Cách viết mở bài IELTS Writing Task 2 đối với các dạng bài khác nhau

Bài viết này sẽ chia sẻ cách viết mở bài IELTS Writing Task 2 đối với các dạng bài khác nhau, cụ thể là hướng dẫn cách viết General Statement và Thesis Statement.
ZIM Academy
08/02/2022
cach viet mo bai ielts writing task 2 doi voi cac dang bai khac nhau

IELTS Writing Task 2 có thể nói là một phần rất quan trọng trong bài thi bởi phần thi này chiếm 2/3 tổng số điểm. Vì vậy, thí sinh cần tối ưu hoá thời gian làm bài cho IELTS Writing Task 2 để có thể hoàn thành phần thi một cách tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều thí sinh lại mất rất nhiều thời gian cho phần mở bài. Chính vì vậy bài viết này sẽ chia sẻ cách viết mở bài IELTS Writing Task 2 đối với các dạng bài khác nhau.

Nhìn vào Band Descriptor với tiêu chí Task Response (Task Achievement) có thể thấy để đạt band 6- với phần thi Writing Task 2 thì thí sinh cần phải giải quyết và trả lời được các yêu cầu của đề bài. 

Band score 5

Band score 6

Band score 7

Band score 8

 • Does not completely address the task. May follow the general topic but not the specific issue in the essay question

 • There is a position but it is not always clear. Any opinion given is unclear.

 • Possibly no conclusion

 • Main ideas are not developed

 • Some irrelevant detail

 • Addresses the task - both the topic and issue are addressed

 • Presents a relevant position. Any opinion given is clear

 • There is a conclusion - it may be repetitive or unclear

 • Main ideas are relevent

 • Ideas are not developed enough

 • Addresses all parts of the task. All issues in the question are answered

 • Presents a clear position throughout the essay. Any opinion given is supported in all paragraphs in the essay

 • Main ideas are relevant

 • Ideas are developed but there may be a lack of focus with supporting ideas or over generalization

 • Sufficiently addresses all parts of the task. All issues in the essay question are answers well

 • Presents a clear position throughout the essay. Any opinion given is supported in all paragraphs in the essay

 • Main ideas are relevant

 • Ideas are developed, extended and well supported

 Để tăng khả năng đạt điểm trong tiêu chí này, phần mở bài của thí sinh nên: 

 • Xác định rõ khía cạnh của vấn đề mà thí sinh muốn nói đến bằng cách sử dụng General Statement

 • Trả lời đầy đủ các câu hỏi trong đề bài bằng cách sử dụng Thesis Statement.

 Key takeaways

1. Cách viết General Statement

 • Đối với dạng Argumentative/Opinion Essay và Discussion Essay, thí sinh nên dùng cách diễn đạt mang tính chủ quan và dẫn ý kiến.

 • Đối với dạng Listing essays và Two-part questions, thí sinh có thể dùng cách diễn đạt mang tính khẳng định hơn.

2. Cách viết Thesis Statement 

 • Đối với dạng Argumentative/Opinion Essay thí sinh cần trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài– hoàn toàn đồng ý/ không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra bằng một câu.

 • Đối với dạng Discussion Essay, thí sinh cần trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài, nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan.

 • Đối với dạng Listing essays, thí sinh cần viết một câu về trả lời câu hỏi về hậu quả hoặc giải pháp khắc phục được nêu ra ở đề bài. 

 • Đối với dạng Two-part questions, thí sinh cần nêu bật lên là mặt lợi hay mặt hại nhiều hơn và tùy vào đề bài có thể nêu thêm ý kiến của bản thân ở câu số hai. 

Tổng quan về phần mở bài trong IELTS Writing

Trước tiên thí sinh cần phải nắm rõ là mở bài phục vụ hai mục đích chính:

 • (1) Giới thiệu chủ đề bài viết cho người đọc - Câu General statement

 • (2) Trả lời ngắn gọn các câu hỏi ở đề bài – Câu Thesis statement

 Xét ví dụ sau:

Many governments have laws that ban the sale and use of hard drugs such as heroin and cocaine, yet they allow people to buy drugs such as tobacco and alcohol. Laws that prohibit the sale and use of hard drugs should be applied to all drugs, including tobacco and alcohol. To what extent do you agree with this statement?

 Mở bài lạc đề: 

It is sometimes argued that the prohibition of trading and using hard drugs is a common means to prevent other drugs like tobacco and alcohol. I completely agree that this kind of scheme would be a good idea.

 Nhìn lại ví dụ trên, người viết đã đọc không kĩ đề bài, nên xảy ra việc lỗi nội dung ở phần (1) general statement; từ đó dẫn đến phần (2) thesis statement cũng sai theo.

Mở bài tốt: 

It is sometimes argued that laws which banned the purchasing and using of hard drugs should be applied to all kinds of drugs, including tobacco and alcohol. I strongly agree with this viewpoint since tobacco and alcohol also exert diverse and harmful impacts on individuals and societies. 

 Chính vì vậy để viết được mở bài tốt như trên, trước hết thí sinh phải hiểu rõ các dạng bài của Task 2 và các khía cạnh mà đề bài yêu cầu thí sinh giải quyết. 

Cách viết General Statement

Dạng Argumentative/Opinion Essay và Discussion Essay

Đối với dạng Argumentative/Opinion Essay và Discussion Essay, người thi có thể mở đầu như sau để giới thiệu quan điểm/vấn đề trên đề bài:

- It is (sometimes/ generally) argued/ believed/contended that + [paraphrased one-sided argument – đưa ra luận điểm chính trong đề bài đã được paraphrase]

- There is a tendency (among …..) to believe that + [paraphrased one-sided argument - đưa ra argument chính trong đề bài đã được paraphrase]

 Cần lưu ý rằng tất cả thông tin nền được đưa ra trong hai dạng câu hỏi này  (Opinion & Discussion) chỉ mang tính opinionated, và không phải là facts. Do đó, tất cả mẫu câu diễn đạt được đưa ra ở trên đều phải mang tính chủ quan và dẫn ý kiến (E.g. It is generally believed that…, some people argue that….) thay vì khẳng định một sự thật (It is a fact that…., it is true that….)

 Ví dụ: 

viet-mo-bai-ielts-writing-task-2-commercials

As the number of commercials is on the increase on TV, many viewers feel annoyed and claim that commercials should be banned. To what extent do you agree or disagree with this idea?

(Dịch: Khi số lượng quảng cáo ngày càng tăng trên truyền hình, nhiều khán giả cảm thấy bức xúc và cho rằng nên cấm quảng cáo. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến ​​này ở mức độ nào?).

 General Statement: It is sometimes argued that there should be a ban enacted on television advertisements which are increasing in number. 

(Dịch: Một điều thường được tranh luận là nên có một lệnh cấm đối với các quảng cáo truyền hình đang ngày càng gia tăng về số lượng).

Dạng Listing essays và Two-part questions

Đối với dạng Listing essays và Two-part questions, thí sinh có thể mở đầu như sau để giới thiệu xu hướng được nêu trong đề bài:

- It is (undoubtedly/ no doubt) true that+ [paraphrased topic]

- There is no denying that + [paraphrased topic]

Trong hai dạng bài Listing và Two-part questions này, các thông tin nền được đưa ra dưới dạng Facts (khác với hai dạng trên), do đó cấu trúc dẫn vào đề được sử dụng có thể là “It is (undoubtedly/no doubt) true that ….”

 Cũng cần lưu ý là phần chủ đề của đề bài cần được paraphrase lại, tức là nói lại theo cách khác để tránh việc sao chép toàn bộ yêu cầu đề bài và làm ảnh hưởng xấu đến điểm số của người thi.

 Ví dụ: 

People today move to new cities or new countries more than ever before. What challenges do you think they experience? What strategies are there to meet these challenges?

(Dịch: Mọi người ngày nay di chuyển đến các thành phố mới hoặc quốc gia mới nhiều hơn bao giờ hết. Bạn nghĩ họ sẽ trải qua những thử thách nào? Có những cách nào để khắc phục những khó khăn này?)

 General Statement: There is no denying that an ever-growing number of people is migrating to new urban areas or nations.

(Dịch: Không thể phủ nhận rằng ngày càng có nhiều người di cư đến các khu đô thị hoặc quốc gia mới).

Cách viết Thesis Statement 

Dạng Argumentative/Opinion Essay

Đối với dạng Argumentative/Opinion Essay, thí sinh cần trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài –hoàn toàn đồng ý/ không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra bằng một câu.

Cụ thể hơn, khi đề bài hỏi thí sinh “do you agree or disagree”,  thí sinh có thể trả lời bằng một trong ba cách sau:

 • I strongly disagree with this statement. (Tôi hoàn toàn không đồng ý với khẳng định này.)

 • I strongly agree with this statement. (Tôi hoàn toàn đồng ý với khẳng định này.)

 • I partly agree with this statement. (Tôi đồng ý một phần với khẳng định này.

 Ví dụ: 

viet-mo-bai-ielts-writing-task-2-technology

It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree and disagree with this view?

(Dịch: Một điều không thể tránh khỏi là việc những nét văn hóa truyền thống bị mai một khi công nghệ phát triển. Công nghệ và văn hóa truyền thống không tương thích với nhau. Bạn đồng tình và không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?).

 • Agree: I therefore agree with the believe that technology and traditional cultures cannot coexist. (Tôi vì vậy đồng ý với niềm tin rằng công nghệ và văn hoá truyền thống không thể cùng tồn tại.)

 • Disagree: I completely disagree with this view because I see no reason why technology cannot coexist with traditional cultures and even enhance them. (Tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này, vì tôi không thấy được lý do vì sao công nghệ không thể cùng tồn tại với văn hoá truyền thống, thậm chí có thể hỗ trợ văn hoá.)

 • Neutral: I partly agree with this view; while it may be true in the case of some societies, others seem to be unaffected by technology and the modern world. (Tôi một phần đồng ý với quan điểm này; tuy rằng quan điểm này có thể đúng với một số cộng đồng nhất định, cũng có nền văn hoá không bị ảnh hưởng bởi công nghệ và thế giới hiện đại.) 

 Ngoài ra, đối với dạng bài này, thí sinh cũng có thể dùng cấu trúc nhượng bộ như: 

 • While/Although View A, View B (Trong khi tôi thấy quan điểm A cũng đúng, nhưng tôi lại ủng hộ quan điểm B hơn).

Ví dụ: While allowing the people who have been in prison to talk teenagers about crime is a good idea, I believe that this is far from the best method 

(Dịch: Mặc dù việc cho phép những người từng ở trong tù nói chuyện với thanh thiếu niên về tội phạm là một ý kiến ​​hay, tôi lại tin rằng đây không phải là phương pháp tốt nhất).

Dạng Discussion Essay

Khác với Argumentative Essay, một bài Discussion Essay yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau.

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau:

 • Discuss both sides

 • Discuss these two views and give your opinion

Chính vì vậy, cách viết thesis statement với dạng bài này là cần trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài, nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan.

 • Nêu quan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B) (Nếu là dạng Discuss both views and give your opinion) 

 • Không nêu quan điểm cá nhân: This essay will examine both views (Nếu là dạng Discuss both views)

 Ví dụ: 

Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

(Dịch: Một số người thích dành cả cuộc đời để làm đi làm lại những điều giống nhau và tránh việc thay đổi. Tuy một số người khác lại cho rằng thay đổi luôn là một điều tốt. Hãy thảo luận cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến ​​của bạn).

 Thesis Statement: In my opinion, I would agree with the latter point of view.

(Dịch: Theo quan điểm của tôi, tôi sẽ đồng ý với ý kiến sau).

Dạng Listing Essay

Với dạng bài này, đề bài đưa ra một vấn đề, hỏi về hậu quả của vấn đề đó và giải pháp khắc phục. Do đó, cách làm là người thi sẽ viết một câu trả lời những câu hỏi đề bài này.

Ví dụ: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of personal relationships? Has this become a positive or negative development?

(Dịch: Ngày nay, do công nghệ nên cách nhiều người tương tác với nhau đã thay đổi. Theo những cách nào công nghệ đã ảnh hưởng đến các loại mối quan hệ cá nhân? Điều này là một tiến triển tích cực hay tiêu cực?).

 Thesis Statement: While some of this change can exert a negative impact on the way we communicate with each other, my view is that overall modern technology typically improves communication in personal relationships.

(Dịch: Mặc dù một số thay đổi này có thể gây ra tác động tiêu cực đến cách chúng ta giao tiếp với nhau, nhưng quan điểm của tôi là công nghệ hiện đại nói chung thường cải thiện giao tiếp trong các mối quan hệ cá nhân).

Dạng Two-part question

Đối với dạng bài này, người thi cần lưu ý, nếu đề chỉ cho Advantages and Disadvantages mà không có Give your opinion thì không được thêm ý kiến của bản thân vào câu số hai của mở bài.  

Nếu đề cho Advantages and Disadvantages & Give your opinion thì bắt buộc câu thứ hai phải có nêu ý kiến của bản thân người thi là advantages nhiều hơn hay disadvantages nhiều hơn.

 Cách làm: Nêu ra quan điểm là Advantages nhiều hơn, hay Disadvantages nhiều hơn. 

Nếu đề cho dạng Advantages & Disadvantages & Give your opinion, bản chất của nó vẫn là dạng Opinion Essay.

 Ví dụ: Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

(Dịch: Một số người thích dành cả cuộc đời để làm những điều tương tự và tránh thay đổi. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng thay đổi luôn là một điều tốt. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn).

 Thesis Statement: In my opinion, I would agree with the latter point of view. (Dịch: Theo quan điểm của tôi, tôi sẽ đồng ý với ý kiến sau).

Tổng kết 

Trong bài viết này, tác giả đã giới thiệu một số cách viết General Statement và Thesis Statement trong phần mở bài cho bốn dạng đề bài IELTS Writing. Cụ thể hơn, đối với dạng bài Argumentative/Opinion Essays hoặc Discussion Essay, thí sinh nên viết General Statement mang tính chất chủ quan để nêu ý kiến được nhắc đến trong đề bài, còn đối với dạng bài Listing Essay và Two-part Question thì thí sinh nên viết General Statement mang tính chất khẳng định hơn. Ngoài ra, đối với Thesis Statement, thí sinh nên thể hiện ý kiến đồng ý/không đồng ý khi gặp dạng Argumentative/Opinion Essay, chỉ nên bao gồm ý kiến cá nhân nếu đề bài có yêu cầu khi gặp dạng Discussion Essay, nên trả lời câu hỏi được nêu lên trong đề bài của dạng Listing Essay, và nên nêu rõ điểm mạnh và điểm yếu nhưng không nêu ý kiến cá nhân nếu đề bài không yêu cầu cho dạng Two-part question.

Ngoài ra, để hoàn thành phần thi IELTS Writing Task 2 một cách tốt nhất, thí sinh nên tìm hiểu thêm về cách phát triển ý cho luận điểm, hoặc một số cấu trúc đoạn văn phổ biến như đã đề cập ở trong bài. 

Phạm Phương Anh

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ du học, định cư, việc làm, tốt nghiệp. Tham khảo trung tâm luyện thi IELTS online tại ZIM để tối ưu hóa việc học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu