / by / her. → Her room was made to be clean by her brother.

Bài tập 6. Đặt câu bị động với những từ được cho sẵn

 1. they / have / house → They had their house built by my company.

 2. she / love / back → She loves her back being massaged.

 3. nothing / use / dinner → Nothing can be used to cook dinner.

 4. John / see / girlfriend → John was seen hanging out with his girlfriend.

Tổng kết

Bài viết đã tóm tắt cấu trúc của một số câu bị động đặc biệt, cũng như cung cấp các bài tập câu bị động đặc biệt từ cơ bản đến nâng cao để giúp người học luyện tập.

Work Cited

Trần, Minh Luân Ngọc. “10 cấu trúc câu bị động đặc biệt (Special passive voice).” Cấu trúc câu bị động đặc biệt - Special passive voice, 3 November 2022, https://zim.vn/cau-bi-dong-dac-biet. Accessed 16 January 2024.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

4.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833