Cấu trúc ngữ pháp nổi bật trong đề thi THPTQG – P3: Đảo ngữ

Các trường hợp đảo ngữ, giúp người học tiếp thu chúng một cách dễ dàng nhất và áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông của mình.
ZIM Academy
10/01/2022
cau truc ngu phap noi bat trong de thi thptqg p3 dao ngu

Đảo ngữ là một dạng cấu trúc dùng để nhấn mạnh của một sự việc, hiện tượng và thường được cho ra trong bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Có rất nhiều trường hợp mà người học phải đảo ngữ, do đó, bài viết này sẽ tổng hợp các trường hợp đảo ngữ trong đề thi thpt, giúp người học có thể tiếp thu chúng một cách dễ dàng nhất và áp dụng vào bài thi của mình.

Xem thêm: Cấu trúc ngữ pháp nổi bật trong đề thi tiếng Anh THPT quốc gia – P2

Định nghĩa

Với hầu hết các cấu trúc câu thông thường, chủ ngữ thường sẽ đứng đầu câu. Tuy nhiên, với dạng câu đảo ngữ trong đề thi thpt phó từ thường sẽ đứng đầu câu, sau đó là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính. Một cách ngắn gọn, cấu trúc của đảo ngữ sẽ là:

Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ:

 • Câu thường: I seldom go picnic (Tôi hiếm khi đi dã ngoại)

 • Câu đảo ngữ: Seldom do I go picnic. (Hiếm khi tôi đi dã ngoại)

Như vậy, với cấu trúc đảo ngữ, phó từ “seldom” được đưa lên đầu câu, tiếp theo là trợ động từ “do” rồi mới đến chủ ngữ “I” và động từ chính là “go”. Việc đảo ngữ sẽ giúp nhấn mạnh việc hiếm khi tác giả mới đi dã ngoại.

Một trong những điều khó nhất để làm dạng đảo ngữ này là việc nhận ra đâu là phó từ đi với cấu trúc đảo ngữ trong đề thi thpt Phần tiếp theo sẽ giúp người đọc có thể nhận biết các phó từ đó.

Các phó từ dùng với cấu trúc đảo ngữ

Đảo ngữ khi No/ Not đứng ở đầu câu

Khi có các cụm từ có No hoặc Not đứng ở đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ. Một số cụm từ với No hoặc Not thường được dùng bao gồm:

No/ Not any

Cấu trúc:

dao-ngu-not-anyCấu trúc


Vì từ “No” đứng đầu câu, người học cần dùng đảo ngữ No + cụm danh từ (expensive clothes) + Trợ động từ (shall) + Động từ (buy)Ví dụ: No expensive clothes shall I buy for you. (Tôi sẽ không mua quần áo đắt tiền cho bạn)

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

No _____________________ from you now on.

 • A. Books I shall borrow

 • B. Books shall I borrow

 • C. Books I shall not borrow

 • D. Books shall not I borrow

Câu A

Sai vì từ “no” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Do đó, trợ động từ “shall” đứng sau chủ ngữ “I” là sai.

Câu B

Đúng vì từ “no” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Do đó, cấu trúc câu là đúng với not any + Danh từ “books” + Trợ động từ “shall” + Chủ ngữ “I” + Động từ “borrow”

Câu C

Sai vì từ “no” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Do đó, trợ động từ “shall” đứng sau chủ ngữ “I” là sai.

Câu D

Sai vì nếu có “not”, “not” phải đứng ngay trước động từ chính “borrow”

No sooner … than

Cấu trúc:

No sooner + Trợ động từ + Chủ ngữ 1 + Động từ 1 + than + Chủ ngữ 2 + Động từ 2 (Ngay sau khi … thì)

Ví dụ:

No sooner did I arrive than my friends left the party. (Ngay sau khi tôi đến, bạn bè của tôi rời bữa tiệc)

Vì từ “No sooner” đứng đầu câu, người học cần dùng đảo ngữ No sooner + Trợ động từ (did) + Chủ ngữ (I) + Động từ 1 (buy) + than …

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

No sooner ________________ the house than the police arrived.

 • A. The thief approaches

 • B. Had the thief approached

 • C. The thief had approached

 • D. Does the thief approach

Câu A

Sai vì “No sooner” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ nhưng đáp án A là câu theo thứ tự thông thường với S là “the thief” , theo sau là V “approaches”,  không có sự đảo ngữ.

Câu B

Đúng vì “No sooner” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Do đó, cấu trúc câu là đúng với No sooner + Trợ động từ “had” + Chủ ngữ “the thief” + Động từ “approached”. Câu này không thể dùng thì hiện tại đơn vì cụm phía sau “the police arrived” đang ở thì quá khứ, do đó vế trước cũng cần phải ở thì quá khứ.

Câu C

Sai vì “No sooner” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ, nhưng trong câu C, trợ động từ lại đứng sau chủ ngữ nên câu C sai.

Câu D

Sai vì câu này không thể dùng thì hiện tại đơn, vì cụm phía sau “the police arrived” đang ở thì quá khứ, do đó vế trước cũng cần phải ở thì quá khứ.

Not only … but also

Cấu trúc:

Not only + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ 1 + but + Chủ ngữ + also + Động từ 2 (Không những … mà còn…)

Ví dụ: 

dao-ngu-vi-du-1Not only does she study abroad but she also travels to many countries around the world

(Không chỉ đi du học mà cô ấy còn đi du lịch nhiều nước trên thế giới)

Vì “Not only” đứng đầu câu, người học cần dùng đảo ngữ trong đề thi thpt Not only + Trợ động từ (does) + Chủ ngữ (she) + Động từ 1 (study) + but + Chủ ngữ (she) + also + Động từ 2 (travels)

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

Not only __________________ a new car but she also bought a new house.

 • A. Did she buy

 • B. She bought

 • C. Did she bought

 • D. She did buy

Câu A

Đúng vì “Not only” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Do đó, cấu trúc câu là đúng với Not only + Trợ động từ “did” + Chủ ngữ “she” + Động từ “buy”.

Câu B

Sai vì “Not only” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ, nhưng câu B lại không đảo ngữ (không có trợ động từ).

Câu C

Sai vì “Not only” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Tuy nhiên, vì trợ động từ là “did”, đã chia quá khứ nên động từ phía sau phải ở dạng nguyên mẫu là “buy”. Do đó “bought” là sai.

Câu D

Sai vì “Not only” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ, nhưng câu D lại không đảo ngữ vì trợ động từ đang nằm phía sau chủ ngữ

Đọc thêm: Phân biệt từ nối and, as well as, not only … but also trong bài thi IELTS

Not until/ till

Cấu trúc:

Not until/ till + (Chủ ngữ 1 + Động từ 1)/ Thời gian … + Trợ động từ + Chủ ngữ 2 + Động từ 2 (Cho đến khi)

Ví dụ: Not until 7pm does the class start. (Phải đến 7h tối lớp học mới bắt đầu.)

Vì “Not only” đứng đầu câu, người học cần dùng đảo ngữ Not until + thời gian (7pm) + Trợ động từ (does) + Chủ ngữ 2 (the class) + Động từ 2 (start)

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

It was not until he was 18 that he could own his first car.

 • A. Not until was he 18 that he could own his first car.

 • B. Not until he was 18 that could own he his first car.

 • C. Not until he was 18 that could he own his first car.

 • D. Not until was he 18 that could he owns his first car.

Câu A

Sai vì cần phải đảo ngữ ở vế sau (he could own his first car) chứ không phải vế trước.

Câu B

Sai vì khi đảo ngữ vế sau, chủ ngữ phải đứng trước động từ

Câu C

Đúng vì câu C theo đúng cấu trúc Not until + Chủ ngữ 1 “he” + Động từ 1 “was” … + Trợ động từ “could” + Chủ ngữ 2 “he” + Động từ 2 “own”

Câu D

Sai vì với trợ động từ “could”, động từ 2 phải ở dạng nguyên mẫu là “own”, không phải “owns”

 Các cụm từ phủ định với “No” khác

Ngoài các cụm từ phía trên, có rất nhiều các cụm từ phủ định với “No” khác mà thí sinh cần lưu ý. Ví dụ:

At no time

Chưa bao giờ

In no way

Không thể nào

On no condition

Tuyệt đối không

On no account/ For no reasons

Không vì bất cứ lý do gì

Under/ In no circumstances

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không

No longer

Không còn nữa

Nowhere

Không một nơi nào

Khi đó cấu trúc câu sẽ như sau:

Cụm từ phủ định “No” + Trợ động từ + Chủ ngữ  + Động từ …

Ví dụ:

 • At no time does my mom allow me to go out at night (Mẹ tôi chưa bao giờ cho phép tôi đi chơi vào lúc nào vào buổi tối)

 • In no way can I believe what you say (Tôi không thể nào tin được những gì bạn nói)

 • On no condition will I stay away from my family (Tôi tuyệt đối sẽ không xa gia đình mình)

 • On no account should you be late for the exam (Bạn không nên đến muộn trong kỳ thi vì bất cứ lý do gì)

 • In no circumstances should you leave home (Trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng không nên rời khỏi nhà)

 • No longer does he live far from home (Anh ấy không sống xa nhà nữa)

 • Nowhere can you buy products as fresh as in this shop (Không nơi nào bạn có thể mua được những sản phẩm tươi ngon như ở cửa hàng này)

dao-ngu-trong-de-thi-thpt-3Nowhere can you buy products as fresh as in this shop

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

Under no circumstances __________________ all his money on this project.

 • A. Should he spends

 • B. He should spend

 • C. He spends

 • D. Should he spend

Câu A

Sai vì “Under no circumstances” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Tuy nhiên, vì trợ động từ là “should” nên động từ phía sau phải ở dạng nguyên mẫu là “spend”. Do đó “spends” là sai.

Câu B

Sai vì “Under no circumstances” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ, nhưng câu B lại không đảo ngữ vì trợ động từ đang nằm phía sau chủ ngữ

Câu C

Sai vì “Under no circumstances” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ, nhưng câu C là câu theo thứ tự thông thường với S là “he”, theo sau là V “spends”,  không có sự đảo ngữ.

Câu D

Đúng vì “Under no circumstances” đứng đầu câu, câu cần được đảo ngữ. Do đó, cấu trúc câu là đúng với Under no circumstances + Trợ động từ “should” + Chủ ngữ “he” + Động từ “spend”.

Đảo ngữ khi có trạng từ/cụm trạng từ phủ định đứng ở đầu câu

 Để nhấn mạnh tính chất của một sự việc, người học có thể đặt các trạng từ ở đầu câu và thường là các trạng từ mang nghĩa phủ định. Khi đó, cấu trúc của câu sẽ là:

Hardly/ Seldom/… + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ

Ví dụ: “Seldom have I listened to such a good song” (Hiếm khi tôi nghe một bài hát hay như vậy)

Đây là một câu đảo ngữ với trạng từ “Seldom” đã được dùng ở đầu câu, nhằm nhấn mạnh việc rất hiếm khi tác giả mới có thể nghe một bài hát hay như vậy.

Một số trạng từ phủ định khác dùng với cấu trúc đảo ngữ:

Hardly

(Khó mà, Hiếm khi)

Hardly could she pass the exam with flying colors

(Khó mà cô ấy có thể vượt qua kỳ thi với điểm số cao)

Seldom

(Hiếm khi)

Seldom do I play the guitar

(Hiếm khi tôi chơi guitar)

Rarely

(Hiếm khi)

Rarely do I meet her at school.

(Hiếm khi tôi gặp cô ấy ở trường)

Scarcely

(Hiếm khi)

Scarcely will you hear such beautiful music.

(Hiếm khi bạn sẽ được nghe những bản nhạc hay như vậy.)

Hardly ever

(Hầu như không bao giờ)

Hardly ever does he go to school by bus.

(Hiếm khi anh ấy đi học bằng xe buýt.)

Never

(Không bao giờ)

Never can you have greater opportunities.

(Không bao giờ bạn có thể có những cơ hội lớn hơn vậy.)

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ Thông:

I have seldom heard such a beautiful voice.

 • A. Seldom I have heard such a beautiful voice.

 • B. Seldom has I heard such a beautiful voice.

 • C. Seldom have I heard such a beautiful voice.

 • D. All are correct.

Câu A

Sai vì “Seldom” đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ nhưng câu A lại không đảo ngữ vì trợ động từ đang đứng sau chủ ngữ.

Câu B

Sai vì mặc dù dúng đúng cấu trúc đảo ngữ, nhưng chủ ngữ “I” phải đi cùng trợ động từ “have” chứ không phải “has”

Câu C

Đúng vì “Seldom” đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ với Trợ động từ “have” + Chủ ngữ “I” + Động từ chính “heard”

Câu D

Sai vì câu A và B sai.

Đảo ngữ với Only đứng ở đầu câu

Một số cụm từ có Only, dùng với cấu trúc đảo ngữ, như:

Only once

Chỉ một lần

Only in this/ that way

Chỉ bằng cách này/ đó

Only then

Chỉ đến lúc đó

Only in time/ place

Chỉ ở…/ vào lúc …

Với các từ trên, cấu trúc đảo ngữ sẽ như sau:

dao-ngu-trong-de-thi-thpt-4Cụm từ với only  + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính


Only by đứng đầu câu, do đó cần sử dụng đảo ngữ với cấu trúc Only once + Trợ động từ (did) + Chủ ngữ (I) + Động từ chính (meet)Ví dụ: Only once did I meet him (Tôi gặp anh ấy chỉ 1 lần)

Ngoài ra còn có các từ:

Only after

Chỉ sau khi

Only by

Chỉ bằng cách

Only with

Chỉ với

Với các từ trên, cấu trúc đảo ngữ sẽ như sau:

Only after/ by/ with + Danh từ/ V-ing + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ: Only by studying harder can you pass the exam. (Chỉ bằng cách học tập chăm chỉ hơn, bạn mới có thể vượt qua kỳ thi.)

Only by đứng đầu câu, do đó cần sử dụng đảo ngữ với cấu trúc Only by + V-ing (studying) + Trợ động từ (can) + Chủ ngữ (you) + Động từ chính (pass)

Bên cạnh đó, only when và only if cũng được dùng trong câu đảo ngữ nhưng với một cách dùng hơi khác.

Only when

Chỉ đến khi

Only if

Chỉ khi, nếu

Only after

Chỉ sau khi

Như vậy, với Only when, Only if và Only after  đứng cầu câu, cấu trúc của câu sẽ là:

Only when/ if/ after + Chủ ngữ 1 + Động từ 1 + Trợ động từ + Chủ ngữ 2 + Động từ 2

(*) Với từ Only after, người học có thể dùng cả 2 cách. Nếu hai chủ ngữ trong 2 vế câu là giống nhau, người học có thể dùng cấu trúc Only after + Danh từ/ V-ing; nếu 2 chủ ngữ khác nhau, người học phải dùng cấu trúc Only after + Chủ ngữ 1 + Động từ 1

Ví dụ: Only after the party started did my best friend arrive. (Chỉ sau khi bữa tiệc bắt đầu, người bạn thân nhất của tôi mới đến)

Only when đứng đầu câu, do đó cần sử dụng đảo ngữ trong đề thi thpt với cấu trúc Only when + Chủ ngữ 1 (the party) + Động từ 1 (started) + Trợ động từ (did) + Chủ ngữ 2 (by best friend) + Động từ 2 (arrive)

Một số ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

Only at home _________________ relaxed and happy.

 • A. I feel

 • B. Do I feel

 • C. I do feel

 • D. Feel I

Câu A

Sai vì Only + địa điểm đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ nhưng câu A không đảo ngữ (không có trợ động từ đứng trước chủ ngữ)

Câu B

Đúng vì Only + địa điểm đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ với Only at home + Trợ động từ (do) + Chủ ngữ (I) + Động từ chính (feel)

Câu C

Sai vì Only + địa điểm đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ nhưng câu A không đảo ngữ (trợ động từ đứng sau chủ ngữ)

Câu D

Sai vì khi đảo ngữ, cần có trợ động từ đứng trước chủ ngữ chứ không phải động từ chính đứng trước chủ ngữ

Ví dụ:

Only after leaving home _________________ how important family was.

 • A. I realized

 • B. I did realize

 • C. Did I realize

 • D. Realized I

Câu A

Sai vì Only after đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ nhưng câu A không đảo ngữ (không có trợ động từ đứng trước chủ ngữ)

Câu B

Sai vì Only after đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ nhưng câu A không đảo ngữ (trợ động từ đứng sau chủ ngữ)

Câu C

Đúng vì Only after đứng đầu câu, thí sinh cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ. Chủ thể của 2 vế câu đều là “I”, do đó cần dùng cấu trúc Only after +  V-ing (leaving) + Trợ động từ (did) + Chủ ngữ (I) + Động từ chính (realize)

Câu D

Sai vì khi đảo ngữ, cần có trợ động từ đứng trước chủ ngữ chứ không phải động từ chính đứng trước chủ ngữ

Đảo ngữ với So đứng ở đầu câu

Khi So hoặc Such đứng ở đầu câu, người học cũng cần phải sử dụng cấu trúc đảo ngữ như sau:

So + tính từ/ trạng từ + trợ động từ + danh từ + that + chủ ngữ + động từ

Ví dụ: 

hinh-minh-hoa-5So interesting is this movie that I have watched it 3 times

(Bộ phim này thú vị đến nỗi tôi đã xem nó 3 lần)

So đứng đầu câu, do đó cần sử dụng đảo ngữ trong đề thi thpt với cấu trúc So + tính từ (interesting) + trợ động từ (is) + danh từ (this movie) + that + chủ ngữ (I) + động từ (have watched)

Ví dụ áp dụng vào bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông:

So ______________________ that I admire her so much.

 • A. talented this singer is

 • B. talented is this singer

 • C. is talented this singer

 • D. is this singer talented

Câu A

Sai vì So đứng đầu câu, người học cần đảo ngữ, trợ động từ (is) cần phải đứng trước danh từ (this singer)

Câu B

Đúng vì So đứng đầu câu, người học cần đảo ngữ với cấu trúc So + tính từ (talented) + trợ động từ (is) + danh từ (this singer) + that + chủ ngữ (I) + động từ (admire)

Câu C

Sai vì So đứng đầu câu, người học cần đảo ngữ theo thứ tự tính từ (talented) đứng trước rồi đến trợ động từ (is).

Câu D

Sai vì So đứng đầu câu, người học cần đảo ngữ theo thứ tự tính từ (talented) đứng trước rồi đến trợ động từ (is).

Đảo ngữ trong câu Điều kiện

Với phần đảo ngữ trong câu điều kiện, người học có thể tham khảo bài viết chi tiết ở phần trước.

Đọc thêm: Các cấu trúc ngữ pháp nổi bật trong đề thi tiếng Anh THPT quốc gia – Phần 4: Câu điều kiện

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp các trường hợp đảo ngữ trong đề thi thpt thường được cho ra trong bài thi. Đảo ngữ thường được dùng khi phó từ đứng đầu câu có no/ not, trạng từ phủ định, cụm từ có Only, So và trong câu điều kiện. Qua chuỗi bài viết này, tác giả mong người đọc có thể tiếp thu và ghi nhớ các điểm ngữ pháp đảo ngữ trong đề thi thpt để có thể hoàn thành tốt bài thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia sắp đến.

Ngoài ra, thí sinh có thể đậu vào trường đại học mình mong muốn bằng hình thức tuyển thẳng khi có bằng IELTS được áp dụng ở nhiều trường trên toàn quốc.

Đọc thêm: Cách làm 8 dạng bài trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia (P.1)

 

Huỳnh Nguyễn Thảo Nhung

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833